Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2014

Pomôžeme Vám zorientovať sa v pomerne zložitej problematike dane z príjmov fyzickej osoby, správne vypočítať daň z príjmov a vyplniť tlačivo daňového priznania za rok 2014. Daňové priznanie treba podať do 31. marca 2015, ale túto lehotu si môžete jednoducho predĺžiť.

Čítať celé

Otestujte sa: Poskytovanie preddavku na pracovnú cestu

Preverte si v krátkom teste svoje vedomosti o poskytovaní preddavkov na cestovné náhrady pri služobných cestách a o ich vyúčtovaní. Ak neuspejete, prinášame Vám odborné príspevky, v ktorých si tieto vedomosti doplníte a ujasníte. Upozorňujeme aj na najčastejšie chyby pri poskytovaní preddavkov a pri vyúčtovaní cestovných náhrad.

Čítať celé

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2014

Právnické osoby podávajú daňové priznanie za rok 2014, ak je ich zdaňovacím obdobím kalendárny rok, na nových tlačivách do 31. 3. 2015. V rovnakej lehote je splatná aj vypočítaná daňová povinnosť. Ak je firma v strate alebo jej vypočítaná daňová povinnosť je nižšia, ako je ustanovená výška daňovej licencie, musí zaplatiť minimálnu daň - daňovú licenciu, ktorá je novinkou v daňovom priznaní za rok 2014.

Čítať celé

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb za rok 2014

Do 16. februára 2015 musí zamestnanec požiadať písomne svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO. Príspevok rozoberá problematiku ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb aj s praktickými príkladmi a pripomína dôležité termíny. Objasňuje tiež, kedy je výhodné podať daňové priznanie pre zamestnanca alebo pre dôchodcu.

Čítať celé

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva za rok 2014

Príspevok obsahuje podrobné postupy pre správne zostavenie účtovnej závierky. Účtovná závierka sa zostavuje na nových tlačivách, pričom na jej vyhotovenie má vplyv množstvo legislatívnych zmien účinných od 1. januára 2014. Závierka mikro účtovných jednotiek, ktorá sa zostavuje prvýkrát, je administratívne podstatne menej náročná - obzvlášť obsahová náplň poznámok je významne skrátená.

Čítať celé

Metodický pokyn k daňovej licencii

27.2.2015  /  Finančné riaditeľstvo SR

Daňovou licenciou je minimálna daň z príjmov, ktorú je povinná zaplatiť každá právnická osoba. K tejto novinke pre zdaňovacie obdobie 2014 vyšiel metodický pokyn FR SR.

Čítať celé

Videoškolenie: Odložená daň z príjmov za účtovné obdobie 2014

25.2.2015  /  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

V najnovšom videoškolení lektor vysvetlí určenie odpočítateľných a zdaniteľných dočasných rozdielov, účtovanie odloženej dane, a to aj v nadväznosti na zavedenú daňovú licenciu.

Čítať celé

Zmeny v daňovom priznaní FO typu A

25.2.2015  /  Finančné riaditeľstvo SR

V daňovom priznaní fyzickej osoby typu A pribudol jeden riadok, v ktorom si budú môcť daňové subjekty po prvýkrát uplatniť novú nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.

Čítať celé

Novela zákona o ochrane pred požiarmi

19.2.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Novela zákona nanovo ustanovuje podmienky a postup pri overovaní vedomostí a vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi.


Novela zákona o účtovníctve

19.2.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Podľa novely zákona o účtovníctve budú subjekty verejného záujmu s viac ako 500 zamestnancami povinné vo výročnej správe uvádzať aj ďalšie nefinančné informácie o sociálnom prostredí, o dodržiavaní ľudských práv a boji proti korupcii a úplatkárstvu.


Novela zákona o cenných papieroch

12.2.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Návrh ruší bariéry na vytváranie nových finančných produktov (investičné certifikáty) na trh, napr. obmedzenia pri vydávaní, kde doteraz platila právna úprava, že ich môžu vydávať len banky.

tst-partner-logo.png

Klient by mal mať podľa PMÚ možnosť presunúť účet aj s číslom

27.2.2015  /  SITA a.s.

Protimonopolný úrad SR navrhuje, aby vznikla možnosť presunúť si bežný účet zo starej banky na novú bez nevyhnutnosti zmeniť číslo bežného účtu, čím by sa mohli v maximálnej miere znížiť administratívne prekážky prechodu klientov medzi bankami.

Čítať celé

SR patrí v únii k štátom s najvyšším rastom minimálnej mzdy

27.2.2015  /  SITA a.s.

V rámci 22 členských krajín Európskej únie, ktoré majú určenú minimálnu mzdu, patrí Slovensko s minimálnou mzdou 380 eur do skupiny krajín s minimálnou mzdou pod úrovňou 500 eur. Rast na Slovensku, ktorý bol 58 %, bol tretí najrýchlejší v rámci EÚ.

Čítať celé

Ministerstvo spravodlivosti upravuje pravidlá zapretia otcovstva

26.2.2015  /  SITA a.s.

Manžel, ktorý sa dozvedel, že nie je otcom dieťaťa, bude môcť o zapretie otcovstva požiadať tri roky odvtedy, ako to bude hodnoverne vedieť. Takúto hranicu chce zaviesť v novele zákona o rodine ministerstvo spravodlivosti.

Čítať celé