Pokuta za správne delikty v oblasti účtovníctva po novom

S účinnosťou od 1. 1. 2016 sa zmenil postup ukladania pokuty za porušenia zákona o účtovníctve. Správca dane uloží pokutu iba za tie porušenia zákona o účtovníctve, ktoré sú ako správne delikty uvedené v § 38 ods. 1 zákona o účtovníctve. Výška pokuty je ustanovená v závislosti od závažnosti porušenia zákona o účtovníctve.

Dátum publikácie:27.12.2016
Autor:JUDr. Klára Klabníková

tt_penazenka-mince-bankovky

Správny delikt možno chápať ako protiprávne konanie, ak sa fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá z hľadiska účtovníctva je účtovnou jednotkou, dopustí porušenia zákona o účtovníctve. Dodržiavanie zákona o účtovníctve preveruje správca dane, ktorým je daňový úrad, daňovou kontrolou.

Správne delikty podľa zákona o účtovníctve, za ktoré správca dane uloží pokutu

Vychádzajúc z dôvodovej správy k problematike ukladania pokuty za porušenia zákona o účtovníctve zmenil sa s účinnosťou od 1. 1. 2016 postup ukladania pokuty za porušenia zákona o účtovníctve.

Zmena postupu pri ukladaní pokuty spočíva v tom že správca dane uloží pokutu iba za tie porušenia zákona o účtovníctve, ktoré sú ako správne delikty uvedeného v § 38 ods. 1 zákona o účtovníctve. Tzn., že za porušenie ustanovení zákona o účtovníctve, neuvedené v § 38 ZoÚ ako správne delikty, správca dane pokutu účtovnej jednotke neuloží. Správne delikty uvedené v § 38 ods. 1 z. Účt. sú rozdelené podľa závažnosti porušenia toho ktorého ustanovenia zákona o účtovníctve. V § 38 ods. 2 zákona o účtovníctve je ustanovená výška pokuty v závislosti od závažnosti porušenia zákona o účtovníctve uvedené v odseku 1 tohto ustanovenia.

Výška pokuty sa vypočíta z hodnoty vykazovaného majetku v súvahe alebo z hodnoty majetku vykazovaného vo výkaze o majetku a záväzkoch. Zároveň je však stanovená maximálna výška pokuty pre jednotlivé správne delikty. Pri ukladaní pokuty daňový úrad prihliada na závažnosť, mieru zavinenia, dobu trvania, následky a okolnosti, pri ktorých k správnemu deliktu došlo. Daňový úrad prihliada aj na to, ak účtovná jednotka do začatia kontroly písomne oznámi miestne príslušnému daňovému úradu obsah a sumu vykonanej opravy chyby za kontrolované účtovné obdobie účtovanej v bežnom účtovnom období.

Zistené porušenia z. Účt. majú podľa § 38 ods. 1 z. Účt. charakter správneho deliktu, za ktoré správca dane uloží pokutu vo výške podľa § 38 ods. 2 z. Účt. Ust. § 38 zákona o účtovníctve bolo legislatívne upravené zákonom č. 423/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve s účinnosťou od 17. júna 2016.

Poznamenávame, že správne delikty sú usporiadané do bodov 1 až 4, a to podľa toho, aká pokuta prináleží za ten, ktorý správny delikt nasledovne:

1. Podľa § 38 ods. 1 písm. a) a n)  z.Účt. sa účtovná jednotka dopustí správneho deliktu, ak

ULOŽENIE POKUTY: Za správny delikt podľa § 38 ods. 1 písm. a) a n) z. Účt. správca dane uloží pokutu v rozpätí od 0,00 do 3 mil. €.

2. Podľa § 38 ods. 1 písm. b) až f) z.Účt. sa účtovná jednotka dopustí správneho deliktu, ak

ULOŽENIE POKUTY: Za správny delikt podľa § 38 ods. 1 písm. b) až f) z. Účt. správca dane uloží pokutu do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej

  1. v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac však 1 mil. €,
  2. vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie, najviac 1 mil. €.

Príklad č. 1

Vzorový príklad uloženia pokuty z majetku účtovnej jednotky vykázanej v súvahe

Správca dane kontrolou dodržiavania zákona o účtovníctve vykonanou v roku 2016 zistil, že účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou sa dopustila správneho deliktu tým, že neuložila dokumenty podľa § 23a a § 23b zákona o účtovníctve do registra účtovných závierok za účtovné obdobie roku 2014. Uvedeným postupom sa účtovná jednotka dopustila správneho deliktu podľa § 38 ods. 1 písm. c) cit. zákona.

Správca dane uloží tejto účtovnej jednotke pokutu podľa § 38 ods. 2 písm. b) do výšky 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie upravené o položky podľa § 26 ods. 3 cit. zákona, najviac však 1 mil. €. Účtovná jednotka vykázala majetok za účtovné obdobie 2014 po úprave vo výške 258 tis. €, z ktorej 2 % predstavujú sumu 5 160,00 €. Táto suma predstavuje najvyššiu sumu, ktorú môže správca dane uložiť tejto účtovnej jednotke, keďže je menšia ako max. suma 1 mil. €, ktorú môže uložiť správca dane, ak by skutočne vypočítaná suma pokuty vzhľadom na výšku hodnoty majetku prevýšila sumu 1 mil. €.

Pri uložení výšky pokuty správca dane prihliada podľa § 38 ods. 5 z. Účt. na závažnosť, mieru zavinenia, čas trvania a následky a okolnosti spáchania tohto správneho deliktu. Správca dane po dôkladnom zvážení správneho deliktu, ktorého sa účtovná jednotka dopustila, zo sumy vypočítanej pokuty uloží účtovnej jednotke pokutu vo výške 50 %, t. j. 2 580,00 €.

 

 

 Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok je rozdelený do nasledujúcich tematických častí:

Pokuta za správne delikty v oblasti účtovníctva po novom

 

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 198,72 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Daňové centrum

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Súvisiace odborné články

Súvisiace dokumenty

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Funkcie

Partner