www.skdp.sk

Sadzby daní

Aktuálne sadzby daní v SR (aktualizované v máji 2015).

Druh daneČíslo zák.Predmet dane§Základ dane§Sadzba dane§
Daň z príjmovFyzickej osoby595/2003 Z. z.príjmy zo závislej činnosti§ 3§ 5§ 4fyzickej osoby zisteného podľa § 4 je:

a) 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane,

b) 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima,
§ 15
príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu§ 6
príjmy z kapitálového majetku,§ 7
ostatné príjmy§ 8
Právnickej osobypríjem podľa typu právnickej osoby§ 12výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami§ 1422 % zo základu dane právnických osôb zníženého o daňovú stratu
Daň z pridanej hodnoty222/2004 Z. z. a) dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby,§ 2Základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Do základu dane sa zahŕňa aj dotácia alebo príspevok, ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru alebo služby.§ 22- základná sadzba dane na tovary a služby je 20  % zo základu dane

- znížená sadzba na tovary uvedené v prílohe č. 7 je 10 % zo základu dane

§ 27
b) poskytnutie služby (ďalej len „dodanie služby“) za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby,
c) nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“),Pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 ods. 8 sa základ dane určí podľa § 22 ods. 6, alebo podľa § 11 a 11a sa základ dane určí podľa § 22 ods. 1 až 4§ 23

d) dovoz tovaru do tuzemska
Základom dane pri dovoze tovaru je colná hodnota tovaru.§ 24
Spotrebná daň z piva530/2011 Z. z.Predmetom dane je alkoholický nápoj vyrobený na daňovom území, dodaný na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezený na daňové územie z územia tretieho štátu.
Predmetom dane je alkoholický nápoj vyrobený na daňovom území, dodaný na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezený na daňové územie z územia tretieho štátu.
§ 4množstvo piva vyjadrené v hektolitroch§ 5Základná sadzba dane – sa vypočíta ako súčin 7,907 % zo sadzby dane uvedenej v § 6 ods. 1 (t. j. 1 080) a koeficientu 0,042§ 6
Znížená sadzba dane – na pivo vyrobené malým samostatným pivovarom sa vypočíta ako súčin 5,847 % zo sadzby dane uvedenej v § 6 ods. 1 (t. j. 1 080) a koeficientu 0,042
Spotrebná daň z vínaPredmetom dane je alkoholický nápoj vyrobený na daňovom území, dodaný na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezený na daňové územie z územia tretieho štátu.§ 4množstvo vína vyjadrené v hektolitroch§ 5tiché víno§ 6
súčin 0 % zo sadzby dane uvedenej v § 6 ods. 1 tohto zákona - (t. j. 1 080) a koeficientu 0,125
šumivé víno
súčin 59 % zo sadzby dane uvedenej v § 6 ods. 1 tohto zákona - (1 080) a koeficientu 0,125
šumivé víno s obsahom alkoholu nie viac ako 8,5 % objemu
súčin 59 % zo sadzby dane uvedenej v § 6 ods. 1 tohto zákona - (1 080) a koeficientu 0,085
tichý fermentovaný nápoj
súčin 0 % zo sadzby dane uvedenej v § 6 ods. 1 tohto zákona - (t. j. 1 080) a koeficientu 0,125
šumivý fermentovaný nápoj
súčin 59 % zo sadzby dane uvedenej v § 6 ods. 1 tohto zákona - (t. j. 1 080) a koeficientu 0,125
Spotrebná daň z liehuPredmetom dane je alkoholický nápoj vyrobený na daňovom území, dodaný na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezený na daňové územie z územia tretieho štátu.§ 4množstvo liehu vyjadrené v hektolitroch 100 % alkoholu (ďalej len „hl a.“) pri teplote 20 °C, pričom množstvo liehu je možné vyjadriť aj v litroch 100 % alkoholu (ďalej len „l a.“) pri teplote 20 °C§ 5základná sadzba dane je vo výške 100 % sadzby dane uvedenej v § 6 ods. 1 tohto zákona - (t. j. 1 080)§ 6
znížená sadzba dane je vo výške 50 % sadzby dane uvedenej v § 6 ods. 1 tohto zákona - (t. j. 1 080)
Spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov106/2004 Z. z.Predmetom dane sú tabakové výrobky vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu.§ 4pri tabakových výrobkoch je množstvo tabakových výrobkov vyjadrené v kusoch alebo v kilogramoch s výnimkou cigariet§ 5z tabakových výrobkov

- cigary, cigarky 77,37 eura/1 000 kusov
- tabak 71,11 eura/kg

§ 6
pri cigaretách je počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a cena cigariet uvedená na kontrolnej známke, ak tento zákon neustanovuje inaksadzba dane z cigariet

- kombinovaná sadzba dane - 59,50 eur/1 000 ks, 23 % z ceny cigariet

- minimálna sadzba dane z cigariet je 91 eur/1 000 kusov

Spotrebná daň z minerálneho oleja
98/2004 Z. z.Predmetom dane sú sú minerálne oleje vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu.§ 4je množstvo minerálneho oleja vyjadrené v litroch pri teplote 15 oC alebo v kilogramoch alebo množstvo v ňom obsiahnutej energie vyjadrenej v gigajouloch


daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane

§ 5podľa kódu kombinovanej nomenklatúry:§ 6
motorový benzín
- 514,50 eura/1 000 litrov, príp. 550,52 alebo
- 597,49 eura/1 000 litrov
stredný olej
481,31 eura/1 000 litrov
plynový olej
368 eur až 386,40/1 000 litrov
vykurovací olej
111,50 eura/1 000 kg
skvapalnené plynné uhľovodíky podľa použitia
182 eura/1 000 kg alebo 0 eur/1 000 kg
maziace oleje a ostatné oleje
100 eur/1 000 kg alebo 0 eur/1 000 kg
Miestne daneDaň z nehnu-teľnostíDaň z pozemkov582/2004 Z. z.pozemky na území SR bez zastavaných plôch§ 6hodnota pozemku bez porastov§ 7Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25 %.§ 8
Daň zo staviebstavby na území SR§ 10výmera zastavanej plochy v m2§ 110,033 eura/m2 za každý aj začatý m2 zastavanej plochy§ 12
Daň z bytov a nebytových priestorovbyty a nebytové priestory v bytovom dome osobnom vlastníctve § 14výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2§ 150,033 eura / m2 za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru§ 16
Daň za psa582/2004 Z. z.pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou§ 22počet psov§ 24určí obec v eurách za jedného psa a kalendárny rok; sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka§ 25
Daň za užívanie verejného priestranstvaosobitné užívanie verejného priestranstva§ 30výmera užívaného verejného priestranstva v m2§ 32určí obec v eurách za užívanie každého aj začatého m2 verejného priestranstva a každý aj začatý deň§ 33
Daň za ubytovanieodplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Obč. zákonníka v ubytovacom zariadení§ 37počet prenocovaní§ 39určí obec v eurách na osobu a prenocovanie§ 40
Daň za predajné automaty- prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti;

- predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

§ 44počet predajných automatov § 46určí obec v eurách za 1 predajný automat a kalendárny rok§ 47
Daň za nevýherné hracie prístrojehracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické a elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry)§ 52počet nevýherných hracích prístrojov§ 54určí obec v eurách za 1 nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok§ 55
Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta- vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

- netýka sa vjazdov pri činnostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku

§ 60počet dní vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta§ 62určí obec v eurách za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta, sadzbu dane môže obec určiť aj paušálnou sumou§ 63
Daň za jadrové zariadeniejadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia, a to aj po časť kalendárneho roka§ 67je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky§ 69podľa vzdialenosti:

– do 1/3 polomeru oblasti ohrozenia 0,0039 eura za m2

– nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru 0,0013 eura za m2

– nad 2/3 polomeru 0,0006 eura za m2

§ 70
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpadykomunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu§ 77– najmenej 0,0033 eura a najviac 0,0531 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov alebo alebo drobných stavebných odpadov

– najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1659 eura za jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov

§ 78
– najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1095 eura za osobu a kalendárny deň, ak v obci nie je zavedený množstvový zber 
Daň z motorových vozidiel361/2014 Z. z.vozidlo evidované v SR, ktoré sa používa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v zdaňovacom období§ 2 pri osobnom automobile zdvihový objem motora v cm3

– pri úžitkovom vozidle a autobuse ich celková hmotnosť v tonách a počet náprav

– pri elektrickom vozidle kategórie L, M, a N výkon motora

§ 5- jednotné pre celé územie SR, podľa prílohy č. 1 zákona

- zníženie alebo zvýšenie ročnej sadzby dane podľa uplynutia doby od prvej evidencie vozidla

§ 6, § 7
Spotrebná daň z elektriny609/2007 Z. z.elektrina kódu kombinovanej nomenklatúry 2716§ 4množstvo elektriny vyjadrené v megawatthodinách (MWh)§ 5Sadzba dane na elektrinu sa ustanovuje od 1. januára 2010 vo výške 1,32 eura/ MWh.§ 6
Spotrebná daň z uhlia609/2007 Z. z.uhlie, pod ktorým sa rozumie:

čierne uhlie, hnedé uhlie, koks a polokoks z čierneho uhlia, ostatné pevné uhľovodíky podľa kódu kombinovanej nomenklatúry

§ 16množstvo uhlia v tonách§ 17Sadzba dane na uhlie sa ustanovuje vo výške 10,62 eura/t.§ 18
Spotrebná daň zo zemného plynu609/2007 Z. z.zemný plyn podľa kódu kombinovanej nomenklatúry§ 28množstvo zemného plynu vyjadrené v megawatthodinách (MWh)§ 29Od 1. januára 2010:

– pri použití ako pohonnej látky:
9, 36eura/MWh

– pri použití ako paliva na výrobu tepla:
1,32 eura/MWh
§ 30

 

Dátum publikácie

01.01.2015