Metodický pokyn k uplatňovaniu daňového bonusu

Cieľom metodického pokynu je zabezpečiť jednotný postup pri uplatnení daňového bonusu podľa § 33 zákona o dani z príjmov. Týmto metodickým pokynom sa rušia doterajšie metodické pokyny vrátane ich dodatkov.

Dátum publikácie:11.1.2017
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

tt_spor-rodicov

Metodický pokyn k uplatňovaniu daňového bonusu podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Obsah pokynu:

Úvodné ustanovenie

1. oddiel Podmienky nároku na uplatnenie daňového bonusu

2. oddiel Vyživované dieťa na účely uplatnenia daňového bonusu

2.1 Nezaopatrené dieťa

2.1.1 Sústavná príprava dieťaťa na povolanie

2.2 Vlastné dieťa

2.3 Osvojené dieťa daňovníka

2.4 Dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu

2.5 Dieťa druhého z manželov

3. oddiel Uplatnenie daňového bonusu

3.1 Uplatnenie daňového bonusu pri striedavej starostlivosti

3.2 Uplatnenie daňového bonusu dedičom

4. oddiel Preukazovanie nároku pre daňový bonus

1. oddiel: Podmienky nároku na uplatnenie daňového bonusu

Daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo ktorý mal zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, môže si uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. Prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu. O sumu daňového bonusu sa znižuje daň.

Do ustanovenej výšky zdaniteľných príjmov sa započítavajú nielen príjmy, ktoré daňovníkovi plynuli zo zdrojov na území SR, ale aj tie zdaniteľné príjmy, ktoré daňovníkovi v zdaňovacom období plynuli zo zdrojov v zahraničí.

Poznámka:

Do 31.12.2012 si daňovník mohol daňový bonus uplatniť vtedy, ak v zdaňovacom období dosahoval príjmy podľa § 6 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal z týchto príjmov základ dane, t. j. daňový bonus si mohol uplatniť aj pri dosahovaní príjmov podľa § 6 ods. 3 alebo § 6 ods. 4 ZDP.

 

Sumu minimálnej mzdy ustanoví na príslušný kalendárny rok vláda SR nariadením vlády (§ 2 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov). Pre rok 2016 je to suma minimálnej mzdy vo výške 405 € ustanovená na základe nariadenia vlády SR č. 279/2015 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016.

V súlade s § 52zd ods. 7 ZDP daňový bonus podľa § 33 sa zvyšuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. Tento postup sa po prvýkrát použil za zdaňovacie obdobie 2015. Ustanovenie § 52 ods. 48 ZDP sa od 01.01.2015 neuplatňuje.

Poznámka:

Daňový bonus na vyživované dieťa sa do 31. 12. 2014 zvyšoval rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma životného minima (§ 52 ods. 48 ZDP).

 

Pojem „domácnosť“ je vymedzený v § 115 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, podľa ktorého domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby. Adresa trvalého pobytu rodiča a vyživovaného dieťaťa pri uplatnení daňového bonusu nie je podstatná. Každá fyzická osoba môže byť členom (príslušníkom) len jednej domácnosti, pričom zrušenie manželstva rozvodom nemusí mať vždy za následok aj zánik spoločnej domácnosti.

Príklad č. 1

Daňovník žije so svojím vlastným dieťaťom v domácnosti, pričom jeho trvalý pobyt je v Bratislave. Dieťa, ktoré vyživuje daňovník, má trvalý pobyt vo Zvolene. Spĺňa daňovník podmienku žitia s dieťaťom v domácnosti, ak s manželkou uhrádza náklady na potreby celej rodiny?

Vzhľadom na to, že daňovník žije so svojím dieťaťom v domácnosti a spoločne uhrádza náklady na potreby rodiny a potreby dieťaťa, spĺňa podmienku žitia s dieťaťom v domácnosti, a to aj napriek tomu, že adresa trvalého pobytu daňovníka nie je zhodná s adresou trvalého pobytu dieťaťa.

 

Daňový bonus je možné uplatniť len na dieťa, ktoré sa v súlade s § 33 ods. 2 ZDP považuje za vyživované dieťa.

2. oddiel: Vyživované dieťa na účely uplatnenia daňového bonusu

Za vyživované dieťa sa v súlade s § 33 ods. 2 ZDP považuje nezaopatrené dieťa podľa § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prídavku na dieťa“), a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov.

2. 1 Nezaopatrené dieťa

V súlade so zákonom o prídavku na dieťa nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz. Nezaopatreným dieťaťom podľa zákona o prídavku na dieťa je aj dieťa, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy alebo dieťa, ktoré sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti.

Príklad č. 2

Daňovník si uplatňuje daňový bonus v priebehu zdaňovacieho obdobia u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) na jedno vyživované dieťa, ktoré 1. 2. 2016 dovŕšilo 25 rokov veku. Môže si daňovník za mesiac február 2016 uplatniť daňový bonus na toto dieťa?

Nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje daňovník zamestnávateľovi v súlade s § 37 ods. 2 ZDP, pričom podľa § 33 ZDP sledujeme podmienky vždy k 1. dňu v mesiaci. Dieťa dňom 25. narodenín sa stáva dieťaťom dvadsaťpäťročným, a preto k prvému dňu v mesiaci február nie je dieťaťom vo veku do 25 rokov. V súlade s § 15 ods. 2 zákona o prídavku na dieťa nárok na prídavok na dieťa zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa dovŕšilo 25 rokov veku. Znamená to, že ak daňovník nárok na daňový bonus preukáže potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na dieťa za mesiac február 2016, vzniká mu nárok na daňový bonus aj za mesiac február 2016.

V súlade s § 3 ods. 3 zákona o prídavku na dieťa nezaopatrené dieťa nie je dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku, alebo ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Príklad č. 3

Otec dieťaťa si u zamestnávateľa uplatňuje nárok na daňový bonus na dieťa, ktoré od 1. 9. 2014 študuje dennou formou na vysokej škole. Štúdium na tejto škole neprerušilo aj napriek tomu, že malo zdravotné problémy. Dňa 10. 2. 2016 bolo tomuto dieťaťu vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku spätne od 15. 10. 2014. Od ktorého mesiaca nemá otec nárok na daňový bonus?

Za nezaopatrené dieťa sa nepovažuje dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku. Znamená to, že od marca 2016 otec dieťaťa stráca nárok na daňový bonus, ale nestráca nárok na už priznaný daňový bonus v mesiacoch október 2014 až február 2016.

 

Metodický pokyn má 14 strán, je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie pokynu: 

Metodický pokyn k uplatňovaniu daňového bonusu podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner