www.skdp.sk

Daňové hľadisko prenájmu

Máte majetok obstaraný na lízing? S účinnosťou od 1. 1. 2015 došlo k zmenám definície a základných podmienok pre finančný prenájom, zvýhodnené lízingové odpisovanie bolo zrušené. Limituje sa vstupná cena automobilov a ustanovil sa limit nájomného za operatívny prenájom osobných automobilov.

Čítať celé

Nadmerný odpočet DPH a jeho vrátenie

Prevýšenie vstupnej dane z pridanej hodnoty nad daňou výstupnou predstavuje nadmerný odpočet. Lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu závisia od toho, či sa nadmerný odpočet odpočítava od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období alebo platiteľ spĺňa podmienky na skoršie vrátenie nadmerného odpočtu, alebo či je predmetom daňovej kontroly.

Čítať celé

Nové úpravy pri zisťovaní základu dane

Od začiatku roka 2015 došlo k zmenám súvisiacim s výdavkami a príjmami, ktoré sa zahrnujú do základu dane iba za podmienok stanovených v zákone. Ide napr. o možnosť zahrnutia zmarených investícií a inventarizačného prebytku odpisovaného majetku do základu dane, výdavky daňovo uznané až po zaplatení, úpravu základu dane prenajímateľa, ako aj spätný finančný lízing.

Čítať celé

Zmeny v účtovej osnove a účtovaní podnikateľov v roku 2015

Predmetom poslednej novelizácie postupov účtovania v podvojnom účtovníctve boli zmeny vo vykazovaní údajov v riadnej a mimoriadnej účtovnej závierke. Zrušili sa účty účtovej skupiny 58 – Mimoriadne náklady a 68 – Mimoriadne výnosy, zaviedla sa nová rámcová účtová osnova pre podnikateľov, zrušili sa prevodové účty medzi hospodárskou, finančnou a mimoriadnou činnosťou.

Čítať celé

Daňový bonus a štúdium v roku 2015

V súvislosti so štúdiom, prázdninami a začiatkom nového školského roka v niektorých prípadoch vzniká alebo naopak zaniká nárok na uplatnenie daňového bonusu. Keďže za neoprávnene vyplatený daňový bonus sú rovnaké sankcie ako pri krátení dane, je dôležité dodržať podmienky na jeho uplatnenie.

Čítať celé

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2016 – vyrovnávací príplatok

30.7.2015  /  Finančné riaditeľstvo SR

Vyrovnávací príplatok bude ovplyvňovať úhrnnú sumu vyplateného dôchodku pre účely výpočtu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Čítať celé

Podvody s bločkami – príklady obchádzania kontrolného výkazu DPH

27.7.2015  /  Finančné riaditeľstvo SR

Podnikatelia obchádzajú kontrolný výkaz DPH prostredníctvom jeho jedinej anonymnej časti B3. Finančná správa zriadila na kontrolu časti B3 kontrolného výkazu DPH špecializovaný tím, kontrolná akcia je bez časového obmedzenia.

Čítať celé

Zmeny v zákone o ERP od 1. 7. 2015

23.7.2015  /  Finančné riaditeľstvo SR

Finančné riaditeľstvo SR uverejnilo informáciu o zmenách zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorý sa od 1. júla 2015 doplnil novelou zákona o účtovníctve.

Čítať celé

Pripravuje sa zefektívnenie vymáhania pohľadávok štátu

21.7.2015  /  JUDr. Robert Gogola

Ministerstvo financií SR chce prostredníctvom návrhu novely zákona o pohľadávkach štátu zefektívniť systém vymáhania pohľadávok štátu, ktorý je v súčasnosti často zdĺhavý. 


Návrh nariadenia vlády SR na vykonanie zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií

10.7.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Návrhom nariadenia sa určuje, že predmetnou právnickou osobou je s.r.o. založená Ministerstvom financií SR, pričom jej posilnené vlastné zdroje financovania sú vo výške 20 miliónov eur.


Návrh novely zákona o fluórovaných skleníkových plynoch

10.7.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Cieľom novely zákona je chrániť životné prostredie znižovaním a predchádzaním emisií fluórovaných skleníkových plynov, stanoviť pravidlá obmedzovania, používania, zhodnotenia a zneškodnenia týchto plynov, ako aj výrobkov a zariadení, ktoré tieto plyny obsahujú.

tst-partner-logo.png

V júni na Slovensku pracovalo takmer 22,9 tis. cudzincov

27.7.2015  /  SITA a.s.

Najpočetnejšie zastúpenie na slovenskom pracovnom trhu majú občania Rumunska, ktorých ku koncu prvého polroka tohto roka na Slovensku pracovalo takmer 5,8 tisíc.

Čítať celé

Členovia WTO dosiahli dohodu o zrušení ciel na IT produkty

24.7.2015  /  SITA a.s.

Členovia Svetovej obchodnej organizácie dokončili dohodu o zrušení ciel na IT produkty v hodnote 1 bil. USD. Cieľom opatrenia je podporiť výrobcov. Dohoda rozšíri zoznam IT produktov, na ktoré sa nebudú vzťahovať clá, o 200 položiek. Ide pritom o rôzne produkty od hracích konzol po medicínske zariadenia.

Čítať celé

Kiska vrátil parlamentu tzv. protischránkový zákon

24.7.2015  /  SITA a.s.

Prezident SR vrátil parlamentu novelu zákona o verejnom obstarávaní, tzv. protischránkový zákon a navrhol jeho schválenie s predloženými zmenami. Na základe zákona má vzniknúť register konečných užívateľov výhod, teda skutočných vlastníkov firiem zúčastňujúcich sa vo verejnom obstarávaní.

Čítať celé