www.skdp.sk

Zmeny daňového poriadku od 1. 1. 2017

Zmeny daňového poriadku účinné od nového roku 2017 sú zamerané hlavne na vytvorenie účinných nástrojov na boj s daňovými podvodmi. Dopĺňa sa nové znenie inštitútu predbežného opatrenia, novým prvkom je zavedenie skráteného vyrubovacieho konania a elektronickej komunikácie s bankami. V prípade žiadosti o odklad platenia dane sa upúšťa od zabezpečenia dlžnej sumy záložným právom.

Čítať celé

Špecifické prípady pri platení daňovej licencie

Rok 2016 je v poradí tretím rokom, v ktorom platí inštitút minimálnej dane, resp. daňovej licencie. Príspevok prináša niektoré špecifické prípady v súvislosti s platením a započítavaním daňovej licencie a spôsob jej vykazovania v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2016.

Čítať celé

Novinky v DPH v roku 2017

Od 1. januára 2017 začne platiť novela zákona o DPH č. 297/2016 Z. z., ktorá zavádza aj niekoľko noviniek, napr. úrok z nadmerného odpočtu, právnu fikciu pri prenose daňovej povinnosti pri stavebných prácach. Pozrite si podrobný popis zmien, ktoré táto novela platiteľom DPH prináša.

Čítať celé

Sankčný systém od 1. januára 2016

Za porušenie daňových povinností peňažnej alebo nepeňažnej povahy považovaných za správne delikty ukladá správca dane sankcie. Príspevok rozoberá postup pri uložení pokút za správne delikty, ich výšku, vyrubenie úroku z omeškania správcom dane, ako aj možnosti neuloženia pokuty.

Čítať celé

Pohľadávky v účtovných a daňových súvislostiach

Z účtovného pohľadu sú pohľadávky súčasťou majetku účtovnej jednotky, vznik a zánik pohľadávky má aj svoje daňové aspekty. Rozoberieme členenie, účtovanie a vykazovanie pohľadávok, ich oceňovanie, tvorbu opravných položiek a pozrieme sa na špecifické spôsoby ich zániku – odpis pohľadávok, započítanie pohľadávok a postúpenie pohľadávok.

Čítať celé

Minimálna suma gastrolístkov sa zvyšuje na 3,38 eura

1.12.2016  /  SITA a.s.

Minimálna suma stravných lístkov pre zamestnancov sa od 1. decembra zvýši z 3,15 eura na 3,38 eura. Dôvodom je zvýšenie príspevku na stravné pre zamestnancov, ktorí sú na pracovnej ceste v rámci Slovenska.

Čítať celé

Kontrolný výkaz – nový vzor od 1. 1. 2017

29.11.2016

Vo Finančnom spravodajcovi vyšiel nový vzor kontrolného výkazu, v ktorom sú premietnuté zmeny pri uvádzaní údajov z vyhotovených faktúr s prenosom daňovej povinnosti v stavebníctve od 1. januára 2017. Prvýkrát sa použije za zdaňovacie obdobie január 2017 a prvý štvrťrok 2017. Pozrite si nový vzor výkazu a poučenie na jeho vyplnenie.

Čítať celé

Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente od 1. 1. 2017

28.11.2016  /  Ing. Zuzana Uríková

Vo videoškolení lektorka objasní elektronické schránky podľa zákona e-Governmente, ich dosah a účinok pre právnické osoby. Prakticky ukáže spravovanie elektronickej schránky, možné riziká spojené s jej aktiváciou, upozorní na chyby pri inštalácií, vysvetlí proces deaktivácie a zrušenia elektronickej schránky.

Čítať celé

Návrh novely zákona o e-Governmente

2.12.2016

Novelou zákona o e-Governmente, ktorý schválila vláda SR dňa 30. 11. 2016 by sa mal termín povinnej aktivácie elektronických schránok pre podnikateľov predĺžiť do 30. júna budúceho roka.


Pripravuje sa nový zákon z dielne ministerstva hospodárstva - Spotrebiteľský zákonník

2.11.2016

Cieľom nového zákona je zjednotiť právnu úpravu v oblasti ochrany spotrebiteľa do jedného uceleného právneho predpisu.


Vláda SR: Efektívnejšie exekúcie, dostupnejší osobný bankrot

23.9.2016  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Vláda schválila zmeny v exekúciách a v osobnom bankrote. Zmeny upravujú vzťahy medzi súdmi, exekútormi a dlžníkmi. Dlžník získa väčšiu mieru ochrany a exekútor väčšiu zodpovednosť za výkon exekúcie.

tst-partner-logo.png

Lehota na aktiváciu e-schránok by sa mala predĺžiť

1.12.2016  /  SITA a.s.

Termín povinnej aktivácie elektronických schránok pre podnikateľov by sa mal opäť predĺžiť, tentokrát do 30. júna budúceho roka. Vyplýva to z novely zákona o e-Governmente, ktorú schválila vláda.

Čítať celé

Odmeny exekútorov z exekúcií sa výrazne znížia

30.11.2016  /  SITA a.s.

Odmena exekútora pri exekúcii zameranej na vymáhanie peňažných nárokov sa určí ako percento z vymáhanej sumy a výšku vymáhanej sumy nemôže presiahnuť.

Čítať celé

Dane a odvody sa v rámci EÚ nezmenili, na Slovensku stúpli

28.11.2016  /  SITA a.s.

Suma daní a sociálnych odvodov v pomere k HDP bola v EÚ v roku 2015 vo výške 40 %, čiže sa oproti roku 2014 nezmenila. V eurozóne táto suma klesla na 41,4 % HDP z úrovne 41,5 % v roku 2014.

Čítať celé