www.skdp.sk

Elektronická a virtuálna registračná pokladnica a účtovníctvo

Povinnosť používania registračných pokladníc je nástrojom na okamžité vyhotovenie dokladu, ktorý je podnikateľ povinný kupujúcemu vydať a zároveň slúži na efektívne vedenie evidencie tržieb v hotovosti. Príspevok objasňuje základné rozdiely používania ERP a používania VRP, popisuje rôzne druhy dokladov vydávaných z registračnej pokladnice a spôsoby ich účtovania a príklady účtovania evidovaných tržieb a príjmov.

Čítať celé

Daňový tip: Príjem z predaja nehnuteľnosti

Ak daňovník predal dom, byt, garáž či pozemok, automaticky to ešte neznamená, že tento príjem musí zdaniť. Či ho musí dať do daňového priznania závisí od viacerých vecí. Kedy ide o oslobodený príjem, kedy treba podať daňové priznanie, aké daňové výdavky je možné uplatniť, kedy sa platí zdravotné poistenie?

Čítať celé

Prepravné služby tovaru podľa zákona o DPH

Príspevok je venovaný uplatňovaniu zákona o DPH pri poskytovaní služieb v nákladnej doprave. Určuje kritériá pre určenie miesta dodania konkrétnej prepravnej služby, osobu povinnú platiť daň, vymedzuje zdaniteľné osoby, ktoré sú povinné sa pred dodaním služby registrovať. Článok vysvetľuje aj povinnosti príjemcov služby, dodanie služieb prepravy nezdaniteľným osobám a zdaňovanie doplnkových služieb pri preprave tovaru.

Čítať celé

Vedenie účtovníctva organizačnej zložky

Akým spôsobom má postupovať pri vedení účtovníctva zahraničná osoba, ktorá podniká na území SR prostredníctvom organizačnej zložky? Kedy jej vzniká stála prevádzkareň? A naopak, ako má postupovať slovenský podnikateľ, keď si zriadi organizačnú zložku v zahraničí?

Čítať celé

Pripravovaná novela zákona o DPH 2016

Vybrané body navrhovanej novely zákona o DPH, ktorá má platiť od 1. 1. 2016. Najdôležitejšou zmenou bude možnosť platiteľov DPH so stanoveným obratom posunúť daňovú povinnosť za dodané tovary a služby až na moment prijatia platby od odberateľa.

Čítať celé

Nové videoškolenie: Ako sa pripraviť na audit

12.10.2015

Má aj Vaša spoločnosť povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom? Aktuálne pridané videoškolenie objasňuje, v čom audit a práca audítora spočíva, čo účtovnú jednotku počas auditu čaká a na čo sa má pripraviť.

Čítať celé

Bloček z ERP v hodnote vyššej ako 1 000 EUR

8.10.2015  /  Nadežda Cígerová

Ako zaúčtovať bloček z registračnej pokladnice vystavený na 2 360 €? Vzniká nárok na odpočítanie dane, je možné ho zahrnúť do účtovníctva a do nákladov? Dodávateľ nechce bloček z registračnej pokladnice prepracovať na faktúru.

Čítať celé

Konferencia: Koncepcia nového zákona o odpadoch a jeho zavedenie do praxe

5.10.2015

Primátori, starostovia, vedúci odborov životného prostredia, potrebujete vedieť viac o najdôležitejších zmenách v novom zákone o odpadoch? Potrebujete poradiť pri zavádzaní nového zákona v podmienkach mesta, obce do praxe? Na vaše otázky vám budú odpovedať najpovolanejší zamestnanci ministerstva životného prostredia či Slovenskej inšpekcie ŽP. 

Čítať celé

Návrh novely stavebného zákona

25.9.2015  /  S-EPI, s.r.o.

NR SR schválila v I. čítaní novelu stavebného zákona a zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ktorá bola predložená za účelom zefektívnenia povoľovacích procesov tak, aby bolo možné realizovať povoľovanie stavieb významnej investície v čo najkratšom časovom horizonte.


Predstavitelia justície sa zhodli na potrebe zmeniť Trestný poriadok

22.9.2015  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Najvyšší predstavitelia justície rokovali s ministrom spravodlivosti o spresnení pravidiel pri rozhodovaní o väzbe v súvislosti s konaním po povolení obnovy konania.


Vláda schválila 48 návrhov zákonov

2.9.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Vláda Slovenskej republiky schválila 26. augusta 2015 na svojom rokovaní 48 návrhov zákonov. Ide o posledné návrhy zákonov, ktoré bude možné, podľa aktuálneho harmonogramu rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky, schváliť v riadnom legislatívnom procese v tomto volebnom období.

tst-partner-logo.png

Zástupcovia krajín V4 podpísali memorandum o podpore startupov

13.10.2015  /  SITA a.s.

Slovensko je od 12. októbra 2015 súčasťou významnej dohody, ktorá posilní spoluprácu v rámci V4 v oblasti inovácií a podnikania. Krajiny Vyšehradskej štvorky podpísali memorandum o porozumení, ktorého cieľom je posilniť spoluprácu krajín v oblasti podpory inovácií a inovatívnych firiem (startupov).

Čítať celé

Znížená sadzba dane na alkohol platí len do 43 litrov

12.10.2015  /  SITA a.s.

Základná sadzba spotrebnej dane z alkoholických nápojov je 1 080 eur za hektoliter čistého alkoholu. Uplatnená môže byť aj znížená sadzba spotrebnej dane 540 eur za hektoliter čistého alkoholu, ale len do 43 litrov za jedno výrobné obdobie na jednu osobu a jeho domácnosť.

Čítať celé

Priemerná starobná penzia dosahuje 409,4 eura

9.10.2015  /  SITA a.s.

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku ku koncu septembra predstavoval 409,39 eura. V porovnaní s koncom septembra vlaňajška ide o nárast o 10 eur. Predčasný starobný dôchodok dosahoval v priemere 391,73 eura, čo predstavuje medziročný nárast o 3,82 eura.

Čítať celé