www.skdp.sk

Manká a škody z pohľadu dane z príjmov

Vznik manka alebo škody predstavuje pre účtovnú jednotku určitú majetkovú ujmu, resp. škodovú udalosť, s ktorou je potrebné dôsledne sa vyrovnať aj z pohľadu účtovných a daňových predpisov. Podľa konkrétnych okolností je možné túto majetkovú ujmu zahrnúť do daňových výdavkov v plnej výške alebo s určitým obmedzením.

Čítať celé

Zmeny v oblasti daní a účtovníctva od 1. 1. 2016

Trápi vás, čo nové sa chystá pri daňovej licencii? Chcete vedieť, na čo sa pripraviť pri kontrolnom výkaze? Pýtate sa, či sa báť novely daňového poriadku? Neviete, čo prináša zavedenie nového systému „Cash accounting scheme“? Dosť bolo obáv! Príďte sa na 3. ročník konferencie dozvedieť rekapituláciu schválených legislatívnych zmien od viacerých renomovaných lektorov.

Čítať celé

Nové vzory tlačív pre rok 2015 a 2016

Vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2015 boli publikované nové vzory daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2015, vzory potvrdení o ich podaní a poučenia na ich vyplnenie. Uverejnené boli aj nové a odporúčané vzory tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti.

Čítať celé

Novinky na Daňovom centre


Pripravili sme niekoľko zaujímavých noviniek, ktoré určite stoja za pozornosť. V tomto článku si môžete pozrieť, kde ich nájdete a ako s nimi môžete pracovať.

Čítať celé

Daňové a odvodové povinnosti pri vyplatení dividend v roku 2015

Pri vyplatení podielov na zisku (dividend) je potrebné zohľadniť, za ktoré účtovné obdobie bol zisk vykázaný. Zdaňovanie príjmu z dividend u fyzických osôb sa zrušilo od 1. 1. 2004. Od 1. 1. 2013 sa pre podiely na zisku ustanovil samostatný základ dane vtedy, ak sa zisk z roku 2003 a skorších rokov rozdelí po 31. 12. 2012.

Čítať celé

Zmluvné pokuty a penále v roku 2015

24.11.2015  /  Nadežda Cígerová

Je správne tvrdenie, že v roku 2015 zmluvné pokuty už nebudú daňovým výdavkom?

Čítať celé

Nové videoškolenie: Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. 1. 2016

19.11.2015  /  Ing. Vladimír Ozimý

Vo videoškolení lektor vysvetľuje, čo prináša novelizácia zákona o DPH účinná od januára 2016. Venuje sa napríklad trojstrannému obchodu, nároku na pomerné odpočítanie DPH i zmenám v kontrolnom výkaze.

Čítať celé

Sumy pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2016

19.11.2015  /  Finančné riaditeľstvo SR

Finančné riaditeľstvo zverejnilo prehľad súm potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2016.

Čítať celé

Návrh novely zákona o tepelnej energetike

19.11.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Cieľom návrhu zákona je poskytnúť ustanoveným aktívam držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, exekučnú imunitu.


NR SR: Členovia školského výboru odobrili návrh zákona o športe

9.11.2015

Vládny návrh zákon o športe odobrili členovia parlamentného výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, poslanci však k nemu predložili niekoľko desiatok pozmeňujúcich návrhov.


Výbory NRSR prerokúvajú návrh nového zákona o verejnom obstarávaní

4.11.2015  /  Úrad pre verejné obstarávanie

V návrhu nového zákona o verejnom obstarávaní sa najväčší dôraz kladie na plnú elektronizáciu postupov verejného obstarávania a všetkých procesných fáz zadávania zákaziek.

tst-partner-logo.png

Podiel SZČO s minimálnymi sociálnymi odvodmi klesá

25.11.2015  /  SITA a.s.

Podiel samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré platia sociálne odvody z minimálneho vymeriavacieho základu, medziročne klesol zo 70 % na 64 %. Ide o pozitívny trend, pretože minimálny vymeriavací základ znamená aj minimálne dávky - najmä nemocenskú a zápočet na dôchodok.

Čítať celé

Register konečných užívateľov výhod má vyše tisíc záznamov

25.11.2015  /  SITA a.s.

Register konečných užívateľov výhod, teda skutočných vlastníkov spoločností s účasťou vo verejnom obstarávaní, obsahoval k 24. novembru spolu 1 184 záznamov o firmách. Úrad pre verejné obstarávanie zriadil tento register v súvislosti s účinnosťou novely zákona o verejnom obstarávaní 1. novembra.

Čítať celé

Osobitný príspevok pre baníkov sa zmení

25.11.2015  /  SITA a.s.

Osobitný príspevok pre baníkov sa od budúceho roka zmení. V navrhovanom zvýšení príspevku sa výhodnejšie zohľadňuje obdobie zamestnania presahujúce minimálnu lehotu potrebnú na vznik nároku na osobitný príspevok vykonávané vo vybraných zamestnaniach.

Čítať celé