Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

Pokyny FR SR k plateniu preddavkov k dani z príjmov pre FO podľa § 34 zákona o dani z príjmov a pre PO podľa zákona o dani  z príjmov.

Dátum publikácie:21.2.2013
Autor:Poradca podnikateľa, s. r. o.

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb

Daňovníci, ktorí platia preddavky na daň z príjmov fyzických osôb, pokračujú aj po prvom januári tohto roka v platení preddavkov v nezmenenej výške, a to až do tohtoročného apríla. Upozorňuje na to Finančné riaditeľstvo SR, podľa ktorého sa zvýšená hranica na platenie preddavkov na úrovni 2 500 eur uplatní až pri posudzovaní povinnosti platiť preddavky na daň v novom preddavkovom období začínajúcom 3. apríla 2013.

Novela zákona o dani z príjmov teda nemá vplyv na výšku preddavkov na daň splatných do konca preddavkového obdobia trvajúceho od 3. apríla 2012 do 2. apríla 2013.

To, či daňovníkovi dane z príjmov fyzickej osoby vznikne povinnosť platiť preddavky na daň, závisí od výšky poslednej známej daňovej povinnosti. Preddavkové obdobie je pritom zadefinované ako obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.

Viac informácií:

Pokyn FR SR k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. 1. 2013

 

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb

Pri platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2012 sa vychádza z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za rok 2011.

Daň na účely určenia výšky platenia preddavkov v roku 2013 (uvedená na r. 910 tlačiva daňového priznania za rok 2011) sa prepočíta zo základu dane uvedeného na r. 500 aktuálnou sadzbou dane platnou v zdaňovacom období roka 2013 (23 %) a takto vypočítaný základ dane sa zníži o sumy uvedené na riadku 610 – Úľava na dani, 710 – Zápočet dane zaplatenej v zahraničí, 830 – Suma dane vybranej zrážkou považovaná za preddavok na daň:

 

r. 910 = (r. 500 x 23 %) – (r. 610 + r. 710 + r. 830) daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2011

 

Na základe takto upravenej poslednej známej daňovej povinnosti sa po zaokrúhlení určia a vypočítajú preddavky na daň platené do lehoty na podanie daňového priznania v roku 2013.

Pri platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby po lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2012 sa vychádza z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie uvedenej v daňovom priznaní za rok 2012.

Daň na účely určenia výšky platenia preddavkov v roku 2013 (uvedená na r. 910 tlačiva daňového priznania za rok 2012) sa prepočíta zo základu dane uvedeného na r. 500 aktuálnou sadzbou dane platnou v zdaňovacom období roka 2013 (23 %).

Viac informácií:

Pokyn FR SR k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1. 1. 2013 podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner