Pozemkové spoločenstvá v roku 2018

S účinnosťou od 1. 1. 2017 je predmetom dane aj podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku, na majetku a podiel na likvidačnom zostatku.

Dátum publikácie:10. 5. 2018
Autor:Ing. Marta Boráková

tt_les-vyrub

Hospodárenie v pozemkovom spoločenstve a vlastníctvo je špecifické pre podielnikov, fyzické osoby.

V praxi sa stretávame aj s pojmom urbariát alebo urbár, v zmysle platných právnych predpisov však ide o pozemkové spoločenstvo.

Pod pojmom urbár rozumieme súbor pozemkov, ktoré sú v katastrálnom území jednej obce a sú v spoluvlastníctve urbárnikov, osôb, ktoré sú združené v pozemkovom spoločenstve. Urbárska pôda sa väčšinou nachádza v extraviláne a ide spravidla o pasienky a lesy, ktoré v minulosti slúžili obyvateľom dediny.

Legislatívne a právne hľadisko

Spôsob a podmienky hospodárenia v lesoch v minulosti upravoval zákon č. 181/1995 Z. z., v súčasnosti je platný zákon č. 97/2013 Z. z.

Zákonom č. 97/2013 Z. z. o pozemko­vých spoločenstvách v znení neskorších zmien a doplnkov ku dňu 30. 6. 2014 pozemkové spoločenstvá bez právnej subjektivity založené podľa zákona č. 181/1995 Z. z. zanikli.

Z právneho hľadiska je toto vlastníctvo osobitný druh podielového spoluvlastníctva.

Odlišnosť tohto druhu spoluvlastníctva spočíva v tom, že predmetom vlastníctva nie je jeden identický, konkrétny pozemok, ale všetky pozemky tvoriace takzvanú „spoločnú nehnuteľnosť.“

To znamená, že aj keď urbár tvoria viaceré pozemky (nemusia susediť), no nemožno s nimi nakladať samostatne, majú teda spoločný právny režim. Urbárnik (vlastník podielu na urbárskej pôde) nemôže predať svoj podiel k jednému pozemku, ale môže previesť podiel na „spoločnej nehnuteľnosti“, teda na všetkých pozemkoch tvoriacich urbár.

Z tohto hľadiska sa hovorí o nedeliteľnosti urbára, ktorá je ukotvená aj v zákone o pozemkových spoločenstvách. V katastri nehnuteľností sa táto nedeliteľnosť prejavuje tým, že na všetkých „urbárskych“ listoch vlastníctva má každý zo spoluvlastníkov rovnaký podiel.

Zdaňovanie podielov na zisku vyplatených členom PS za rok 2017

Novelou zákona o dani z príjmov, účinnou od roku 2017, sa do predmetu dane u fyzických osôb zaraďujú aj podiely na zisku (dividendy) a iné príjmy a podiely člena pozemkového spoločenstva (PS) s právnou subjektivitou na zisku a na ma­jetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou. Do konca roku 2016 sa podiely na zisku vyplácané členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou svojim členom (podielnikom) nezdaňovali, boli vylúčené z predmetu dane.

Spôsob zdanenia príjmov u PS

Pri vyčíslení daňovej povinnosti dane z príjmov u pozemkového spoločenstva, ktoré je právnickou osobou, sa vychádza z výsledku hospodárenia zisteného z účtovníctva. Preto je potrebné vykonať pred zostavením daňového priznania kompletnú kontrolu účtovníc­tva. Výsledok hospodárenia sa v podvojnom účtovníctve vypočíta ako rozdiel výnosov a nákladov, ktoré sa vzťahujú k účtovnému obdobiu bez ohľadu na deň úhrady.

Ak je výsledok hospodárenia kladný – ide o zisk, riadok 100 sa označí znamienkom plus. Ak je výsledok hospodárenia strata, riadok 100 sa označí znamienkom mínus. Ďalej sa tento výsledok hospodárenia upravuje o tzv. pripočítateľné a odpočítateľné položky podľa zákona o dani z príjmov. Povinná príloha k daňovému priznaniu je účtovná závierka, t. j. súvaha, výkaz ziskov a strát aj poznámky.

Upozornenie!

Ak dostane vyplatený podiel na zisku od pozemkového spoločenstva fyzická osoba, ktorá je rezidentom Slovenskej republiky od pozemkového spoločenstva na území Slovenskej republiky, daň sa vyberá zrážkou vo výške 7 %. T. j. pozemkové spoločenstvo vyplatí podielnikovi príjem znížený o sumu zrazenej dane.

Príklad č. 1

Člen pozemkového spoločenstva dostane vyplatený zdaniteľný podiel na zisku 800 eur. Spoločenstvo mu pri výplate, pripísaní alebo poukázaní na účet zrazí daň 7 % z 800 eur, t. j. 56 eur. Podielnik dostane vyplatenú čistú sumu 744 eur. Takto vybraná daň je u fyzickej osoby vyrovnaná.

Podiely na zisku od zahraničného pozemkového spoločenstva

Ak by dostala fyzická osoba podiely na zisku od zahraničného pozemkového spoločenstva, takéto podiely na zisku bude zdaňovať prostredníctvom podaného da­ňového priznania. Príjmy sa budú zahrnovať do osobitného základu dane podľa § 51e ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) sadzbou dane vo výške 7 %. Ak boli tieto podiely na zisku zdanené v zmluvnom štáte v súlade so zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia, uplatní rezident SR v daňovom priznaní s cieľom zamedzenia dvojitého zdanenia príslušnú metódu určenú touto zmluvou (metódu zápočtu dane alebo metódu vyňatia príjmov).

V prípade, že by dostala fyzická osoba vyplatené podiely na zisku od zahraničného pozemkového spoločenstva z nezmluvného štátu, takéto podiely na zisku bude zdaňovať prostredníctvom podaného daňového priznania, ale uplatní sa sadzba dane 35 %.

U fyzickej osoby, ktorá dostane vyplatený podiel na zisku od pozemkového spoločenstva, sa nezdaňuje celý príjem. Podľa § 9 ods. 1 písm. n) zákona o dani z príjmov je od dane oslobodený podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou do výšky 500 eur.

Zdaniteľným príjmom za rok 2017 je podiel na zisku, ak bude vyšší ako 500 eur. Zdaní sa len suma prevyšujúca túto čiastku.

Upozornenie!

Od dane je oslobodený príjem vyplatený vo forme podielu na zisku, prevyšujúci 500 eur od jedného platiteľa v príslušnom zdaňovacom období.

Ak bude mať podielnik vyplatený podiel od viacerých pozemkových spoločenstiev (urbárov), u každého sa uplatní oslobodenie 500 eur. 

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Pozemkové spoločenstvá v roku 2018

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Marta Boráková

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner