Prihlásiť
titulná strana Daňová kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog
Mikro účtovná jednotka ako nová kategória účtovných jednotiek

Mikro účtovná jednotka ako nová kategória účtovných jednotiek

Účtovné jednotky, ktoré splnia stanovené podmienky, môžu už v účtovnom období začínajúcom v roku 2014 uplatiť štatút mikro účtovnej jednotky. Môžu tak využiť zjednodušené postupy oceňovania, účtovania a zostavovania účtovnej závierky, výkazov i poznámok.

Čítať celé
Záväzok z pohľadu daňového v roku 2014

Záväzok z pohľadu daňového v roku 2014

Novela zákona o dani z príjmov od 1. januára 2014 sprísnila zdanenie neuhradených záväzkov, a to ich postupným zahrnovaním do základu dane počnúc rokom 2014. K 31. 12. 2014 sa zdania záväzky splatné do konca roka 2011, záväzky splatné do konca roka 2012, ako aj záväzky splatné do konca roka 2013.

Čítať celé
Pripravovaná novela zákona o DPH od 1. októbra 2014 a 1. januára 2015

Pripravovaná novela zákona o DPH

V Národnej rade Slovenskej republiky sa prerokováva vládny návrh novely zákona s účinnosťou od 1. októbra 2014, resp. 1. januára 2015. V príspevku uvádzame vybrané témy tejto pripravovanej novely.

Čítať celé
Rozdelenie zisku a úhrada straty v s. r. o. z daňového hľadiska

Rozdelenie zisku a úhrada straty v s.r.o.

Ak obchodná spoločnosť dosiahne zisk, spoločníci majú záujem si ho medzi sebou rozdeliť (formou podielu na zisku). Pre rozdelenie zisku sú však stanovené určité pravidlá, ktoré je potrebné dodržať. Tieto pravidlá upravuje najmä Obchodný zákonník a nadväzujú na ne aj účtovné a daňové predpisy.

Čítať celé
Účtovanie a vykazovanie odloženej dane z príjmov

Účtovanie a vykazovanie odloženej dane z príjmov

Odložená daň zobrazuje zvýšenie alebo zníženie základu dane v budúcich zdaňovacích obdobiach. Ovplyvňuje výsledok hospodárenia po zdanení splatnou daňou s príjmov. Povinne o nej účtujú účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

Čítať celé

Podnikanie v združení po 1. 1. 2014

Podnikanie v združení po 1. 1. 2014

29.7.2014  /  Ing. Nora Šišková

Fyzické osoby chcú podnikať v združení. Akým spôsobom majú fakturovať v mene združenia a akým spôsobom si majú vysporiadať spoločné výdavky, uhradené poistenie a nájomné zo spoločného bankového účtu združenia?

Čítať celé

Aktualizované zoznamy daňových dlžníkov

23.7.2014  /  Finančná správa SR

Finančná správa každoročne zverejňuje na svojej stránke zoznam dlžníkov, ktorý aktualizuje raz ročne do 30. 6. V zozname sú dlžníci, u ktorých výška daňového nedoplatku k 31. 12. 2013 presiahla u FO 17 tis. eur a u PO 170 tis. eur.

Čítať celé
Daňové výdavky na stravovanie zamestnancov

Daňové výdavky na stravovanie zamestnancov

22.7.2014  /  Ing. Ľuboslava Minková

Prinášame tri rôzne príklady pre uplatnenie príspevku na stravovanie zamestnancov do daňových výdavkov zamestnávateľa.

Čítať celé

Návrh novely zákona o službách zamestnanosti

15.7.2014  /  Bc. Ivana Gumanová

Hlavným cieľom návrhu zákona je vytvorenie legislatívneho rámca špecificky určeného na podporu zamestnávania tých mladých ľudí, ktorí po ukončení školy, resp. po jej predčasnom opustení alebo po ukončení povinnej školskej dochádzky nikdy nezískali pravidelne platené zamestnanie, čo znamená, že nikdy nemali zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.


Návrh zákona o dani z motorových vozidiel

15.7.2014  /  Bc. Ivana Gumanová

Cieľom návrhu zákona je odstránenie disproporcií, ktoré vznikajú pri aplikácii ustanovení citovaného zákona o miestnych daniach vo vzťahu k zdaňovaniu motorových vozidiel. Najmä zo strany podnikateľov podliehali kritike postupy jednotlivých vyšších územných celkov pri určovaní sadzieb dane a úľav na dani.


Návrh novely zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny...

4.7.2014  /  Bc. Ivana Gumanová

Hlavnou zmenou, ktorú prináša návrh zákona, je zrušenie právnej subjektivity úradov ako rozpočtových organizácií. Cieľom je najmä zmodernizovať výkon štátnej správy tak, aby bola vykonávaná a organizovaná flexibilne, diferencovane podľa potrieb obyvateľov a regiónov, v ktorých žijú, a aby boli zabezpečené rovnaké podmienky pre všetkých občanov pri výkone štátnej správy v predmetnej oblasti.

tst-partner-logo.png

Prezident podpísal novelu zákona o bankách

29.7.2014  /  SITA a.s.

Prezident podpísal novelu zákona o bankách, ktorou sa má najmä prebrať európska legislatíva z júna 2013 na zlepšenie fungovania finančných domov. Národná banka Slovenska zároveň získa väčšie kompetencie a pozmeňujúcimi návrhmi sa tiež schválili zmeny v úveroch na bývanie a informovanosti zo strany stavebných sporiteľní.

Čítať celé

Prezident podpísal nový zákon o sociálnej práci

29.7.2014  /  SITA a.s.

Prezident SR Andrej Kiska podpísal nový zákon o sociálnej práci. Zákon upravuje sociálnu prácu, podmienky na jej výkon, ako aj zriadenie Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Sociálnu prácu budú môcť vykonávať len fyzické osoby, ktoré sú odborne spôsobilé.

Čítať celé

Ministerstvo spravodlivosti pripravuje doručovanie do elektronických schránok

28.7.2014  /  SITA a.s.

Rezort spravodlivosti už ohlásil, že v novom Civilnom sporovom poriadku chce zaviesť princíp doručovania zásielok v papierovej podobe na adresu trvalého pobytu, kde si strana sporu bude musieť zabezpečiť prevzatie, aj keď sa tam nezdržiava.

Čítať celé