Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ

Derivátové operácie z účtovného a daňového hľadiska

Ku kvalitnému finančnému riadeniu podnikateľského subjektu patrí využitie rôznych finančných derivátov, vďaka ktorým je možné mnohé druhy rizík eliminovať alebo znížiť a ušetriť tak značné finančné prostriedky. Príspevok prináša charakteristiku a členenie finančných derivátov, základné druhy derivátov a ich účtovanie v podvojnom účtovníctve a posúdenie z hľadiska zákona o dani z príjmov a DPH.

Čítať celé

Automobil v podnikaní – daňové výdavky v roku 2015

Od 1. 1. 2015 sa obmedzuje možnosť zahrnutia výdavkov na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie do daňových výdavkov. Pri odpisovaní sa ustanovil rovnaký spôsob odpisovania pri rôznych formách obstarania automobilu.

Čítať celé

Odpisy hmotného majetku od 1. 1. 2015

Od 1. 1. 2015 platia prísnejšie podmienky odpisovania majetku a uplatnenia daňovej zostatkovej ceny. Nové pravidlá platia tak pre majetok vo vlastníctve daňovníka, ako aj pre finančný prenájom majetku, ale tiež pre majetok využívaný formou operatívneho prenájmu.

Čítať celé

Prehľad daňových povinností k 31. 3. 2015

Okrem podania daňového priznania k dani z príjmov je deň 31. marec 2015 hraničným termínov pre množstvo iných daňových povinností, ktoré sú zosumarizované v tabuľke. Pri každej povinnosti uvidíte, aká sankcia hrozí pri jej nesplnení alebo nedodržaní stanoveného termínu.

Čítať celé

Zrušenie zvýhodneného lízingového odpisovania

Máte majetok obstaraný na lízing? S účinnosťou od 1. 1. 2015 došlo k zrušeniu jeho výhodného odpisovania. Nové pravidlá sa vzťahujú aj na lízingové zmluvy uzatvorené od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2014. Zjednotil sa tak spôsob odpisovania hmotného majetku bez ohľadu na formu jeho obstarania.

Čítať celé

Daňové priznania pri MOSS treba podať do 20. apríla

16.4.2015  /  Finančné riaditeľstvo SR

Od 1. 4. 2015 plynie daňovým subjektom registrovaným do osobitnej úpravy Mini One Stop Shop (MOSS) lehota na podanie daňových priznaní a zaplatenie dane, a to do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka.

Čítať celé

Nové pravidlá pri uznávaní zmluvných pokút za daňový výdavok

16.4.2015  /  Ing. Peter Horniaček

Do 31. 12. 2014 boli zmluvné pokuty a úroky z omeškania daňovým výdavkom až po zaplatení a zdaniteľným príjmom až po prijatí úhrady. Od 1. 1. 2015 sú na strane dlžníka vždy (bez ohľadu na prípadnú úhradu) nedaňovým výdavkom.

Čítať celé

Dodatočné umorovanie daňovej straty

9.4.2015  /  Ing. Mária Nováková

Spoločnosť uplatnila odpočet daňovej straty za zdaňovacie obdobie 2013. Zistila, že do daňových výdavkov za rok 2013 zahrnula aj náklad, ktorý je daňovým výdavkom až po zaplatení. Je možné podaním dodatočného daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2013 podanom v roku 2015 douplatniť daňovú stratu?

Čítať celé

Vláda SR schválila návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

16.4.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Novelou zákona o verejnom obstarávaní sa zavádza definícia konečného užívateľa výhod na účely tohto zákona. 


Vláda SR schválila návrh nového autorského zákona

16.4.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Návrh nového autorského zákona sa sústreďuje na zabezpečenie efektívnejšieho výkonu práv autorov a iných nositeľov práv a zároveň zabezpečuje vyváženie záujmov na strane nositeľov práv a používateľov.


Vláda SR schválila návrh novely zákona o rodine

16.4.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Cieľom návrhu je zlepšiť podmienky ochrany detí a riešenie aktuálnych aplikačných problémov, ktoré boli identifikované za roky existencie a platnosti zákona o rodine a iných predpisov v ich vzájomných súvislostiach.

tst-partner-logo.png

Premiér Fico by rád zvýšil minimálnu mzdu na 400 eur

17.4.2015  /  SITA a.s.

Premiér Robert Fico by bol rád, keby sa minimálna mzda na Slovensku na rok 2016 priblížila k úrovni 400 eur. Uviedol to počas stretnutia s odborármi. Minimálna mzda na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšila z pôvodných 352 eur na 380 eur.

Čítať celé

Chorvátsko zvýšilo spotrebné dane z benzínu a tabaku

17.4.2015  /  SITA a.s.

Chorvátska vláda zvýšila spotrebné dane z benzínu a tabaku s cieľom podporiť príjmy štátneho rozpočtu a zmenšiť schodok verejných financií. Cena benzínu vzrastie o 0,2 HRK na liter. Chorvátske spotrebné dane z benzínu a tabaku sú stále pod úrovňou, ktorú žiada Európska komisia a preto sa môže v budúcnosti očakávať ďalšie zvýšenie.

Čítať celé

Poslanci otvorili diskusiu k novele Obchodného zákonníka

16.4.2015  /  SITA a.s.

Návrh novely Obchodného zákonníka by mali poslanci prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Základným zámerom návrhu zákona je zamedziť poškodzovaniu veriteľov v rámci konkurzného a reštrukturalizačného konania a posilniť zodpovednosť za podnikanie.

Čítať celé