www.skdp.sk

Zmena vyhlášky – nový formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zaviesť nový vzor formuláru – žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení.

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh vyhlášky, ktorá má zmeniť vyhlášku č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zaviesť nový vzor formuláru – žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení. Uvedené nadväzuje na nový koncept oddlžovania fyzických osôb zavedený zákonom č. 377/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. Prostredníctvom Centra právnej pomoci môže dlžník (fyzická osoba) v konaní o oddlžení požadovať poskytnutie právnej pomoci za podmienok uvedených v § 24h zákona č. 327/2005 Z. z.

Dátum ukončenia medzirezortného pripomienkového konania je 11. januára 2017.

 

Dátum publikácie

03.01.2017