Vnútropodnikové účtovníctvo obchodnej spoločnosti

Vo vnútropodnikovom účtovníctve sa vzniknuté prvotné náklady a výnosy druhotne priraďujú podľa účelu a miesta ich vzniku. To umožňuje prehĺbiť pohľad do vnútra účtovnej jednotky, a to bez ohľadu na to, či sa zaoberá priamo výrobou, poskytovaním služieb a prác.

Dátum publikácie:25. 10. 2018
Autor:Ing. Mária Cvečková, CA

tt_domcek-auto-tovaren-graf

1. Význam vnútropodnikového účtovníctva

Vnútropodnikové, resp. ako uvádza zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. „vnútroorganizačné“ účtovníctvo je v hlavných charakteristikách významne odlišné od účtovníctva finančného, a to z viacerých dôvodov (podľa nižšie uvedených charakteristík).

Schéma obsahuje členenie účtovníctva v závislosti od jeho hlavných foriem a funkcií.

 

členenie účtovníctva

Pri porovnaní účtovníctva finančného a vnútropodnikového dospejeme k nasledovným záverom:

Predmet sledovania:

 • FÚ: informácie o majetku, záväzkoch, nákladoch, výnosoch a rozdiele medzi nimi na úrovni účtovnej jednotky ako celku; zachytáva všetky ekonomické procesy, tak externé, ako aj interné;
 • VPÚ: sledovanie ekonomických informácií obdobného charakteru s dôrazom na náklady a výnosy na úrovni nižších organizačných stupňov v rámci účtovnej jednotky; sledovanie ekonomických vzťahov medzi jednotlivými organizačnými útvarmi; sledovanie nákladov na jednotlivé výkony, prípadne procesy; sledovanie interných ekonomických procesov; sledovanie nedokončenej výroby, stavu hotových výrobkov a vývoja predpokladaného zisku.

Štruktúra užívateľov:

 • FÚ: predovšetkým externí (investori, dlžníci, veritelia, banky, štátne orgány, zamestnanci a podobne);
 • VPÚ: predovšetkým interní (vlastníci, riadiaci a výkonný manažment, zamestnanci).

Očakávania užívateľov:

 • FÚ: získať operatívne informácie z bež­ného účtovníctva podľa potreby (stav majetku, jeho zostatková hodnota, stav pohľadávok, ich štruktúra, stav záväzkov, priebežný výsledok hospodárenia, odhady vo forme opravných položiek, rezerv atď.); získať ucelený obraz o stave majetku a záväzkov, nákladov a výnosov z riadnej (prípadne mimoriadnej) účtovnej závierky k súvahovému dňu vrátane podporných informácií prezentovaných v poznámkach;
 • VPÚ: získavať priebežné výsledky o hos­podárení jednotlivých vnútropodnikových útvarov (väčšinou hospodárske stredis­ká) vo forme úspory alebo prekračovania predpokladaných objemov nákladov; o nákladovosti jednotlivých produktov (výrobkov, služieb, prác = dokončených aj nedokončených); o nákladovosti jednotlivých procesov.

Právna úprava:

 • FÚ: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, sústava postupov účtovania v závislosti od typu účtovnej jednotky; súvisiace právne normy;
 • VPÚ: smernica pre vedenie vnútropodnikového účtovníctva nemá priamo predpísaný obsah ani formu, rozsah a spôsob si vypracováva samotná účtovná jednotka tak, aby si zabezpečila očakávané výstupy.

Zákon o účtovníctve§ 6 ustanovuje iba základné spôsoby vedenia vnútropodnikového účtovníctva (pozri nižšie).

Účtovné obdobie:

 • FÚ: zväčša kalendárny rok (iba v odôvodnených prípadoch to môže byť kratšie obdobie);
 • VPÚ: zväčša jeden mesiac, môže byť však ešte kratšie.
  Dĺžka účtovného obdobia vyplýva z potrieb užívateľov pre operatívne riadenie ekonomických procesov v účtovnej jednotke.

Kým finančné účtovníctvo rozdeľuje vzniknuté prvotné náklady a výnosy podľa druhov, čím umožňuje okrem iného vyčíslenie výsledku hospodárenia podľa hlavných činností (prevádzková, finančná), vo vnútropodnikovom účtovníctve nastáva ich druhotné priradenie podľa účelu a miesta ich vzniku.

Takéto priradenie rozširuje informácie z finančného účtovníctva o možnosť prehĺbiť pohľad do vnútra účtovnej jednotky, konkrétne do jej organizácie (vnútornej štruktúry), a to bez ohľadu na to, či sa zaoberá priamo výrobou, poskytovaním služieb a prác.

2. Spôsoby vedenia vnútropodnikového účtovníctva (ďalej „VPÚ“)

Zákon o účtovníctve v § 6 s rovnomenným názvom uvádza spôsoby, akými ho možno organizovať. Je to:

 1. v rámci analytických účtov k finančnému účtovníctvu, pričom sa využijú účty účtovej skupiny 59 – Vnútroorganizačné náklady a 69 – Vnútroorganizačné výnosy;
 2. v samostatnom účtovnom okruhu, pre ktorý sa vytvoria účty v rámci voľných účtových tried 8 a 9 a ich obsahová náplň;
 3. kombináciou postupov podľa písmen a) a b).

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

1. Význam vnútropodnikového účtovníctva

2. Spôsoby vedenia vnútropodnikového účtovníctva (ďalej „VPÚ“)

2.1. Vnútropodnikové účtovníctvo vedené v rámci analytických účtov (jednookruhové)

2.2. Vnútropodnikové účtovníctvo vedené v samostatnom okruhu (triedy 8 a 9)

3. Hospodárske stredisko ako primárny subjekt vnútropodnikového účtovníctva

4. Vnútropodnikové účtovníctvo a ostatné odbory ekonomických informácií

4.1. Rozpočtovníctvo

4.2. Kalkulácie ako nástroj ocenenia vnútropodnikových výkonov

5. Možnosti vedenia vnútroorganizačného účtovníctva

5.1. Forma analytickej evidencie

5.2. Použitie okruhov účtových tried 8 a 9 vrátane spojovacích účtov

6. Rozpracované výkony a ich prevody

7. Smernica o spôsobe vedenia vnútropodnikového účtovníctva

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Mária Cvečková, CA

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
 • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ

Funkcie

Partner