Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018

Pripomíname dôležité termíny a povinnosti v súvislosti s ročným vykonaním zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a spôsoby vrátenia preplatku alebo zrazenia nedoplatku.

Dátum publikácie:28. 3. 2019
Autor:Ing. Jarmila Strählová

tt_zena-s-kalkulackou-a-tlacivom-sa-usmieva

Zamestnávateľ v rámci ročného zúčtovania dane za rok 2018 vykoná celkový výpočet dane zo zdaniteľnej mzdy zamestnanca za rok 2018, pričom prihliadne na nároky zamestnanca na odpočet nezdaniteľných častí základu dane.

Vypočítanú daň porovná s výškou preddavkov, ktorú zamestnanec v roku 2018 zaplatil, zohľadní zamestnaneckú prémiu, daňové bonusy a vykáže preplatok alebo nedoplatok na dani.

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti sa vykonáva len u toho zamestnanca, ktorý nemá povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov.

V príspevku sa budeme podrobnejšie venovať téme ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti. Uvedieme termíny, ktoré sú platné pre zamestnanca a aj zamestnávateľa. Súčasťou príspevku sú aj vzory tlačív a návody na ich vyplnenie.

Zamestnanec sa rozhodne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane

RZ môže zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonať zamestnancovi, ktorý o to písomne požiadal, ak splnil všetky zákonom stanovené podmienky, v súlade s ustanovením § 38 ZDP. Zamestnanec, ktorý nepožiada zamestnávateľa o vykonanie RZ, má povinnosť podľa § 32 ZDP podať daňové priznanie.

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ má v spojitosti s RZ tieto povinnosti:

 • vykonať RZ za rok 2018 do 1. 4. 2019, ak zamestnanec o RZ požiada v zákonnej lehote. Termín na podanie žiadosti je pre zamestnanca do 15. 2. 2019;
 • v prípade, že zamestnanec žiada o RZ iného zamestnávateľa a požiada o vystavenie potvrdenia (napríklad bývalého zamestnávateľa, zamestnávateľa, u ktorého má súbežný skrátený pracovný pomer a podobne), tento zamestnávateľ má povinnosť vystaviť potvrdenie v termíne do 11. 2. 2019;
 • vystaviť zamestnancovi, ktorý ho požiadal o vykonanie RZ a v žiadosti požiadal aj o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane, potvrdenie o zaplatení dane za rok 2018 najneskôr do 15. 4. 2019;
 • vystaviť zamestnancovi, ktorému vykonal RZ, doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní najneskôr do 30. 4. 2019;
 • vystaviť zamestnancovi, ktorému vykonal RZ na základe jeho žiadosti, v termíne do 10 dní od jej doručenia doplnený doklad o vykonanom RZ za rok 2018, a to o údaj o vyrovnaní daňového nedoplatku alebo preplatku, alebo daňového bonusu vyplývajúceho z tohto RZ (ide o vyplnenie 2. strany tlačiva). Uvedený doplnený doklad je prílohou opravného alebo dodatočného daňového priznania k dani z príjmov FO.

Povinnosti zamestnanca

Zamestnanec, ktorý požiada zamestnávateľa o vykonanie RZ (nie je to jeho povinnosť, je to jeho rozhodnutie), má v spojitosti s RZ tieto povinnosti:

 • písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie RZ za rok 2018 najneskôr do 15. 2. 2019,
 • spolu s písomnou žiadosťou o vykonanie RZ predložiť všetky potrebné doklady, napríklad ak poberal zdaniteľné príjmy od viacerých zamestnávateľov, potvrdenie od každého zamestnávateľa, doklad preukazujúci oprávnenosť nároku na odpočet NČZD na manželku (manžela) a podobne,
 • v prípade, ak zamestnanec žiada o RZ iného zamestnávateľa, má povinnosť požiadať všetkých zamestnávateľov, u ktorých bol v roku 2018 zamestnaný, o vystavenie potvrdenia (napríklad bývalého zamestnávateľa, zamestnávateľa, u ktorého má súbežný skrátený pracovný pomer a podobne) najneskôr do 5. 2. 2019.

Príklad:

Zamestnanec poberal v roku 2018 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti len u jedného zamestnávateľa. Má povinnosť požiadať zamestnávateľa o vykonanie RZ za rok 2018 alebo mu RZ zamestnávateľ vykoná automaticky?

Zamestnanec, ktorý poberal v roku 2018 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti len u jedného zamestnávateľa, môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie RZ za rok 2018 do 15. 2. 2019. Ak o vykonanie RZ písomne nepožiada do stanoveného termínu, zamestnávateľ mu ho nevykoná a zamestnanec bude mať povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2018 typ A. Povinnosťou zamestnávateľa nie je vykonať automaticky u všetkých svojich zamestnancov RZ.

Príklad:

Zamestnanec bol v priebehu roku 2018 zamestnaný do 30. 9. 2018 a od 1. 10. 2018 je evidovaný na úrade práce. Zamestnanec nevie, čo má robiť a ako má postupovať pri vyrovnaní daňovej povinnosti za rok 2018.

Zamestnanec poberal v roku 2018 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti len od jedného zamestnávateľa, preto môže tohto zamestnávateľa do 15. 2. 2019 písomne požiadať o vykonanie RZ za rok 2018. Podpora v nezamestnanosti, ktorú zamestnanec v priebehu roku 2018 poberal, je podľa § 9 ods. 2 písm. b) ZDP od dane z príjmov FO oslobodená a neuvádza sa v RZ.

Vrátenie preplatku alebo zrazenie nedoplatku z RZ

Po vykonaní RZ za rok 2018 má zamestnávateľ povinnosť vrátiť preplatok alebo zraziť nedoplatok, ktorý je výsledkom RZ.

Vrátenie preplatku

Preplatok, ktorý je výsledkom RZ, vráti zamestnávateľ zamestnancovi podľa § 38 ods. 6 ZDP najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl 2019, prípadne vyplatí zamestnancovi ZaP, daňové bonusy alebo ich časti do výšky ustanovenej zákonom.

NEPREHLIADNITE

Zamestnávateľ ďalej postupuje v súlade s ustanovením podľa § 38 ods. 6 ZDP takto:

 • o vrátený rozdiel zníži odvod preddavkov na daň (dane zo závislej činnosti), a to najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo, alebo
 • uplatní postup, pri ktorom požiada správcu dane na tlačive prehľadu o po­ukázanie rozdielu, ak celková suma preddavkov na daň a dane zo závislej činnosti zrazená u všetkých zamestnancov je nižšia ako celková suma preplatkov z ročného zúčtovania všetkých zamestnancov, tzn. že zamestnávateľ zamestnancom vyplatí preplatok z vlastných prostriedkov spolu so mzdou a požiada správcu dane o vrátenie takto vyplateného preplatku. (Príklad č. 21)

Príklad:

Zamestnávateľ vykonal zamestnancovi RZ, výsledkom ktorého bol preplatok na dani vo výške 199 €. Zamestnávateľ zamestnancovi preplatok v aprílovej výplate nevrátil a ako dôvod uviedol nedostatok finančných prostriedkov. Je postup zamestnávateľa správny?

Zamestnávateľ má povinnosť na základe písomnej žiadosti zamestnanca a splnenia všetkých zákonom stanovených podmienok ročné zúčtovanie vykonať a vrátiť zamestnancovi preplatok, ktorý je výsledkom RZ. Zamestnávateľ nevrátil zamestnancovi preplatok vo výplate za mesiac apríl, preto má povinnosť vyplatiť mu ho pri najbližšom výplatnom termíne, tzn. pri vyplatení miezd za máj. Zamestnávateľ si o vyplatenú sumu preplatku 199 € môže znížiť odvod dane zo závislej činnosti. Túto skutočnosť uvedie v mesačnom prehľade za mesiac máj.

Zrazenie nedoplatku

Podľa § 38 ods. 7 ZDP nedoplatok vyplývajúci z RZ, ktorý presahuje sumu 5 €, zráža zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi zo zdaniteľnej mzdy najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa vykonalo RZ. Zamestnanec si pri vyššom daňovom nedoplatku môže dohodnúť so zamestnávateľom splátkový kalendár.

NEPREHLIADNITE

Zamestnávateľ ďalej postupuje podľa ustanovenia § 38 ods. 7 ZDP takto:

 • odvedie zrazený nedoplatok alebo zrazenú časť nedoplatku správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň,
 • ak po vykonaní RZ vypláca daňový bonus alebo oba daňové bonusy, nedoplatok vyplývajúci z RZ zníži o sumu daňového bonusu (daňových bonusov) a v tomto prípade zohľadní daňový nedoplatok aj v sume 5 € alebo v sume nižšej ako 5 €,
 • zrazí sumu nedoplatku v nižšej hodnote, ako je 5 €, aj vtedy, ak zamestnanec chce poukázať 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane na osobitné účely (v lehote do konca apríla).

Príklad:

Výsledkom RZ zamestnanca je nedoplatok na dani vo výške 4,44 €. Musí zamestnanec vrátiť sumu 4,44 € zamestnávateľovi alebo musí zamestnávateľ nedoplatok 4,44 € zraziť zamestnancovi zo mzdy pri najbližšom výplatnom termíne?

Zamestnanec nepoberá daňový bonus a nechce poukázať 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane na osobitné účely, preto nemá povinnosť nedoplatok vo výške 4,44 € zamestnávateľovi uhradiť (nepresiahol sumu 5 €).

Príklad:

Zamestnanec požiadal zamestnávateľa o vykonanie RZ za rok 2018. V žiadosti si uplatňuje nárok na daňový bonus na jedno vyživované dieťa vo veku 7 rokov.

K žiadosti doložil rodný list dieťaťa. V predchádzajúcich rokoch daňový bonus poberala manželka zamestnanca, tá však bola po celý rok evidovaná ako nezamestnaná a daňový bonus jej nebol vyplatený. Zamestnávateľ vykonal zamestnancovi RZ, výsledkom ktorého je nárok na vyplatenie daňového bonusu na jedno vyživované dieťa vo výške 258,72 € a daňový nedoplatok 4,44 €.

Zamestnávateľ zohľadni zamestnancovi pri vyplatení daňového bonusu daňový nedoplatok vo výške 4,44 € a vráti mu 254,28 € (258,72 – 4,44). Bude postup zamestnávateľa správny?

Môže tak postupovať a skrátiť zamestnancovi jeho nárok na daňový bonus?

Postup zamestnávateľa je správny, lebo podľa § 38 ods. 7 ZDP, ak po vykonaní RZ vypláca zamestnávateľ zamestnancovi daňový bonus, nedoplatok vyplývajúci z RZ zníži o sumu daňového bonusu a v tomto prípade zohľadní daňový nedoplatok aj v sume 5 € alebo v sume nižšej ako 5 €.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: 

Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018

 

KLIKNITE SEM na VIDEOŠKOLENIE 

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018

Image41152

Predplatitelia ročného prístupu Daňového centra majú videoškolenie v cene predplatného.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Jarmila Strählová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner