Oddlženie fyzickej osoby z daňového pohľadu

V pripravovanej novele ZDP budú doplnené daňové dôsledky oddlženia fyzických osôb formou splátkového kalendára, a to tak na strane dlžníka, ako aj na strane veriteľov.

Dátum publikácie:30.8.2017
Autor:Ing. Valéria Jarinkovičová

tt_muz-pred-negativnym-grafom

Posledná novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii bola zameraná na riešenie oddlženia fyzických osôb (tzv. osobný bankrot).

Zmeny nadobudli účinnosť od 1. januára 2017, resp. od 1. marca 2017. Podľa novej úpravy každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom, a to bez ohľadu na to, či má záväzky z podnikateľskej činnosti. 

pripravovanej novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej aj „ZDP“) budú upravené daňové dôsledky oddlženia fyzických osôb formou splátkového kalendára, a to doplnením viacerých ustanovení týkajúcich sa tohto procesu, a to tak na strane dlžníka (§ 9 ZDP), ako aj na strane veriteľov (najmä § 19 ZDP).

Podľa návrhu novely (na internetovej stránke slov-lex.sk – sledovanie legislatívneho procesu – SK/LP/2017/470) pôjde o tieto zmeny:

Na strane daňovníka – dlžníka

1. V § 9 ods. 1 písmeno e) ZDP znie: „e) z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty38) a z odpisu záväzkov pri konkurze alebo pri splátkovom kalendári,38b) ktoré sú vykonané podľa osobitného predpisu,38) vrátane odpisu záväzkov voči veriteľom, ktorí v konkurze neuplatnili svoje pohľadávky voči daňovníkovi; obdobne sa postupuje aj pri odpise záväzkov u daňovníka, ak dôjde k zrušeniu konkurzu podľa osobitného predpisu,38c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 38b a 38c znejú:

„38b) § 166 až § 171c zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 377/2016 Z. z.

38c) § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 377/2016 Z. z.

Ako vyplýva aj z predchádzajúcich častí tohto príspevku, z tohto ustanovenia je potrebné vypustiť pojem „reštrukturalizácia“, keďže sa týka už iba právnických osôb, na druhej strane doplniť odpis záväzku (popri konkurze) aj na základe splátkového kalendára: suma záväzkov, ktoré daňovník – dlžník, nebude musieť uhradiť v zmysle § 166e zákona o konkurze a vyrovnaní v nadväznosti na uznesenie súdu o vyhlásení konkurzu alebo v uznesení o určení splátkového kalendára, bude u dlžníka príjmom oslobodeným od dane [na rozdiel od znenia § 6 ods. 5 písm. d) ZDP].

Dodajme, že predmetné ustanovenie by mohlo byť doplnené slovami: „podľa tohto ustanovenia sa neposúdi suma zodpovedajúca nepostihnuteľnej hodnote obydlia dlžníka, ktorú správca poukáže mimo rozvrh na bankový účet, ktorý na tento účel v mene a na účet dlžníka zriadil38d)“ – [ide o príjem zo speňaženia plynúci priamo daňovníkovi – dlžníkovi, a mal by byť posúdený ako akýkoľvek iný príjem z predaja majetku v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) ZDP, resp. ďalších ustanovení ZDP – pričom prihliadame aj na znenie § 167u cit. zákona].

38d) § 167o ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 377/2016 Z. z.

Na strane daňovníka – veriteľa

2. V § 19 ods. 2 písm. h) ZDP prvom bode sa za slová „pohľadávok voči podstate,“ vkladajú slová „alebo ak dôjde k zrušeniu konkurzu podľa osobitného predpisu,38c)“.

3. V § 19 ods. 2 písm. h) ZDP druhý bod znie:

„2. to vyplýva z výsledku konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo z výsledku oddlženia splátkovým kalendárom,38)“.

Aj na strane veriteľa je potrebné reagovať na nový spôsob oddlženia fyzickej osoby (osobného bankrotu) formou splátkového kalendára – aj v tomto prípade umožniť odpis (premietnutie do daňových výdavkov) pohľadávok, ktoré boli zahrnuté do výnosov a nebudú dlžníkom veriteľovi v dôsledku oddlženia splátkovým kalendárom uhradené.

4. § 17 ZDP sa dopĺňa odsekom 40, ktorý znie: „(40) Ak súd rozhodne o zrušení oddlženia pre nepoctivý zámer podľa osobitného predpisu,80acc) súčasťou základu dane daňovníka je príjem (výnos) z pohľadávky odpísanej podľa § 19 ods. 2 písm. h) ZDP v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k zrušeniu oddlženia. Pri pohľadávke je možné uplatniť postup podľa § 20 ods. 4 ZDP alebo ods. 14. Ak súd rozhodne o zrušení oddlženia pre nepoctivý zámer podľa osobitného predpisu,80acc) u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, je súčasťou základu dane príjem (výnos) z pohľadávky odpísanej podľa § 19 ods. 2 písm. h) ZDP v zdaňovacom období, v ktorom bola uhradená.“

Poznámka pod čiarou k odkazu 80acc znie:
„80acc) § 166f zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 377/2016 Z. z.

Ak dôjde do 6 rokov k zrušeniu oddlženia pre nepoctivý zámer, bude potrebné (spätne) zvýšiť základ dane daňovníka – veriteľa, o sumu pohľadávok predtým (pri oddlžení) odpísaných (uplatnených v rámci oddlženia v daňových výdavkoch) podľa § 19 ods. 2 písm. h) ZDP v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k zrušeniu oddlženia – podobne by to malo byť v prípade, ak predtým v súvislosti s oddlžením nebol zvýšený základ dane pri ukončení činnosti (§ 17 ods. 8 ZDP), resp. pri vyradení pohľadávky z účtovníctva [§ 17 ods. 12 písm. b) ZDP], prípadne bol znížený základ dane podľa § 17 ods. 12 písm. c) ZDP, a to aj v prípade, ak daňovník vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 ZDP – pri uplatňovaní percentuálnych výdavkov.

 

Príklad č. 1:

Daňový subjekt XY účtujúci v sústave podvojného účtovníctva („PÚ“) správne zahrnul do zdaniteľných príjmov menovitú hodnotu pohľadávky voči fyzickej osobe, pánovi Milému, v momente jej vzniku (v účtovníctve 311/604).

Predpokladajme, že v októbri 2017 dlžník, pán Milý, podá návrh na určenie splátkového kalendára, v nadväznosti na to dôjde k zverejneniu uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom vestníku a neskôr v súlade s § 168e zákona o konkurze a reštrukturalizácii súd určí splátkový kalendár. Tú časť predmetnej pohľadávky, ktorá bola zahrnutá do výnosov a nebude dlžníkom daňovému subjektu XY v dôsledku oddlženia splátkovým kalendárom uhradená, bude môcť daňový subjekt XY v súlade s novelizovaným (doplneným) znením § 19 ods. 2 písm. h) ZDP odpísať do daňových výdavkov.

Príklad č. 2:

Obchodná spoločnosť Zora, s. r. o., mala do zdaniteľných príjmov zahrnutú menovitú hodnotu pohľadávky 580 € voči fyzickej osobe, živnostníkovi pánovi Štedrému. Neskôr na základe návrhu pána Štedrého sa začalo konkurzné konanie.

Na základe jeho výsledkov, keďže časť tejto pohľadávky vo výške 320 € pán Štedrý nie je povinný uhradiť, odpísal veriteľ túto časť do daňových výdavkov. Predpokladajme, že dôjde k zrušeniu oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka v súlade s § 166f zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Spoločnosť Zora, s. r. o., bude musieť do základu dane (spätne) zahrnúť sumu časti pohľadávky, a to 320 €, predtým (pri oddlžení) odpísanej (uplatnenej v rámci oddlženia v daňových výdavkoch) podľa § 19 ods. 2 písm. h) ZDP, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k zrušeniu oddlženia.

Príklad č. 3:

Živnostník pán Veselý, ktorý účtuje v sú­stave jednoduchého účtovníctva („JÚ“), eviduje pohľadávku voči obchodnej spoločnosti v konkurze. Pohľadávku včas prihlásil. Podľa výsledku konania nebude uhradená. Pán Veselý mieni ukončiť podnikanie.

Riešenie príkladu č. 3 je uvedené v plnom znení článku.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Oddlženie fyzickej osoby z daňového pohľadu

1. Stručne k oddlženiu fyzickej osoby pred 1. marcom 2017

2. Hlavné zmeny týkajúce sa oddlženia fyzickej osoby

3. K oddlženiu fyzickej osoby od 1. 7. 2017 podrobnejšie

4. Daňový aspekt problematiky oddlženia fyzickej osoby

DC-obrazovky

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace školenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner