Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2017

Postup zostavenia účtovnej závierky, účtovných výkazov a poznámok pre neziskové účtovné jednotky účtujúce v sústave PÚ za účtovné obdobie roka 2017.

Dátum publikácie:23. 2. 2018
Autor:Jana Vršková, Ing.

tt_zena-so-sanonmi

Aby nezisková účtovná jednotka dodržala zásadu úplnosti pri vedení účtovníctva, je potrebné nielen zaúčtovať všetky účtovné prípady v účtovných knihách, ale aj zostaviť účtovnú závierku.

V súlade s príslušnými predpismi je účtovná jednotka povinná vyhotoviť výročnú správu, prípadne mať účtovnú závierku overenú štatutárnym audítorom. Je tiež povinná uložiť v registri účtovných závierok účtovnú závierku, výročnú správu a správu audítora v súlade so zákonom o účtovníctve alebo inými predpismi, na základe ktorých jednotlivé účtovné jednotky vznikli.

Právne predpisy

Základným právnym predpisom, ktorý ustanovuje účtovnej jednotke povinnosť zostaviť účtovnú závierku, je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to § 6 ods. 4 a nadväzne § 17 a § 18.

Podrobnosti o účtovnej závierke a vzor účtovných výkazov pre neziskové účtovné jednotky ustanovuje opatrenie Ministerstva financií SR z 30. októbra 2013 č. MF/17616/ 2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania v znení neskorších predpisov. Pre rok 2017 nebola prijatá žiadna novela opatrenia, ktorá ustanovuje účtovnú závierku.

Proces účtovnej závierky

Jednotlivé položky účtovnej závierky nadväzujú na postupy účtovania ustanovené opatrením Ministerstva financií SR zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, v znení neskorších predpisov.

Účtovná závierka je štruktúrovanou prezentáciou skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, a poskytuje sa osobám, ktoré informácie z nej využívajú – členovia, samosprávne orgány, kontrolné orgány, darcovia, banky alebo verejnosť.

Všetky neziskové účtovné jednotky bez ohľadu na to, či majú následne povinnosť predkladať svoju účtovnú závierku externým užívateľom alebo nie, sú povinné k poslednému dňu účtovného obdobia zostaviť účtovnú závierku a mať ju k dispozícii.

Účtovná uzávierka predstavuje proces, ktorý zahŕňa prípravné práce pred uzatvorením účtovných kníh a samotné uzatvorenie účtovných kníh. Následne sa zostaví účtovná závierka a vypracuje výročná správa. Ak to osobitný predpis vyžaduje, overí sa účtovná závierka štatutárnym audítorom, zverejní a uloží sa výročná správa a ročná účtovná závierka do registra účtovných závierok v súlade so zákonom o účtovníctve alebo podľa hmotnoprávneho predpisu, podľa ktorého postupuje nezisková účtovná jednotka.

 KLIKNITE sem na EDITOVATEĽNÉ TLAČIVO neziskovej organizácie

účtujúcej v podvojnom účtovníctve

Uzavretie účtovných kníh pri účtovnej závierke neziskových účtovných jednotiek účtujúcich v podvojnom účtovníctve za rok 2017

Účty hlavnej knihy sa na konci účtovného obdobia uzavierajú účtovnými zápismi. Pri uzavieraní účtovných kníh sa v účtovnej jednotke postupuje nasledovne:

 1. zistia sa obraty strán Má dať a Dal jednotlivých syntetických účtov,
 2. zistia sa konečné zostatky účtov aktív a pasív a konečné stavy účtov nákladov a výnosov,
 3. účtujú sa konečné stavy účtov nákladov na strane Dal týchto účtov a na strane MD účtu 710 – Účet ziskov a strát a konečné stavy účtov výnosov na strane MD týchto účtov a na strane Dal účtu 710 – Účet ziskov a strát,
 4. účtujú sa konečné zostatky účtov majetku na strane Dal týchto účtov a na strane MD účtu 702 – Konečný účet súvahový a konečné zostatky účtov záväzkov, imania a fondov na strane MD týchto účtov a na strane Dal účtu 702 – Konečný účet súvahový,
 5. zistí sa účtovný výsledok hospodárenia a účtuje sa:
 • ak ide o účtovný zisk 710 / 702 alebo
 • ak ide o účtovnú stratu 702 / 710.

Na základe údajov účtu 702 – Konečný účet súvahový, účtu 710 – Účet ziskov a strát a údajov analytickej evidencie sa zostaví účtovná závierka.

V prípade, že účtovná jednotka bude mať príjmy, ktoré podľa zákona o dani z príjmov podliehajú zdaneniu, základ dane sa zdaní sadzbou dane 21 % a suma dane sa zaúčtuje na účtoch 591 / 341.

Pri výpočte základu dane je potrebné vychádzať z príjmov neziskovej účtovnej jednotky, ktoré musia byť členené v súlade s § 12 a § 13 zákona o dani z príjmov nasledovne:

 1. príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (§ 12 ods. 7) – príjem podľa § 50 – podiely zaplatenej dane 2 %, príjem získaný darovaním, príjem získaný dedením – nezahrnú sa do základu dane – sú nezdaňované,
 2. príjmy, ktoré sú predmetom dane (§ 12 ods. 2) – z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 – zrážková daň.

Príjmy oslobodené od dane z príjmov

 • § 13 ods. 1 písm. a) – príjmy plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom, okrem príjmov z činností, ktoré sú podnikaním, a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43,
 • § 13 ods. 2:
 1. výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky plynúce registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam,
 2. členské príspevky podľa stanov, štatútu, zriaďovacích listín alebo zakladateľských listín prijaté záujmovými združeniami právnických osôb, profesijnými komorami, občianskymi združeniami vrátane odborových organizácií, politickými stranami a politickými hnutiami,
 3. úroky z preplatku na dani zapríčineného správcom dane,
 4. úhrady za výkon správy bytov vo vlastníctve bytových družstiev spravovaných týmito bytovými družstvami a za výkon správy bytov spoločenstvami vlastníkov bytov.

Všetky ostatné príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú oslobodené, sa zahrnú do základu dane a sú zdaňované.

Upozornenie!

Pre účtovnú závierku za rok 2017 je platný vzor účtovnej závierky podľa opatrenia Ministerstva financií SR z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania. Týmto opatrením bolo zrušené opatrenie č. MF/25682/2007-74 v znení neskorších predpisov. 

  

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2017

1. Prípravné práce pri účtovnej závierke neziskových účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2017

2. Uzavretie účtovných kníh pri účtovnej závierke neziskových účtovných jednotiek účtujúcich v podvojnom účtovníctve za rok 2017

3. Ukladanie účtovnej závierky, povinnosť overovania účtovnej závierky štatutárnym audítorom, povinnosť vypracovať a uložiť výročnú správu

4. Postup, ako jednotlivé druhy neziskových účtovných jednotiek ukladajú príslušné dokumenty do registra účtovných závierok

5. Príklad zostavenia účtovnej závierky neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva za rok 2017

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Jana Vršková, Ing.

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace školenia

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
 • 601/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
 • 385/2013 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty

Funkcie

Partner