Prihlásiť

Pohľadávky z aspektu daní a účtovníctva

Pohľadávka je súčasťou obchodného majetku, vykazuje sa na strane aktív v súvahe (podvojné účtovníctvo) alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch (jednoduché účtovníctvo). Článok podrobne rozoberá problematiku vzniku a zániku pohľadávok, vznik kurzových rozdielov a oceňovanie a účtovanie pohľadávok.

Čítať celé

Predaj a kúpa podniku

Podnik ako objekt vlastníckeho práva môže byť predmetom kúpy a predaja. Príspevok rozoberá právnu úpravu predaja a kúpy podniku, účtovanie v podvojnom účtovníctve podnikateľov, predaj a kúpu podniku z hľadiska dane z príjmov, z hľadiska DPH a prináša praktické príklady predaja a kúpy podniku s posúdením daňových dosahov.

Čítať celé

Poistenie podnikateľskej činnosti z hľadiska daní a účtovníctva

Výkon podnikateľskej činnosti je spojený s množstvom rizík, z ktorých sa mnohé dajú efektívne poistiť. Kedy je možné uznať poistné za daňový výdavok? Následne poistné udalosti predstavujú určitú majetkovú ujmu, s ktorou sa musia podnikatelia vysporiadať z pohľadu majetkovo-právneho a tiež z pohľadu daní a účtovníctva.

Čítať celé

Daňové a nedaňové výdavky v roku 2015

Prinášame Vám prehľad zmien v oblasti daňových a nedaňových výdavkov, ku ktorým došlo novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 1. 1. 2015. Tieto zmeny sa nutne dotýkajú veľkej väčšiny podnikateľských subjektov. Svoje vedomosti z problematiky daňových a nedaňových výdavkov v zdaňovacom období roka 2015 si môžete preveriť aj v krátkom teste.

Čítať celé

Majetok využívaný aj na osobné účely po 1. 1. 2015

Od 1. 1. 2015 došlo k zvýhodňujúcej úprave uplatňovania daňových výdavkov pri majetku, ktorý sa využíva aj na súkromné účely. Zavedením možnosti krátenia výdavkov na 80 % sa zjednodušilo preukazovanie skutočnosti, či sa majetok reálne využíva len na podnikanie alebo aj na súkromné účely.

Čítať celé

Právne činnosti a ERP od 1. 4. 2015

1.7.2015  /  Finančné riaditeľstvo SR

Nové metodické usmernenie informuje advokátov, notárov a súdnych exekútorov, v ktorých prípadoch sú povinní evidovať tržbu prijatú v hotovosti od 1. 4. 2015 v registračnej pokladnici.

Čítať celé

Sadzba dane pri návesových jazdných súpravách

1.7.2015  /  Finančné riaditeľstvo SR

FR SR vydalo metodický pokyn k určeniu ročnej sadzby dane z motorových vozidiel v prípade ťahača a návesu, ktoré tvoria návesovú jazdnú súpravu.

Čítať celé

Obmedzenie možnosti zrýchleného odpisovania

26.6.2015  /  Ing. Ľubica Sekerková

Praktický príklad: Ako postupovať v prípade, ak dôjde aj k preradeniu majetku z jednej odpisovej skupiny do druhej a súčasne dôjde aj k zmene metódy odpisovania zo zrýchleného na rovnomerné?

Čítať celé

NR SR schválila novelu školského zákona

1.7.2015  /  S-EPI, s.r.o.

NR SR po viacerých odkladoch schválila dňa 30. 6. 2015 novelu školského zákona. Najviac diskutovanou bola zmena o právomociach miest, obcí a žúp pri voľbe riaditeľa základnej či strednej školy.


Návrh novely Trestného zákona

26.6.2015  /  S-EPI, s.r.o.

Návrhom zákona sa  transponuje do právneho poriadku SR Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní, ktorej predmetom je garancia procesných práv obvinených na informácie v rámci trestného konania a konania o  európskom zatýkacom rozkaze.


Návrh novely o platobných službách sľubuje zlepšenie podmienok pre spotrebiteľov

22.6.2015  /  JUDr. Robert Gogola

V prípade, ak by bola novela zákona prijatá v podobe, v akej je momentálne predložená, bude môcť spotrebiteľ jednoduchšie presunúť platobný účet k inému poskytovateľovi platobných služieb.

tst-partner-logo.png

Nový autorský zákon reaguje na moderné trendy

2.7.2015  /  SITA a.s.

Parlament schválil nový autorský zákon, ktorého cieľom je modernizácia, flexibilita, právna istota a prispôsobenie právnej úpravy európskym trendom tvorby, šírenia, používania a ochrany autorských diel, umeleckých výkonov, zvukových záznamov, vysielaní a databáz.

Čítať celé

Kultúrno-osvetová činnosť dostane nové pravidlá

2.7.2015  /  SITA a.s.

Parlament schválil návrh zákona o kultúrno-osvetovej činnosti. Návrh zákona užšie špecifikuje pojem kultúrno-osvetová činnosť a vymedzuje kompetencie a povinnosti jednotlivých článkov v sieti kultúrno-osvetových zariadení.

Čítať celé

Opozičným poslancom neprešla znížená DPH na potraviny

1.7.2015  /  SITA a.s.

Parlamentom neprešiel návrh na zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na potraviny zo súčasných 20 % na 13 % tak, ako to navrhovala štvorica opozičných poslancov. Opatrenie sa malo týkať všetkých potravín okrem tabaku, tabakových výrobkov a alkoholu.

Čítať celé