Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva za rok 2014

Príspevok obsahuje podrobné postupy pre správne zostavenie účtovnej závierky. Účtovná závierka sa zostavuje na nových tlačivách, pričom na jej vyhotovenie má vplyv množstvo legislatívnych zmien účinných od 1. januára 2014. Závierka mikro účtovných jednotiek, ktorá sa zostavuje prvýkrát, je administratívne podstatne menej náročná - obzvlášť obsahová náplň poznámok je významne skrátená.

Čítať celé

Úprava odpočítavanej DPH na konci roka 2014

V daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka (t. j. za december, prípadne za štvrtý štvrťrok 2014) je potrebné vykonať úpravu odpočítavanej dane. Vypočítaný rozdiel vysporiada platiteľ v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu.

Čítať celé

Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2014

Podnikateľ, ktorý účtuje v sústave JÚ, má povinnosť zostaviť riadnu účtovnú závierku za rok 2014 k 31. 12. 2014. V účtovnej závierke sa prezentujú všetky skutočnosti, ktoré boli v roku 2014 predmetom účtovníctva. Účtovná závierka sa zostavuje do 31. 3. 2015.

Čítať celé

Daň z motorových vozidiel za rok 2014

Daňovník dane z motorových vozidiel je povinný za motorové vozidlá, ktoré sú predmetom dane, podať daňové priznanie za rok 2014 do 2. 2. 2015, a to aj ak mu vznikla daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia niekoľkokrát. Výšku dane určuje vyšší územný celok vo všeobecne záväznom nariadení.

Čítať celé

Manká a škody v účtovníctve a ich vplyv na dane podnikateľov

V účtovnej závierke a v daňovom priznaní je potrebné vysporiadať aj manká a škody. Tieto sa považujú za daňové výdavky len za určených podmienok a v ustanovenom rozsahu. Z pohľadu zákona o DPH je potrebné určiť, či v dôsledku manka a škody je potrebné vrátiť odpočítanú daň. V poslednom období ide o veľmi aktuálnu tému.

Čítať celé

Najčastejšie otázky a odpovede k novele zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2015

27.1.2015  /  Ing. Vladimír Ozimý

Stručný videoprehľad najpodstatnejších zmien. Vo videu sa dozviete, aké zmeny nastávajú pri finančnom prenájme, odpisoch, čo bude pre daňové subjekty zložitejšie ako v minulosti a tiež aké prínosy novela priniesla zamestnancom.

Čítať celé

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti za zdaňovacie obdobie roka 2015

23.1.2015

Priznanie k dani z nehnuteľnosti sa za zdaňovacie obdobie roka 2015 podáva do 2. februára 2015 už na novom tlačive, ktoré je spoločné pre právnické aj fyzické osoby. Stiahnite si editovateľný vzor daňového priznania.

Čítať celé

Metodické usmernenie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2014, 2015

19.1.2015  /  Finančné riaditeľstvo SR

Usmernenie objasňuje aj nový výpočet predpokladanej dane na zdaňovacie obdobie roku 2015, na základe ktorej sa platia preddavky na daň v roku 2015.

Čítať celé

Návrh zákona o verejnom obstarávaní

26.1.2015  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Medzi ciele návrhu patrí zefektívnenie a urýchlenie procesov verejného obstarávania prostredníctvom povinnej elektronizácie, väčšia flexibilita a zníženie administratívnej záťaže, uľahčenie prístupu malým a stredným podnikom na trh.


Návrh novely zákona o dráhach

20.1.2015  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Medzi cieľmi návrhu zákona je aj prebratie schválenej smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor v transpozičnej lehote do 16. júna 2015.


Návrh novely zákona o sociálnom poistení

20.1.2015  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom návrhu zákona je zaviesť nové právne inštitúty ako minimálny dôchodok, ktorý má zabezpečiť poistencovi, ktorý počas väčšiny svojho pracovného života vykonával zárobkovú činnosť, dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. 

tst-partner-logo.png

Poslanci schválili novelu obstarávania napriek výhradám Kisku

29.1.2015  /  SITA a.s.

Parlament opätovne schválil novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorú vrátil prezident na opätovné prerokovanie. Poslanci schválili tri z ôsmich pripomienok hlavy štátu. Zmeny v obstarávaní by mali znemožniť schránkovým firmám s neznámymi vlastníkmi získavať verejné zákazky.

Čítať celé

Poslanci prelomili veto a opäť schválili novelu Zákonníka práce

29.1.2015  /  SITA a.s.

Parlament opätovne a v pôvodnom znení schválil novelu Zákonníka práce, ktorou sa od začiatku marca tohto roka sprísnia podmienky pre agentúrne zamestnávanie. Spolu so Zákonníkom práce sa novelizoval aj zákon o pedagogických zamestnancoch. Pracovný pomer na určitý čas tak bude možné s pedagogickým zamestnancom dohodnúť najkratšie do 31. augusta.

Čítať celé

Druhý pilier sa otvorí od 15. marca 2015 na tri mesiace

29.1.2015  /  SITA a.s.

Druhý dôchodkový pilier by sa mal otvoriť od 15. marca do 15. júna tohto roka. V rovnakom období budú môcť vstúpiť do druhého piliera osoby, ktoré v sporivom pilieri nie sú. Možnosť opustiť systém majú dostať sporitelia okrem tých, ktorí si dohodli vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

Čítať celé