Prihlásiť
titulná strana Daňová kaviareň Vzdelávanie Blog DÚPP DaÚ

Daň z motorových vozidiel od 1. 1. 2015

Od 1. januára 2015 daň z motorových vozidiel už nie je miestnou daňou, neriadi sa všeobecne záväznými nariadeniami jednotlivých VÚC, ale je určená povinne a jednotne zákonom. Nový zákon novoupravuje predmet dane, daňovníkov, vznik a zánik daňovej povinnosti, platenie preddavkov, zjednocuje sadzby dane pre celé územie SR. Pozrite si prehľad všetkých zmien.

Čítať celé

Zmeny v cestovných náhradách od 1. 3. 2015

Zmeny v zákone o cestovných náhradách boli vyvolané úpravami v Zákonníku práce ohľadom dočasného pridelenia agentúrou dočasného zamestnávania alebo zamestnávateľom. Ich cieľom je riešiť problém vyplácania zamestnancov cez cestovné náhrady za fiktívne pracovné cesty počas trvania dočasného pridelenia. Upravila sa tiež miera krátenia stravného pri paušalizácii cestovných náhrad.

Čítať celé

Transferové oceňovanie: Metódy zisťovania zdaniteľných rozdielov

Transferové oceňovanie je cielené oceňovanie výrobkov, služieb a iných plnení, ktorým sa realizuje presun zisku tam, kde je to výhodnejšie. Uvádzame príklady aplikácií jednotlivých metód na zistenie rozdielu vplyvom transferovej ceny medzi závislými osobami.

Čítať celé

Daňový tip: Technické zhodnotenie hmotného majetku

S uplatňovaním technického zhodnotenia hmotného majetku v praxi neustále pretrvávajú sporné situácie. Častým problémom pre správne posúdenie je rozlíšenie opravy dlhodobého hmotného majetku od jeho technického zhodnotenia. Výdavky na technické zhodnotenie sa zahŕňajú do daňových výdavkov dlhodobo formou odpisov, zatiaľ čo výdavky na opravu sú priamym daňovým výdavkom.

Čítať celé

Rozdelenie zisku spoločníkom a odvody

Spoločníci majú právo podieľať sa na čistom zisku spoločnosti. Prinášame príklad, ako má spoločnosť postupovať z pohľadu platenia daní a odvodov, keď sa spoločníci rozhodnú rozdeliť si zisk z minulých rokov.

Čítať celé

Zaradenie reštaurácie do odpisovej skupiny

20.5.2015  /  Nadežda Cígerová

Spoločnosť vlastní prevádzku reštaurácie umiestnenú na prízemí obytného domu. Do ktorej odpisovej skupiny sa má reštaurácia zaradiť? Je pre zaradenie podstatný účel využitia alebo kód stavby uvedený na liste vlastníctva?

Čítať celé

Interná smernica: Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

18.5.2015

Aktualizovali ste si už smernicu k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku? Prinášame Vám vzor internej smernice so zapracovanými zmenami v zaraďovaní a odpisovaní majetku od 1. 1. 2015.

Čítať celé

Podnikatelia vstupujúci na nové trhy sú v bezpečí. Riziko platobnej neschopnosti nových zákazníkov je nulové | Inzercia

14.5.2015

S rozširovaním podnikania do nových oblastí sú väčšinou spojené aj určité riziká. Okrem neznalosti trhu, legislatívy a často aj jazyka, to môže byť aj nedostatok informácií o potenciálnych zákazníkoch a s nimi spojené riziko neúhrady faktúr. Existuje však skvelé riešenie - Bezregresný faktoring.

Čítať celé

NR SR schválila kódexy civilného práva

22.5.2015  /  S-EPI, s.r.o.

Dňa 21. mája 2015 Národná rada SR schválila reformu civilného práva procesného. Nové kódexy (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok) nahradia socialistický Občiansky súdny poriadok z roku 1963.


Vláda SR: Novela Notárskeho poriadku

21.5.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Vláda Slovenskej republiky schválila 20. mája 2015 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).


Vláda SR: Novela zákona o strelných zbraniach a strelive

5.5.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Navrhuje sa zavedenie evidencie expanzných zbraní, ktoré boli upravené zo zbraní kategórie A, kategórie B a kategórie C z dôvodu ich masívneho rozšírenia, čo môže viesť k ohrozeniu bezpečnostnej situácie v SR.

tst-partner-logo.png

OĽaNO opätovne nepresadilo platby faktúr podľa splatnosti

22.5.2015  /  SITA a.s.

Hnutie OĽaNO v parlamente opätovne neuspelo s novelou Obchodného zákonníka, ktorou chceli docieliť, aby podnikatelia platili faktúry v poradí podľa dátumu splatnosti. Poslanci ich návrh zamietli. Novela mala zamedziť uprednostňovaniu určitých osôb pri vyplácaní faktúr alebo iných peňažných záväzkov.

Čítať celé

Majetkové priznania sa nezmenia

22.5.2015  /  SITA a.s.

Parlament neschválil novelu zákona o majetkových priznaniach niektorých verejných činiteľov, ktorou chceli nezaradení poslanci znížiť počet zamestnancov, ktorí musia podávať majetkové priznania o takmer 70 percent a u zvyšných výrazne sprísniť kontrolné mechanizmy, aby podávanie priznaní nebolo len formalitou.

Čítať celé

Výbery z vkladných knižiek na doručiteľa sa nezavedú

21.5.2015  /  SITA a.s.

Novelu Občianskeho zákonníka, ktorá opätovne zavádzala možnosť výberu nasporených finančných prostriedkov z vkladných knižiek na doručiteľa, parlament zamietol. Opozičný poslanec v návrhu neúspešne presadzoval, aby sporitelia mali právo na výplatu zostatku zrušeného vkladu do 31. decembra 2016.

Čítať celé