Majetok využívaný aj na súkromné účely

Súčasná daňová legislatíva upravuje zvýhodňujúcim spôsobom uplatnenie výdavkov súvisiacich s majetkom používaným aj na osobnú potrebu do daňových výdavkov. Akou formou? Ako je to s DPH či zostatkovou cenou pri takomto majetku?

Dátum publikácie:18. 10. 2018
Autor:Ing. Iveta Petrovická

tt_rodinka-v-aute

Daňovník môže obchodný majetok používať aj na osobnú potrebu. Súčasná daňová legislatíva zvýhodňujúcim spôsobom upravuje uplatnenie výdavkov súvisiacich s takýmto majetkom do daňových výdavkov.

Ak daňovník deklaruje používanie majetku aj na súkromné účely, má možnosť uplatniť do daňových výdavkov 80 % vynaložených výdavkov bez povinnosti preukazovať skutočný pomer, v akom je majetok využívaný na podnikateľské a súkromné účely.

V prípade výberu tejto metódy uplatňovania výdavkov musí daňovník preukazovať len súvislosť medzi využívaným majetkom a jeho dosahovanými príjmami.

Majetok využívaný na súkromné účely z pohľadu dane z príjmov

Uvedený zvýhodnený spôsob uplatňovania daňových výdavkov je upravený v § 19 ods. 2 písm. t) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). Podľa znenia tohto ustanovenia možno ako daňové výdavky uplatniť výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku, okrem výdavkov na osobnú potrebu podľa § 21 ods. 1 písm. i) ZDP, výdavkov súvisiacich s nehnuteľnosťami a výdavkov zamestnávateľa, ktorý uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP, a to:

  1. vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, ak je tento majetok využívaný aj na súkromné účely, alebo
  2. v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

POZNÁMKA

V súvislosti s § 19 ods. 2 písm. t) ZDP je upravená aj definícia daňového výdavku v § 2 písm. i) ZDP.

Daňovým výdavkom treba rozumieť výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 ZDP, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak.

Úprava v § 19 ods. 2 písm. t) ZDP sa vzťahuje aj na odpisovanie majetku používaného aj na súkromné účely. Podľa § 24 ods. 8 ZDP sa v takomto prípade do výdavkov (nákladov) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľného príjmu zahŕňa ročný odpis v rovnakej percentuálnej výške, v akej uplatňuje daňovník výdavky (náklady) podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP.

POZNÁMKA

Aplikovať vyššie uvedené ustanovenie je však potrebné nielen na odpisovaný hmotný majetok, ale na každý majetok a výdavky súvisiace s jeho používaním (počítače a internet, telefóny, mobily a ich paušály, kamery, fotoaparáty, kosačky, vozíky, bicykle a pod.), okrem výnimiek stanovených zákonom.

Uplatňovanie ustanovenia § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov sa nevzťahuje na:

Uplatňovanie paušálnych výdavkov

Ak daňovník majetok využíva okrem podnikania aj na súkromné účely, zo znenia § 19 ods. 2 písm. t) bod 1 ZDP vyplýva, že bez ohľadu na skutočnosť, či predmetný majetok je využívaný v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti na 80 % alebo v inom pomere (napr. na 50 %), uplatnia sa daňové výdavky v základe dane v ustanovenej výške, t. j. vo výške 80 %.

Uvedené ustanovenie však predpokladá splnenie základnej zásady pre možnosť uplatnenia daňového výdavku podľa § 2 písm. i) ZDP, a to že môže ísť len o majetok a s ním súvisiace výdavky, ktorý daňovníkovi skutočne slúži na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

Zo strany správcu dane by tak nemala byť v tomto prípade daňová kontrola zameraná na to, či sa majetok využíva menej ako na 80 %. Správca dane bude skúmať len fakt, či skutočne ide o majetok, ktorý daňovník využíva na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, alebo ide o majetok na jeho osobnú potrebu podľa § 21 ods. 1 písm. i) ZDP.

Príklad č. 1:

Spoločnosť obstarala mobilný telefón, ktorý poskytla svojmu zamestnancovi. Zamestnanec využíva mobilný telefón aj na súkromné účely. V akej výške si spoločnosť uplatní do daňových výdavkov náklady na obstaranie mobilného telefónu a náklady na mesačný paušál?

Keďže je mobilný telefón využívaný aj na súkromné účely, spoločnosť môže postupovať v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) bod 1 ZDP a do daňových výdavkov uplatniť náklad spojený s obstaraním mobilného telefónu a mesačné paušály vo výške 80 %. V tomto prípade nie je potrebné na účely ZDP vysledovať skutočný pomer, v akom sa využíva mobilný telefón na služobné a na súkromné účely.

Príklad č. 2:

Podnikateľ – fyzická osoba, obstaral motorové vozidlo na podnikanie.

Vzhľadom na skutočnosť, že rodina daňovníka má len toto vozidlo, využívajú ho sčasti aj na súkromné účely. V akej výške si môže podnikateľ uplatniť do daňových výdavkov výdavky súvisiace s obstaraním a prevádzkou tohto motorového vozidla?

V tomto prípade podnikateľ nemôže uplatniť 100 % daňové výdavky spojené s obstaraním a prevádzkou tohto vozidla. Podľa § 19 ods. 2 písm. t) bod 1 ZDP však môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 80 %. To znamená, že do daňových výdavkov uplatní 80 % z ročného odpisu motorového vozidla a následne aj 80 % z výdavkov na prevádzkovanie, opravy a udržiavanie, ale aj na prípadné technické zhodnotenie.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Majetok využívaný na súkromné účely

1. Uplatňovanie paušálnych výdavkov pri majetku využívanom na súkromné účely

2. Výdavky v preukázateľnej výške pri majetku využívanom na súkromné účely

3. Poskytnutie majetku na súkromné účely vo forme benefitu

4. Výnimky z uplatnenia § 19 ods. 2 písm. t) ZDP

5. DPH pri motorovom vozidle a pri ostatnom majetku využívanom aj na súkromné účely

6. Zostatková cena pri majetku používanom aj na súkromné účely

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Iveta Petrovická

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner