Používanie virtuálnej pokladnice od 1. 9. 2017

Do 1. 9. 2017 mohli virtuálnu registračnú pokladnicu používať len podnikatelia, ktorí za obdobie jedného kalendárneho mesiaca nevyhotovili viac ako 3 000 pokladničných dokladov.

Dátum publikácie:16.8.2017
Autor:Ing. Marta Boráková

tt_registracna-pokladna-08-2017

U podnikateľov, ktorí predávajú tovar alebo poskytujú služby vymedzené zákonom a prijímajú platby v hotovosti, bola povinnosť používania elektronickej registračnej pokladnice ustanovená od roku 1995. 

Osobitný význam má povinnosť vedenia evidencie tržieb uvedeným spôsobom u platiteľov dane z pridanej hodnoty z dôvodov, že umožňuje zjednodušenie vedenia evidencie týchto tržieb pre účely dane z pridanej hodnoty.

Subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty a zároveň uskutočňuje zdaniteľné plnenie s úhradou za hotové, je povinný inému platiteľovi na požiadanie vyhotoviť zjednodušený daňový doklad podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. Pokiaľ doklad vyhotovený pokladnicou spĺňa predpísané náležitosti, je na účely DPH daňovým dokladom.

Osobitný význam má pre podnikateľské subjekty umožnenie evidovania tržieb okrem elektronickej registračnej pokladnice aj virtuálnou registračnou pokladnicou. Čo je virtuálna registračná pokladnica, definuje § 2 písm. b) zákona o ERP. Virtuálnou registračnou pokladnicou (VRP) je prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom SR, ktoré je prístupné pre podnikateľov a SZČO na internetovej stránke finančného riaditeľstva.

Používanie VRP a prístup k takejto pokladnici je bezplatný. Podnikateľom, ktorí sa rozhodli používať tento typ pokladnice, nevzniknú náklady ako pri zakúpení klasickej elektronickej registračnej pokladnice.

Od roku 2015 sú rozšírené služby, pri ktorých sú podnikateľ alebo SZČO vykonávajúca službu na základe licencie povinní používať registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP).

KLIKNITE SEM a vychutnajte si naše profesionálne VIDEOŠKOLENIA

Aplikácia virtuálnej registračnej pokladnice prostredníctvom FR SR

Podnikateľ má možnosť v aplikácii VRP evidovať tržbu a jednoducho vytvárať a tlačiť pokladničné doklady obsahujúce povinné údaje stanovené zákonom, môže si spravovať svoj tovar a vyhotovovať uzávierky. Aplikácia taktiež poskytuje prehľad všetkých vystavených dokladov s možnosťou vytlačenia kópie dokladu.

Podnikateľ je pri používaní virtuálnej registračnej pokladnice povinný vyhotovovať pokladničné doklady a doklady označené slovami „VKLAD“, „NE­PLATNÝ DOKLAD“, intervalovú alebo prehľadovú uzávierku. Pri poruche VRP je povinný viesť náhradnú evidenciu formou paragónov rovnako ako pri používaní ERP.

Na jednom predajnom mieste môže podnikateľ používať len jednu virtuálnu registračnú pokladnicu, t. j. podnikateľovi je umožnené prostredníctvom prístupových údajov len jedno prihlásenie, aj keď používa rôzny počítač, notebook, tablet alebo mobilný telefón. Pri používaní VRP sa musí na tlačových výstupoch z tlačiarne používať len taká tlačiareň, ktorá zabezpečí vytlačenie tlačových výstupov čitateľných po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

Do účinnosti novely zákona o ERP č. 180/2017 Z. z., t. j. do 1. 9. 2017 mohli virtuálnu registračnú pokladnicu používať len podnikatelia, ktorí za sledované obdobie jedného kalendárneho mesiaca nevyhotovili viac ako 3 000 pokladničných dokladov.

Úplné znenie zákona: Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 2017 - dostupné na www.zakon.sk len za 2,45 €!

Bolo zrušené obmedzenie na používanie virtuálnej registračnej pokladnice aj pre podnikateľov, ktorí mali v minulosti stanovené používanie VRP len vtedy, ak vydali najviac 3 000 pokladničných dokladov vyhotovených v jednom kalendárnom mesiaci.

Zrušenie limitu sa vzťahuje na všetky podnikateľské subjekty, aj tie, ktorým v minulosti bolo používanie virtuálnej registračnej pokladnice ukončené.

Príklad č. 1:

Podnikateľ vydal za mesiac máj 2017 viac ako 3 000 dokladov. Pre účely evidencie tržieb používal VRP. Systém automaticky pred dosiahnutím limitu 3 000 dokladov upozornil podnikateľa na možné prekročenie. Finančné riaditeľstvo SR ukončilo používanie VRP posledný deň mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom došlo k prekročeniu limitu. Podnikateľ je povinný v deň nasledujúci po ukončení používania VRP začať používať ERP. To znamená, že podnikateľ má mesiac na zaobstaranie a zaregistrovanie ERP.

Od účinnosti novely zákona o ERP, t. j. od 1. 7. 2017 môže podnikateľ opäť používať VRP bez obmedzenia množstva vydaných pokladničných dokladov. 

Príklad č. 2:

Podnikateľ používal ERP do 26. 8. 2017, pretože počet vydaných pokladničných dokladov prekročil 3 000, a od 1. 9. 2017 začal používať VRP. Ako je to s povinnosťou vyhotovenia dennej uzávierky za tie dni, v ktorých sa prijme tržba v hotovosti a podnikateľ ju zaeviduje vo VRP?

Podnikateľ, ktorý používa VRP, nemá povinnosť vyhotovenia dennej uzávierky. Táto povinnosť sa vzťahuje iba na obdobie, kedy podnikateľ používal ERP. 

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: 

Používanie virtuálnej pokladnice od 1. 9. 2017

1. Aplikácia virtuálnej registračnej pokladnice prostredníctvom FR SR

2. Spôsob registrácie na používanie virtuálnej registračnej pokladnice  

DC-obrazovky

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  • 180/2017 Z. z. Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Funkcie

Partner