Zmeny zákona o DPH v roku 2018

Pozrite si navrhované zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty, ktoré majú vstúpiť do platnosti od 1. januára 2018.

Dátum publikácie:24. 1. 2018
Autor:Ing. Jaroslava Betáková

tt_dph-2018

S účinnosťou od 1. 1. 2018 vstúpil do platnosti zákon č. 334/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Základné zmeny a úpravy:

  • nový inštitút daňového zástupcu – v súvislosti s nadobudnutím tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie do iného členského štátu alebo tretieho štátu,
  • postúpenie pohľadávky v rámci uplatňovania osobitnej úpravy vzniku daňovej povinnosti na základe prijatej platby – nová úprava vzniku daňovej povinnosti a vzniku práva na odpočítanie dane,
  • povinnosť podávania súhrnných výkazov – zavádza sa aj pre zdaniteľné osoby, ktoré sú registrované podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH, ak sa zúčastňujú na trojstrannom obchode,
  • aplikácia osobitnej úpravy zdanenia prirážky cestovnými kanceláriami pri poskytovaní služieb cestovného ruchu – má byť uplatňovaná voči všetkým subjektom, a to aj v prípade, ak budú tieto služby poskytnuté platiteľovi dane na účely jeho pracovnej cesty,
  • povinnosť bezodkladného vrátenia zábezpeky daňovým úradom v prípade zrušenia registrácie pre daň,
  • aj pre zahraničnú zdaniteľnú osobu je možnosť vyhotoviť súhrnnú faktúru za nájom a dodávky elektriny, plynu, vody a tepla za obdobie 12 kalendárnych mesiacov,
  • zrušenie limitu 5 000 eur pri prenose daňovej povinnosti, ktorý je do 31. 12. 2017 platiteľ dane povinný uplatniť pri dodaní určitých komodít,
  • zosúladenie podmienky pri uplatňovaní trojstranného obchodu (prvý odberateľ nesmie byť usadený v členskom štáte druhého odberateľa) so Smernicou 2006/112/ES.  

KLIKNITE SEM a vychutnajte si VIDEOŠKOLENIE k novele zákona o DPH účinnej od 1. 1. 2018

screen2

Predplatitelia ročného prístupu Daňového centra majú videoškolenie v cene predplatného.

Rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku na daň

§ 4c ods. 1 písm. d), § 4c ods. 4

Dochádza k rozšíreniu povinnosti zložiť zábezpeku na daň o prípady, ak je žiadateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň nedoplatok na DPH 1 000 eur a viac alebo ktorej bola zrušená registrácia pre DPH z dôvodu opakovaného porušovania povinností administratívnej povahy (nepodávanie daňových priznaní alebo kontrolného výkazu), opakovaného neplatenia vlastnej daňovej povinnosti, opakovanej nezastihnuteľnosti, prípadne z dôvodu opakovaného porušovania povinností pri vykonávaní daňovej kontroly.

Pri nezložení zábezpeky alebo jej zložení v nižšej výške sa použijú príslušné ustanovenia o exekučnom konaní – § 88 až § 153 zákona č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok. 

Povinnosť správcu dane vrátiť zábezpeku

§ 4c ods. 7

Po uplynutí 12 mesiacov je správca dane povinný vrátiť platiteľovi dane zábezpeku alebo jej časť, ktorá v rámci tohto obdobia nebola použitá na úhradu daňových nedoplatkov na DPH. Zákon o DPH platný do 31. 12. 2017 nerieši vrátenie zábezpeky v situácii, keď v rámci obdobia 12 mesiacov od zloženia zábezpeky dôjde k zrušeniu registrácie pre DPH, t. j. odpadne dôvod na ponechanie peňažnej zábezpeky v štátnom rozpočte.

Nové ustanovenie platné od 1. 1. 2018 stanovuje povinnosť daňovému úradu vrátiť bezodkladne zábezpeku alebo jej ostávajúcu časť v prípade, ak je fyzickej alebo právnickej osobe zrušená registrácia za platiteľa DPH. Vrátenie zábezpeky alebo jej ostávajúcej časti sa netýka prípadu, keď k zrušeniu registrácie dôjde z dôvodu zániku právnickej osoby bez likvidácie, t. j. keď právny nástupca je alebo sa stáva platiteľom dane.

Prvý odberateľ pri trojstrannom obchode

§ 17 ods. 4 písm. c) a § 45 ods. 1 písm. c)

Jednou z podmienok pre uplatnenie trojstranného obchodu podľa znenia zákona o DPH platného do 31. 12. 2017 je podmienka, že prvý odberateľ nesmie byť v členskom štáte druhého odberateľa registrovaný pre DPH. Takto ustanovenú podmienku trojstranného obchodu uplatňuje viacero členských štátov EÚ. Avšak článok 141 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty túto podmienku formuluje tak, že prvý odberateľ nesmie byť usadený v členskom štáte druhého odberateľa, t. j. nemôže mať sídlo a ani prevádzkareň v členskom štáte druhého odberateľa.

Úpravou ustanovenia § 45 ods. 1 písm. c) (podmienka, že prvý odberateľ nie je usadený v členskom štáte druhého odberateľa) došlo k zosúladeniu slovenského zákona o DPH s formuláciou podľa čl. 141 smernice o DPH.

Príklad č. 1:

Slovenský platiteľ DPH si objednal dodanie tovaru od poľského platiteľa registrovaného pre DPH v Poľsku.

Tovar ďalej dodáva platiteľovi DPH v ČR, ktorý je tam registrovaný pre DPH. Tovar bude dodávaný od poľského platiteľa priamo českému platiteľovi.

Slovenský platiteľ má pridelené v ČR identifikačné číslo pre DPH ako zahraničná osoba, nemá v ČR sídlo ani prevádzkareň, teda nie je v ČR usadený.

Skutočnosť, že slovenský platiteľ ako prvý odberateľ v trojstrannom obchode má české IČ DPH, nie je prekážkou toho, aby išlo o trojstranný obchod, a to z dôvodu, že ide o typ registrácie, pri ktorej je splnená podmienka, že zahraničná osoba v ČR nie je usadená. 

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Zmeny zákona o DPH v roku 2018 

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Jaroslava Betáková

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace školenia

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner