Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ

Zdaňovanie príjmov súvisiacich s nehnuteľnosťami

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľností sa rozlišuje podľa toho, na aký účel je nehnuteľnosť využívaná. Zdanenie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti a uplatnenie do daňových výdavkov sa posudzuje z pohľadu toho, či daňovník má, resp. nemá nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku.

Čítať celé

Zmena právnej formy akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným

Zmenu právnej formy spoločnosti s r. o. možno vykonať kedykoľvek v priebehu účtovného (zdaňovacieho) obdobia po splnení zákonných predpokladov. Prečítajte si, čo táto zmena obnáša z právneho, pracovnoprávneho, účtovného a daňového hľadiska.

Čítať celé

Reklama, reprezentácia a obchodné vzorky z hľadiska DPH

Kedy sa dodanie určitého predmetu považuje za reklamný predmet, kedy za obchodnú vzorku alebo reprezentáciu? V ktorom prípade je možné pri kúpe odpočítať DPH, ale pri dodaní predmetu ju netreba odviesť?

Čítať celé
Účtovanie a vyčíslenie základu dane v konkurze

Účtovanie a vyčíslenie základu dane v konkurze

Prinášame kompletný dosah na účtovanie a vyčíslenie základu dane spoločnosti, ktorá do konkurzu vstupuje. Téma konkurzu sa však dotýka aj úspešného ekonomického subjektu, ak do konkurzu vstúpi jeho obchodný partner. Možnosti účtovného a daňového riešenia takto vzniknutých situácií ponúka druhá časť odborného textu.

Čítať celé
Mikro účtovná jednotka ako nová kategória účtovných jednotiek

Mikro účtovná jednotka ako nová kategória účtovných jednotiek

Účtovné jednotky, ktoré splnia stanovené podmienky, môžu už v účtovnom období začínajúcom v roku 2014 uplatiť štatút mikro účtovnej jednotky. Môžu tak využiť zjednodušené postupy oceňovania, účtovania a zostavovania účtovnej závierky, výkazov i poznámok.

Čítať celé

Záväzné stanovisko zabezpečí istotu

21.8.2014  /  Finančná správa SR

Podnikateľom budú od 1. septembra pri nejasnom výklade zákonov pomáhať záväzné stanoviská finančnej správy. Uľahčia im napríklad daňové posudzovanie pri zložitých obchodných transakciách a ušetria obavy zo sporov a pokút.

Čítať celé

Darovanie odpísaného auta spoločníkovi

20.8.2014  /  Nadežda Cígerová

Spoločnosť chce darovať plne odpísaný automobil svojmu spoločníkovi. Vyplývajú z uvedeného nejaké povinnosti účtovnej jednotke z hľadiska DPH a dane z príjmu? Ako postupovať u spoločníka? Má sa tento dar oceniť a prípadne zdaniť?

Čítať celé

Platba DPH z faktúry vyhotovenej rizikovým subjektom - metodické usmernenie

19.8.2014  /  Finančné riaditeľstvo SR

Ako sa môže odberateľ vyhnúť ručeniu za daň uvedenú na faktúre za dodanie tovaru alebo služby od dodávateľa zverejneného v zozname rizikových subjektov?

Čítať celé

Návrh novely zákona o európskom zoskupení územnej spolupráce a zákona o štátnej štatistike

22.8.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Hlavným cieľom návrhu zákona je využitie získaných praktických skúseností z aplikačnej praxe v rámci problematiky európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), a to so zámerom zjednodušiť a zlepšiť fungovanie EZÚS a zabezpečiť právnu istotu členom takýchto zoskupení v ich každodennej činnosti.


Návrh zákona Civilný sporový poriadok

22.8.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom novej právnej úpravy civilného procesu je vytvoriť také procesnoprávne inštitúty, ktoré umožnia sa čo najviac priblížiť k ideálu rýchlej a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov procesných strán za predpokladu zodpovedného prístupu subjektov civilného procesu k súdnemu konaniu a vytvoriť tak priestor pre kvalitnejšie súdne rozhodnutia.


Návrh novely zákona o strelných zbraniach

19.8.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Dôvodom na predloženie navrhovaného zákona je opätovné zavedenie tzv. zbraňovej amnestie, v dôsledku ktorej zaniká trestnosť nedovoleného ozbrojovania osobám, ktoré bez povolenia držia vymedzené strelné zbrane alebo strelivo do týchto zbraní a v zákonom ustanovenej lehote odovzdajú tieto zbrane alebo strelivo do úschovy Policajnému zboru.

tst-partner-logo.png

Kabinet schválil zmeny v dani z motorových vozidiel

22.8.2014  /  SITA a.s.

Od budúceho roka by sa mal úplne zmeniť súčasný systém dane z motorových vozidiel. Vyplýva to z návrhu zákona o dani z motorových vozidiel, ktorý schválila vláda.Sadzby dane sa zjednotia a budú rovnaké pre celé Slovensko, pričom pri výške sadzieb bude veľkú úlohu zohrávať najmä ekologickosť vozidla a jeho vplyv na životné prostredie.

Čítať celé

Komunikácia subjektov so štatistikmi bude elektronická

22.8.2014  /  SITA a.s.

Komunikácia podnikateľských subjektov so Štatistickým úradom SR pri zisťovaní štatistických údajov sa bude vykonávať takmer výhradne elektronickou formou. Predpokladá to novela zákona o štátnej štatistike, ktorú schválila vláda. Okrem elektronizácie komunikácie úradu so spravodajskými jednotkami je tiež cieľom novely integrovať do zákona požiadavky Kódexu postupov pre európsku štatistiku.

Čítať celé

Zamestnávanie mladých má podporiť nový príspevok od štátu

22.8.2014  /  SITA a.s.

Od začiatku budúceho roka sa má zaviesť nový príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní. Vyplýva to z návrhu novely zákona o službách zamestnanosti, ktorý schválila vláda. Má ísť o príspevok na vytvorenie pracovného miesta pre nezamestnaných mladých ľudí do 29 rokov, ktorí predtým nemali pravidelne platené zamestnanie trvajúce najmenej pol roka.

Čítať celé