Účtovná závierka v JÚ za rok 2017

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve tvorí jeden celok a obsahuje výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch. Pozrite si pravidlá, postup a názorný príklad jej zostavenia za rok 2017.

Dátum publikácie:9. 2. 2018
Autor:Ing. Ivana Glazelová

tt_zena-v-kancelarii-za-stolom

Podľa § 17 zákona o účtovníctve účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú, t. j. okrem samotného podnikateľa aj banky, daňové úrady atď.

Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku v štruktúre, ktorá nadväzuje na sústavu účtovníctva používanú v účtovnej jednotke. Účtovná závierka tvorí jeden celok.

Náležitosti účtovnej závierky

Podľa § 17 ods. 2 zákona o účtovníctve účtovná závierka obsahuje tieto všeobecné náležitosti:

 • obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, fyzické osoby uvedú bydlisko a miesto podnikania, ktoré však môže byť zhodné s bydliskom fyzickej osoby,
 • identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené,
 • deň, ku ktorému sa zostavuje,
 • deň jej zostavenia,
 • obdobie, za ktoré sa zostavuje,
 • podpisový záznam fyzickej osoby – podnikateľa, účtujúcej v jednoduchom účtovníctve (v závislosti od spôsobu podania, ak je podanie urobené elektronicky).

Súčasti účtovnej závierky v JÚ

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve obsahuje tieto súčasti:

a) výkaz o príjmoch a výdavkoch,

b) výkaz o majetku a záväzkoch.

KLIKNITE SEM a vychutnajte si VIDEOŠKOLENIE k účtovnej závierke v jednoduchom účtovníctve za rok 2017

Image36802

Predplatitelia ročného prístupu Daňového centra majú videoškolenie v cene predplatného.

Uzatvorenie jednoduchého účtovníctva a účtovná závierka

Pri vedení a uzatvorení jednoduchého účtovníctva sa postupuje podľa opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74 a jeho noviel. Postup pri uzavretí účtovných kníh je uvedený v § 8 ods. 4 postupov účtovania v JÚ.

V peňažnom denníku sa účtujú uzávierkové účtovné prípady tak, že sa:

 1. zvýšia príjmy o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmov, do položky príjmy celkom a do položiek podľa ich druhového členenia,
 2. znížia príjmy o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmov, do položky príjmov celkom a príjmov podľa ich druhového členenia,
 3. zvýšia výdavky o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmov, do položky výdavky celkom a podľa druhového členenia,
 4. znížia výdavky o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmov, do položky výdavkov celkom a výdavkov podľa druhového členenia.

Uvedú sa súhrnné sumy príjmov a súhrnné sumy výdavkov podľa členenia v peňažnom denníku.

Uvedie sa výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorým je rozdiel medzi príjmami ovplyvňujúcimi základ dane z príjmov a výdavkami ovplyvňujúcimi základ dane z príjmov po zohľadnení uzávierkových účtovných operácií.

V knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocných knihách sa uvedú súhrnné sumy prírastkov a úbytkov a konečný stav.

Označí sa ukončenie účtovného obdobia, ak sa v týchto účtovných knihách bude účtovať aj v ďalšom účtovnom období.

Podľa § 8 ods. 5 postupov účtovania v JÚ sa pri uzavieraní knihy zásob v zásobách vykážu aj:

 • zásoby podľa § 6 ods. 10 postupov účtovania v JÚ (v knihe zásob sa zaznamenáva miesto uloženia zásob odovzdaných účtovnou jednotkou na spracovanie inej účtovnej jednotke, požičané mimo účtovnej jednotky alebo omylom zaslané inej účtovnej jednotke, s uvedením druhu zásob a ich ocenenia)

a

 • nespotrebované zásoby podľa § 11 ods. 8 postupov účtovania v JÚ (ide o prírastky a úbytky jednotlivých druhov zásob, ktoré sú určené vnútorným predpisom účtovnej jednotky na priamu spotrebu bezodkladne po ich obstaraní a ktoré sa v priebehu účtovného obdobia neúčtovali v knihe zásob, ak sa počas účtovného obdobia nespotrebovali, musia sa na konci roka vykázať v knihe zásob).

Uzávierkové účtovné operácie v peňažnom denníku sa neúčtujú v stĺpcoch peňažných prostriedkov.

Podľa § 8 ods. 4 postupov účtovania v JÚ tzv. uzávierkové účtovné operácie nám slúžia na zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov týkajúcich sa príjmov zahrnovaných do základu dane z príjmov a výdavkov na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov pri uzatvorení peňažného denníka, pričom postupujeme v súlade so zákonom o dani z príjmov. V peňažnom denníku musia byť všetky účtovné operácie zaúčtované tak, aby bolo zrejmé, že ide o položky, ktoré ovplyvňujú, resp. ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov.

V peňažnom denníku sa preto premietajú napríklad aj tieto prípady:

POZNÁMKA

Počas účtovného obdobia sa v pe­ňaž­- nom denníku účtuje iba pri pohybe peňažných prostriedkov, tzv. peňažné účtovné operácie, a to na základe účtovných dokladov v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Účtovné prípady bez pohybu peňažných prostriedkov sa účtujú na konci účtovného obdobia v rámci uzávierkových účtovných operácií, ide o tzv. nepeňažné účtovné operácie, a to na základe účtovných dokladov a podkladov z evidencií k poslednému dňu účtovného obdobia. 

KLIKNITE sem na EDITOVATEĽNÉ TLAČIVO účtovnej závierky 

v sústave JÚ

  

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Účtovná závierka v JÚ za rok 2017

1. Účtovné knihy v jednoduchom účtovníctve

2. Inventarizácia majetku a záväzkov

3. Účtovná závierka

4. Uzávierkové účtovné operácie

5. Uzatvorenie účtovných kníh v jednoduchom účtovníctve

6. Príklad zostavenia účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve

7. Rozšírenie elektronickej komunikácie od 1. 1. 2018 

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Ivana Glazelová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace školenia

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner