Spôsoby vyrovnania (zániku) daňového nedoplatku v roku 2018

Vyberáme z daňového poriadku a vysvetľujeme postup správcu dane pri vymáhaní nedoplatkov – od zaslania výzvy na zaplatenie až po začatie exekučného konania.

Dátum publikácie:3. 7. 2018
Autor:Ing. Božena Jurčíková

tt_financna-kontrola

Problematiku daňového nedoplatku nájdeme v zákone č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“).

Ustanovenia tohto zákona upravujú daňový nedoplatok od jeho vzniku, cez spôsob jeho vyrovnania, ako je zaplatenie daňovým dlžníkom alebo započítaním s daňovým preplatkom, alebo postúpením daňového nedoplatku na inú osobu, alebo vymáhaním správcom dane, až po jeho zánik, či už zaplatením alebo trvalým odpísaním za ustanovených podmienok v daňovom poriadku.

Konanie o vymáhaní daňového nedoplatku začína zaslaním výzvy správcom dane na jeho zaplatenie postupom podľa § 80 až § 87 daňového poriadku. V prípade, že daňový dlžník nezaplatí daňový nedoplatok ani na výzvu správcu dane, správca dane začína daňové exekučné konanie podľa § 88 až § 97 daňového poriadku. Výkon daňovej exekúcie sa vykonáva spôsobmi podľa § 98 až § 148 daňového poriadku. V prípade splnenia podmienok na jeho odpustenie podľa § 70 daňového poriadku alebo § 157 ods. 1 daňového poriadku môže dôjsť k čiastočnému alebo aj k úplnému upusteniu od vymáhania, daňový nedoplatok zanikne aj po splnení zákonných podmienok ex offo.

Daňový nedoplatok je upravený v nasledovných ustanoveniach daňového poriadku:

  • § 2 písm. f) – Daňový nedoplatok (definícia základného pojmu)
  • § 80 až § 87– Výzva na zaplatenie daňového nedoplatku, záložné právo, zánik daňového nedoplatku, premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok, postúpenie alebo započítanie daňového nedoplatku
  • § 88 až § 97– Daňové exekučné konanie
  • § 98 až § 148 – Výkon daňovej exekúcie, spôsoby vykonávania daňovej exekúcie
  • § 149 až § 152 – Náklady daňovej exekúcie, výťažok z daňovej exekúcie a jeho rozdelenie
  • § 70 – Odpustenie daňového nedoplatku (ako zánik daňového nedoplatku)
  • § 157 ods. 1 písm. a) – Odpustenie sankcie alebo pomernej časti (ako zánik sankcie ako daňového nedoplatku)

Daňovým nedoplatkom sa stáva suma dane vyrubená správcom dane rozhodnutím, ktorú daňový subjekt nezaplatil v lehote alebo vo výške podľa daňového priznania, alebo ak platiteľ dane zrazenú daň neodviedol v ustanovenej lehote alebo v určenej výške.

 

Príklad č. 1: Určenie začiatku lehoty vzniku daňového nedoplatku pri dani z príjmov

Za ZO 2017 bol daňovník povinný podľa § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) podať daňové priznanie najneskôr do 31. marca 2018; ak tento posledný deň pripadne podľa kalendárneho roka na sobotu alebo nedeľu, alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom na jeho podanie a aj zaplatenie dane najbližší pracovný deň podľa § 27 ods. 4 daňového poriadku. Tak tomu je aj v tomto kalendárnom roku 2018. Dňa 3. 4. 2018 daňovník doručil podľa § 49 ods. 3 ZDP správcovi dane oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP do 30. 6. 2018. Potom je deň 30. 6. 2018 aj posledným dňom na zaplatenie dane v sume uvedenej v podanom daňovom priznaní.

V kalendárnom roku 2018 aj deň 30. jún 2018 pripadne na sobotu, potom je najbližším pracovným dňom pondelok 2. júla 2018. Zaplatenie dane dňa 2. júla 2018 vo výške uvedenej v podanom daňovom priznaní sa považuje za zaplatenie tejto sumy dane v lehote splatnosti. Ak v lehote do 2. júla 2018 za ZO 2017 daňovník nezaplatí sumu dane uvedenú v daňovom priznaní, stáva sa táto suma dane nasledujúci deň, ktorým je prvý deň po poslednom dni jej splatnosti (tým je 3. júl 2018), daňovým nedoplatkom.

 

Rovnaký postup určenia začiatku lehoty vzniku daňového nedoplatku je aj pri ostatných daniach. To znamená, že ak sa daňovník oneskorí so zaplatením dane čo len jeden deň po dni jej splatnosti, stáva sa táto suma dane týmto dňom daňovým nedoplatkom.

 

Príklad č. 2: Zaslanie výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku

Platiteľ sumu vlastnej daňovej povinnosti vo výške 1 630,50 € uvedenú v daňovom priznaní k DPH za mesiac december 2017 nadväzne na § 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v z. n. p. (ďalej len „ZDPH“) nezaplatil do 25. januára 2018; táto suma dane sa stala dňom 27. januára 2018 daňovým nedoplatkom.

Správca dane 5. februára 2018 zaslal platiteľovi – daňovému dlžníkovi, výzvu na zaplatenie tohto daňového nedoplatku a určil aj náhradnú lehotu na jeho zaplatenie, a to v lehote 15 dní odo dňa jej doručenia. Daňový dlžník napriek výzve daňový nedoplatok nezaplatil ani v tejto náhradnej lehote. Správca dane pristúpi k ďalšiemu postupu s cieľom vymôcť daňový nedoplatok, a to vydaním rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok vrátane príkladov:  

Spôsoby vyrovnania (zániku) daňového nedoplatku v roku 2018

1. Všeobecne o daňovom nedoplatku

2. Základné pojmy súvisiace s daňovým nedoplatkom na účely daňového poriadku

3. Zaplatenie daňového nedoplatku vymáhaním – postup správcu dane

4. Zánik daňového nedoplatku

5. Premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok

6. Postúpenie alebo započítanie daňového nedoplatku

7. Daňové exekučné konanie

8. Spôsoby vykonávania daňovej exekúcie

9. Zánik daňového nedoplatku odpustením alebo povolením úľavy daňového nedoplatku alebo jeho pomernej časti – § 70 a § 157 daňového poriadku

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Božena Jurčíková

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner