Úpravy v zdaňovaní fyzických osôb od 1. 1. 2018

Prinášame komplexný prehľad noviel, ktoré v roku 2018 zasiahli oblasť dane z príjmov fyzických osôb.

Dátum publikácie:28. 11. 2018
Autor:Ing. Miroslava Brnová

tt_zena-s-kalkulackou

Novelami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) schválenými v roku 2017, ale už aj v roku 2018 dochádza k určitým doplneniam v zdanení fyzických osôb, ktoré sú účinné nielen k 1. 1. 2018, ale postupne nabiehajú aj v priebehu roka 2018 a samozrejme aj s účinnosťou od 1. 1. 2019.

V roku 2017 tieto zmeny boli zachytené predovšetkým v novele:

 1. Obchodného zákonníka – zákon č. 264/2017 Z. z. (ObchZ), ktorý novelizoval aj ustanovenia ZDP v nadväznosti na vklady do vlastného imania spoločnosti,
 2. zákona o bankách – zákon č. 279/2017 Z. z., ktorý novelizoval aj ustanovenia ZDP, a to v oblasti zavedenia nového inštitútu – daňového bonusu na zaplatené roky z úverov na bývanie pre občanov v kategórii 18 až 35 rokov za zákonom splnených podmienok,
 3. zákona o športe – zákon č. 335/2017 Z. z., kde sa spresňuje činnosť športového odborníka, ak túto vykonáva na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka, a v tej nadväznosti sa dopĺňa aj ZDP,
 4. ZDP – zákon č. 344/2017 Z. z., pričom prevažujúce úpravy sa zaoberajú určením ďalších pravidiel s cieľom posilnenia úrovne ochrany proti agresívnemu daňovému plánovaniu a pravidiel proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov mimo územia SR.

V roku 2018 ide predovšetkým o:

 1. novelu Zákonníka práce (ďalej len „ZP“) – zákon č. 63/2018 Z. z., ktorou sa upravuje tzv. 13. a 14. plat a jeho oslobodenie od dane do určitej zákonom stanovenej výšky po splnení určených podmienok,
 2. novelu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o OVaP“) – zákon č. 209/2018 Z. z. a
 3. zákon o dani z poistenia č. 213/2018 Z. z., ktorým sa dopĺňa aj ZDP, a to nielen v oblasti nového poistného odvodu, ale aj v oblasti spresnenia pravidiel pre zdanenie obchodovania s kryptomenou, jej ťaženia a následného použitia na úhradu tovaru alebo služieb.

Obsah:

1. Kapitálový fond z príspevkov

2. Daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie

3. Športoví odborníci

4. Rozšírenie definície daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou

5. Zavedenie konceptu „konečného príjemcu“

6. „Digitálna platforma“

7. Predaj majetku nadobudnutého v rámci bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „v BSM“)

8. Úpravy súvisiace so zmenou zákona o konkurze a reštrukturalizácii

9. Úpravy súvisiace s dopravou zamestnancov do zamestnania

10. Spresnenie príležitostnej činnosti

11. Podpora kúpeľníctva

12. Podiely na zisku

13. Oslobodenie 13. a 14. platu

14. Zdanenie kryptomeny

15. Daňové úpravy súvisiace so zmenou zákona o odbornom vzdelávaní

ad 10. Spresnenie príležitostnej činnosti

S účinnosťou od 1. 1. 2018 sa spresňuje aj definícia „príležitostnej činnosti“ v § 8 ods. 1 písm. a) ZDP, podľa ktorej sa za príjem z príležitostnej činnosti nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6 ZDP, môže znížiť základ dane podľa § 17 až § 29 ZDP o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu podľa zákona o účtovníctve.

Pri posudzovaní tejto činnosti je možné vychádzať z predpokladu, že:

 • daňovník vykonávajúci príležitostnú činnosť nemá povinnosť vystavovania dokladov;
 • daňovník, ktorý platí za tovar alebo poskytnutú službu, si plánuje takýto výdavok aj uplatniť do daňových výdavkov, preto musí mať zabezpečený preukázateľný doklad, na základe ktorého si tento výdavok zahrnie medzi daňové výdavky. Takýmto dokladom bude zmluva alebo iný doklad, ktorý obsahuje náležitosti účtovného dokladu v súlade so zákonom o účtovníctve.
  Aby bol však takto vystavený doklad aj hodnoverný, mal by byť aspoň podpísaný prijímateľom odmeny, ktorý týmto zároveň dostane informáciu, že vystavením dokladu si ho daňovník (objednávateľ služby alebo tovaru) plánuje uplatniť medzi daňové výdavky. Uvedené znamená, že odmenu za takúto činnosť už nemôže považovať za príležitostnú činnosť v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) ZDP, ktorú by bolo možné oslobodiť do výšky 500 eur ročne.

Aj do účinnosti tohto spresnenia sa za príležitostnú činnosť nepovažovali príjmy, ktoré bolo možné zaradiť medzi príjmy podľa § 5 až § 7 ZDP, a príjmy dosiahnuté z činností, ktoré boli vykonávané na základe uzatvorených zmluvných vzťahov.

Ak fyzickej osobe plynie príjem z činnosti, ktorú vykonáva na základe zmluvne dohodnutých podmienok, či už podľa Zákonníka práce, Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka, treba v prvom rade určiť konkrétny druh tohto príjmu.

V tomto prípade môže ísť o príjmy zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu, z vytvorenia alebo použitia umeleckého diela alebo výkonu alebo príjmy z kapitálového majetku. Iba v prípade, ak takýto druh činnosti nie je možné považovať za činnosť, z ktorej príjmy by sa zaradili medzi príjmy podľa § 5 až § 7 ZDP, je možné ich zaradiť medzi ostatné príjmy uvedené v § 8 ZDP.

Avšak aj v tomto prípade ide o príjem, ktorý sa zaradí medzi ostatné – iné príjmy a nie príjmy z príležitostnej činnosti. To znamená, že fyzickej osobe plynie príjem z príležitostnej činnosti vtedy, ak sa sama rozhodne vykonať určitú činnosť, a to bez zmluvne dohodnutej povinnosti, ktorú by jej určila alebo prikázala iná osoba (napr. príjem z príležitostnej činnosti, ako je zber lesných plodov, odvoz nepotrebného papiera do zberných surovín a pod.).

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Úpravy v zdaňovaní fyzických osôb od 1. 1. 2018

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Miroslava Brnová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner