Vedenie jednoduchého účtovníctva v roku 2019

Praktická online príručka Vedenie jednoduchého účtovníctva vám pomôže pri účtovaní počas roka 2019 ako aj pri zostavovaní účtovnej závierky.

Dátum publikácie:2. 4. 2019
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_ju-2019

Prinášame vám praktickú elektronickú príručku Vedenie jednoduchého účtovníctva aktualizovanú pre účtovné obdobie roka 2019.

Online príručka je určená podnikateľom – fyzickým osobám, ktorí pri zisťovaní základu dane a následne svojej daňovej povinnosti uplatňujú skutočne preukázané výdavky z riadne vedeného jednoduchého účtovníctva a sú teda účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve.

Postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva platia pre:

  • fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov – ide o fyzické osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a činnosť vykonávajú podľa osobitných predpisov, napr. audítori, daňoví poradcovia, advokáti, notári, znalci, tlmočníci a pod. a v súlade s § 37 Obchodného zákonníka sa rozhodli účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva,
  • podnikateľov, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva podľa osobitného predpisu, ktorým je § 37 Obchodného zákonníka – ide o podnikateľov, ktorí podnikajú na základe živnostenského oprávnenia a daňové výdavky preukazujú v skutočnej výške a v súlade s § 37 Obchodného zákonníka sa rozhodli účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva.

Fyzické osoby a podnikatelia, ktorí sú zapísaní v obchodnom registri, sú povinní účtovať v sústave podvojného účtovníctva, bez ohľadu na to, či išlo o povinný alebo dobrovoľný zápis do obchodného registra.

 

V príručke nájdete prehľad zásad a špecifík jednoduchého účtovníctva, účtovných kníh, účtovanie jednotlivých prípadov, ktoré je potrebné posudzovať účtovne, ale aj z hľadiska dane z príjmov a v nadväznosti na toto daňové posúdenie účtovať výdavky buď ako daňové, alebo nedaňové.

V priebehu roka 2018 došlo v postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva k niekoľkým zmenám platným od 1. 10. 2018 a od 1. 1. 2019 – doplnil sa postup účtovania príjmov a výdavkov, ktoré súvisia s obstarávaním alebo výmenou virtuálnej meny, spresnilo sa zaradenie výdavkov, ako sú miestne dane a poplatky, medzi ostatné výdavky ovplyvňujúce základ dane z príjmov, doplnil sa spôsob zaúčtovania dane z poistenia, doplnili sa nové ustanovenia o spôsobe účtovania v účtovnej jednotke, ktorá je záložným veriteľom, upresnil a doplnil sa postup účtovania dane z pridanej hodnoty.

 

Praktický príklad účtovania v peňažnom denníku a v ostatných účtovných knihách s prílohami je ukážkou komplexne spracovaného jednoduchého účtovníctva vrátane účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2019 a zostavenia účtovných výkazov.

Obsah:

Vedenie jednoduchého účtovníctva v roku 2019

 

Elektronickú publikáciu si môžete objednať aj v PDF verzii:

Vedenie jednoduchého účtovníctva 2019 v PDF

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner