www.skdp.sk

Zmena kontrolného výkazu k DPH od 1. januára 2017

Od 1. 1. 2017 sa používa nový vzor kontrolného výkazu k DPH. V kontrolnom výkaze po novom uvádzajú údaje aj dodávatelia, ktorí prenesú daňovú povinnosť na iného platiteľa dane (odberateľa) pri dodaní stavebných prác s tuzemským prenosom daňovej povinnosti. Prvýkrát sa nový kontrolný výkaz podáva do pondelka 27. februára 2017, a to výlučne elektronicky.

Čítať celé

Účtovná závierka neziskových organizácií účtujúcich v PÚ za rok 2016

Aby nezisková účtovná jednotka dodržala zásadu úplnosti pri vedení účtovníctva, je potrebné nielen zaúčtovať všetky účtovné prípady v účtovných knihách, ale aj zostaviť účtovnú závierku. Zároveň je dôležité mať k dispozícii všetky účtovné záznamy, ktoré boli podkladom na účtovanie v priebehu účtovného obdobia, účtovanie uzávierkových účtovných prípadov, ako aj pri zostavení účtovnej závierky.

Čítať celé

Zostavenie účtovnej závierky za rok 2016 v jednoduchom účtovníctve

Obsahom príspevku je sprehľadnenie prác vykonávaných pred zostavením účtovnej závierky v sústave jednoduchého účtovníctva, uzatváranie účtovných kníh a samotné zostavenie účtovných výkazov závierky so zameraním na FO – podnikateľov. Riadna účtovná závierka za účtovné obdobie roka 2016 bude zostavená ku dňu 31. 12. 2016.

Čítať celé

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva za rok 2016

Prinášame popis legislatívy, prípravných prác pred uzavretím účtovných kníh, závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady, postup zostavenia účtovnej závierky, účtovných výkazov a poznámok a následných povinností po zostavení účtovnej závierky. V závere nájdete názorný príklad zostavenia účtovnej závierky s vyplnenými tlačivami.

Čítať celé

Podávanie priznania k dani z nehnuteľností v roku 2017

Najneskôr do 31. 1. 2017 treba správcovi dane doručiť tlačivo daňového priznania alebo čiastkového daňového priznania k dani z nehnuteľností. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome. Prinášame všetky informácie potrebné k správnemu vyplneniu a podaniu daňového priznania.

Čítať celé

Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2016

21.2.2017  /  Ing. Marián Drozd,Ing. Valéria Jarinkovičová,Ing. Ľubica Sekerková

Pripravili sme praktickú príručku v on-line podobe, ktorá právnickým osobám, fyzickým osobám, príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, mestám a obciam pomôže pri vypĺňaní daňových priznaní za rok 2016. Oboznámite sa so zmenami pre rok 2016, ozrejmíme Vám výpočet základu dane a daňovej povinnosti, a to vrátane praktických príkladov a vyplnených aktuálnych tlačív daňových priznaní.

Čítať celé

Platenie daňovej licencie (videoškolenie)

20.2.2017  /  Ing. Zuzana Uríková

Lektorka vo videoškolení ozrejmuje základné špecifiká pri platení daňovej licencie a uvádza špecifické prípady pri platení daňovej licencie. Venuje sa aj daňovej strate v daňovom priznaní právnických osôb.

Čítať celé

Informácia k účtovaniu časového rozlíšenia

17.2.2017  /  Finančné riaditeľstvo SR

Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu k účtovaniu časového rozlíšenia, ktorá obsahuje názorné príklady, kedy je a kedy nie je potrebné náklady a výnosy  v PÚ časovo rozlišovať.

Čítať celé

Vláda schválila úpravu riešenia úpadku dlžníka

16.2.2017  /  Redakcia

Vláda dňa 15. 2. 2017 schválila návrh nariadenia, ktorý bol predložený v nadväznosti na zákon č. 377/2016 Z. z. – novelu zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Nariadenie upravuje výšku nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka a sumu, do ktorej je dlžník oprávnený požiadať banku o vykonanie platieb.


Návrh novely Správneho súdneho poriadku

9.2.2017  /  Redakcia

Návrh novely k právu strany civilného sporového konania konať pred súdom v jazyku, ktorému rozumie, dopĺňa aj jej právo predkladať podania a dôkazy v materinskom jazyku, pričom štát sám zabezpečuje preklad týchto podaní a dôkazov.


Čím sa bude Európsky parlament zaoberať tento rok?

13.1.2017  /  Redakcia

Krátky prehľad hlavných oblastí, ktorými sa budú europoslanci zaoberať počas tohto roku.

tst-partner-logo.png

Rezort financií navyšuje odhad daňových a odvodových príjmov

16.2.2017  /  SITA a.s.

Aktuálna daňová prognóza rezortu financií v najbližších troch rokoch navyšuje odhad daňových a odvodových príjmov o takmer 400 mil. eur.

Čítať celé

Poslanci už schválili prvé zmeny v protischránkovom zákone

15.2.2017  /  SITA a.s.

Prvé zmeny v protischránkovom zákone, ktorý je účinný iba od začiatku februára, sa stanú realitou. Parlament schválil novelu, ktorá vznikla na podnet rezortu financií po tom, čo sa zistilo, že zákon o registri partnerov verejného sektora by mohol spôsobovať problémy.

Čítať celé

V tomto roku pripadne Deň daňovej slobody na 6. júna

10.2.2017  /  SITA a.s.

Slováci budú tento rok na odvod daní pre štát pracovať 156 dní. Deň daňovej slobody, po ktorom už budú slovenskí daňovníci zarábať na seba, a nie na dane pre štát, tak tento rok pripadne na 6. júna.

Čítať celé