Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2018

Platitelia DPH musia v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka (do 25. januára 2019) vykonať ročné prepočítanie koeficientu a upraviť odpočítanú daň pri investičnom majetku, ak došlo k zmene účelu alebo rozsahu jeho použitia.

Dátum publikácie:4. 1. 2019
Autor:Ing. Jaroslava Betáková

tt_dph-2018a

Koniec kalendárneho roka je už tradične spojený s vyúčtovaním rôznych oblastí a činností, ktoré sa udiali v priebehu roka.

U platiteľov DPH je posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka spojené s dvoma povinnosťami v súvislosti s odpočítaním DPH.

Ide o povinnosť vykonania ročného zúčtovania tej DPH, ktorá bola v priebehu kalendárneho roka odpočítavaná pomernou časťou (bola prepočítaná koeficientom), a povinnosť úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku, ak došlo k zmene účelu jeho použitia alebo k zmene rozsahu jeho použitia na podnikateľský účel.

Uvedené povinnosti sa však nevzťahujú na všetkých platiteľov.

V zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) je odpočítanie dane predmetom ustanovení § 49, § 49a, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 54a, § 54b, § 54c, § 55 ZDPH.

Ročné zúčtovanie pomerne odpočítanej DPH v roku 2018

Ročné zúčtovanie DPH sa vykonáva v súvislosti s daňou, ktorá sa viaže k prijatým zdaniteľným plneniam, daň, ktorá predstavuje daňovú povinnosť, zúčtovaniu nepodlieha.

U ostatných platiteľov, ktorých sa netýka povinnosť zúčtovania odpočítanej dane, sa považuje ich vzťah voči štátnemu rozpočtu za príslušný rok za vyrovnaný.

Ročné zúčtovanie odpočítanej dane sa týka len tých platiteľov DPH, ktorí v priebehu kalendárneho roka boli povinní predbežne odpočítať daň, pričom táto povinnosť im nemusela vzniknúť v každom zdaňovacom období. Aj v prípade, ak platiteľ len v jednom zdaňovacom období roku daň pomerne odpočítaval, je povinný túto daň na konci roku zúčtovať.

Platiteľ, ktorý si predbežne odpočítaval daň v roku 2018 podľa ročného koeficienta z roku 2017 alebo koeficienta vypočítaného odhadom, vypočíta koeficient z príslušných údajov za celý rok 2018 (ročný koeficient KR) podľa § 50 ods. 4 zákona o DPH.

Výšku ročného koeficientu v roku 2018 platiteľ dane vypočíta z riadkov daňových priznaní jednotlivých zdaňovacích období:

Kp =

r. 01 + r. 03 + r. 16 + r. 17

r. 01 + r. 03 + r. 15

Do koeficientu sa zahrnú aj prípadné výnosy z miesta dodania mimo SR, i keď nie sú uvedené v daňovom priznaní, pretože do daňového priznania v SR sa uvádzajú len tie zdaniteľné plnenia, ktorých miesto dodania sa nachádza v SR. Koeficient sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta nahor.

Osoba, ktorá sa stane platiteľom DPH v priebehu kalendárneho roku, vypočíta koeficient z údajov za obdobie, v ktorom mala postavenie platiteľa dane. Rovnako osoba, ktorá v priebehu kalendárneho roku prestane byť platiteľom dane, vypočíta koeficient z údajov za obdobie, kedy bola platiteľom.

Platiteľ zistí definitívne odpočítanie dane za rok 2018, keď vypočítaným ročným koeficientom vynásobí daň z tovarov a služieb, pri ktorých v rámci roku predbežne odpočítaval daň – teda ročnému vyrovnaniu podrobí faktúry z 3. skupiny.

Rozdiel medzi odpočítanou daňou v jednotlivých zdaňovacích obdobiach (predbežným odpočítaním) a daňou vypočítanou za celý kalendárny rok (definitívnym odpočítaním) vyrovná platiteľ v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu.

Rozdiel väčší ako 0 je vyrovnaný v prospech ŠR, rozdiel menší ako 0 je vyrovnaný na ťarchu ŠR.

Ročné vyrovnanie odpočítanej dane sa uvedie v riadku 21 daňového priznania za posledné zdaňovanie obdobie.

Rovnako postupuje i platiteľ, ktorému v priebehu roku bola zrušená registrácia – vyrovnanie dane vykoná v zdaňovacom období, ktoré bolo správcom dane určené ako posledné zdaňovacie obdobie.

U platiteľov, ktorých účtovným obdobím je hospodársky rok, na účely § 50 ods. 2 až 4 zákona o DPH sa kalendárnym rokom rozumie hospodársky rok.

Vplyv opravy odpočítateľnej dane

Ak platiteľ z faktúry za dodanie tovaru alebo služby odpočítal daň v pomernej výške a následne dôjde k oprave odpočítanej dane podľa § 53 zákona o DPH, potom:

  • V prípade, že je oprava vykonaná v roku 2018 (v tom istom kalendárnom roku, v ktorom bola pôvodne daň odpočítaná), použije platiteľ pri oprave odpočítanej dane predbežný koeficient, ktorý použil pri pôvodnom odpočítaní.
    Pri ročnom vyrovnaní dane platiteľ opravenú odpočítateľnú daň prepočíta ročným koeficientom.
  • V prípade, že je oprava vykonaná po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom platiteľ vykonal odpočítanie (napr. ak daň odpočítaval v roku 2017), použije pri oprave ročný koeficient z príslušného roka (2017, v ktorom bola daň pôvodne odpočítaná).
    Pri ročnom vyrovnaní potom už platiteľ takto opravenú daň neprepočítava ročným koeficientom aktuálneho roka 2018.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner