www.skdp.sk

Podávanie priznania k dani z nehnuteľností v roku 2017

Najneskôr do 31. 1. 2017 treba správcovi dane doručiť tlačivo daňového priznania alebo čiastkového daňového priznania k dani z nehnuteľností. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome. Prinášame všetky informácie potrebné k správnemu vyplneniu a podaniu daňového priznania.

Čítať celé

Daň z motorových vozidiel za rok 2016

Podnikatelia, ktorí v roku 2016 používali automobil na podnikanie, majú na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie dane lehotu do utorka 31. 1. 2017. Daňové priznanie sa podáva na rovnakom tlačive ako minulý rok miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu alebo sídla daňovníka.

Čítať celé

Koncoročné povinnosti platiteľa DPH

Väčšina povinností, ktoré má platiteľ DPH, sa viaže k zdaňovaciemu obdobiu, ktorým je kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok. Zákon o DPH definuje aj povinnosti, ktoré má platiteľ dane na konci kalendárneho roku. Patrí tu ročné vyrovnanie odpočítanej dane a úprava odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku.

Čítať celé

Daňovo neuznané výdavky v roku 2016

V súvislosti s prípravami na účtovnú závierku a daňové priznania si pripomenieme, ktoré daňové výdavky (náklady) u podnikateľa účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva nespĺňajú všeobecnú definíciu daňového výdavku alebo ktoré priamo vymedzené zákonom o dani z príjmov nie sú daňovými výdavkami.

Čítať celé

Pokuta za správne delikty v oblasti účtovníctva po novom

S účinnosťou od 1. 1. 2016 sa zmenil postup ukladania pokuty za porušenia zákona o účtovníctve. Správca dane uloží pokutu iba za tie porušenia zákona o účtovníctve, ktoré sú ako správne delikty uvedené v § 38 ods. 1 zákona o účtovníctve. Výška pokuty je ustanovená v závislosti od závažnosti porušenia zákona o účtovníctve.

Čítať celé

Ročná sadzba dane u vozidla ťahač a náves na účely výpočtu predpokladanej dane

20.1.2017  /  Finančné riaditeľstvo SR

FR SR vydalo oznámenie k určeniu ročnej sadzby dane u vozidla ťahač a náves na účely výpočtu predpokladanej dane za rok 2016 podľa zákona o dani z motorových vozidiel. Oznámenie prináša pre daňovníka výhodnejší postup výpočtu predpokladanej dane na účely platenia preddavkov.

Čítať celé

Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2017

17.1.2017  /  Ing. Vladimír Ozimý

Lektor vo videoškolení upozorňuje na zmeny v zákone o DPH účinné od 1. 1. 2017. Venuje sa napríklad zmenám vo vzťahu práva na odpočítanie dane u zahraničných osôb, nadmernému odpočtu a úroku, ako aj odkladu samozdanenia pri dovoze tovaru.

Čítať celé

Daňové noviny 12/2016

13.1.2017

So začiatkom nového roka prichádzajú do platnosti nové legislatívne zmeny. Daňové noviny Vám prinášajú pravidelnú nádielku aktuálnych odborných informácií, vďaka ktorým budete na tieto zmeny pripravení.

Čítať celé

Čím sa bude Európsky parlament zaoberať tento rok?

13.1.2017  /  Redakcia

Krátky prehľad hlavných oblastí, ktorými sa budú europoslanci zaoberať počas tohto roku.


Vláda SR: Návrh novely zákona o sťažnostiach

12.1.2017  /  Redakcia

Vládou schváleným návrhom novely zákona sa novým spôsobom upravujú niektoré doterajšie postupy pri podávaní, posudzovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností.


Návrh na doplnenie vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

11.1.2017

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je stanoviť paušálnu odmenu advokátov za zastupovanie osoby v konaní o oddlžení.

tst-partner-logo.png

SP posiela živnostníkom informácie o zvýšení odvodov

18.1.2017  /  SITA a.s.

Sociálna poisťovňa začala posielať živnostníkom a ostatným SZČO listy, v ktorých im oznamuje zvýšenie sociálnych odvodov od 1. januára tohto roka.

Čítať celé

Finančná správa: Odhalili daňový podvod so sušenými hríbmi

17.1.2017  /  SITA a.s.

Daňoví kontrolóri odhalili podvod pri fiktívnom obchode s dodávkou 7 ton sušených dubákov. Nadmerný odpočet vo výške 55 tisíc eur vyplatený nebol a dorubili DPH vo výške viac ako 150 tisíc eur.

Čítať celé

Minimálne sociálne odvody pre SZČO od januára stúpli

9.1.2017  /  SITA a.s.

Minimálne sociálne odvody pre SZČO od začiatku januára tohto roka stúpli o 4,15 eura na 146,35 eura mesačne. Vyššie minimálne sociálne odvody SZČO prvýkrát zaplatia za január 2017, a to najneskôr do 8. februára 2017.

Čítať celé