www.skdp.sk

Novela zákona o sociálnom poistení

Dňa 10. augusta 2012 bol na 6. schôdzi Národnej rady SR v skrátenom medzirezortnom konaní schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Novela zákona o sociálnom poistení

Prehľad niektorých zmien novely zákona:

Zvýšenie odvodov

 • zvýšenie odvodov pre samostatne zárobkovo činné osoby(SZČO):
  • minimálny vymeriavací základ pre SZČO na výpočet odvodov na sociálne a zdravotné poistenie sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 44,2 % priemernej mzdy na 50 % priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov – minimálne sociálne a zdravotné odvody pre SZČO tak od začiatku budúceho roka stúpnu zo súčasných 160,24 eura na 185,3 eura;
  • maximálny vymeriavací základ na platenie sociálnych a zdravotných odvodov sa zvyšuje na 5-násobok priemernej mzdy. V súčasnosti sa nemocenské odvody platia maximálne z 1,5-násobku priemernej mzdy, zdravotné odvody najviac z 3-násobku priemernej mzdy a poistné na dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti najviac zo 4-násobku priemernej mzdy;
  • po novom sa bude vychádzať zo základu dane nezníženého o zaplatené odvody na sociálne a zdravotné poistenie – v súčasnosti sa vymeriavací základ počíta zo základu dane zníženého o zaplatené odvody;
  • súčasne sa postupne počas troch rokov znížia terajšie koeficienty 2 pri sociálnom poistení a 2,14 pri zdravotnom poistení, ktorými sa delí základ dane pri výpočte vymeriavacieho základu na platenie odvodov, na spoločný koeficient 1,486;
  • v roku 2013 sa bude uplatňovať koeficient 1,9, v ďalšom roku 1,6 a od roku 2015 konečný koeficient 1,486;
  • vyššie odvody čakajú aj ľudí, ktorí zarábajú viac ako 1,2-tis. eur mesačne.
 • odvodmi sa zaťaží aj príjem z dohôdo prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:
  • podľa novely sa budú na dohodárov s pravidelným príjmom v prípade štandardnej osoby vzťahovať kompletné sociálne a zdravotné odvody so sadzbou 48,6 %;
  • v prípade nepravidelného príjmu sa zárobok dohodára zaťaží 43,8-percentnými odvodmi. Z nepravidelného príjmu sa nebude strhávať nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

V súčasnosti z príjmu z dohôd platí zamestnávateľ len úrazové poistenie pri sadzbe 0,8 % z príjmu a garančné poistenie so sadzbou 0,25 % z vyplácaného príjmu.

 • nižšie odvody z dohôd budú mať študenti a poberatelia starobných, invalidných a výsluhových invalidných penzií;
 • študenti, invalidní a výsluhoví invalidní dôchodcovia budú z príjmu z dohôd platiť 29,8-percentné odvody. Pôjde o kompletné dôchodkové poistenie a ich zamestnávateľ bude platiť tak ako v súčasnosti garančné a úrazové poistenie;
 • osobitnou kategóriou budú študenti stredných škôl vo veku do 18 rokov, ktorých mesačný príjem do 66 eur naďalej nebude podliehať dôchodkovému, nemocenskému poisteniu ani poisteniu v nezamestnanosti;
 • najnižšie odvody sa budú vzťahovať na starobných a výsluhových dôchodcov, ktorých príjem z dohôd bude zaťažený len starobným poistením a poistením do rezervného fondu solidarity. Ich odvodová sadzba tak bude predstavovať 23,8 %. Starobní penzisti už v súčasnosti ani pri pracovnom pomere neplatia invalidné poistenie.
 • umožní sa súbeh dobrovoľného dôchodkového poistenia s dobrovoľným nemocenským poistením bez povinnosti súbehu s dobrovoľným poistením v nezamestnanosti.

 

Zmeny v Zákonníku práce

 • študent denného štúdia bude môcť uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov, ak nedovŕši 26 rokov veku, pričom bude môcť vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere najdlhšie však za 12 mesiacov,
 • súčasné dohody, ktoré nespĺňajú podmienky podľa novely zákona, môžu študenti vykonávať najdlhšie do 31. januára 2013.

 

Zmeny v prvom dôchodkovom pilieri

 • dôchodky sa budú v najbližších piatich rokoch zvyšovať o rovnakú pevnú sumu, ktorá bude čoraz viac závisieť od medziročnej inflácie a čoraz menej od rastu priemernej mzdy na Slovensku,
 • od roku 2018 sa budú dôchodky opäť zvyšovať percentuálne, a to podľa medziročnej inflácie za domácnosti dôchodcov,
 • od roku 2017 sa bude postupne zvyšovať dôchodkový vek, ktorý sa naviaže na strednú dĺžku života, čo znamená, že s predlžujúcou sa strednou dĺžkou života sa bude zvyšovať aj vek odchodu do dôchodku,
 • do štátneho, priebežného dôchodkového piliera sa zavádza viac solidarity a menej zásluhovosti:
  • ľuďom, ktorí zarábajú menej ako priemernú mzdu na Slovensku, sa bude suma, ktorá chýba do dosiahnutia priemernej mzdy, zvyšovať zo súčasných 16 % postupne až na úroveň 22 %,
  • u tých, ktorých zárobok je nad úrovňou 1,25-násobku priemernej mzdy, sa v súčasnosti pri výpočte dôchodku uznáva 84 % zo sumy prevyšujúcej 1,25-násobok priemernej mzdy do 3-násobku priemernej mzdy, v budúcnosti to však bude len 60 % z tejto sumy.

 

Zmeny v druhom dôchodkovom pilieri

 • od začiatku septembra 2012 do konca roka 2016 zníženie príspevkov zo súčasných 9 % na 4 % ich hrubej mzdy;
 • od roku 2017 sa má príspevková sadzba každoročne zvyšovať o 0,25 percentuálneho bodu na konečných 6 % v roku 2024;
 • druhý dôchodkový pilier sa otvorí pre vstup aj výstup zo systému v období od 1. septembra tohto roka do 31. januára budúceho roka;
 • zostáva súčasná výška poplatku za správu dôchodkového fondu vo výške 0,3 % ročne z čistej hodnoty úspor v garantovanom aj negarantovanom fonde;
 • poplatok pre penzijnú spoločnosť za vedenie dôchodkového účtu naďalej zostane na úrovni jedného percenta zo sumy mesačného príspevku, hoci vláda navrhovala jeho pokles na 0,75 % zo sumy mesačného príspevku;
 • zvýši sa však poplatok za zhodnotenie majetku, a to z terajších 5,6 % zo zhodnotenia na 10 % zo zhodnotenia penzijných úspor;
 • Sociálna poisťovňa bude tvoriť svoj správny fond len z 0,25 % z výšky príspevku na penzijné sporenie – v súčasnosti si na vlastnú správu ponecháva 0,5 % z prostriedkov určených na dôchodkové sporenie;
 • ak bude chcieť sporiteľ naďalej zostať v negarantovanom dôchodkovom fonde, bude to musieť oznámiť svojej dôchodkovej spoločnosti. Ak tak neurobí, k 30. aprílu 2013 prejde do garantovaného dlhopisového fondu. Správca penzijných úspor bude povinný sporiteľom v negarantovaných fondoch do 28. februára 2013 zaslať príslušné tlačivo, ktoré je súčasťou novely;
 • sporiteľ, ktorý má záujem zostať sporiteľom v negarantovanom dôchodkovom fonde, bude musieť toto tlačivo vyplniť a doručiť ho dôchodkovej spoločnosti najneskôr do 31. marca 2013;
 • k 4 % príspevku do druhého piliera si budú môcť sporitelia doplácať ďalšie dve percentá z vlastného čistého príjmu. Táto suma bude daňovo zvýhodnená – do 31. decembra 2016 pôjde o nezdaniteľnú časť základu dane, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane;
 • ruší sa automatický vstup mladých ľudí do druhého piliera s možnosťou výstupu do 2 rokov od vstupu;
 • zavádza sa dobrovoľný vstup pre ľudí do 35 rokov;
 • v druhom pilieri budú namiesto súčasných štyroch fondov povinne len dva, a to jeden garantovaný a jeden negarantovaný. Existencia zvyšných dvoch fondov bude na zvážení dôchodkových spoločností;
 • sporiteľ v druhom pilieri má nárok na predčasný starobný dôchodok už vo výške 0,6-násobku životného minima, ak si na penziu v druhom pilieri sporil aspoň päť rokov.

 

Novela zákona o sociálnom poistení nadobúda účinnosť 1. septembra 2012 okrem taxatívne ustanovených novelizačných bodov, u ktorých sa navrhuje účinnosť neskôr, a to 1. januára 2013, 1. januára 2014 a 1. augusta 2016.

AUTOR

Poradca podnikateľa, s. r. o.

pp.jpg

Pôsobí vo svete publikovania viac ako 20 rokov. PP je značkou, ktorá sa ako prvá na Slovensku začala zaoberať aplikáciou legislatívy do bežnej praxe a stala sa uznávanou autoritou na trhu ekonomických a právnych informácií.

Dátum publikácie

23.08.2012