Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ

Daňový tip: Technické zhodnotenie hmotného majetku

S uplatňovaním technického zhodnotenia hmotného majetku v praxi neustále pretrvávajú sporné situácie. Častým problémom pre správne posúdenie je rozlíšenie opravy dlhodobého hmotného majetku od jeho technického zhodnotenia. Výdavky na technické zhodnotenie sa zahŕňajú do daňových výdavkov dlhodobo formou odpisov, zatiaľ čo výdavky na opravu sú priamym daňovým výdavkom.

Čítať celé

Rozdelenie zisku spoločníkom a odvody

Spoločníci majú právo podieľať sa na čistom zisku spoločnosti. Prinášame príklad, ako má spoločnosť postupovať z pohľadu platenia daní a odvodov, keď sa spoločníci rozhodnú rozdeliť si zisk z minulých rokov.

Čítať celé

Derivátové operácie z účtovného a daňového hľadiska

Ku kvalitnému finančnému riadeniu podnikateľského subjektu patrí využitie rôznych finančných derivátov, vďaka ktorým je možné mnohé druhy rizík eliminovať alebo znížiť a ušetriť tak značné finančné prostriedky. Príspevok prináša charakteristiku a členenie finančných derivátov, základné druhy derivátov a ich účtovanie v podvojnom účtovníctve a posúdenie z hľadiska zákona o dani z príjmov a DPH.

Čítať celé

Automobil v podnikaní – daňové výdavky v roku 2015

Od 1. 1. 2015 sa obmedzuje možnosť zahrnutia výdavkov na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie do daňových výdavkov. Pri odpisovaní sa ustanovil rovnaký spôsob odpisovania pri rôznych formách obstarania automobilu.

Čítať celé

Odpisy hmotného majetku od 1. 1. 2015

Od 1. 1. 2015 platia prísnejšie podmienky odpisovania majetku a uplatnenia daňovej zostatkovej ceny. Nové pravidlá platia tak pre majetok vo vlastníctve daňovníka, ako aj pre finančný prenájom majetku, ale tiež pre majetok využívaný formou operatívneho prenájmu.

Čítať celé

Daňové chyby a omyly

30.4.2015  /  Ing. Emil Burák, PhD.

Akých chýb v zdaňovaní sa majú daňovníci vyvarovať, ak nechcú zaplatiť na daniach viac, ako je nevyhnutné? Upozorňujeme na neustále sa opakujúce chyby živnostníkov a právnických osôb pri zdaňovaní i komunikácii so správcom dane.

Čítať celé

Splatnosť dane pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

27.4.2015  /  Nadežda Cígerová

Spoločnosť si odložila povinnosť podať daňové priznanie o 3 mesiace do 30. 6. 2015. Ak podá priznanie pred uplynutím tejto doby, napríklad už v apríli, musí v tento deň aj zaplatiť daň alebo zaplatenie dane môže odložiť až do 30. 6. 2015?

Čítať celé

Účtovné súvzťažnosti 2015

24.4.2015

Pripravili sme pre vás aktualizovanú príručku Účtovné súvzťažnosti pre rok 2015 v elektronickej podobe. Sú v nej zapracované zmeny a doplnenia, ktoré boli vykonané novelami postupov účtovania a zákona o účtovníctve v priebehu roka 2014.

Čítať celé

Vláda SR schválila návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

16.4.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Novelou zákona o verejnom obstarávaní sa zavádza definícia konečného užívateľa výhod na účely tohto zákona. 


Vláda SR schválila návrh nového autorského zákona

16.4.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Návrh nového autorského zákona sa sústreďuje na zabezpečenie efektívnejšieho výkonu práv autorov a iných nositeľov práv a zároveň zabezpečuje vyváženie záujmov na strane nositeľov práv a používateľov.


Vláda SR schválila návrh novely zákona o rodine

16.4.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Cieľom návrhu je zlepšiť podmienky ochrany detí a riešenie aktuálnych aplikačných problémov, ktoré boli identifikované za roky existencie a platnosti zákona o rodine a iných predpisov v ich vzájomných súvislostiach.

tst-partner-logo.png

Elektronizácia verejnej správy ide do finále

4.5.2015  /  SITA a.s.

Elektronická matrika, elektronické vybavovanie sociálnych dávok, výpis s registra trestov, či prihlásenie vozidla cez internet. Aj tieto služby vrátane desiatok ďalších budú môcť občania využívať už tento rok z pohodlia svojho domova prostredníctvom internetu.

Čítať celé

Nezamestnanosť nad 20 % malo na konci marca desať okresov

4.5.2015  /  SITA a.s.

Miera nezamestnanosti bola na konci marca tohto roka vyššia ako 20 % v desiatich okresoch na Slovensku. Oproti koncu marca minulého roka sa počet okresov presahujúcich 20-percentnú nezamestnanosť znížil o päť. Okresy, v ktorých bola na konci prvého štvrťroka tohto roka nezamestnanosť nad 20 %, patria do Prešovského, Banskobystrického alebo Košického kraja.

Čítať celé

Kiska začne odvolávať sudcov nad 65 rokov

30.4.2015  /  SITA a.s.

Prezident chce uplatniť svoju právomoc odvolávania sudcov nad 65 rokov tak, aby umožnil súdom pripraviť sa na ich odchod. Kiska tiež upozornil aj na povinnú bezpečnostnú previerku, ktorou sa výber sudcov momentálne objektívne predlžuje.

Čítať celé