Prihlásiť
titulná strana Daňová kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog

Úprava základu dane o neuhradené záväzky od 1. 1. 2014

Úprava základu dane o neuhradené záväzky sa od 1. januára 2014 výrazne mení. Pozrite si videosekvenciu o prísnejších daňových pravidlách, ktoré čakajú na daňovníkov, ktorí si svoje záväzky včas neuhradia.

Čítať celé

Zdaňovanie príjmov verejnej obchodnej spoločnosti

Verejná obchodná spoločnosť je vhodnou formou podnikania najmä z dôvodu, že umožňuje začať podnikať bez vlastného kapitálu. Pri jej založení nie je povinnosť vkladu do základného imania. Akým spôsobom sa zdaňuje príjem spoločníkov vo forme podielov na výsledku hospodárenia v. o. s. a ako príjem z prijatých úrokov z vkladov do tejto spoločnosti?

Čítať celé

Zmeny v účtovníctve v roku 2014, mikro účtovná jednotka

Posledná novela zákona o účtovníctve ustanovuje novú skupinu účtovných jednotiek – mikroúčtovné jednotky, upresňuje systém registra účtovných závierok a zjednodušuje oceňovanie. Novelizovali sa aj postupy účtovania v PÚ a opatrenie na zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve.

Čítať celé

Preddavky na daň z príjmov FO a PO na rok 2014

Preddavkom na daň je povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, kedy ešte nie je známa skutočná výška dane za toto obdobie. Preddavok na daň sa platí miestne príslušnému správcovi dane v eurách. Po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň započítajú na úhradu dane za zdaňovacie obdobie, na ktoré boli zaplatené.

Čítať celé

Poznámky k účtovnej závierke za účtovné obdobie 2013 - videoškolenie

Skúsený lektor Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. vo videoškolení upozorňuje na zmeny v poznámkach, prináša komentovaný postup na vyplnenie textovej aj tabuľkovej časti poznámok, pomocou praktických príkladov pomáha zorientovať sa v ich obsahovej náplni, objasňuje postup podania poznámok na stránke FR SR a spôsob ich uloženia do registra účtovných závierok.

Čítať celé

2 % z daní môžu zamestnanci darovať do konca apríla

14.4.2014  /  Finančná správa SR

Ak sa zamestnanec rozhodol poukázať sumu 2 % alebo 3 % zaplatenej dane, predloží daňovému úradu vyhlásenie s prílohami a potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do konca apríla.

Čítať celé

Zverejňovanie účtovných závierok v Registri účtovných závierok

14.4.2014  /  Finančná správa SR

Pre potreby zverejňovania účtovných závierok v Registri účtovných závierok je potrebné účtovnú závierku predložiť kompletnú. Ak subjekt doručí len niektoré jej časti, napr. bez poznámok, účtovná závierka nebola predložená.

Čítať celé

Vlastné výrobky použité na reprezentačné účely

9.4.2014  /  Ing. Iveta Kolenová

Spoločnosť vyrába odevné výrobky, z ktorých väčšina obsahuje logo firmy. Môže ich použiť na reklamné účely pri dodržaní podmienky, že hodnota výrobku neprevyšuje hranicu stanovenú zákonom o dani z príjmov 16,60 €?

Čítať celé

EP schválil nový Európsky námorný a rybársky fond

17.4.2014  /  Mgr. Matej Zvrškovec

Európsky parlament dnes prevažnou väčšinou hlasov schválil Európsky námorný a rybársky fond (EMFF). S rozpočtom 6,5 miliardy EUR na roky 2014 – 2020 bude fond financovať projekty na realizáciu novej reformovanej spoločnej rybárskej politiky (SRP) a rybárom a pobrežným komunitám poskytne financie na to, aby sa prispôsobili zmeneným pravidlám. Fond bude financovať aj projekty na podporu tzv. „modrého“ rastu a zamestnanosti v rámci integrovanej námornej politiky Európskej únie (INP).


Nové pravidlá na odstránenie prekážok vo voľnom pohybe pracovníkov

15.4.2014  /  Mgr. Matej Zvrškovec

Rada ministrov EÚ prijala novú smernicu, ktorá má na národnej úrovni zabezpečiť lepšie uplatňovanie práva občanov EÚ pracovať v inom členskom štáte. Cieľom nových pravidiel je preklenúť rozdiel medzi deklarovanými právami a skutočnosťou a uľahčiť ľuďom, ktorí pracujú alebo si hľadajú zamestnanie v inej krajine, uplatňovanie ich práv v praxi. Členské štáty majú teraz dva roky na to, aby túto smernicu transponovali do vnútroštátneho práva.


Návrh novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady...

11.4.2014  /  Bc. Ivana Gumanová

Cieľom návrhu zákona je odstrániť niektoré interpretačné nejasnosti vyplývajúce z praxe, taktiež zjednodušiť správu miestnych daní, posilniť právnu istotu daňovníkov a umožniť zavedenie úľav pri poplatku za komunálny odpad pre vybrané skupiny obyvateľov. Navrhuje sa, aby sa do zákona doplnilo nové splnomocnenie pre správcov dane v súvislosti so zdanením pozemkov, ktoré umožní obciam určiť inú sadzbu dane z pozemkov pre tie pozemky, na ktorých sa nachádzajú transformačné stanice alebo predajné stánky.

tst-partner-logo.png

Rezort financií pripravil zmeny v daňových zákonoch

16.4.2014  /  SITA a.s.

Daňové zákony na Slovensku čakajú viaceré zmeny. Ministerstvo financií pripravilo sériu novelizácií, ktorými chce zaviesť zmeny pri správe dane z pridanej hodnoty, používaní registračných pokladníc či pri daňových kontrolách. Daňové úrady by mali dostať možnosť vrátiť preverenú časť nadmerných odpočtov DPH ešte pred ukončením daňovej kontroly.

Čítať celé

Podnikateľské prostredie nie je podľa SOPK adekvátne

16.4.2014  /  SITA a.s.

Slovenská obchodná a priemyselná komora nepovažuje kvalitu podnikateľského prostredia a snahu slovenskej vlády o jej zlepšenie za adekvátne pre primeraný ekonomický rast. Požaduje zjednodušenie odvodového systému a následne zníženie odvodového zaťaženia pre právnické osoby.

Čítať celé

Počet poberateľov nezamestnaneckej dávky klesol

16.4.2014  /  SITA a.s.

Sociálna poisťovňa vyplatila v marci tohto roka dávku v nezamestnanosti vyše 37,9 tis. osobám. V porovnaní s februárom sa počet poberateľov tejto dávky znížil o 850 osôb. Medziročne počet poberateľov dávky minulý mesiac klesol o vyše 7,7 tis. ľudí. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.

Čítať celé