Zavedenie 13. a 14. platu z daňového hľadiska

Od 1. 5. 2018 sa zavádzajú nové peňažné plnenia, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom, a to so špecifickým zvýhodnením vo vzťahu k plateniu poistného a s daňovým zvýhodnením.

Dátum publikácie:12. 4. 2018
Autor:Ing. Valéria Jarinkovičová

tt_stastni-zamestnanci

Dňa 1. 5. 2018 nadobudne účinnosť zákon č. 63/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Hlavným cieľom tohto zákona bolo zvýšiť mzdové zvýhodnenia poskytované za nočnú prácu a za prácu vo sviatok a zároveň zaviesť nové mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a v nedeľu.

Na základe pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v rámci II. čítania v NR SR boli do návrhu tejto právnej normy tiež zakomponované (aby sa nemuseli zaviesť ďalším novým zákonom) už dlhšie pripravované nové inštitúty: peňažné plnenia, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (tzv. 13. plat, resp. 13. mzda) a za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov (tzv. 14. plat, resp. 14. mzda), a to so špecifickým zvýhodnením vo vzťahu k plateniu poistného a s daňovým zvýhodnením (zrealizovaným postupne).

Zákonom č. 63/2018 Z. z. bolo celkovo novelizovaných osem právnych noriem, o. i. zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene.

K novele zákona o dani z príjmov

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej len „ZDP“) je obsiahnutá v článku IV tohto zákona.

Hlavnou zmenou je rozšírenie okruhu príjmov od dane oslobodených, a to za presne určených podmienok.

V § 5 sa odsek 7 zdp dopĺňa písmenami n) a o), v zmysle ktorých sú od dane oslobodené:

 • písm. n):
  suma peňažného plnenia podľa osobitných predpisov: peňažné plnenie za prácu (resp. odmena) pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, vyplatená v termíne podľa osobitných predpisov - v mesiaci jún - najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (resp. funkčného platu) zamestnanca a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov (2 roky); do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie;
  Aby mohol byť tento príjem od dane oslobodený, musia byť súčasne splnené dve podmienky:
  • peňažné plnenie za prácu (resp. odmena) aspoň v určenej výške
  • dosiahnutie určenej minimálnej doby trvania pracovnoprávneho štátno - zamestnaneckého) vzťahu (2 roky).

 • písm. o):
  suma peňažného plnenia podľa osobitných predpisov: peňažné plnenie za prácu (resp. odmena) pri príležitosti vianočných sviatkov, vyplatená v termíne podľa osobitných predpisov - v mesiaci december - najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (resp. funkčného platu) zamestnanca a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31. októbru príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov (4 roky) a za príslušné zdaňovacie obdobie bolo zamestnancovi vyplatené (aj) peňažné plnenie, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie podľa písmena n); do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie.“.

Aby mohol byť tento príjem od dane oslobodený, musia byť súčasne splnené tri podmienky:

 • peňažné plnenie za prácu (resp. odmena) aspoň v určenej výške
 • dosiahnutie určenej minimálnej doby trvania pracovnoprávneho (štátnozamestnaneckého) vzťahu (4 roky)
 • za príslušné zdaňovacie obdobie bolo zamestnancovi vyplatené (aj) peňažné plnenie za prácu (resp. odmena) pri príležitosti obdobia letných dovoleniek.

Drobné zmeny

V § 39 ods. 2 písm. f) ZDP druhom a treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem súm uvedených v deviatom bode a desiatom bode,“.

V § 39 ods. 2 sa písmeno f) ZDP dopĺňa deviatym bodom a desiatym bodom, podľa ktorých:

 • 9. sumu peňažného plnenia podľa osobitných predpisov - peňažné plnenie za prácu (resp. odmena) pri príležitosti obdobia letných dovoleniek toho sumu oslobodenú podľa § 5 ods. 7 písm. n) ZDP,
 • 10. sumu peňažného plnenia podľa osobitných predpisov - peňažné plnenie za prácu (resp. odmena) pri príležitosti vianočných sviatkov toho sumu oslobodenú podľa § 5 ods. 7 písm. o) ZDP,“.

Mzdové listy

V zmysle § 39 ods. 1 zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný viesť pre zamestnancov mzdové listy s výnimkou uvedenou v odseku 4 (zamestnanec s len nepeňažnými príjmami) a výplatné listiny vrátane ich rekapitulácie za každý kalendárny mesiac aj za celé zdaňovacie obdobie.

V súlade s doplneným § 39 ods. 2 písm. f) mzdový list musí na daňové účely obsahovať

f) za každý kalendárny mesiac:

 • počet dní výkonu práce,
 • úhrn vyplatených zdaniteľných miezd bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo o nepeňažné plnenie podľa § 5 ods. 3 písm. d), okrem súm uvedených v deviatom bode a desiatom bode,
 • sumy oslobodené od dane, okrem súm uvedených v deviatom bode a desiatom bode,
 • sumy poistného a príspevku, ktoré je povinný platiť zamestnanec,
 • základ dane, nezdaniteľné časti základu dane, zdaniteľnú mzdu, preddavok na daň,
 • sumu daňového bonusu,
 • sumu dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odvádza zamestnávateľ,
 • suma príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré za zamestnanca odvádza zamestnávateľ,
 • sumu peňažného plnenia podľa osobitných predpisov - peňažné plnenie za prácu (resp. odmena) pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a z toho sumu oslobodenú podľa § 5 ods. 7 písm. n) ZDP,
 • sumu peňažného plnenia podľa osobitných predpisov - peňažné plnenie za prácu (resp. odmena) pri príležitosti vianočných sviatkov a z toho sumu oslobodenú podľa § 5 ods. 7 písm. o) ZDP.

Prechodné ustanovenia

Za § 52zo ZDP sa vkladá § 52zp ZDP - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018, podľa ktorého:

 • Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. n) ZDP – oslobodenie od dane v prípade peňažného plnenia za prácu (resp. odmeny) pri príležitosti obdobia letných dovoleniek - sa prvýkrát použije na sumu peňažného plnenia (resp. odmenu) vyplatenú v mesiaci jún 2019.
 • Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. o) ZDP oslobodenie od dane v prípade peňažného plnenia za prácu (resp. odmeny) pri príležitosti vianočných sviatkov - sa prvýkrát použije na sumu peňažného plnenia vyplatenú zamestnancovi v mesiaci december 2018 za predpokladu, že v mesiaci jún 2018 bola zamestnancovi vyplatená aj suma peňažného plnenia pri príležitosti obdobia letných dovoleniek najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca podľa osobitných predpisov (ZP, zákona o odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme a zákona o štátnej službe).
 • Ustanovenie § 39 ods. 2 písm. f) ZDP druhý, tretí, deviaty a desiaty bod v znení účinnom od 1. mája 2018 sa prvýkrát použije pri vedení mzdového listu zamestnanca po 30. apríli 2018.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Mzdové zvýhodnenia po novom a 13. a 14. mzda

Obsah článku:

Úvod

1. K najdôležitejším zmenám ZP – Mzda a priemerný zárobok

2. K novele zákona o službách zamestnanosti

3. K novele zákona o minimálnej mzde

4. K novele zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

5. K novele zákona o štátnej službe

6. K novele zákona o dani z príjmov

7. K novele zákona o sociálnom poistení

8. K novele zákona o zdravotnom poistení

Záver

 

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner