Novela zákona o sociálnom poistení

Dňa 10. augusta 2012 bol na 6. schôdzi Národnej rady SR v skrátenom medzirezortnom konaní schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dátum publikácie:23. 8. 2012
Autor:Poradca podnikateľa, s. r. o.

Novela zákona o sociálnom poistení

Prehľad niektorých zmien novely zákona:

Zvýšenie odvodov

 • zvýšenie odvodov pre samostatne zárobkovo činné osoby(SZČO):
  • minimálny vymeriavací základ pre SZČO na výpočet odvodov na sociálne a zdravotné poistenie sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 44,2 % priemernej mzdy na 50 % priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov – minimálne sociálne a zdravotné odvody pre SZČO tak od začiatku budúceho roka stúpnu zo súčasných 160,24 eura na 185,3 eura;
  • maximálny vymeriavací základ na platenie sociálnych a zdravotných odvodov sa zvyšuje na 5-násobok priemernej mzdy. V súčasnosti sa nemocenské odvody platia maximálne z 1,5-násobku priemernej mzdy, zdravotné odvody najviac z 3-násobku priemernej mzdy a poistné na dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti najviac zo 4-násobku priemernej mzdy;
  • po novom sa bude vychádzať zo základu dane nezníženého o zaplatené odvody na sociálne a zdravotné poistenie – v súčasnosti sa vymeriavací základ počíta zo základu dane zníženého o zaplatené odvody;
  • súčasne sa postupne počas troch rokov znížia terajšie koeficienty 2 pri sociálnom poistení a 2,14 pri zdravotnom poistení, ktorými sa delí základ dane pri výpočte vymeriavacieho základu na platenie odvodov, na spoločný koeficient 1,486;
  • v roku 2013 sa bude uplatňovať koeficient 1,9, v ďalšom roku 1,6 a od roku 2015 konečný koeficient 1,486;
  • vyššie odvody čakajú aj ľudí, ktorí zarábajú viac ako 1,2-tis. eur mesačne.
 • odvodmi sa zaťaží aj príjem z dohôdo prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:
  • podľa novely sa budú na dohodárov s pravidelným príjmom v prípade štandardnej osoby vzťahovať kompletné sociálne a zdravotné odvody so sadzbou 48,6 %;
  • v prípade nepravidelného príjmu sa zárobok dohodára zaťaží 43,8-percentnými odvodmi. Z nepravidelného príjmu sa nebude strhávať nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

V súčasnosti z príjmu z dohôd platí zamestnávateľ len úrazové poistenie pri sadzbe 0,8 % z príjmu a garančné poistenie so sadzbou 0,25 % z vyplácaného príjmu.

 • nižšie odvody z dohôd budú mať študenti a poberatelia starobných, invalidných a výsluhových invalidných penzií;
 • študenti, invalidní a výsluhoví invalidní dôchodcovia budú z príjmu z dohôd platiť 29,8-percentné odvody. Pôjde o kompletné dôchodkové poistenie a ich zamestnávateľ bude platiť tak ako v súčasnosti garančné a úrazové poistenie;
 • osobitnou kategóriou budú študenti stredných škôl vo veku do 18 rokov, ktorých mesačný príjem do 66 eur naďalej nebude podliehať dôchodkovému, nemocenskému poisteniu ani poisteniu v nezamestnanosti;
 • najnižšie odvody sa budú vzťahovať na starobných a výsluhových dôchodcov, ktorých príjem z dohôd bude zaťažený len starobným poistením a poistením do rezervného fondu solidarity. Ich odvodová sadzba tak bude predstavovať 23,8 %. Starobní penzisti už v súčasnosti ani pri pracovnom pomere neplatia invalidné poistenie.
 • umožní sa súbeh dobrovoľného dôchodkového poistenia s dobrovoľným nemocenským poistením bez povinnosti súbehu s dobrovoľným poistením v nezamestnanosti.

 

Zmeny v Zákonníku práce

 • študent denného štúdia bude môcť uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov, ak nedovŕši 26 rokov veku, pričom bude môcť vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere najdlhšie však za 12 mesiacov,
 • súčasné dohody, ktoré nespĺňajú podmienky podľa novely zákona, môžu študenti vykonávať najdlhšie do 31. januára 2013.

 

Zmeny v prvom dôchodkovom pilieri

 • dôchodky sa budú v najbližších piatich rokoch zvyšovať o rovnakú pevnú sumu, ktorá bude čoraz viac závisieť od medziročnej inflácie a čoraz menej od rastu priemernej mzdy na Slovensku,
 • od roku 2018 sa budú dôchodky opäť zvyšovať percentuálne, a to podľa medziročnej inflácie za domácnosti dôchodcov,
 • od roku 2017 sa bude postupne zvyšovať dôchodkový vek, ktorý sa naviaže na strednú dĺžku života, čo znamená, že s predlžujúcou sa strednou dĺžkou života sa bude zvyšovať aj vek odchodu do dôchodku,
 • do štátneho, priebežného dôchodkového piliera sa zavádza viac solidarity a menej zásluhovosti:
  • ľuďom, ktorí zarábajú menej ako priemernú mzdu na Slovensku, sa bude suma, ktorá chýba do dosiahnutia priemernej mzdy, zvyšovať zo súčasných 16 % postupne až na úroveň 22 %,
  • u tých, ktorých zárobok je nad úrovňou 1,25-násobku priemernej mzdy, sa v súčasnosti pri výpočte dôchodku uznáva 84 % zo sumy prevyšujúcej 1,25-násobok priemernej mzdy do 3-násobku priemernej mzdy, v budúcnosti to však bude len 60 % z tejto sumy.

 

Zmeny v druhom dôchodkovom pilieri

 • od začiatku septembra 2012 do konca roka 2016 zníženie príspevkov zo súčasných 9 % na 4 % ich hrubej mzdy;
 • od roku 2017 sa má príspevková sadzba každoročne zvyšovať o 0,25 percentuálneho bodu na konečných 6 % v roku 2024;
 • druhý dôchodkový pilier sa otvorí pre vstup aj výstup zo systému v období od 1. septembra tohto roka do 31. januára budúceho roka;
 • zostáva súčasná výška poplatku za správu dôchodkového fondu vo výške 0,3 % ročne z čistej hodnoty úspor v garantovanom aj negarantovanom fonde;
 • poplatok pre penzijnú spoločnosť za vedenie dôchodkového účtu naďalej zostane na úrovni jedného percenta zo sumy mesačného príspevku, hoci vláda navrhovala jeho pokles na 0,75 % zo sumy mesačného príspevku;
 • zvýši sa však poplatok za zhodnotenie majetku, a to z terajších 5,6 % zo zhodnotenia na 10 % zo zhodnotenia penzijných úspor;
 • Sociálna poisťovňa bude tvoriť svoj správny fond len z 0,25 % z výšky príspevku na penzijné sporenie – v súčasnosti si na vlastnú správu ponecháva 0,5 % z prostriedkov určených na dôchodkové sporenie;
 • ak bude chcieť sporiteľ naďalej zostať v negarantovanom dôchodkovom fonde, bude to musieť oznámiť svojej dôchodkovej spoločnosti. Ak tak neurobí, k 30. aprílu 2013 prejde do garantovaného dlhopisového fondu. Správca penzijných úspor bude povinný sporiteľom v negarantovaných fondoch do 28. februára 2013 zaslať príslušné tlačivo, ktoré je súčasťou novely;
 • sporiteľ, ktorý má záujem zostať sporiteľom v negarantovanom dôchodkovom fonde, bude musieť toto tlačivo vyplniť a doručiť ho dôchodkovej spoločnosti najneskôr do 31. marca 2013;
 • k 4 % príspevku do druhého piliera si budú môcť sporitelia doplácať ďalšie dve percentá z vlastného čistého príjmu. Táto suma bude daňovo zvýhodnená – do 31. decembra 2016 pôjde o nezdaniteľnú časť základu dane, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane;
 • ruší sa automatický vstup mladých ľudí do druhého piliera s možnosťou výstupu do 2 rokov od vstupu;
 • zavádza sa dobrovoľný vstup pre ľudí do 35 rokov;
 • v druhom pilieri budú namiesto súčasných štyroch fondov povinne len dva, a to jeden garantovaný a jeden negarantovaný. Existencia zvyšných dvoch fondov bude na zvážení dôchodkových spoločností;
 • sporiteľ v druhom pilieri má nárok na predčasný starobný dôchodok už vo výške 0,6-násobku životného minima, ak si na penziu v druhom pilieri sporil aspoň päť rokov.

 

Novela zákona o sociálnom poistení nadobúda účinnosť 1. septembra 2012 okrem taxatívne ustanovených novelizačných bodov, u ktorých sa navrhuje účinnosť neskôr, a to 1. januára 2013, 1. januára 2014 a 1. augusta 2016.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Poradca podnikateľa, s. r. o.

Funkcie

Partner