www.skdp.sk

Daňová kontrola

Cieľom príspevku je oboznámiť čitateľov postupne s celým procesom daňovej kontroly od jej začatia až po ukončenie a ako sa následne brániť dorubeniu dane na základe vykonanej kontroly pomocou riadneho opravného prostriedku (odvolania). V závere nájdete vzor oznámenia o nemožnosti začať daňovú kontrolu v deň uvedený v oznámení o začatí kontroly a vzor vyjadrenia k protokolu o daňovej kontrole.

Čítať celé

Predaj motorového vozidla zaradeného do obchodného majetku

Predaj motorového vozidla predstavuje jednu z foriem vyradenia motorového vozidla z obchodného majetku. Príspevok vysvetľuje rôzne spôsoby zdanenia príjmu z predaja motorového vozidla a uplatňovania zostatkovej ceny alebo jej pomernej časti, režim DPH, úpravu základu dane z príjmov pri predaji medzi závislými osobami. V závere si môžete overiť svoje vedomosti z tejto problematiky v krátkom teste.

Čítať celé

Medzinárodné zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti

Cieľom príspevku je poskytnúť výklad v oblasti medzinárodného zdaňovania príjmov zo závislej činnosti, vysvetliť, ako sa aplikujú zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, posúdiť určenie daňovej rezidencie rozhodujúcej pre stanovenie rozsahu daňovej povinnosti pri príjmoch zo závislej činnosti a uvedenú problematiku ilustrovať na praktických príkladoch.

Čítať celé

Úhrada straty verzus pôžička konateľa

Spoločnosť s r. o. má v účtovníctve zaúčtované neuhradené straty z minulých období, zároveň eviduje neuhradené pôžičky, ktoré v minulých rokoch poskytol konateľ spoločnosti. Môže spoločnosť so súhlasom konateľa tieto nevyplatené pôžičky použiť na vyrovnanie strát?

Čítať celé

Práva a povinnosti v súvislosti s registráciou pre DPH

Podnikatelia, ktorí nie sú registrovaní pre daň z pridanej hodnoty, by mali poznať zákonné podmienky, pri splnení ktorých sa na nich vzťahuje povinnosť registrácie. Prinášame prehľad jednotlivých typov registrácie, práva a povinnosti spojené s jednotlivými druhmi registrácie.

Čítať celé

GRID karta tovar alebo služba

25.8.2016  /  Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť poskytuje a sprostredkúva finančné služby, pri ktorých sa používa bezpečnostný predmet GRID karta. V týchto prípadoch sa GRID karta považuje za službu alebo za tovar?

Čítať celé

Daňový tip: Paušálne výdavky

23.8.2016  /  Ing. Anton Kolembus

Uplatňovanie paušálnych výdavkov pri zisťovaní základu dane využívajú drobní podnikatelia z dôvodu uľahčenia evidencie a administratívy pri podnikaní. Paušálne výdavky využívajú aj podnikatelia s vysokým podielom pridanej hodnoty, ktorých charakter podnikateľskej činnosti nevyžaduje vysoké výdavky.

Čítať celé

Predaj obilia z pohľadu DPH

19.8.2016  /  Ing. Nadežda Cígerová

Obchodná spoločnosť dodávku obilia s tuzemským prenosom daňovej povinnosti. Spolu s touto dodávkou fakturuje aj za jej prepravu. Patrí aj táto preprava pod prenos daňovej povinnosti?

Čítať celé

Čo čaká poslancov EP v druhej polovici roka?

24.8.2016

Počas nasledujúcich mesiacov sa budú poslanci EP zaoberať mnohými témami, počnúc migračnou krízou až po jednotný digitálny trh. Prečítajte si, o čom všetkom bude reč.


Vláda SR: Návrh novely zákona o spotrebiteľských úveroch...

17.8.2016  /  Redakcia

Cieľom novely je predísť negatívnym trendom pri poskytovaní spotrebiteľských úverov, ktoré by mohli v budúcnosti viesť k zvýšeniu rizík tak pre veriteľov, ako aj spotrebiteľov a ekonomiku ako celok.


Rýchlejšie a efektívnejšie vydávanie platobných rozkazov

15.7.2016  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Nový zákon o upomínacom konaní má za cieľ zrýchliť a zefektívniť proces vymoženia pohľadávok, a teda v konečnom dôsledku aj výrazne skrátiť lehotu, v ktorej sa podnikateľ dostane po svoje peniaze.

tst-partner-logo.png

Vyše polovica odmeny zamestnanca smeruje na dane a poplatky

25.8.2016  /  SITA a.s.

Vyše 60 % z priemernej hrubej odmeny zamestnanca skončí v rukách verejnej správy či súkromných spoločností vo forme daní, odvodov a rôznych administratívnych poplatkov.

Čítať celé

Balík zákonov MF poškodzuje ekonomiku, tvrdia podnikatelia

24.8.2016  /  SITA a.s.

Slovenská obchodná a priemyselná komora a Klub 500 majú výhrady k balíku návrhov noviel daňových a odvodových zákonov, ako aj zákonu o správnych poplatkoch. Séria navrhovaných opatrení v novele daňových odvodov okrem iného zavádza daň z dividend so sadzbou 15 percent.

Čítať celé

Miera nezamestnanosti v júli nepatrne klesla na 9,44 %

22.8.2016  /  SITA a.s.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci júla tohto roka 9,44 %. Miera nezamestnanosti tak zostala na najnižšej úrovni od januára 2009, kedy predstavovala 9,03 %.

Čítať celé