Prechod z JÚ do sústavy PÚ a naopak, ako účtovať?

Účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva nie je povinné, zákon len dáva možnosť účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, povinnosť účtovať v sústave PÚ upravuje § 9 zákona č. 431/2002 Z. z. Znamená to, že účtovné jednotky, ktorým zákon umožňuje účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, sa môžu rozhodnúť pre účtovanie v sústave podvojného alebo v sústave jednoduchého účtovníctva.

Dátum publikácie:26.9.2012
Autor:Ing. Eva Gášpárová

Prechod z JÚ do sústavy PÚ a naopak, ako účtovať?

V sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať:

 • podnikateľ, ktorému to umožňuje osobitný predpis, ktorým je § 37 Obchodného zákonníka, t. j. podnikateľ, ktorý nie je zapísaný v obchodnom registri (podnikateľ zapísaný v obchodom registri, bez ohľadu na to, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu, je povinný účtovať v sústave podvojného účtovníctva);
 • fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmov, s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 a 15 zákona o dani z príjmov;
 • občianske združenie, ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 €;
 • cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, ak nepodnikajú.

Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva je povinný, ak účtovná jednotka nespĺňa ustanovené podmienky pre účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva.

Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva sa v súlade s § 9 ods. 3 zákona o účtovníctve uskutočňuje vždy len k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom účtovnej jednotke nastali skutočnosti, ktoré sú dôvodom pre zmenu účtovnej sústavy. Vyplýva to aj § 7 ods. 3 zákona, v zmysle ktorého účtovná jednotka musí v jednom účtovnom období používať rovnaké metódy a účtovné zásady. Ak účtovná jednotka v opodstatnených prípadoch zmení metódy a zásady účtovania v priebehu účtovného obdobia, musí tak urobiť spätne od začiatku účtovného obdobia a o zmene informovať v poznámkach k účtovnej závierke.

Postup účtovania pri prechode z jednej účtovnej sústavy do druhej ustanovilo Ministerstvo financií SR opatrením č. 21378/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (opatrenie k prechodu). Postup podľa tohto opatrenia môžu uplatniť účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia a fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú zárobkovú činnosť a ktoré účtujú a po zmene účtovnej sústavy budú účtovať podľa osobitných predpisov, ktorými sú:

 • opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva alebo
 • opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.

Prechod medzi účtovnými sústavami z hľadiska vplyvu na daň z príjmov zákon o dani z príjmov ani iný právny predpis neupravuje. Zákon o dani z príjmov v § 51 splnomocňuje Ministerstvo financií SR ustanovením všeobecného záväzného predpisu o postupe pri prechode účtovania zo sústavy jednoduchého účtovania do sústavy podvojného účtovania a naopak, rovnako ako § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, ktorý splnomocňuje MF SR ustanovením postupov v rámci účtovníctva formou opatrení, na základe ktorého MF SR ustanovilo uvedené opatrenie k prechodu.

Ak účtovná jednotka, ktorou je podnikateľ alebo fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, zmení jednu účtovnú sústavu na druhú, ako účtovná jednotka a právny subjekt nezaniká, nemení sa ani právna forma jej podnikania. Zmenou účtovnej sústavy dôjde iba k zmene postupov účtovania tej istej účtovnej jednotky.

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
 • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
 • 468/2003 Z. z. Oznámenie o opatrení pri prechode z JÚ do PÚ a PÚ do JÚ pre podnikateľov a SZČO
 • 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
 • 628/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v JÚ

Funkcie

Partner