Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Účelom časového rozlíšenia nákladov a výnosov je preklenúť časový nesúlad medzi vznikom nákladu a výdavku a medzi vznikom výnosu a príjmu. S účinnosťou od 1. januára 2014 sa na účtoch časového rozlíšenia neúčtuje, ak ide o nevýznamné sumy nákladov a výnosov a zároveň ide o každoročne sa opakujúce plnenia.

Čítať celé

Daňová licencia

S účinnosťou od 1. 1. 2014 bol do zákona o dani z príjmov zavedený nový inštitút daňovej licencie. Zavedením daňovej licencie nedochádza k zavedeniu novej dane alebo poplatku, ale zákon stanovuje minimálnu výšku dane z príjmov právnických osôb, ktorú je daňovník za príslušné zdaňovacie obdobie povinný zaplatiť.

Čítať celé

Operatívny lízing v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov

Operatívny lízing možno definovať ako prenájom majetku jedným subjektom (prenajímateľom) druhému subjektu (nájomcovi) za vopred dohodnuté nájomné. Okrem predpisov občianskeho a obchodného práva je problematika lízingu upravená aj v účtovných a daňových predpisoch.

Čítať celé

Príkazná zmluva – platenie poistného a zdanenie príjmu

Vykonanie určitej činnosti pre iného je možné za určitých podmienok dohodnúť v príkaznej zmluve. Príkazná zmluva môže mať charakter závislej činnosti, z ktorej sa odvádzajú sociálne a zdravotné odvody. Z príjmu sa potom platí daň a človek, ktorý na takúto zmluvu pracuje, je z hľadiska odvodov zamestnanec.

Čítať celé

Podiely na zisku (dividendy) - daňové a odvodové povinnosti v roku 2014

Pri zdaňovaní a platení odvodov z podielov na zisku treba zohľadniť množstvo faktorov, napr. obdobie, za ktoré bol zisk účtovne vykázaný, postavenie osoby, ktorej je tento podiel vyplácaný (majetková účasť príjemcu) alebo zdaňovacie obdobie, v ktorom boli fyzickej osobe dividendy vyplatené.

Čítať celé

panáčik s kladivkom

Sadzby stravného od 1. 11. 2014

29.10.2014  /  S-EPI, s.r.o.

Od 1. novembra 2014 sa menia sumy stravného na základe Opatrenia MPSVaR č. 296/2014 Z. z. o sumách stravného.

Čítať celé

Finančná správa ruší tri kontaktné miesta

28.10.2014  /  Finančná správa SR

Finančná správa od prvého decembra tohto roka ruší niektoré kontaktné miesta. K zmenám dochádza v rámci racionalizácie a zmeny organizačnej štruktúry.

Čítať celé

Alternatívne vykazovanie údajov z opravnej faktúry v daňových tlačivách

24.10.2014  /  Nadežda Cígerová

Dňa 12. 9. 2014 daňovník dostal opravnú faktúru s dátumom vyhotovenia 31. 8. 2014. V ktorom období uvedie platiteľ DPH daný doklad do daňového priznania k DPH a v ktorom do kontrolného výkazu?

Čítať celé

Návrh zákona o registri adries

24.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Hlavným cieľom návrhu zákona je vytvoriť legislatívny rámec pre fungovanie registra adries, ako informačného systému verejnej správy, evidujúceho adresy a adresné body bytových a nebytových budov, a to tak na účely ich využitia ako referenčných údajov inými štátnymi orgánmi na výkon ich činnosti, ako aj na účely podpory činnosti orgánov štátu majúcich v kompetencii zabezpečovanie ochrany života, zdravia a majetku osôb.


Návrh zákona o poisťovníctve

21.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Predmetom návrhu zákona sú niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, organizáciou, riadením a vykonávaním činností poisťovní a zaisťovní so sídlom na území Slovenskej republiky, úprava reorganizácie a niektorých vzťahov súvisiacich s ich zánikom.


Návrh zákona novely zákona o stimuloch pre výskum a vývoj

16.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom návrhu je, aby bolo možné aj v roku 2015 pokračovať v podpore výskumu a vývoja u malých a stredných podnikov a napĺňať uznesenie Vlády SR č. 227/2013 B. 107 k opatreniam v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu.

tst-partner-logo.png

Odvodové úľavy pri študentských brigádach sa zvýšia

29.10.2014  /  SITA a.s.

Hranica zárobku pri dohodách o brigádnickej práci, do ktorej študenti neplatia odvody, sa pre študentov stredných a vysokých škôl od začiatku budúceho roka zvýši na jednotnú sumu 200 eur. Počíta s tým novela zákona o sociálnom poistení, ktorú podpísal prezident Andrej Kiska.

Čítať celé

K novelám Trestného zákona a Trestného poriadku 400 pripomienok

29.10.2014  /  SITA a.s.

Definície nových trestných činov ako aj úprava niektorých už existujúcich sú súčasťou novely Trestného zákona. Materiál je po pripomienkovom konaní a čaká na prerokovanie Legislatívnou radou vlády a na schválenie kabinetom. Spolu k týmto normám prišlo okolo 400 pripomienok

Čítať celé

V európskych testoch mohlo byť neúspešných až 36 bánk

28.10.2014  /  SITA a.s.

Testovanie bánk v Európe ukázalo, že krajiny a banky zavádzajú globálne pravidlá v oblasti kapitálu rôznou rýchlosťou. Záťažové testy bánk v EÚ ukázali, že 25 bánk je príliš slabých na to, aby zvládli tri roky trvajúcu recesiu. Všetky tieto banky pochádzajú z krajín eurozóny.

Čítať celé