www.skdp.sk

Účtovná závierka podnikateľov v jednoduchom účtovníctve za rok 2015

Príspevok sa venuje postupu pri uzatváraní peňažného denníka a ostatných účtovných kníh vrátane praktických príkladov na uzávierkové účtovné operácie, zásadám pri inventarizácii majetku a záväzkov vrátane účtovania inventarizačných rozdielov, postupu pri vyplnení účtovných výkazov a napokon určeniu majetku, ktorý sa uvádza v účtovnej závierke.

Čítať celé

Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 2015

Od roku 2015 dochádza k významnej zmene účtovnej závierky, keď budú celkom tri účtovné závierky – mikro, malá a veľká účtovná závierka. Upozorňujeme na najdôležitejšie účtovné, ale aj daňové zmeny a súvislosti týkajúce sa tohto obdobia. Príspevok pomôže účtovným jednotkám pri vykonaní uzávierkových prác a zostavení účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2015.

Čítať celé

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015

Podnikateľov, ktorí používajú automobily na podnikanie, čaká v januári 2016 pri podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel niekoľko noviniek. Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane za zdaňovacie obdobie roka 2015 je do pondelka 1. 2. 2016. Daňové priznanie sa podáva na novom tlačive miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu alebo sídla daňovníka.

Čítať celé

Koncoročné povinnosti platiteľa DPH za rok 2015

Zákon o DPH definuje aj povinnosti, ktoré má platiteľ dane na konci kalendárneho roku. Patrí tu predovšetkým ročné vysporiadanie odpočítanej dane a úprava odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku. Mesační platitelia DPH musia tieto prepočty vykonať do 25. januára 2016 v daňovom priznaní za december 2015.

Čítať celé

Zmeny a doplnenia zákona o DPH od 1. 1. 2016 a 1. 4. 2016

Príspevok objasňuje jednotlivé ustanovenia novely zákona o DPH, ktorá nadobúda účinnosť od 1. januára 2016. Medzi významné opatrenia patrí najmä zavedenie prenosu daňovej povinnosti na platiteľa, ktorý je príjemcom stavebných prác, ako aj rozšírenie okruhu tovarov, na ktoré sa bude uplatňovať znížená sadzba dane vo výške 10 % zo základu dane.

Čítať celé

Metodický pokyn k prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác

4.2.2016  /  Finančné riaditeľstvo SR

MF SR vydalo pomerne rozsiahly metodický pokyn k prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení od 1. januára 2016.

Čítať celé

Odpočítanie dane pri stavebných prácach pri prenose daňovej povinnosti

2.2.2016  /  Nadežda Cígerová

Stavebná spoločnosť, platiteľ DPH, vystaví faktúru pre príjemcu stavebných prác bez DPH, uplatní samozdanenie. Ako to bude s odpočítaním dane z dodávateľských faktúr, na základe ktorých bol nakúpený materiál?

Čítať celé

Nové videoškolenie: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2015

1.2.2016  /  Ing. Vladimír Ozimý

Vo videoškolení poskytuje lektor Ing. Vladimír Ozimý praktický návod na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2015 na novom tlačive.

Čítať celé

Čím sa bude Európsky parlament zaoberať v roku 2016?

22.1.2016

Pozrite si prehľad najdôležitejších tém, ktorými sa bude zaoberať Európsky parlament (EP) v roku 2016. Popri témach ako migrácia a klimatické zmeny bude chcieť EP posilniť agentúry na vymáhanie práva, vniesť spravodlivosť do zdaňovania firiem a zlepšiť pravidlá ochrany údajov.


Návrh zmeny vykonávacej vyhlášky k zákonu o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi

11.12.2015  /  S-EPI, s.r.o.

V návrhu sú nové vzory žiadosti o poskytnutie právnej pomoci a žiadosti o poskytnutie právnej pomoci súvisiacej s oznamovaním protispoločenskej činnosti.


Návrh novely zákona o tepelnej energetike

19.11.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Cieľom návrhu zákona je poskytnúť ustanoveným aktívam držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, exekučnú imunitu.

tst-partner-logo.png

SZČO a dobrovoľným poistencom rastú minimálne odvody

4.2.2016  /  SITA a.s.

Minimálne odvody na sociálne poistenie pre SZČO sa od začiatku tohto roka zvýšili zo 136,57 eura na 142,20 eura, vyššiu sumu minimálnych odvodov treba zaplatiť na účet Sociálnej poisťovne najneskôr 8. februára tohto roka.

Čítať celé

Nezamestnanosť v SR aj v celej eurozóne klesla

3.2.2016  /  SITA a.s.

Miera nezamestnanosti v rámci celej Európskej únie sa v decembri oproti novembru stabilizovala na hodnote 9 %, čo je najmenej od júna 2009. Sezónne upravená miera nezamestnanosti v eurozóne v decembri klesla na 10,4 %, kým v decembri 2014 bola vo výške 11,4 %.

Čítať celé

Firmy spolupracujúce s EK by mohli dostať nižšie pokuty

2.2.2016  /  SITA a.s.

Spoločnosti, ktoré priznajú, že porušovali pravidlá, by mohli platiť nižšiu pokutu. To by pomohlo zrýchliť vyšetrovanie v oblasti porušovania princípov hospodárskej súťaže.

Čítať celé