Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ

Podnikanie manželov

Príspevok rozoberá rôzne možnosti, ktoré môžu v súvislosti s podnikaním vzniknúť medzi manželmi, poukazuje na výhody a nevýhody vyplývajúce zo spoločného podnikania. Vo všetkých prípadoch sa musia manželia rozhodnúť, ktorý z možných spôsobov spoločného podnikania je pre nich najvýhodnejší a budú ho pre seba využívať.

Čítať celé

Zdaňovanie príjmov súvisiacich s nehnuteľnosťami

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľností sa rozlišuje podľa toho, na aký účel je nehnuteľnosť využívaná. Zdanenie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti a uplatnenie do daňových výdavkov sa posudzuje z pohľadu toho, či daňovník má, resp. nemá nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku.

Čítať celé

Zmena právnej formy akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným

Zmenu právnej formy spoločnosti s r. o. možno vykonať kedykoľvek v priebehu účtovného (zdaňovacieho) obdobia po splnení zákonných predpokladov. Prečítajte si, čo táto zmena obnáša z právneho, pracovnoprávneho, účtovného a daňového hľadiska.

Čítať celé

Reklama, reprezentácia a obchodné vzorky z hľadiska DPH

Kedy sa dodanie určitého predmetu považuje za reklamný predmet, kedy za obchodnú vzorku alebo reprezentáciu? V ktorom prípade je možné pri kúpe odpočítať DPH, ale pri dodaní predmetu ju netreba odviesť?

Čítať celé
Účtovanie a vyčíslenie základu dane v konkurze

Účtovanie a vyčíslenie základu dane v konkurze

Prinášame kompletný dosah na účtovanie a vyčíslenie základu dane spoločnosti, ktorá do konkurzu vstupuje. Téma konkurzu sa však dotýka aj úspešného ekonomického subjektu, ak do konkurzu vstúpi jeho obchodný partner. Možnosti účtovného a daňového riešenia takto vzniknutých situácií ponúka druhá časť odborného textu.

Čítať celé

Opakované technické zhodnotenie na prenajatom majetku

28.8.2014  /  Ing. Vladimír Ozimý

Ako sa má posúdiť a odpisovať ďalšie technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti, ak nájomca nehnuteľnosť už v minulosti technicky zhodnotil a jedno technické zhodnotenie už so súhlasom prenajímateľa odpisuje?

Čítať celé

Metodické usmernenie k sume daňového bonusu od 1. júla 2014

26.8.2014  /  Finančné riaditeľstvo SR

Každoročne sa od 1. júla zvyšovala suma daňového bonusu. V roku 2014 sa však od 1. júla 2014 mesačná suma daňového bonusu nemení a ostáva naďalej vo výške 21,41 €.

Čítať celé

Novela daňového poriadku od 1. januára 2015

25.8.2014  /  Ing. Vladimír Pastierik

Novelou č. 218/2014 Z. z. dochádza v daňovom poriadku napr. k zmenám v zastupovaní daňového subjektu a zavádza sa nový inštitút - čiastkový protokol.

Čítať celé

Návrh novely zákona o európskom zoskupení územnej spolupráce a zákona o štátnej štatistike

22.8.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Hlavným cieľom návrhu zákona je využitie získaných praktických skúseností z aplikačnej praxe v rámci problematiky európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), a to so zámerom zjednodušiť a zlepšiť fungovanie EZÚS a zabezpečiť právnu istotu členom takýchto zoskupení v ich každodennej činnosti.


Návrh zákona Civilný sporový poriadok

22.8.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom novej právnej úpravy civilného procesu je vytvoriť také procesnoprávne inštitúty, ktoré umožnia sa čo najviac priblížiť k ideálu rýchlej a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov procesných strán za predpokladu zodpovedného prístupu subjektov civilného procesu k súdnemu konaniu a vytvoriť tak priestor pre kvalitnejšie súdne rozhodnutia.


Návrh novely zákona o strelných zbraniach

19.8.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Dôvodom na predloženie navrhovaného zákona je opätovné zavedenie tzv. zbraňovej amnestie, v dôsledku ktorej zaniká trestnosť nedovoleného ozbrojovania osobám, ktoré bez povolenia držia vymedzené strelné zbrane alebo strelivo do týchto zbraní a v zákonom ustanovenej lehote odovzdajú tieto zbrane alebo strelivo do úschovy Policajnému zboru.

tst-partner-logo.png

Kabinet odobril úpravu pri výpočte dôchodku

28.8.2014  /  SITA a.s.

Kabinet odobril návrh ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na zmenu nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok vo vzťahu k dôchodkovému systému. Návrhom sa spresňuje výpočet jednotkovej hodnoty odloženého dôchodku.

Čítať celé

Vládny kabinet súhlasil so zmenami v zákone o peňažných príspevkoch

28.8.2014  /  SITA a.s.

Odmeny za dosiahnuté športové výsledky na paralympijských a deaflympijských hrách by sa nemali považovať za príjem na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu. Takéto odmeny majú vplyv na priznanie či výšku kompenzácií. So zmenou v zákone o peňažných príspevkoch vládny kabinet vyslovil súhlas.

Čítať celé

K návrhu stavebného zákona prišlo 2 309 pripomienok

27.8.2014  /  SITA a.s.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja dostalo k návrhu nového stavebného zákona pripomienky od 64 subjektov a štyri hromadné pripomienky. Množstvo pripomienok sa podľa rezortu opakuje a je protichodných, napríklad na rozšírenie, ale aj zúženie okruhu účastníkov stavebného konania.

Čítať celé