Opravné faktúry na účely DPH

V praxi často dochádza k prípadom, kedy po uskutočnení zdaniteľného obchodu platiteľom DPH nastane dôvod na zmenu pôvodnej fakturovanej ceny.

Dátum publikácie:27. 12. 2017
Autor:Ing. Jaroslava Betáková

tt_muz-s-uctami

V praxi často dochádza k prípadom, kedy po uskutočnení zdaniteľného obchodu platiteľom DPH nastane dôvod na zmenu pôvodnej fakturovanej ceny. Zmenu pôvodne fakturovanej ceny uvádza platiteľ v daňovom priznaní aj v kontrolnom výkaze.

V príspevku uvádzame, ako sa opravné faktúry prejavia u dodávateľa zdaniteľného plnenia a u odberateľa.

Dôvody opravy základu dane u dodávateľa

Zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) dôvody opravy základu dane uvádza v ustanovení § 25 ods. 1 ZDPH. Ide o:

  • úplné alebo čiastočné zrušenie dodávky tovaru alebo služby alebo úplného, alebo čiastočného vrátenia dodávky tovaru. Sú to prípady, kedy napr. dochádza k reklamácii tovaru, pretože nevyhovuje dohodnutým kvalitatívnym podmienkam;
  • zníženie ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti. Ide napr. o poskytnutie rôznych zliav, bonusov, množstevných rabatov poskytnutých po vzniku daňovej povinnosti v závislosti od splnenia dohodnutých zmluvných podmienok medzi predávajúcim a kupujúcim;
  • zvýšenie ceny tovaru alebo služby, napríklad ak bolo dodané väčšie množstvo tovaru, ako bolo fakturované.

V podstate ide o prípady, kedy sú vyhotovené dobropisy alebo ťarchopisy, i keď zákon o DPH tieto pojmy nepoužíva, používa pojem oprava základu dane a dane.

Podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH sa všeobecne každý doklad, ktorý mení a dopĺňa pôvodnú faktúru, považuje za faktúru. Teda uvedené sa týka nielen opráv vykonaných na základe § 25 ods. 1 zákona o DPH, ale aj opráv rôznych chybných údajov vo faktúre.

Opravné faktúry sa musia jednoznačne odvolávať na pôvodnú faktúru – musia obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré sa menia [§ 74 ods. 3 písm. d)].

Platiteľ nie je povinný opraviť základ dane a daň, ak zníži cenu tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti voči inému platiteľovi, za predpokladu, že na takomto postupe sa obidve strany písomne dohodli. Takýto postup umožňuje § 25 ods. 6 zákona o DPH

Zdaňovacie obdobie, v ktorom dodávateľ opravu základu dane uvedie

Určenie zdaňovacieho obdobia, v ktorom dodávateľ uvedie opravu základu dane a dane, t. j. rozdiel medzi pôvodným a opraveným základom dane a medzi pôvodnou a opravenou daňou, podľa § 25 ods. 3 zákona o DPH závisí od toho, či dodávateľ vyhotoví doklad o oprave alebo ho nevyhotoví.

Ak dodávateľ vyhotoví doklad o oprave základu dane – opravu uvedie v zdaňovacom období, v ktorom tento doklad vyhotovil.

Príklad č. 1:

Zvýšenie ceny tovaru

Platiteľ – dodávateľ, sa dohodol so svojím odberateľom – tiež platiteľom DPH – na tom, že ak v priebehu štvrťro­ku odoberie celkové množstvo tovaru 5 000 ks, cena za kus bude 100 € + 20 € DPH. Ak by však neodobral tovar v uvedenom množstve, cena za kus bude 120 € + 24 € DPH. Odberateľ odobral na začiatku štvrťroku tovar v množstve 4 000 ks, dodávateľ vyhotovil faktúru na celkovú sumu 400 000 € + 80 000 € DPH.

V zmysle dohodnutých podmienok dodávateľ vyhotoví doklad o oprave základu dane a dane (ťarchopis) podľa § 25 ods. 1 písm. c) zákona o DPH, ktorým zvýši pôvodne fakturovanú sumu z dôvodu zvýšenia ceny za 1 kus, pretože neboli dodržané zmluvné podmienky, podľa ktorých fakturovaná cena závisela od odberu množstva 5 000 kusov.

Doklad o oprave základu dane bude obsahovať zvýšenie základu dane o 80 000 € a zvýšenie DPH o 16 000 €. Dodávateľ opravu základu dane a dane uvedie v daňovom priznaní v zdaňovacom období, v ktorom tento doklad vyhotoví, dôjde u neho k zvýšeniu daňovej povinnosti o 16 000 €.

Ak dodávateľ nevyhotovuje doklad o oprave základu dane – opravu uvedie v zdaňovacom období, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá má za následok opravu základu dane. Týka sa to i prípadov opravy základu dane voči nezdaniteľnej osobe alebo v prípade poskytnutia tzv. nepriamych zliav, ktoré sú poskytnuté inej osobe ako priamemu odberateľovi.  

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Opravné faktúry na účely DPH

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Jaroslava Betáková

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner