Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ

Daňová licencia

S účinnosťou od 1. 1. 2014 bol do zákona o dani z príjmov zavedený nový inštitút daňovej licencie. Zavedením daňovej licencie nedochádza k zavedeniu novej dane alebo poplatku, ale zákon stanovuje minimálnu výšku dane z príjmov právnických osôb, ktorú je daňovník za príslušné zdaňovacie obdobie povinný zaplatiť.

Čítať celé

Operatívny lízing v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov

Operatívny lízing možno definovať ako prenájom majetku jedným subjektom (prenajímateľom) druhému subjektu (nájomcovi) za vopred dohodnuté nájomné. Okrem predpisov občianskeho a obchodného práva je problematika lízingu upravená aj v účtovných a daňových predpisoch.

Čítať celé

Príkazná zmluva – platenie poistného a zdanenie príjmu

Vykonanie určitej činnosti pre iného je možné za určitých podmienok dohodnúť v príkaznej zmluve. Príkazná zmluva môže mať charakter závislej činnosti, z ktorej sa odvádzajú sociálne a zdravotné odvody. Z príjmu sa potom platí daň a človek, ktorý na takúto zmluvu pracuje, je z hľadiska odvodov zamestnanec.

Čítať celé

Podiely na zisku (dividendy) - daňové a odvodové povinnosti v roku 2014

Pri zdaňovaní a platení odvodov z podielov na zisku treba zohľadniť množstvo faktorov, napr. obdobie, za ktoré bol zisk účtovne vykázaný, postavenie osoby, ktorej je tento podiel vyplácaný (majetková účasť príjemcu) alebo zdaňovacie obdobie, v ktorom boli fyzickej osobe dividendy vyplatené.

Čítať celé

Odpočet daňovej straty v roku 2014

Od 1. 1. 2014 sa zavádza nový spôsob uplatňovania odpočtu daňovej straty. Zároveň sa zmenili aj pravidlá, keď sa z odpočtu daňovej straty v ľubovoľnej výške v príslušnom zdaňovacom období prechádza na rovnomernú výšku v každom zdaňovacom období.

Čítať celé

Nové poučenie na vyplnenie súhrnného výkazu k DPH

20.10.2014  /  Ministerstvo financií SR

Vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2014 bolo uverejnené nové poučenie na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty platné už za október 2014.

Čítať celé

Refakturácia nákladov na opravu automobilu

15.10.2014  /  Ing. Vladimír Ozimý

Zamestnanec natankoval zlé palivo do firemného auta, lízingová spoločnosť refakturovala náklady s tým spojené. Ako to posúdiť z účtovného hľadiska a z pohľadu DPH?

Čítať celé

Zmeny v nových vzoroch tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

14.10.2014  /  Finančné riaditeľstvo SR

Stručný popis zmien v nových vzoroch tlačív platných za rok 2014 v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti oproti tlačivám platným v roku 2013.

Čítať celé

Návrh zákona o poisťovníctve

21.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Predmetom návrhu zákona sú niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, organizáciou, riadením a vykonávaním činností poisťovní a zaisťovní so sídlom na území Slovenskej republiky, úprava reorganizácie a niektorých vzťahov súvisiacich s ich zánikom.


Návrh zákona novely zákona o stimuloch pre výskum a vývoj

16.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom návrhu je, aby bolo možné aj v roku 2015 pokračovať v podpore výskumu a vývoja u malých a stredných podnikov a napĺňať uznesenie Vlády SR č. 227/2013 B. 107 k opatreniam v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu.


Návrh novely nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z.

16.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom návrhu nariadenia je skvalitnenie prideľovania normatívnych príspevkov zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení určených na účely osobných nákladov i prevádzkových nákladov.

tst-partner-logo.png

Vznikne Centrálny register exekúcií

22.10.2014  /  SITA a.s.

Vznik registra je upravený v zákone o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, ktorý schválil parlament. Centrálny register exekúcií bude prevádzkovať Slovenská komora exekútorov a budú sa v ňom nachádzať všetky exekúcie, ktoré ešte nie sú právoplatne skončené.

Čítať celé

Poslanci schválili založenie s.r.o. s eurovým základným imaním

22.10.2014  /  SITA a.s.

Poslanci NR SR schválili zmeny v Obchodnom zákonníku. Bude možné vytvoriť dva typy spoločností s ručením obmedzeným. Podľa vzoru Nemecka by sa mali deliť na tzv. riadne a na start-up spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré bude možné vytvárať už so základným imaním od jedného eura.

Čítať celé

V hmotnej núdzi bolo v septembri 5,63 % ľudí

22.10.2014  /  SITA a.s.

Dávky v hmotnej núdzi na konci septembra dostávalo 152,2 tis. osôb. Medziročne sa počet poberateľov týchto dávok znížil o 33,3 tisíc. Najväčší podiel ľudí poberajúcich dávky v hmotnej núdzi na celkovom počte obyvateľov daného regiónu bol v okresoch Revúca, Rimavská Sobota a Rožňava.

Čítať celé