Zásoby v jednoduchom účtovníctve

Zásoby patria ku krátkodobému majetku a členia sa na materiál, vlastnú výrobu, zvieratá a tovar. Ako sa má účtovne a daňovo so zásobami vyrovnať podnikateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva?

Dátum publikácie:31. 10. 2018
Autor:Eva Gášpárová Ing.

tt_zena-v-sklade-10-2018

Vo všeobecnosti pod zásobami rozumieme majetok, ktorého ocenenie je nižšie ako 1 700 € a doba jeho použiteľnosti je krátkodobá alebo aj nad jeden rok, ak nebol zaradený do dlhodobého majetku.

Za zásoby sa považuje aj majetok s dobou použiteľnosti do jedného roka bez ohľadu na jeho obstarávaciu cenu.

Zásoby patria ku krátkodobému majetku a členia sa na materiál, vlastnú výrobu, zvieratá a tovar.

Úvod

Povinnosť účtovania o zásobách ukladá účtovným jednotkám účtujúcim v sústave jednoduchého účtovníctva zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v § 2 ods. 2 písm. a) a písm. c).

Problematika zásob sa týka nielen podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva, ale aj fyzických osôb, ktoré uplatňujú preukázateľné daňové výdavky a rozhodli sa viesť daňovú evidenciu alebo uplatňujú výdavky v paušálnej výške. Títo podnikatelia nie sú účtovnými jednotkami, musia však viesť daňovú evidenciu v rozsahu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11 zákona o dani z príjmov a tá zahŕňa aj evidenciu o zásobách.

Zásoby sú krátkodobým majetkom účtovnej jednotky, t. j. majetkom, ktorého doba použiteľnosti je najviac jeden rok. Neznamená to ale, že zásoby evidované dlhšie ako jeden rok nebudú naďalej považované za zásoby. Zásady pre členenie majetku v jednoduchom účtovníctve sú definované v § 9 postupov účtovania v JÚ (opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74).

Podľa § 9 ods. 7 postupov účtovania v JÚ sa zásoby členia na materiál, vlastnú výrobu, zvieratá a tovar.

1. Vymedzenie a účtovanie zásob v jednoduchom účtovníctve

Pre správne zatriedenie nakupovaných predmetov je potrebné poznať obsahové vymedzenie jednotlivých druhov zásob.

Ako materiál sa podľa § 11 ods. 2 postupov účtovania v JÚ účtujú najmä:

  • suroviny – hmoty, ktoré pri výrobnom procese prechádzajú úplne alebo sčasti do výrobku a tvoria jeho podstatu, sú spotrebované jednorazovo – napr. v pekárni múka, ktorá je podstatnou pri pečení chleba,
  • pomocné látky – hmoty, ktoré prechádzajú priamo do výrobku, netvoria však jeho podstatu, sú spotrebované jednorazovo – napr. v pekárni mlieko, ktoré je súčasťou chleba, ale netvorí jeho podstatu,
  • prevádzkové látky – veci, pomôcky a hmoty, ktoré sú potrebné na prevádzku účtovnej jednotky ako celku, napr. mazadlá, palivo, pohonné látky, čistiace potreby, kancelárske potreby – napr. v pekárni čistiace potreby, ktoré sa použijú pri bežnej údržbe,
  • náhradné dielce – predmety určené na uvedenie hmotného majetku do pôvodného alebo prevádzkyschopného stavu bez ohľadu na to, či budú spotrebované jednorazovo, alebo sa budú používať dlhšie ako jeden rok (napr. pneumatiky na motorové vozidlá) – napr. v pekárni náhradná misa na miesenie chleba, ktorá nahradí pôvodnú poškodenú misu,
  • obaly – veci, ktoré slúžia na ochranu a dopravu nakúpeného materiálu, tovaru a vlastných výrobkov bez ohľadu na to, či budú použité jednorazovo (nevratné obaly), alebo sa budú používať dlhšie ako jeden rok (vratné obaly) – napr. v pekárni prepravky, v ktorých sa chlieb preváža do predajní.

Príklad č. 1

Nakupované pohonné látky do motorových vozidiel zaradených do obchodného majetku predstavujú prevádzkové látky, o ktorých sa v zmysle § 11 ods. 2 postupov účtovania v JÚ účtuje ako o materiáli. Výšku daňovo uznaných výdavkov na nákup pohonných látok ustanovuje zákon o dani z príjmov v § 19 ods. 2 písm. l) v závislosti od uplatnenia výdavkov na spotrebované pohonné látky.

Ako zásoby vlastnej výroby sa podľa § 11 ods. 3 postupov účtovania v JÚ účtujú:

  • nedokončená výroba – produkty, ktoré prešli jedným alebo niekoľkými výrobnými stupňami a nie sú už materiálom alebo polotovarom a nie sú ani hotovými výrobkami, napr. víno počas kvasenia, syry počas zrenia, medzi nedokončenú výrobu sa zahŕňajú aj nedokončené výkony iných činností, pri ktorých nevznikajú hmotné produkty, napr. služby súdnych exekútorov alebo architektov,
  • polotovary vlastnej výroby – osobitne evidované produkty, ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými stupňami a v ďalšom výrobnom procese sa dokončia alebo skompletizujú do výrobkov, napr. prefabrikované stavebné dielce v stavebnej činnosti,
  • výrobky – predmety vlastnej výroby určené na predaj, napr. chlieb, pečivo,
  • zvieratá.

O zásobách vlastnej výroby sa účtuje v priebehu účtovného obdobia alebo na konci účtovného obdobia na základe inventarizácie v ocenení zásob vlastnej výroby vo vlastných nákladoch v knihe zásob, pričom v priebehu účtovného obdobia boli výdavky na použitý materiál, služby, mzdy a iné výdavky účtované bežným spôsobom v peňažnom denníku a pomocných účtovných knihách (pozri príklad č. 4).

Ako zvieratá sa účtujú najmä mladé chovné zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, včelstvá, kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek, husí na výkrm a psy.

Za mladé zvieratá sa považujú zvieratá od ich narodenia alebo vyliahnutia až po ich preradenie do základného stáda. Dňom ich preradenia sa stávajú dlhodobým hmotným majetkom.

Ako tovar sa podľa § 11 ods. 4 postupov účtovania v JÚ účtuje všetko, čo sa obstaráva s cieľom predaja, pričom obstaraný tovar sa zachováva v nezmenenej podobe, nepoužíva a neprenajíma sa a nevykonáva sa na ňom technické zhodnotenie. Tovarom sú aj vlastné výrobky odovzdané do vlastných predajní.

V zásobách sa účtujú aj hnuteľné veci s dobou použiteľnosti najviac jeden rok bez ohľadu na obstarávaciu cenu.

Kniha zásob

Zásoby sa podľa § 11 ods. 1 postupov účtovania v JÚ účtujú v knihe zásob.

V knihe zásob sa podľa § 6 ods. 8 až 10 postupov účtovania v JÚ účtujú zásoby podľa jednotlivých produktov alebo ich skupín, podľa potrieb účtovnej jednotky, v jednotkách množstva a v peňažných jednotkách bezodkladne po ich obstaraní.

Zásoby, ktoré boli prijaté alebo poskytnuté ako dar, sa v knihe zásob vyznačia osobitne. V knihe zásob sa zásoby prijaté na sklad a zásoby vydané zo skladu účtujú na základe účtovných dokladov, ktorými sú napr. dodacie listy alebo iné doklady o prevzatí zásob a výdajky zásob do spotreby.

V prípade zásob odovzdaných účtovnou jednotkou na spracovanie inej účtovnej jednotke, požičané mimo účtovnej jednotky alebo omylom zaslané inej účtovnej jednotke sa v knihe zásob zaznamenáva aj miesto ich uloženia.

Podľa § 11 ods. 8 postupov účtovania v JÚ sa v knihe zásob neúčtujú prírastky a úbytky jednotlivých druhov zásob, ktoré sú vnútorným predpisom účtovnej jednotky určené na priamu spotrebu bezprostredne po ich obstaraní.

V súlade s § 8 ods. 5 postupov účtovania v JÚ sa ako zásoby vykážu iba nespotrebované zásoby určené na priamu spotrebu pri uzatváraní knihy zásob.

Príklad č. 2

Podnikateľ prevádzkuje autodielňu. Náhradné diely a ostatné zásoby, ktoré použije pri opravách automobilov, nakupuje vždy na konkrétnu zákazku. Ide o zásoby, ktoré použije bezprostredne po ich obstaraní. V internej smernici môže stanoviť, že takého druhy zásob nebude v knihe zásob účtovať.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Zásoby v jednoduchom účtovníctve

1. Vymedzenie a účtovanie zásob v jednoduchom účtovníctve

2. Oceňovanie zásob

3. Zásoby z pohľadu zákona o dani z príjmov

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner