Účtovné súvzťažnosti 2018

Aktualizovaná on-line publikácia Účtovné súvzťažnosti pre rok 2018 obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch podľa jednotlivých účtových tried a skupín po zmenách v postupoch účtovania.

Dátum publikácie:8. 6. 2018
Autor:Ing. Monika Adamíková, Ing. Viera Kaletová

tt_ucto-suvztaznosti-2018

Pripravili sme pre vás aktuálnu on-line príručku Účtovné súvzťažnosti pre rok 2018. 

Publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v sústave podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov.

Účtovné súvzťažnosti obsahujú aj najčastejšie sa vyskytujúce účtovné prípady v konkrétnych príkladoch. Ide napríklad o účtovanie dlhopisov, zmeniek, zákazkovej výroby, účtovanie dane z pridanej hodnoty pri rôznych situáciách, ako sú odpočítanie DPH pri dodaní alebo nadobudnutí tovaru v tuzemsku alebo z iného členského štátu, pri zrušení registrácie, pri prenose daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác, pri obstaraní dopravných služieb, DPH pri účtovaní stravovania zamestnancov a mnohé ďalšie. 

Do súvzťažností sú zapracované zmeny, ktoré vyplynuli z opatrenia MF SR č. MF/14776/2017-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Novelou sa do postupov účtovania v PÚ od 1. 1. 2018 zaviedol nový § 27a - Účtovanie nepeňažných vkladov a nepeňažných príspevkov a nový 27b - Účtovanie kapitálového fondu z príspevkov. Významné zmeny nastávajú v účtovaní na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy, na ktorom sa po novom účtujú aj peňažné príspevky a nepeňažné príspevky do kapitálového fondu z príspevkov. V prospech tohto účtu sa účtuje napríklad bezodplatne nadobudnutý majetok od akcionárov a spoločníkov, prijaté podiely v družstvách na družstevnú bytovú výstavbu a vydané družstevné podielnické listy. 

Významnejšie sa doplnilo aj účtovanie na účtoch 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie367 – Záväzky z upísaných a nesplatených cenných papierov a vkladovúčtovanie v oblasti pohľadávok a záväzkov voči spoločníkom a medzi prepojenými osobami, na účtoch 568 – Ostatné finančné náklady668 – Ostatné finančné výnosy a na účte 378 – Iné pohľadávky.

Rovnako sú zaktualizované a doplnené aj praktické účtovné prípady.

Legislatívna časť je doplnená o zmeny, ktoré nastali v priebehu minulého roka. Bol zaktualizovaný zákon o účtovníctve novelami č. 264/2017 Z. z. a č. 275/2017 Z. z.

Rovnako bolo zaktualizované opatrenie k postupom účtovania a opatrenia k individuálnej účtovnej závierke pre veľké, malé aj mikro účtovné jednotky.

Opatrenie č. MF/22497/2014, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky, sa nemenilo.

 

Účtovné súvzťažnosti sú uvedené v skrátenom znení. Celé účtovné súvzťažnosti na rok 2018: 

 

Účtovné súvzťažnosti 2018 si môžete objednať aj ako elektronickú publikáciu vo formáte PDF » OBJEDNAŤ

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Monika Adamíková, Ing. Viera Kaletová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
  • 457/2013 Z. z. Oznámenie o opatrení k individuálnej účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky
  • 388/2014 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu
  • 389/2014 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky

Funkcie

Partner