Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Aký je proces založenia a vzniku spoločnosti? Aké sú registračné povinnosti po založení, ako založiť účtovníctvo pri vzniku, ako účtovať vklady spoločníkov do základného imania a aké sú následné povinnosti voči správcovi dane v priebehu činnosti s.r.o.?

Dátum publikácie:11. 10. 2018
Autor:Ing. Anton Kolembus, JUDr. Ivana Kolembusová

tt_ludia-s-cedulou

Spoločnosť s ručením obmedzeným je najobľúbenejšou formou podnikania z podnikateľských právnych subjektov.

Je to z dôvodu relatívne jednoduchých pravidiel jej vzniku, nízkeho počiatočného kapitálu a taktiež obmedzeného ručenia za záväzky spoločnosti spoločníkom.

Ďalšou výhodou je, že spoločnosť s r. o. môže založiť fyzická osoba ako jediný spoločník, čo pri ostatných právnických osobách, s výnimkou jednoduchej spoločnosti na akcie, nie je možné.

Registrácia spoločnosti na daňovom úrade

Po vzniku spoločnosti musí štatutárny orgán vykonať niekoľko ďalších krokov na to, aby spoločnosť splnila základné povinnosti voči úradom vyplývajúce z daňových a ostatných zákonov.

Registrácia k dani z príjmov

Povinnosť registrácie pre daňovníka, ako aj povinnosť oznamovať zmeny údajov uvedené pri registrácii vyplývajú z § 67 daňového poriadku a z osobitných zákonov, napr. podmienky registračnej povinnosti pre daň z príjmov vyplývajú z § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).

Právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie alebo oprávnenie na podnikanie, je povinná požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získal povolenie alebo oprávnenie na podnikanie.

Na účely tohto zákona sa za deň získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je právnická osoba podľa osobitných zákonov oprávnená začať podnikať na území Slovenskej republiky.

Daňový subjekt môže zaslať prihlášku k registrácii poštou alebo osobne doručiť na daňový úrad. Miestna príslušnosť daňového úradu sa u tuzemskej právnickej osoby riadi jej sídlom.

Príklad

Spoločnosti bolo doručené registrovým súdom povolenie na podnikanie dňa 18. júla 2018, podľa ktorého jej vzniká oprávnenie podnikať dňom 10. júla 2018. V akom termíne musí spoločnosť splniť registračnú povinnosť?

V danom prípade oprávnenie podnikať právnická osoba získala dňa 10. júla 2018.

Spoločnosť musí podať žiadosť o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala oprávnenie podnikať, t. j. do 31. augusta 2018.

Príklad

Spoločnosti bolo doručené registrovým súdom povolenie na podnikanie dňa 12. júla 2018, podľa ktorého jej vzniká oprávnenie podnikať dňa 27. júna 2018. V akom termíne musí spoločnosť splniť registračnú povinnosť?

V danom prípade oprávnenie podnikať právnická osoba získala dňa 27. júna 2018.

Spoločnosť musí podať žiadosť o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala oprávnenie podnikať (27. jún), t. j. do 31. júla 2018.

Registračnú povinnosť k dani z príjmov si daňový subjekt splní predložením riadne vyplneného registračného tlačiva. Žiadosť o registráciu predkladá právnická osoba na tlačive „Prihláška k registrácii PO“, ktoré je k dispozícii aj na webovej stránke finančného riaditeľstva, a to aj v elektronickej forme.

V prihláške daňový subjekt vyznačí druh dane, ktorej bude platiteľom. Ak sa žiadosť o registráciu podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme.

V žiadosti o registráciu je daňový subjekt, ktorým je právnická osoba, povinný uviesť:

  1. obchodné meno,
  2. sídlo,
  3. identifikačné číslo organizácie,
  4. svoje organizačné zložky na území Slovenskej republiky,
  5. dane, ku ktorým registráciu žiada (daň z príjmu právnických osôb, daň z príjmu zo závislej činnosti, daň vyberaná zrážkou),
  6. čísla účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb, na ktorých budú sústredené peňažné prostriedky z jeho podnikateľskej činnosti,
  7. štatutárny orgán alebo osoby, ktoré sú okrem štatutárneho orgánu oprávnené za ňu konať, ak také údaje nie sú uvedené v obchodnom registri,
  8. splnomocnenca na doručovanie, ak ide o právnickú osobu, ktorá má sídlo mimo územia členského štátu,
  9. ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitných predpisov.

K žiadosti o registráciu je potrebné doložiť povolenie alebo oprávnenie na podnikanie (Potvrdenie o zápise do obchodného registra právnickej osoby).

Správca dane preverí údaje uvedené v žiadosti o registráciu a ak má pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, vyzve daňový subjekt, aby údaje bližšie vysvetlil, zmenil alebo doplnil a zároveň určí lehotu, v ktorej je daňový subjekt povinný výzve vyhovieť.

Ak daňový subjekt vyhovie výzve správcu dane v určenej lehote a v požadovanom rozsahu, považuje sa žiadosť o registráciu za podanú v deň pôvodného podania.

Ak daňový subjekt výzve správcu dane nevyhovie, vydá správca dane rozhodnutie, v ktorom žiadosť o registráciu zamietne. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.

Správca dane zaregistruje daňový subjekt v lehote do 30 dní od podania žiadosti o registráciu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov podania, ak spĺňa podmienky na registráciu. Správca dane pri registrácii pridelí daňovému subjektu daňové identifikačné číslo (DIČ). Toto číslo je daňový subjekt povinný uvádzať pri styku so správcom dane.

Namiesto písomného vyhotovenia rozhodnutia správca dane vydá daňovému subjektu osvedčenie o registrácii a vyhotoví o tom úradný záznam. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:  

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: JUDr. Ivana Kolembusová, Ing. Anton Kolembus

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner