Výdavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v ZDP

Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný znášať zamestnávateľ.

Dátum publikácie:23.8.2017
Autor:Ing. Iveta Petrovická

tt_pracovne-ochranne-pomocky

Zamestnávateľ je podľa § 147 Zákonníka práce povinný v rozsahu svojej pôsobnosti sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce. Zamestnávateľ je povinný zlepšovať úroveň ochrany práce vo všetkých činnostiach a prispôsobovať úroveň ochrany práce meniacim sa skutočnostiam. 

Povinnosti zamestnávateľa pri zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú ďalej osobitne upravené v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP). Tento zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zabezpečenie a ochranu zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia.

Zákon o BOZP sa vzťahuje na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach výrobnej a nevýrobnej sféry. Povinnosti a opatrenia ustanovené týmto zákonom sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahujú aj na:

  • ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, nemocnicu pre obvinených a odsúdených, právnickú osobu pri zaradení obvineného a odsúdeného do práce a na obvineného a odsúdeného, ktorý je zaradený do práce,
  • fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, a na jej príbuzných v priamom rade, súrodenca a manžela, ak sa podieľajú na plnení jej podnikateľských úloh,
  • organizátora dobrovoľníckych všeobecne prospešných aktivít a na fyzickú osobu vykonávajúcu prácu podľa pokynov organizátora dobrovoľníckych aktivít,
  • vojenský útvar Ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy pri výkone dobrovoľnej vojenskej prípravy a vojaka v zálohe zaradeného do aktívnych záloh počas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh Ozbrojených síl Slovenskej republiky,
  • fyzickú osobu, ktorá sa nachádza s vedomím zamestnávateľa na jeho pracovisku alebo v jeho priestore.

Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je podľa § 6 ods. 11 zákona o BOZP povinný znášať zamestnávateľ. Tieto náklady nesmie presunúť na zamestnanca.

Výdavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci patria v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) do skupiny výdavkov vynaložených zamestnávateľom na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie zamestnancov, ktoré sa zahŕňajú do daňových výdavkov v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 19 ods. 2 písm. c) tohto zákona .

V súlade s prvým bodom tohto ustanovenia náklady vynaložené na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu povinností ustanovených pre zamestnávateľa zákonom o BOZP sú aj daňovo uznanými nákladmi.  

Príklad č. 1:

Firma, ktorá podniká v stavebníctve, poskytuje svojim zamestnancom na základe interného zoznamu osobných ochranných pracovných prostriedkov ochrannú prilbu, ochrannú obuv, ochranné rukavice a ochranný odev.

V súlade s § 19 ods. 2 písm. c) bod 1 ZDP uvedené náklady zamestnávateľa sú daňovo uznaným nákladom. U zamestnanca tieto plnenia nie sú predmetom dane podľa § 5 ods. 5 písm. b) ZDP.

Príklad č. 2:

Spoločnosť kúpila obleky pre zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na rôznych výstavách. Úlohou pracovníkov je inštalácia expozície, prezentácia výrobkov a poskytovanie informácií.

V danom prípade je zjavné, že jednotné ošatenie zamestnancov, ktorí prezentujú výrobky firmy na výstavách, má reklamnú a propagačnú funkciu. Náklady na takéto ošatenie sú daňovo uznaným nákladom, ak sa splnia požiadavky vyplývajúce z bodu c) pokynu MF SR č. 4753/1998-62 uverejneného vo Finančnom spravodajcovi č. 4/1998.

Pri splnení uvedených podmienok nie je poskytnuté ošatenie u zamestnanca predmetom dane, a to podľa § 5 ods. 5 písm. b) ZDP

Príklad č. 3:

Zamestnávateľ vypláca zamestnancom mesačne paušálnu peňažnú náhradu za čistenie pracovného odevu.

Zamestnávateľ má vypracovanú kalkuláciu nákladov na vyčistenie odevov podľa periodicity čistenia a výšky výdavkov účtovaných podnikmi poskytujúcimi takéto služby. Táto náhrada nie je u zamestnancov predmetom dane podľa ustanovenia § 5 ods. 5 písm. b) ZDP a u zamestnávateľa ide o uznaný daňový výdavok podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 1 ZDP.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Výdavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v ZDP

1. Osobné ochranné pracovné prostriedky

2. Výdavky na pracovné ošatenie v ZDP

3. Ochranné nápoje

4. Rekondičné pobyty

5. Osobné hygienické prostriedky v daňových výdavkoch

DC-obrazovky

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

 

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner