Účtovná závierka podnikateľov v jednoduchom účtovníctve za rok 2012

Účtovná závierka za rok 2012 sa zostavuje naďalej podľa opatrenia Ministerstva financií SR z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.

Dátum publikácie:4.2.2013
Autor:Ing. Marián Drozd

Účtovná závierka podnikateľov v jednoduchom účtovníctve za rok 2012

Postupy účtovania v JÚ boli s účinnosťou od 1. januára 2012 novelizované na základe opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26567/2011-74 (oznámenie č. 565/2011 Z. z., úplné znenie Finančný spravodajca č. 13/2011). Niektoré body tohto opatrenia nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

Zmeny v postupoch účtovania v JÚ od 1. januára 2012:

Tento príspevok sa okrem iného venuje postupu pri uzatváraní peňažného denníka (nadväznosti na zákon o dani z príjmov) a ostatných účtovných kníh (vrátane praktických príkladov na uzávierkové účtovné operácie), zásadám pri inventarizácii majetku a záväzkov vrátane účtovania inventarizačných rozdielov, postupu pri vyplnení účtovných výkazov a napokon určeniu majetku, ktorý sa uvádza v účtovnej závierke.

 

Účtovná závierka

Zákon o účtovníctve definuje účtovnú závierku ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie využívajú („používatelia“). Používateľmi sú napr. peňažné ústavy pri poskytovaní úverov, pôdohospodárska platobná agentúra pri poskytovaní dotácií, daňové úrady pri zisťovaní základu dane a pod.

Štruktúrovaná prezentácia v podstate znamená, že požadované údaje sú uvádzané (prezentované) v zákonom určenom obsahu a v stanovenej štruktúre. Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku v prípadoch ustanovených zákonom o účtovníctve v štruktúre, ktorá nadväzuje na sústavu účtovníctva používanú v účtovnej jednotke. Účtovná závierka tvorí jeden celok, pričom obsahuje:

Účtovná závierka obsahuje tieto všeobecné náležitosti:

a) obchodné meno podnikateľa (napr. Jozef Kamil – MIX); fyzické osoby uvedú aj bydlisko a miesto podnikania (ak sa líši od miesta bydliska),
b) identifikačné číslo podnikateľa, t. j. tzv. IČO,
c) deň, ku ktorému sa zostavuje (t. j. 31. 12. 2012),
d) deň jej zostavenia (hociktorý deň od 1. januára 2013 do dňa skutočného odovzdania závierky),
e) obdobie, za ktoré sa zostavuje (od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012, ak osoba podnikala celý rok),
f) podpisový záznam (t. j. podpis) podnikateľa, ďalej podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky a osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva. Podnikateľ sa podpíše za všetky uvedené osoby, ak si napr. sám vedie účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku. Pokiaľ podnikateľ má relevantný doklad, že mu účtovníctvo dodávateľsky vedie a účtovnú závierku zostavuje iný subjekt, mala by účtovná závierka obsahovať ich podpisy (v kolónke podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a v kolónke podpis osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky). Takto podnikateľ má šancu vymôcť od dodávateľa prípadné škody, ktoré by mu vznikli z dôvodu nesprávne vedeného účtovníctva alebo z nesprávne zostavenej účtovnej závierky.

Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva okrem všeobecných náležitostí obsahuje tieto súčasti:

Keďže účtovná závierka tvorí jeden celok, musí obsahovať oba výkazy. Ak podnikateľ nezostaví niektorý z výkazov, nemožno hovoriť o účtovnej závierke.

Účtovná jednotka je povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. V danom prípade osobitným predpisom sú postupy účtovania v JÚ, podľa ktorých sa účtovná závierka predkladá v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu v termíne pre podávanie daňového priznania k dani z príjmov.

Keďže termín na podanie daňového priznania je 31. marec po uplynutí kalendárneho roka, podnikatelia sú povinní do tohto termínu zostaviť účtovnú závierku. Účtovná závierka sa považuje za zostavenú po pripojení podpisových záznamov (podpisov) k požadovaným všeobecným údajom, ktoré sú súčasťou tak výkazu o príjmoch a výdavkoch, ako aj výkazu o majetku a záväzkoch.

Účtovná jednotka je povinná uvádzať v účtovnej závierke informácie podľa stavu ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Účtovná jednotka pritom zohľadňuje aj informácie týkajúce sa stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ktoré účtovná jednotka získala do dňa zostavenia účtovnej závierky. Informácie v účtovnej závierke musia byť pre používateľa užitočné, posudzujú sa z hľadiska ich významnosti a musia byť zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Informácia sa považuje za významnú, ak by jej neuvedenie v účtovnej závierke alebo jej chybné uvedenie v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľa.

 

Účtovná uzávierka

Zostaveniu účtovnej závierky predchádza uzavretie účtovných kníh. Uzavretie účtovných kníh sa v odbornej literatúre nazýva aj účtovná uzávierka (uzávierka = uzavretie účtovných kníh). To znamená, že je potrebné rozlišovať medzi pojmom účtovná závierka (štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva) od pojmu účtovná uzávierka (uzavretie účtovných kníh).

Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy, keď uzavrie účtovné knihy. Podľa § 16 ods. 6 zákona o účtovníctve podnikateľ uzavrie účtovné knihy vždy:

a) k poslednému dňu účtovného obdobia (teda aj k 31. 12. 2012),
b) ku dňu skončenia podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,
c) ku dňu predchádzajúcemu deň účinnosti vyhlásenia konkurzu.

Ak podnikateľ uzavrie účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia (31. 12. bežného roka), zostavuje účtovnú závierku ako riadnu, v ostatných prípadoch uzavretia účtovných kníh zostavuje účtovnú závierku ako mimoriadnu. Ak podnikateľ ukončil podnikanie v priebehu roka 2012, napr. k 30. 9. 2012, zostavuje mimoriadnu účtovnú závierku k 30. 9. 2012, ale túto mimoriadnu závierku predkladá s daňovým priznaním za rok 2012 daňovému úradu do termínu na podanie priznania, t. j. do 31. marca 2013.

Účtovnou závierkou nie je zhromažďovanie alebo vyžadovanie informácií vykonávané na základe zákona o štátnej štatistike. To znamená, že ak podnikateľ bude vyzvaný na poskytnutie určitých údajov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou pre štatistické účely, nemá z toho titulu povinnosť uzavrieť účtovné knihy a zostavovať účtovnú závierku.

V jednoduchom účtovníctve sa účtuje v týchto účtovných knihách:

a) v peňažnom denníku,
b) v knihe pohľadávok,
c) v knihe záväzkov,
d) v pomocných knihách, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke, napríklad pomocná kniha o zložkách majetku (kniha dlhodobého majetku, kniha zásob, kniha cenín, pokladničná kniha, kniha účet v banke, kniha rezerv), o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov (mzdové listy, kniha sociálneho fondu). Napr. živnostník, ktorý nezamestnáva žiadne osoby, nevedie mzdové listy a ani knihu sociálneho fondu. Ak podnikateľ nenakupuje zásoby, príp. ceniny, nevedie knihu zásob (knihu cenín).

To znamená, že peňažný denník, knihu pohľadávok a knihu záväzkov vedie podnikateľ vždy (napr. aj keby podnikateľ neevidoval žiadne záväzky či pohľadávky). Pomocné knihy vedie len vtedy, ak sú potrebné na zistenie skutočností, ktoré sa povinne uvádzajú v účtovnej závierke, t. j. vo výkaze o majetku a záväzkoch.

Vo výkaze o príjmoch a výdavkoch sa uvádzajú údaje z peňažného denníka. Peňažný denník sa vedie samostatne pre každé účtovné obdobie. Ostatné knihy sa môžu viesť taktiež samostatne pre každé účtovné obdobie alebo sa tieto knihy môžu viesť pre viac účtovných období. Pri druhej alternatíve sa v účtovnej knihe k 31. 12. bežného roka poznamená ukončenie účtovného obdobia (ďalší zápis sa už bude týkať nového účtovného obdobia).

Zákon o účtovníctve ustanovuje obsahové náležitosti peňažného denníka (§ 15 ods. 2), knihy pohľadávok (§ 15 ods. 3) a knihy záväzkov (§ 15 ods. 4). Spôsob účtovania v týchto knihách dopĺňajú postupy účtovania v JÚ (§ 4 a § 5) a zároveň ustanovujú obsahové náležitosti a postup účtovania v pomocných knihách (§ 6 a § 7).

Peňažný denník obsahuje najmä údaje o:

a) stave peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v hotovosti a na účtoch v bankách,
b) príjmoch v účtovnom období a v členení potrebnom na zistenie základu dane z príjmov,
c) výdavkoch v účtovnom období a v členení potrebnom na zistenie základu dane z príjmov,
d) priebežných položkách zachytávajúcich pohyby peňažných prostriedkov, ktoré nie sú ešte príjmom alebo výdavkom podľa písmen b) a c).

Kniha pohľadávok obsahuje najmä údaje o:

a) dlžníkoch,
b) pohľadávkach v peňažnom vyjadrení,
c) poskytnutých preddavkoch,
d) poskytnutých úveroch,
e) pohľadávkach dane z príjmov,
f) pohľadávkach nepriamych daní,
g) pohľadávkach voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni.

Na druhej strane kniha záväzkov obsahuje najmä údaje o:

a) veriteľoch,
b) výške záväzku v peňažnom vyjadrení,
c) prijatých preddavkoch,
d) prijatých úveroch,
e) záväzkoch dane z príjmov,
f) záväzkoch nepriamych daní,
g) záväzkoch voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni.

V knihe dlhodobého majetku sa uvádza:

a) názov alebo popis dlhodobého majetku, prípadne jeho číselné označenie,
b) názov alebo popis každej jednotlivej oddeliteľnej súčasti dlhodobého majetku v ocenení podľa osobitného predpisu, pričom sa uvedie aj dátum a rozsah zmien jednotlivých oddeliteľných súčastí dlhodobého majetku, údaj o vstupnej cene a zostatkovej hodnote jednotlivých oddeliteľných súčastí dlhodobého majetku,
c) dátum obstarania a dátum uvedenia do používania,
d) ocenenie podľa § 25 zákona o účtovníctve, odpisový plán účtovných odpisov, ktorý obsahuje sadzbu odpisov, odpisy a účtovnú zostatkovú cenu,
e) vstupná cena na daňové účely, odpisový plán daňových odpisov, ktorý obsahuje odpisovú skupinu, sadzbu daňových odpisov, daňové odpisy, zostatkovú hodnotu podľa zákona o dani z príjmov,
f) dátum a spôsob vyradenia, napríklad predajom, likvidáciou, darovaním, vkladom do obchodnej spoločnosti alebo družstva, v dôsledku škody alebo manka, preradením z podnikania do osobného užívania.

V knihe dlhodobého finančného majetku sa uvádza stav a pohyb finančného majetku podľa časového hľadiska, podľa druhu, meny a emitentov.

V knihe zásob sa uvádza stav a pohyb zásob podľa jednotlivých produktov alebo ich skupín, podľa potrieb účtovnej jednotky v jednotkách množstva a v peňažných jednotkách. Zásoby sa nemusia účtovať v knihe zásob, ale priamo do spotreby, ak účtovná jednotka vo vnútornom predpise určí, ktoré druhy zásob bude účtovať priamo do spotreby. Nič nebráni tomu, aby účtovná jednotka určila vnútorným predpisom, že všetky zásoby bude určovať priamo do spotreby. Malo by to však byť spravidla vtedy, resp. u tých zásob, ktoré z pohľadu majetku účtovnej jednotky predstavujú nevýznamnú položku. Malo by byť v záujme samotnej účtovnej jednotky, aby mala prehľad o skutočnom stave zásob. Napriek uvedenému aj zásoby, o ktorých účtovná jednotka účtuje priamo do spotreby, podliehajú inventarizácii a ich stav k 31. 12. 2012 zistený inventarizáciou sa uvádza vo výkaze o majetku a záväzkoch.

V knihe cenín sa účtujú ceniny. Ako ceniny sa účtujú najmä poštové známky, kolky, zakúpené stravné lístky do prevádzkarní verejného stravovania, telefónne karty a obdobné karty, ak majú hodnotu, z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do užívania. Ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sú ceniny určené na priamu spotrebu bezodkladne po ich obstaraní, v knihe cenín sa neúčtujú, napr. listové zásielky určené na odoslanie, kedy sa na pošte kupujú známky a pracovníčka pošty ich priamo lepí na obálky.

V pokladničnej knihe sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov v hotovosti s výnimkou cenín. Ak je v účtovníctve otvorených niekoľko pokladníc v eurách a niekoľko pokladníc v cudzej mene, otvorí sa pre každú pokladnicu pokladničná kniha pre každý druh meny. V pokladničnej knihe, otvorenej pre príslušnú menu, sa účtuje v eurách a v cudzej mene.

V knihe účet v banke sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov na účte v banke. Ak je v účtovníctve otvorených niekoľko účtov v eurách a niekoľko účtov v cudzej mene, otvorí sa pre každý účet kniha účet v banke pre každý druh meny. V knihe účet v banke, otvorenej pre príslušnú menu, sa účtuje v eurách a v cudzej mene.

V knihe rezerv sa účtuje tvorba, čerpanie a zrušenie daňových rezerv podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Záväzky z pracovnoprávnych vzťahov sa zisťujú zo mzdových listov. Podkladom na zápisy v mzdových listoch sú písomnosti, z ktorých je zrejmý výpočet:

a) mzdy,
b) odvodov poistného Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni,
c) daňového bonusu a zrážok z miezd vrátane preddavkov na daň z príjmov,
d) vyplateného preddavku na mzdu.

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v zmysle zákona o sociálnom fonde sa účtuje v knihe sociálneho fondu ako prírastok a úbytok sociálneho fondu.

Ak prostriedky sociálneho fondu nie sú uložené na osobitnom účte v banke, tvorba (prírastok) sociálneho fondu sa účtuje v peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných operácií ako nepeňažný výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. Ak prostriedky sociálneho fondu sú uložené na osobitnom účte v banke, tvorba sociálneho fondu sa účtuje v peňažnom denníku ako finančná operácia v priebehu roka ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. Čerpanie sociálneho fondu sa v oboch prípadoch účtuje v peňažnom denníku ako nedaňový výdavok.

Pri zisťovaní základu dane z príjmov sa vychádza u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva z rozdielu medzi príjmami a výdavkami zaúčtovanými v peňažnom denníku.

Jednoduché účtovníctvo je daňovo orientované. To okrem iného znamená, že slúži najmä na určenie základu dane z príjmov. Z toho dôvodu sa v jednoduchom účtovníctve (v peňažnom denníku) osobitne rozlišuje, či ide o príjem zahrnovaný alebo nezahrnovaný do základu dane a rovnako sa osobitne sleduje, či ide o daňový alebo nedaňový výdavok. Toto daňové hľadisko je základným znakom peňažného denníka ako účtovnej knihy. Preto pri uzatváraní peňažného denníka sa vykonávajú ešte tzv. uzávierkové účtovné operácie, ktoré majú naplniť práve toto daňové hľadisko – správne vyčíslenie základu dane. Pritom tieto uzávierkové operácie samy osebe nepredstavujú pohyb peňažných prostriedkov, hoci s ich pohybom súvisia. Keďže zápisy v peňažnom denníku zohľadňujú daňové hľadisko, v daňovom priznaní sa preto už neopravuje výsledok hospodárenia zistený z účtovníctva. (Poznámka: Naproti tomu pri podvojnom účtovníctve sa výsledok hospodárenia upravuje na základ dane až v daňovom priznaní.) To znamená, že uzávierkovým účtovným prípadom v jednoduchom účtovníctve je potrebné venovať maximálnu pozornosť.

Napríklad:
Podnikateľ od finančnej inštitúcie A čerpal úver na účely podnikania, a to od roku 2010. Splatnosť úveru bola 20. 4. 2012. Podnikateľ mal ešte uhradiť posledné dve splátky vrátane úrokov.
Vo februári 2012 si podnikateľ vybavil vo finančnej inštitúcii B úver na súkromné účely. Z tohto úveru finančná inštitúcia B uhradila posledné dve splátky podnikateľského úveru vrátane úrokov a manipulačného poplatku, t. j. finančné prostriedky poukázala na účet, na ktorý podnikateľ splácal úver a ostatné finančné prostriedky mu poukázala na jeho podnikateľský účet.
Podnikateľ stojí pred otázkou, či úroky z posledných dvoch splátok sú daňovo uznateľné výdavky, ak boli za podnikateľa uhradené finančnou inštitúciou B? Podnikateľ nemá o tom žiadny doklad, iba „Oznámenie finančnej inštitúcie B o vyplatených finančných prostriedkoch“, a to na účet, na ktorý bol splácaný úver.
Riešenie:
Na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 alebo 14, ak tento zákon neustanovuje inak. V zmysle uvedeného a nepriamo aj v nadväznosti na ustanovenie § 19 ods. 3 písm. s) zákona č. 595/2003 Z. z. vyplýva, že daňovým výdavkom sú aj úroky z úveru vrátane poplatkov súvisiacich s úverom, a to za predpokladu, že prostriedky použité z úveru vecne súvisia s podnikaním.
Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty sa vychádza u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva z rozdielu medzi príjmami a výdavkami zaúčtovanými v peňažnom denníku.
To značí, že ak úroky majú byť daňovým výdavkom, musia byť aj zaúčtované v peňažnom denníku.
V knihe záväzkov sa okrem iného účtujú aj záväzky z finančných vzťahov, napr. z úveru (istina, úrok, manipulačný poplatok). Teda aj o úrokoch sa účtuje v knihe záväzkov. Úhrady istiny, úrokov a manipulačných poplatkov sa účtujú v peňažnom denníku. Ak finančná inštitúcia B uhradila za podnikateľa istinu, úroky a manipulačný poplatok finančnej inštitúcii A, potom podnikateľ zánik tohto záväzku poznamená v knihe záväzkov, a to na základe tzv. „Oznámenia o vyplatených finančných prostriedkoch“.
Podnikateľ pri uzavretí peňažného denníka v zmysle § 8 ods. 4 písm. a) bodu 1c postupov účtovania v sústave JÚ zaúčtuje ako nepeňažný výdavok úroky, ktoré zaňho zaplatila finančná inštitúcia B, a to ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Tento výdavok podnikateľ pri daňovej kontrole preukáže jednak „Oznámením o vyplatených finančných prostriedkoch“ a jednak zmluvou o poskytnutí a čerpaní úveru, ktorú podnikateľ uzatvoril s finančnou inštitúciou B. Taktiež podnikateľ by mal mať aj „oznámenie“ od finančnej inštitúcie A o tom, že došlo k vysporiadaniu (splateniu) úveru.
Ak podnikateľ uplatní tento postup, potom úroky z úveru uhradené finančnou inštitúciou B sú daňovo uznaným výdavkom.

Pokiaľ by podnikateľ nepostupoval vyššie uvedeným postupom, potom by si nemohol uplatniť úroky ako daňový výdavok. Je teda v záujme každého podnikateľa, aby uzavretiu peňažného denníka venoval maximálnu pozornosť. V časti 4 a 6 tohto príspevku sú uvedené príklady súvisiace s uzavretím peňažného denníka, ich účtovanie je uvedené v časti 7 tohto príspevku.

Článok je skrátený, celý článok s komplexným príkladom a vyplnenými tlačivami nájdete v pravom boxe Súvisiace články.

lr_skolenie.png

Odporúčame školenia:

Účtovná závierka v PÚ za rok 2012 (v Bratislave)
LEKTOR: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. – venuje sa spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu, zakladaniu a likvidáciám obchodných spoločností. Na Univerzite Komenského vyučuje účtovníctvo a daňovníctvo, píše odborné články do odborných časopisov, venuje sa lektorovaniu v oblasti daní a účtovníctva a vydal knižnú publikáciu Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva.

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2012 a daňové priznanie FO (Žilina, Košice, Bratislava)
LEKTOR: Ing. Janka Acsová – venuje sa účtovníctvu, pôsobí ako audítor Slovenskej komory audítorov a daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov, vlastní diplom expert IFRS, publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a venuje sa lektorovaniu v rôznych oblastiach týkajúcich sa účtovníctva a daní.

Daňové priznanie PO za rok 2012 (v Bratislave, Žiline a Košiciach)
LEKTOR: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. – vlastní spoločnosť, ktorá sa venuje spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu a zakladaniu a likvidáciám obchodných spoločností. Na Univerzite Komenského vyučuje účtovníctvo a daňovníctvo, píše odborné články do odborných časopisov, venuje sa lektorovaniu v oblasti daní a účtovníctva a vydal knižnú publikáciu Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva.

Povinnosti FO na konci zdaňovacieho a účtovného obdobia a zmeny od 1. 1. 2013 (v Žiline, Bratislave a Trenčíne)
LEKTOR: Ing. Vladimír Ozimý – člen komory daňových poradcov, poradca a špecialista na dane a účtovníctvo v spoločnosti Poradca podnikateľa, píše blogy v oblasti daní, ako autor prispieva svojimi článkami do odborných časopisov, venuje sa lektorovaniu.

Zoznam školení organizovaných vydavateľstvom Poradca podnikateľa

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Súvisiace odborné články

Funkcie

Partner