Reklama v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov

Reklama je jednou z dôležitých činností v podnikaní, bez ktorých nemožno obstáť v trhovo orientovanom konkurenčnom prostredí. Vynakladanie prostriedkov na reklamu má aj daňové dôsledky.

Dátum publikácie:3. 10. 2018
Autor:Ing. Martina Oravcová

tt_bigboard

Reklama je jednou z dôležitých činností podnikateľských subjektov, bez ktorých nemožno obstáť v súčasnom trhovo orientovanom konkurenčnom prostredí. V širšom ponímaní je reklama chápaná ako súčasť marketingu a ďalších podporných prostriedkov predaja. Vynakladanie prostriedkov na reklamu má aj daňové dôsledky. Ak je naplnená definícia daňového výdavku, sú prostriedky vynakladané na reklamu uznané ako daňové výdavky.

V prípade reklamných predmetov je ich daňová uznateľnosť osobitne upravená s ohľadom na ich charakter a hodnotu jednotlivého predmetu.

Z hľadiska dane z príjmov sa posudzujú aj príjmy z reklám, hlavne u neziskových organizácií. Práve v tejto oblasti došlo od roku 2018 k zmene, keď sa zaviedlo oslobodenie príjmov z reklám u niektorých organizácií za určených podmienok. Náklady na reklamu treba odlíšiť od nákladov na reprezentáciu, ktoré nie sú uznanými daňovými výdavkami.

1. Výdavky na reklamu ako daňové výdavky

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) upravuje výdavky na reklamu v § 19 ods. 2 písm. k), písm. n) bode 1 a v § 21 ods. 1 písm. e), písm. h) ZDP.

Pre uznanie výdavkov na reklamu ako daňových výdavkov musia byť splnené podmienky uvedené vo všeobecnej definícii daňového výdavku uvedenej v § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov.

Zákon o dani z príjmov z hľadiska uznateľnosti daňového výdavku na reklamu v § 19 ods. 2 písm. k) vyžaduje, aby výdavok (náklad):

 • bol vynaložený s cieľom prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov,
 • súvisel s činnosťou daňovníka,
 • bol vynaložený so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka.

Výška výdavkov (nákladov) na reklamu nie je, s výnimkou reklamných predmetov, zákonom o dani z príjmov limitovaná. Zákon o dani z príjmov nevymedzuje ani formy reklamy.

V praxi sa využívajú najmä tieto formy reklamy:

 • grafická reklama prostredníctvom inzerátov v novinách a časopisoch, reklamných plagátov, transparentov, prospektov, katalógov;
 • obrazová a zvuková reklama v elektronických médiách, najmä rozhlasové a televízne reklamné šoty;
 • reklamné akcie ako sú prednášky, predvádzanie výrobkov, reklamné filmy, reklamné, predajné a žrebovacie akcie, reklamné súťaže;
 • vystavovanie výrobkov na veľtrhoch, výstavách;
 • poskytovanie vzoriek, ochutnávky výrobkov;
 • poskytnutie výhier do reklamných, predajných súťaží a do žrebovacích akcií;
 • poskytovanie reklamných predmetov;
 • nosiče reklamných nápisov.

Výdavky na reklamu vynaložené v súlade s § 2 písm. i) a s § 19 ods. 2 písm. k) zákona o dani z príjmov možno daňovo uplatniť v plnej výške aj v prípade, že daňovník vykáže daňovú stratu.

Pri uplatňovaní výdavkov na reklamu ako daňových výdavkov je potrebné súčasne rešpektovať všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane.

V zmysle § 2 písm. j) zákona o dani z príjmov je základom dane rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období.

Príklad č. 1:

Nadnárodná spoločnosť sa rozhodla financovať televízny program s cieľom propagácie svojho obchodného mena. Príslušnej televíznej stanici poskytla 35 000 eur, pričom televízia sa zaviazala uverejniť na začiatku a na konci televízneho programu logo spoločnosti s reklamným textom.

V danom prípade sa poskytnutie finančných prostriedkov televíznej stanici považuje za výdavky na reklamu v súlade s § 19 ods. 2 písm. k) zákona o dani z príjmov, keďže účelom poskytnutia finančných prostriedkov bola propagácia spoločnosti. Zaúčtovaný náklad bude súčasťou základu dane v súlade s účtovníctvom.

Príklad č. 2:

Obchod s drogériovým tovarom usporiada reklamnú akciu na podporu predaja svojho tovaru. V rámci akcie poskytuje pri nákupe nad určitú hodnotu svojim zákazníkom jednorazové vzorky nových produktov, ktoré má v ponuke.

Reklamné podujatia predstavujú jednu z foriem podpory predaja výrobkov, ktorého účelom je informovanie zákazníkov s cieľom získania potenciálnych zákazníkov. Náklady na obstaranie jednorazových vzoriek možno považovať za daňovo uznané výdavky na reklamu v súlade s § 19 ods. 2 písm. k) zákona o dani z príjmov.

Príklad č. 3:

Živnostník zaoberajúci sa stavebnou činnosťou si prenajal od reklamnej spoločnosti plochu na bilborde umiestnenom popri ceste na obdobie šiestich mesiacov roku 2018.

Vopred uhradil 1 200 eur, ktoré v peňažnom denníku zaúčtoval ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Ďalej si v miestnom denníku objednal tlačenú reklamu, ktorá bude uverejňovaná týždenne počas troch mesiacov roku 2018. Denník mu vyfakturoval 240 eur, ktoré uhradil z bankového účtu. Túto položku v peňažnom denníku zaúčtoval ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.

Oba zaúčtované druhy výdavkov sú uznanými daňovými výdavkami v zmysle § 19 ods. 2 písm. k) zákona o dani z príjmov v súlade s účtovníctvom.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: 

Reklama v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Martina Oravcová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace aktuality

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner