Predaj obchodných podielov z daňového a účtovného pohľadu

Pre účtovné a daňové posúdenie prevodu obchodného podielu je podstatné, že zmluvu o prevode uzatvára spoločník s nadobúdateľom, do zmluvného vzťahu nevstupuje spoločnosť, ktorej obchodné podiely sa prevádzajú.

Dátum publikácie:28. 6. 2018
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_podanie-ruk

Spoločnosť s ručením obmedzeným je spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Predmetom vkladu sú peňažné alebo nepeňažné plnenia, ktoré sa vkladateľ zaväzuje previesť na spoločnosť. Pri založení spoločnosti sa môže každý spoločník zúčastniť iba jedným vkladom. Výška vkladu každého spoločníka sa môže určiť rozdielne.

Celková hodnota vkladov musí súhlasiť s hodnotou základného imania spoločnosti. Miera účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní spoločnosti je definovaná v § 61 Obchodného zákonníka ako podiel. Obchodný podiel v zmysle § 114 Obchodného zákonníka predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti.

Na existenciu obchodného podielu sú viazané všetky práva a povinnosti spoločníka. Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel, ak spoločník vloží ďalší vklad, zvyšuje sa jeho obchodný podiel v pomere zodpovedajúcom výške ďalšieho vkladu.

Vklad, ktorý vložil spoločník do spoločnosti, sa stáva majetkom spoločnosti a spoločník ním nemôže voľne disponovať. Môže však disponovať svojím obchodným podielom.

V súlade s § 115 Obchodného zákonníka môže svoj obchodný podiel so súhlasom valného zhromaždenia previesť na iného spoločníka, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, ak to spoločenská zmluva pripúšťa. Spoločenská zmluva môže určiť, že na prevod obchodného podielu na inú osobu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

Upozornenie!

Od 1. 9. 2018 spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo na inú osobu, ak sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, ak je spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, alebo ak voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie. Zmluva o prevode obchodného podielu musí mať písomnú formu a podpisy zmluvných strán musia byť úradne osvedčené. Pri prevode väčšinového podielu je potrebné k návrhu na zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra doložiť súhlas správcu dane k osobe spoločníka aj nadobúdateľa. Od 1. 9. 2018 bude potrebné doložiť súhlas správcu dane pri prevode väčšinového podielu len v tom prípade, ak prevodca alebo nadobúdateľ budú vedení v zozname dlžníkov finančnej správy.

Okrem právneho posúdenia a realizácie prevodu obchodného podielu je pre zmluvné strany nevyhnutné aj posúdenie z pohľadu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Pre účtovné a daňové posúdenie prevodu obchodného podielu je podstatné, že zmluvu o prevode obchodného podielu uzatvára spoločník s nadobúdateľom, do zmluvného vzťahu nevstupuje spoločnosť, ktorej obchodné podiely sa prevádzajú.

Pri prevode obchodného podielu dochádza k vyrovnaniu medzi pôvodným spoločníkom a novým spoločníkom, ktorý obchodný podiel nadobúda. Prevod obchodného podielu nemá žiadny daňový dosah na samotnú spoločnosť.

V účtovníctve zaeviduje iba zmenu spoločníkov na analytických účtoch.

Odplatný prevod obchodného podielu (predaj) je potrebné daňovo vyrovnať iba na strane prevodcu, u ktorého prichádza do úvahy zdanenie dosiahnutého príjmu.

Na strane nadobúdateľa sa obstaranie obchodného podielu daňovo neprejaví, pretože výdavok na obstaranie obchodného podielu nie je daňovým výdavkom v okamihu vynaloženia, ale v okamihu predaja. Predaj obchodného podielu je potrebné účtovne vyrovnať iba v prípade, ak prevodca, resp. nadobúdateľ sú účtovnými jednotkami.

Ak je prevodca obchodného podielu platiteľom dane z pridanej hodnoty v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, pri predaji uskutočňuje zdaniteľný obchod, ktorý je v zmysle § 39 ods. 1 písm. f) zákona od dane oslobodený. 

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok vrátane príkladov:  

Predaj obchodných podielov z daňového a účtovného pohľadu

1. Určenie výšky obchodného podielu

2. Predaj obchodného podielu u fyzickej osoby, ktorá nemá obchodný podiel zahrnutý v obchodnom majetku

3. Predaj obchodného podielu u fyzickej osoby, ktorá má obchodný podiel zahrnutý v obchodnom majetku

4. Predaj obchodného podielu u právnickej osoby 

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
  • 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
  • 628/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v JÚ

Funkcie

Partner