www.skdp.sk

Osoby povinné platiť DPH v SR

Pojem „osoba povinná platiť DPH“ teda všeobecne označuje osobu, ktorá je povinná odviesť DPH z uskutočneného zdaniteľného obchodu (dodania tovaru, nadobudnutia tovaru, dodania služby) do štátneho rozpočtu prostredníctvom daňového priznania. V príspevku uvádzame, ktoré osoby a v ktorých prípadoch sú povinné odviesť DPH v SR.

Osoby povinné platiť DPH v SR

Za určitých okolností sa teda zákon o DPH a povinnosti z neho vyplývajúce týka aj podnikateľov – neplatiteľov DPH, zahraničných podnikateľov, príspevkových a rozpočtových organizácií, ale tiež fyzických osôb – nepodnikateľov (občanov). Uvedené osoby v určitých prípadoch môžu byť osobami, ktoré sú povinné v SR podať daňové priznanie, vypočítať DPH a túto daň zaplatiť v stanovenej lehote správcovi dane. Nesplnenie týchto povinností je považované za sankčný delikt a podlieha sankcii podľa daňového poriadku (procesný daňový predpis)

Určenie osoby povinnej platiť DPH v zmysle legislatívy SR a EÚ

Na to, aby DPH bola správne odvedená, je potrebné pri zdaniteľnom obchode najskôr určiť miesto dodania tovaru alebo služby, resp. miesto nadobudnutia tovaru, pretože tam, kde sa nachádza toto miesto, vzniká predmet dane. To znamená, že tam – v tom štáte, kde je predmet dane, bude daň odvedená, bude príjmom štátneho rozpočtu.

Určenie osoby, ktorá je v SR povinná platiť DPH, vyplýva z ustanovenia § 69 zákona o DPH. Úprava uvedeného ustanovenia vychádza zo Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH (články 193 až 205).

V zásade platí, že pri dodaní tovaru alebo služby odvedie DPH dodávateľ (§ 69 ods. 1 zákona o DPH). Výnimky z tohto základného princípu, kedy je povinný platiť daň odberateľ, predstavujú prípady cezhraničných dodávok služieb a dodania tovaru s montážou alebo inštaláciou, nadobudnutie tovaru z iného členského štátu, dovoz tovaru, prípady tuzemských dodaní špecifických komodít. V prípade, ak nejaká osoba uplatní nad rámec zákona vo faktúre alebo inom doklade o predaji daň, je povinná túto daň zaplatiť.

Dodávateľ = osoba povinná platiť DPH v SR

Dodanie tovaru alebo služby v SR

V zásade platí, že osoby, ktoré majú postavenie platiteľa DPH, t. j. ide o osoby registrované podľa ustanovení § 4, § 5 a § 6 zákona o DPH, pri dodaní tovaru alebo služby v SR sú povinné platiť daň z tohto dodania. Vyplýva to z ustanovenia § 69 ods. 1 zákona o DPH, ktoré stanovuje, že DPH pri dodávke tovaru alebo služby v SR platí dodávateľ.

Ide teda o slovenské zdaniteľné osoby (podnikateľov); zahraničné zdaniteľné osoby, ktoré majú v SR prevádzkareň; zahraničné zdaniteľné osoby, ktoré nemajú v SR prevádzkareň a na území SR uskutočnia zdaniteľný obchod, a zahraničné osoby dodávajúce do SR tovar formou zásielkového predaja.

Príklady:

 • Slovenská firma, ktorá je registrovaná ako platiteľ DPH (registrácia podľa § 4), uskutočňuje dodanie tovaru pre slovenských kupujúcich, vývoz tovaru do tretích štátov, dodanie tovaru do členských štátov, poskytuje služby s miestom dodania v SR. Z uvedených zdaniteľných obchodov je povinná v SR priznať daň, okrem prípadov, ktoré sú oslobodené od dane v zmysle zákona (v daňových priznaniach sa uvedú ako oslobodené od DPH).
 • Podnikateľ so sídlom v Rakúsku nemá v SR sídlo, miesto podnikania ani prevádzkareň. V období od 10. 2. 2012 do 14. 2. 2012 sa v SR zúčastní výstavy, na ktorej predá svoje výrobky. Vzhľadom na to, že vykoná činnosť, ktorá je predmetom dane v SR, stáva sa osobou povinnou v SR platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH. Má povinnosť bezodkladne, najneskôr v deň predaja, podať žiadosť o registráciu pre DPH v SR v zmysle § 5 zákona o DPH. Rakúsky podnikateľ môže podať žiadosť o registráciu už aj v období, keď sa na vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom dane v SR, začne len pripravovať. Dňom uvedeným v osvedčení sa zahraničná osoba stáva platiteľom DPH v SR. Daň z predaja potom zdaní prostredníctvom daňového priznania, v ktorom si môže uplatniť aj prípadné odpočítanie DPH v súvislosti s uvedeným predajom. Ak v nasledujúcom období nebude v SR uskutočňovať zdaniteľné obchody, nemá povinnosť podávať tzv. „negatívne“ daňové priznania.

Zásielkový predaj tovaru

Zásielkovým predajom na účely DPH je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet (nie odberateľom alebo na jeho účet) z iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru a zároveň odberateľom tovaru je osoba, ktorá nemá pridelené identifikačné číslo pre daň.

K zásielkovému predaju dochádza napr. na základe objednávok zákazníkov z katalógov, v súčasnosti sa rozširujú objednávky cez internet.

Osobou povinnou platiť DPH pri zásielkovom predaji je vždy dodávateľ tovaru, ide však o to, v ktorom štáte daň zaplatí, t. j. či predaj bude predmetom dane v štáte dodávateľa alebo v štáte kupujúceho, kde sa bude dodávateľ registrovať pre DPH.

Ak v kalendárnom roku zahraničná osoba dodáva tovar formou zásielkového predaja do SR a celková hodnota takto dodaného tovaru bez danepre všetkých odberateľov v SR dosiahne 35 000 , zahraničná osoba má povinnosť pred dodávkou, ktorou tento limit dosiahne, požiadať v SR o registráciu pre DPH podľa § 6 zákona o DPH. Dňom uvedeným v osvedčení sa zahraničná osoba stáva platiteľom DPH v SR a je teda osobou povinnou platiť DPH zo všetkých predajov na našom území v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH. Prípadne sa môže registrovať v SR dobrovoľne, a to pred dosiahnutím uvedeného limitu.

Príklady:

 • Rakúska obchodná spoločnosť dodáva slovenským zákazníkom – osobám, ktoré nie sú identifikované pre daň, tovar na základe objednávky z internetu. Dodanie tovaru zabezpečuje rakúsky dodávateľ z Rakúska do SR vlastnými dopravnými prostriedkami. Tovar je fakturovaný s DPH platnou v Rakúsku. Ak rakúsky dodávateľ k určitému dátumu zistí, že hodnota takto dodaného tovaru občanom SR na základe ďalších objednávok presiahne hodnotu 35 000 €, požiada v SR o registráciu za platiteľa dane. Dňom uvedeným v osvedčení sa stáva platiteľom DPH v SR a pri ďalších dodávkach bude osobou povinnou v SR platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH, t. j. zákazníkom v SR bude fakturovať so slovenskou DPH.
 • Dánska obchodná spoločnosť dodáva slovenským zákazníkom – osobám, ktoré nie sú identifikované pre daň, tovar na základe internetových objednávok. Dodanie tovaru zabezpečuje dánsky dodávateľ svojimi dopravnými prostriedkami do SR. Vzhľadom na to, že v Dánsku je platná vyššia DPH ako v SR, dánsky dodávateľ využije možnosť a zaregistruje sa v SR dobrovoľne. Dňom uvedeným v osvedčení sa dánska obchodná spoločnosť stáva platiteľom, všetky dodávky tovaru do SR bude dodávateľ fakturovať so slovenskou DPH.
 • Slovenská fyzická osoba si u francúzskeho dodávateľa objedná na osobnú spotrebu 60 l vína. Pretože ide o tovar, ktorý je predmetom spotrebnej dane, francúzsky dodávateľ má bez ohľadu na hodnotu tovaru povinnosť podať žiadosť o registráciu v SR pred dodaním tovaru slovenskému zákazníkovi, v SR je z titulu dodania tovaru osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH.

Rovnaký princíp platí i pri zásielkovom predaji tovaru slovenskými dodávateľmi pre zákazníkov do iných členských štátov, ktorí nemajú pridelené IČ DPH. Títo slovenskí dodávatelia sú osobami povinnými platiť daň v SR podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH, ak miesto dodania sa nachádza v SR, alebo budú osobami povinnými platiť daň v štáte kupujúceho, ak sa tam bude nachádzať miesto dodania. Závisí to od hodnoty tovarov predaných v danom štáte, t. j. či bol slovenským predajcom dosiahnutý daným štátom stanovený limit pre registráciu (prípadne či využil možnosť dobrovoľnej registrácie v danom štáte).

Limity pre zásielkový predaj tovaru platné v členských štátoch Európskej únie:

Členský štát EÚ Limit pre zásielkový predaj
Národná mena Euro ekvivalent
Belgicko 35 000 €  
Bulharsko 70 000 BGN 35 791 €
Česká republika 1 140 000 CZK 43 420 €
Dánsko 280 000 DKK 37 551 €
Nemecko 100 000 €  
Estónsko 550 000 EEK 35 151 €
Grécko 35 000 €  
Španielsko 35 000 €  
Francúzsko 100 000 €  
Írsko 35 000 €  
Taliansko 35 000 €  
Cyprus 35 000 €  
Lotyšsko 24 000 LVL 34 433 €
Litva 125 000 LTL 36 203 €
Luxembursko 100 000 €  
Maďarsko 8 800 000 HUF 34 671 €
Malta 35 000 €  
Holandsko 100 000 €  
Rakúsko 100 000 €  
Poľsko 160 000 PLN 40 000 €
Portugalsko 35 000 €  
Rumunsko 118 000 RON 32 702 €
Slovinsko 35 000 €  
Slovenská republika 35 000 €  
Fínsko 35 000 €  
Švédsko 320 000 SEK 33 869 €
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 70 000 GBP 79 465 €

Dodanie cezhraničných služieb, ktorých miesto dodania sa určí podľa osobitného pravidla (§ 16) a nachádza sa v SR

Dodávateľ služby – osoba registrovaná pre DPH v SR, je povinný pri vybraných službách, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 16 zákona o DPH, uplatniť slovenskú DPH ako osoba povinná platiť daň podľa § 69 ods. 1. Ide o služby, pri ktorých nie je podstatné, pre koho sú poskytované, t. j. nie je rozhodujúce, či ide o zdaniteľnú alebo nezdaniteľnú osobu, podstatné je, že miesto ich dodania sa nachádza v SR:

 • služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v SR,
 • krátkodobý nájom dopravných prostriedkov – ak je dopravný prostriedok odovzdaný nájomcovi v SR,
 • vstupné na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné a podobné služby vrátane ich organizovania a s nimi súvisiacich doplnkových služieb – ak sa podujatie uskutočňuje v SR,
 • doprava osôb na území SR (aj je súčasťou medzinárodnej dopravy osôb, je v SR oslobodená od dane, nevzniká teda daňová povinnosť),
 • reštauračné a stravovacie služby poskytnuté na území SR,
 • reštauračné a stravovacie služby fyzicky poskytnuté na palube lodí, lietadiel alebo vo vlakoch počas výkonu časti osobnej dopravy na území Európskeho spoločenstva – ak je začiatok prepravy z územia SR.

V prípade, ak sa na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné a iné podobné podujatie vyberá vstupné, ktoré predstavuje právo na vstup na konkrétne podujatie a podujatie je určené širokej verejnosti, t. j. po zaplatení vstupného má právo na vstup každý záujemca, miesto dodania poskytnutej služby sa určí podľa § 16 ods. 3 zákona o DPH bez ohľadu na skutočnosť, či je služba poskytnutá zdaniteľnej alebo nezdaniteľnej osobe. Miestom dodania služby spočívajúcej v poskytnutí práva na vstup na konkrétne podujatie výmenou za lístok alebo za poplatok na takéto podujatie je miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonajú, pričom nie je potrebné skúmať, či je služba poskytnutá zdaniteľnej alebo nezdaniteľnej osobe. Ak sú teda vyššie uvedené služby poskytované v SR, bude tu odvedená daň.

Príklady:

 • Rozpočtová organizácia v SR, ktorá nie je identifikovaná pre daň, si u českého platiteľa DPH objedná vzdelávaciu službu. Vzdelávanie sa realizuje v SR a je určené uzavretému okruhu účastníkov. Miestom dodania vzdelávacej služby podľa § 16 ods. 3 zákona o DPH je miesto, kde sa služba fyzicky vykoná, t. j. SR. Keďže služba je dodaná nezdaniteľnej osobe, zahraničná osoba nemôže svoju daňovú povinnosť preniesť na odberateľa služby, preto je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň v SR pred poskytnutím vzdelávacej služby. Následne k fakturovanej cene vzdelávacej služby poskytovateľ služby uplatní slovenskú DPH, pretože je osobou povinnou odviesť DPH v SR podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH.
 • Stavebná spoločnosť v SR – platiteľ DPH, poskytuje stavebné služby na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na území SR. Na základe poskytnutia týchto služieb, ktorých miesto dodania sa nachádza v SR (§ 16 ods. 1), je osobou povinnou platiť DPH v SR, nezáleží na tom, pre koho sú služby poskytnuté – či pre slovenské nezdaniteľné osoby (občanov), slovenských podnikateľov, slovenských platiteľov DPH alebo zahraničné osoby (podnikateľov alebo nepodnikateľov), ktoré majú v SR nehnuteľnosť, na ktorú sa predmetné práce vzťahujú. Podstatné je, že nehnuteľnosť, na ktorú sa stavebné práce vzťahujú, sa nachádza v SR.
 • Slovenský platiteľ požičal na 10 dní svoj osobný automobil rakúskemu podnikateľovi, fyzicky mu ho odovzdal v Bratislave. Miesto dodania uvedenej služby sa nachádza v SR – tam, kde bol dopravný prostriedok odovzdaný do užívania (§ 16 ods. 2). Nie je podstatné, aké je postavenie zákazníka (či ide o podnikateľa, alebo nepodnikateľa) ani kde bude automobil používaný, podstatné je, že k odovzdaniu automobilu došlo v SR. Slovenský platiteľ je osobou povinnou platiť DPH v SR z poskytnutia uvedenej služby.
 • Slovenský platiteľ DPH organizuje v Bratislave vzdelávacie služby pre podnikateľov. Prístup na vzdelávanie je voľný (t. j. zúčastniť sa môžu nielen záujemcovia zo SR, ale aj zo zahraničia), za vstup na vzdelávanie sa platí vstupné. Miesto dodania služby slovenským platiteľom sa určí podľa § 16 ods. 3 zákona o DPH,t. j. nachádza sa v SR. Nie je podstatné, kto je účastníkom tejto aktivity, podstatné je, že služba je poskytovaná pre verejnosť a vyberá sa vstupné.
 • Slovenský platiteľ, ktorý uskutočňuje autobusovú prepravu na území SR, dodáva službu, ktorá je predmetom dane v SR (miesto dodania sa určí podľa § 16 ods. 4), je osobou povinnou platiť DPH z tejto služby, k cene preto uplatňuje slovenskú DPH bez ohľadu na to, koho prepravuje.
  V prípade, ak by platiteľ vykonával prepravu osôb zo SR do Rakúska, predmetom DPH v SR je úsek prejdený v SR, v zmysle § 46 zákona sa uplatní oslobodenie od DPH.
 • Slovenský platiteľ prevádzkuje v SR reštauračné zariadenie, miesto dodania tejto služby podľa § 16 ods. 10 zákona o DPH je v SR, kde je služba fyzicky poskytnutá. To znamená, že zákazníkom – bez ohľadu na to, či tuzemským alebo zahraničným a bez ohľadu na ich postavenie (platitelia alebo neplatitelia DPH), fakturuje službu so slovenskou DPH, pretože je osobou povinnou platiť daň v SR.

Osobou povinnou odviesť DPH v SR je dodávateľ služby – osoba registrovaná pre DPH v SR, ak príjemca jeho služby v SR je nezdaniteľná osoba, a to v týchto prípadoch:

 • preprava tovaru medzi členskými štátmi – ak začiatok prepravy je v SR,
 • doplnkové služby pri preprave vykonané v SR,
 • ocenenie hnuteľného hmotného majetku a práce na hnuteľnom hmotnom majetku vykonané v SR,
 • sprostredkovanie tovaru alebo služby, ak je predmet sprostredkovania v SR.

Príklady:

 • Slovenský dopravca – platiteľ DPH v SR, vykoná prepravu nábytku pre českého občana zo Žiliny do Olomouca. Pri tejto prepravnej službe sa miesto dodania nachádza v zmysle § 16 ods. 5 zákona o DPH v SR (kde sa preprava začína). Osobou povinnou platiť daň je podľa § 69 ods. 1zákona dodávateľ služby, faktúru preto vyhotoví so slovenskou DPH.
 • V súvislosti s prepravou tovaru zo SR do Poľska pre nezdaniteľnú osobu z Poľska zabezpečí slovenský platiteľ skladovanie tohto tovaru na území SR. Služba skladovania je predmetom DPH v SR (podľa § 16 ods. 8), osobou povinnou platiť daň v SR je platiteľ poskytujúci službu skladovania, preto ju poľskému zákazníkovi fakturuje so slovenskou DPH.
 • Autoservis – platiteľ DPH v SR, vykoná opravu osobného automobilu českého občana. Miesto dodania tejto služby sa nachádza v SR (§ 16 ods. 9), autoservis je povinný odviesť z poskytnutej služby DPH v SR, službu preto fakturuje so slovenskou DPH.
 • Krajčírska dielňa – platiteľ DPH v SR, poskytne českej nezdaniteľnej osobe službu šitie odevov z poskytnutej látky. Ide o službu s miestom dodania v SR (§ 16 ods. 9), krajčírska dielňa je povinná v SR odviesť DPH, službu fakturuje so slovenskou daňou.
 • Slovenský platiteľ sprostredkuje pre poľského občana poskytnutie poradenskej služby v SR. Služba sprostredkovania je predmetom dane v SR (§ 16 ods. 13) – tam, kde je predmetom dane aj samotná poradenská služba. Slovenský sprostredkovateľ pri fakturácii svojej služby pre poľského občana uplatní k cene slovenskú DPH, pretože je osobou povinnou platiť v SR daň.

Cezhraničné služby poskytnuté pre nezdaniteľnú osobu, ktorých miesto dodania sa neurčí podľa osobitného pravidla

Pri dodaní služby (inej ako podľa § 16 zákona o DPH) nezdaniteľnej osobe slovenskej alebo zahraničnej je miestom dodania to miesto, kde má dodávateľ služby sídlo alebo miesto podnikania. Ak je služba dodaná z prevádzkarne dodávateľa služby, miestom dodania služby je miesto, kde má dodávateľ služby prevádzkareň. Ak je dodávateľ služby registrovaný pre DPH v SR, je povinný odviesť v SR daň. Toto základné pravidlo pre určenie miesta dodania služieb (§ 15 ods. 2 zákona o DPH) sa uplatní napr. pri nasledovných druhoch služieb, ktoré sú poskytnuté nezdaniteľnej osobe:

 • dlhodobý prenájom dopravných prostriedkov (pre všetky dopravné prostriedky viac ako 30 dní, pre plavidlá viac ako 90 dní),
 • nehmotné služby poskytnuté nezdaniteľnej osobe na území EÚ, ktoré zahŕňajú napr.:
  • reklamné služby,
  • poradenské, inžinierske, technické, právne, účtovné, audítorské, prekladateľské, tlmočnícke a iné podobné služby vrátane služieb spracovania údajov a poskytovania informácií,
  • nájom hnuteľného hmotného majetku okrem krátkodobého nájmu dopravných prostriedkov, železničných vagónov a vozňov, prívesov a návesov.

Príklady:

 • Slovenská spoločnosť – platiteľ DPH v SR, prenajala nezdaniteľnej osobe z ČR automobil na dobu 3 mesiacov. Miesto dodania tejto služby sa nachádza v SR, kde má poskytovateľ služby sídlo (§ 15 ods. 2), nezáleží pritom, kde ho skutočne odovzdá k dispozícii nájomcovi ani či nájomca je osobou tuzemskou alebo zahraničnou. Prenajímateľ je podľa § 69 ods. 1 zákona o DPHosobou povinnou platiť daň v SR, preto bude nájom fakturovaný so slovenskou DPH.
 • Platiteľ DPH s miestom podnikania v SR poskytuje prekladateľské služby. Ak sú tieto služby poskytované pre nezdaniteľné osoby – zo SR alebo členských štátov EÚ, miesto ich dodania sa nachádza v SR (§ 15 ods. 2). Slovenský platiteľ je osobou povinnou platiť v SR daň, preto faktúry vystavuje so slovenskou DPH.
 • Slovenský advokát, ktorý má pridelené IČ DPH v SR, poskytuje službu právneho poradenstva.
  Pri poskytovaní tejto služby slovenským zdaniteľným alebo nezdaniteľným osobám sa miesto dodania služby nachádza v SR a advokát je osobou povinnou platiť v SR daň.
  Pri poskytovaní právnych služieb nezdaniteľnej osobe (občanovi) z ČR je miestom dodania služby právneho poradenstva podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH miesto, kde má dodávateľ služby sídlo, t. j. SR. Slovenský advokát ako osoba povinná platiť daň v SR uplatní k fakturovanej cene služby slovenskú DPH.
  Iný prípad by nastal, ak by slovenský advokát poskytol právnu službu zdaniteľnej osobe (podnikateľovi) z ČR. V takom prípade sa miesto dodania služby určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, t. j. dochádza k jeho prenosu do ČR, advokát v SR nie je osobou povinnou platiť daň.

Uvedenie DPH na faktúre neplatiteľom dane

Každá osoba, ktorá uvedie vo faktúre alebo inom doklade o predaji daň, je povinná podľa § 69 ods. 5 zákona o DPH túto daň zaplatiť. Uvedené ustanovenie vychádza z článku 203 smernice 2006/112/ES, v ktorom sa uvádza, že DPH platí každá osoba, ktorá uvedie túto daň na faktúre.

V súvislosti s otázkou, či vznikne povinnosť odviesť DPH omylom uvedenú na faktúre osobou konajúcou vo vzťahu podriadenosti (teda nejde o nezávislú osobu), Súdny dvor EÚ uviedol (spojené veci C-78/02,79/02,80/02):

Smernica neuvádza výslovne prípad, keď je DPH uvedená na faktúre omylom a nie je splatná. Z toho vyplýva, že kým tento nedostatok nebude odstránený európskym zákonodarcom, prináleží členským štátom nájsť riešenie. SD EÚ v tomto ohľade rozhodol, že za účelom zabezpečiť neutralitu DPH prináleží členským štátom zakotviť vo svojich vnútorných právnych poriadkoch možnosť opravy každej neprávom fakturovanej dane, hneď ako vystavovateľ faktúry preukáže svoj dobrý úmysel. V každom prípade, keď vystavovateľ faktúry v dostatočnej lehote úplne eliminoval riziko straty príjmov z daní, neprávom fakturovaná daň má byť vyrovnaná a vyrovnanie ani nemusí byť podmienené dobrým úmyslom vystavovateľa uvedenej faktúry.

V prípade, ak osoba nevykonáva nezávislú hospodársku činnosť, a teda nie je zdaniteľnou osobou, služby, ktoré vykonáva, nepodliehajú DPH. Z toho vyplýva, že ak uvedie na faktúre za tieto služby omylom sumu ak o DPH, táto suma nemôže byť považovaná za DPH.

DPH uvedená na faktúre a neuskutočnený zdaniteľný obchod

Z rozhodnutia ESD (vec C-342/87) vyplýva, že zmienka o dani zodpovedajúcej dodávke tovaru a služieb je náležitosťou faktúry, od ktorej sa odvíja právo odpočtu. Z toho vyplýva, že tento nárok nemožno uplatniť, pokiaľ ide o daň, ktorá nezodpovedá určitému plneniu buď z titulu, že je daň vyššia ako tá právoplatne splatná, alebo z titulu, že predmetné plnenie nepodlieha DPH. Právo na odpočítanie možno uplatniť len vo vzťahu ku skutočne splatným daniam, t. j. daniam zodpovedajúcim plneniu podliehajúcemu DPH, resp. zaplateným z dôvodu ich splatnosti. Právo na odpočítanie sa nevzťahuje na daň, ktorá je splatná len z dôvodu jej uvedenia na faktúre. Princíp neutrality DPH vyžaduje, aby DPH, ktorá bola nesprávne fakturovaná, mohla byť upravená bez toho, aby takéto konanie bolo podmieňované tým, či vystavovateľ príslušnej faktúry konal v dobrej viere.

V prípade neuskutočneného zdaniteľného obchodu, ak dodávateľovi nevznikla povinnosť platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH, pretože nedodal tovar ani službu v tuzemsku, vznikla mu povinnosť platiť daň uvedenú na faktúre podľa § 71 ods. 6 zákona o DPH.

AUTOR

Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

05.07.2012