Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaniteľné obdobie roku 2017

Zamestnávateľ je povinný do 31. marca 2018 vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti za rok 2017.

Dátum publikácie:28. 3. 2018
Autor:Ing. Martina Paliderová, PhD.

tt_zena-v-kancelarii-za-stolom1

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň je spôsob vyrovnania daňovej povinnosti daňovníka u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane.

Podľa § 38 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) je zamestnávateľ povinný do 31. marca 2018 vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti za rok 2017.

Jednoducho povedané: „Zamestnávateľ je povinný každému zamestnancovi, ak o to požiada, ešte raz prepočítať daň z príjmu zo závislej činnosti za celý kalendárny rok 2017, či zamestnanec nemá doplatiť daň zo svojho príjmu, alebo štátu zaplatil viac a štát mu je povinný vrátiť daňový preplatok.“

Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie, musí to vykonať do 15. februára 2018, vyplniť a odovzdať zamestnávateľovi „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti“. 

Podmienky na vykonanie RZP na daň z príjmov

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v § 38 ustanovuje podmienky na vykonanie ročného zúčtovania.

 1. Daňovník môže svojho zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2017 v prípade, ak:
  • poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, t. j. § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. ZDP;
  • nemal zdaniteľné príjmy podľa § 6, § 7, § 8 zákona o dani z príjmov;
  • mal zdaniteľné príjmy, pri ktorých sa daň vyberala zrážkou, t. j. § 43 ZDP a nepožiadal o vrátenie tej zrážkovej dane;
  • nemal povinnosť zvýšiť si základ dane z dôvodu, že mu bol vyplatený predčasný výber zo starobného dôchodkového sporenia (druhý pilier), pretože si ich v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach uplatnil ako nezdaniteľnú časť základu dane;
  • nemal povinnosť zvýšiť si základ dane z dôvodu, že mu bol vyplatený predčasný výber z doplnkového dôchodkového sporenia (tretí pilier), pretože si ich v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach uplatnil ako nezdaniteľnú časť základu dane;
môže najneskôr do 15. februára 2018 písomne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, toho zamestnávateľa, u ktorého si ako u posledného uplatňoval ne­zdaniteľnú časť základu dane na daňov­níka a daňový bonus (§ 38 ods. 1 ZDP).
 1. Ak si zamestnanec neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a ani daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z nich a tento zamestnávateľ na ne prihliadne dodatočne pri ročnom zúčtovaní, ak zamestnanec preukáže (dodá potvrdenia od ostatných zamestnávateľov), že na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na daňový bonus mal nárok (§ 38 ods. 2 ZDP).
 2. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie len u zamestnanca, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie podľa § 32 ZDP (§ 38 ods. 3 ZDP).
 3. Ak má zamestnanec podpísané tlačivo „Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti na rok 2017“, predloží zamestnávateľovi k vyplnenej žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania doklady:
  • preukazujúce nárok na zníženie základu dane a na daňový bonus,
  • potvrdenie o úhrne zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti a o zrazených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o nedoplatku dane z nepeňažných zdaniteľných príjmov a o priznanom a vyplatenom daňovom bonuse od všetkých zamest­návateľov, ktorí sú platiteľmi dane, v prípade, ak mal zamestnanec viacero zamestnávateľov (§ 38 ods. 5 ZDP).
 4. Zamestnávateľ má povinnosť do 31. mar­ca 2018 vykonať ročné zúčtovanie za zamestnancov, ktorí o to požiadali a do 30. apríla 2018 vydať kópiu ročného zúčtovania dane.
 5. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti musí dostať každý zamestnanec do 10. marca 2018, aj keď o to nepožiada.
  Ak požiada zamestnanec zamestnávateľa, musí mu vystaviť potvrdenie do 10. februára 2018.
  O vystavenie potvrdenia musí zamestnanec požiadať najneskôr do 5. februára 2018. 

KLIKNITE sem na EDITOVATEĽNÉ TLAČIVO ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov FO

zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2017 

Ročné zúčtovanie – vyrovnanie preplatku

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania, najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl 2018, vráti rozdiel medzi vypočítanou daňou a úhrnom zrazených preddavkov na daň v prospech zamestnanca, vyplatí zamestnaneckú prémiu a daňový bonus alebo jeho časť. O vrátený rozdiel z ročného zúčtovania zníži zamestnávateľ odvod preddavkov na daň najneskôr do konca kalendárneho roka 2018 (§ 38 ods. 6 ZDP).

V prípade, ak suma preddavkov na daň zrazená všetkým zamestnancom bude nižšia ako suma preplatkov z ročného zúčtovania všetkých zamestnancov, zamestnávateľ vy­platí preplatky zo svojich prostriedkov a potom požiada daňový úrad o vrátenie preplatkov.

Ročné zúčtovanie – vyrovnanie nedoplatku

V prípade, ak pri ročnom zúčtovaní dane bol zamestnancovi zistený nedoplatok, zamestnávateľ mu ho zrazí zo mzdy najneskôr do konca roka 2018. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, po vykonaní ročného zúčtovania zistí nedoplatok alebo daňový bonus na vrátenie, zamestnávateľ ho zrazí zamestnancovi len vtedy, ak presahuje sumu 5 €, a to do konca roka 2018 (§ 38 ods. 7 ZDP).

Ak zamestnanec chce darovať 2 %, resp. 3 % dane a pri ročnom zúčtovaní mu zamestnávateľ zistil nedoplatok, musí zraziť zamestnancovi nedoplatok v akejkoľvek výške, a to do 30. apríla 2018. V prípade, že zamestnancovi je potrebné vyplatiť daňový bonus a zároveň má zistený daňový nedoplatok do 5 €, výška daňového bonusu sa zníži o daňový nedoplatok, čiže obe sumy sa navzájom započítajú a zamestnanec dostane iba rozdiel (daňový bonus – nedoplatok).

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaniteľné obdobie roku 2017

 

  

KLIKNITE SEM a vychutnajte si VIDEOŠKOLENIE 

k ročnému zúčtovaniu preddavkov za rok 2017

screen

Predplatitelia ročného prístupu Daňového centra majú videoškolenie v cene predplatného.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace školenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner