Smernica o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov

Vzor internej smernice, ktorá upravuje práva a povinnosti zamestnávateľa a jeho zamestnancov pri poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancov.

Dátum publikácie:7. 3. 2019
Autor:Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.

tt_rodina-na-vylete

Dňa 23. októbra 2018 NR SR schválila zákon, ktorý mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. Zákon okrem iného doplnil do Zákonníka práce ustanovenie, ktoré ukladá zamestnancovi za istých podmienok poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu, resp. rekreačný poukaz.

Uvedený vzor internej smernice upravuje práva a povinnosti zamestnávateľa a jeho zamestnancov pri poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancov zo strany zamestnávateľa. Smernica predstavuje záväzný interný predpis zamestnávateľa v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

Upozornenie: Táto smernica má len rámcový charakter, je preto potrebné ju prispôsobiť konkrétnym právnym podmienkam u zamestnávateľa.

Smernica o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov

Zamestnávateľ:

Sídlo:

IČO:

(ďalej ako „Zamestnávateľ“)

 

Spracoval:

Miesto uloženia:

V platnosti od:                                                  Účinná od:

Stav k:                                                             Predošlé zmeny: prvé vydanie

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Zamestnávateľ vydáva na základe ustanovenia § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej ako „Zákonník práce“) túto internú smernicu Zamestnávateľa upravujúcu práva a povinnosti Zamestnávateľa a jeho zamestnancov pri poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancov zo strany Zamestnávateľa (ďalej ako „Smernica“). Smernica predstavuje záväzný interný predpis Zamestnávateľa v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

2. Základným účelom Smernice je bližšie špecifikovať príslušné ustanovenia Zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov týkajúcich sa poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnancov Zamestnávateľa, a to podľa osobitných podmienok uplatňujúcich sa u Zamestnávateľa, a upraviť práva a povinnosti Zamestnávateľa a zamestnancov v záujme riadneho zabezpečenia plnenia vzájomných povinností a dobrých vzájomných vzťahov.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1. Táto Smernica je záväzná pre Zamestnávateľa a pre všetkých zamestnancov Zamestnávateľa, ktorí sú so Zamestnávateľom v pracovnom pomere (ďalej ako „Zamestnanci“).

2. Smernica sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú so Zamestnávateľom v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (t. j. dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov).

KOMENTÁR:

V súlade s ustanovením § 152a Zákonníka práce má zákonnú povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu iba zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov (t. j. zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň 50 a viac zamestnancov v pracovnom pomere). Počet zamestnávaných zamestnancov rozhodný pre určenie, či zamestnávateľ má povinnosť poskytovať svojim zamestnancom príspevok na rekreáciu, je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. V prípade, ak zamestnávateľ zamestnával v predchádzajúcom kalendárnom roku menej ako 50 zamestnancov (napr. 49 zamestnancov), povinnosť poskytnúť zamestnancom príspevok na rekreáciu podľa ustanovenia § 152a Zákonníka práce zamestnávateľ nebude mať, a to aj v prípade, ak v kalendárnom roku, v ktorom sa príspevok na rekreáciu má poskytnúť, zamestnáva 50, resp. viac zamestnancov. V takomto prípade vznikne zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu až v nasledujúcom kalendárnom roku.

Avšak príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancom aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov. Zamestnávateľ však už v takomto prípade nemá zákonnú povinnosť príspevok na rekreáciu poskytovať, zákonodarca teda necháva na rozhodnutí zamestnávateľov s počtom zamestnancov menším ako 50, či svojim zamestnancom príspevok na rekreáciu poskytnú alebo nie. Právna úprava zavádzajúca príspevky na rekreáciu, resp. rekreačné preukazy pre zamestnancov v pracovnom pomere je účinná od 1. januára 2019.

 

 

KLIKNITE sem na ŽIADOSŤ o poskytnutie príspevku na rekreáciu

 

 

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Smernica o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov

Prílohy smernice:

1. Vzor žiadosti o preplatenie oprávnených výdavkov na rekreáciu

2. Vzor čestného vyhlásenia zamestnanca

Poznámky pod čiarou:


Autor: Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner