Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. januára 2015

Komentár k novele zákona o DPH vykonanej zákonom č. 218/2014 Z. z. účinnej od 1. októbra 2014 a 1. januára 2015 (Ing. Zdenka Jablonková).

Čítať celé

Finančný lízing v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov

V zdaňovaní príjmov v súvislosti s finančným lízingom došlo v posledných rokoch k rôznym legislatívnym zmenám. Pri posledných úpravách účinných od roku 2014 sa menil spôsob úpravy základu dane pri predčasnom ukončení finančného lízingu. V článku venujeme väčší priestor práve týmto zmenám.

Čítať celé

Podnikanie manželov

Príspevok rozoberá rôzne možnosti, ktoré môžu v súvislosti s podnikaním vzniknúť medzi manželmi, poukazuje na výhody a nevýhody vyplývajúce zo spoločného podnikania. Vo všetkých prípadoch sa musia manželia rozhodnúť, ktorý z možných spôsobov spoločného podnikania je pre nich najvýhodnejší a budú ho pre seba využívať.

Čítať celé

Zdaňovanie príjmov súvisiacich s nehnuteľnosťami

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľností sa rozlišuje podľa toho, na aký účel je nehnuteľnosť využívaná. Zdanenie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti a uplatnenie do daňových výdavkov sa posudzuje z pohľadu toho, či daňovník má, resp. nemá nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku.

Čítať celé

Zmena právnej formy akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným

Zmenu právnej formy spoločnosti s r. o. možno vykonať kedykoľvek v priebehu účtovného (zdaňovacieho) obdobia po splnení zákonných predpokladov. Prečítajte si, čo táto zmena obnáša z právneho, pracovnoprávneho, účtovného a daňového hľadiska.

Čítať celé

Nezaplatenie správneho poplatku

16.9.2014  /  Ing. Jaroslava Betáková

Právoplatné uznesenie Najvyššieho súdu SR vo veci nezaplatenia správneho poplatku pri nepriznaní nadmerného daňového odpočtu.

Čítať celé

Oblek ako daňový výdavok

12.9.2014  /  Ing. Emil Burák, PhD.

Je možné uznať oblek ako daňový výdavok? Finančný poradca nesúhlasil s verdiktom daňovej kontroly, ktorá mu z dôvodu neuznania nákupu obleku ako daňového výdavku dorubila daň 150 eur.

Čítať celé

Metodický pokyn k deleniu príjmov a výdavkov fyzických osôb

9.9.2014  /  Finančné riaditeľstvo SR

Daňovník môže uplatniť len taký spôsob delenia spoločne dosiahnutých príjmov a spoločných výdavkov FO, ktorý je prípustný pre príslušný druh príjmov. V tejto súvislosti sa metodický pokyn zaoberá niektorými vybranými problémami.

Čítať celé

Návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií

12.9.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom predloženého návrhu zákona je predchádzať vzniku závažných priemyselných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok a obmedziť následky takýchto havárií na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok mimo podnikov. Návrh zákona ustanovuje povinnosti pre prevádzkovateľov podnikov, v ktorých sa nachádzajú určité množstvá nebezpečných látok, tak, aby sa zabezpečila prevencia a minimalizovali následky závažnej havárie v prípade jej vzniku. 


Návrh novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti...

12.9.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom predloženého návrhu je precizovanie ustanovení v súvislosti s vyberaním poplatkov a doplatkov zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od občana. Navrhuje sa jednoznačne určiť súčasti zdravotného výkonu. Oproti doterajšej právnej úprave sa ustanovuje, že zdravotné výkony poskytované pri liečbe choroby uvedenej v zozname chorôb a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pri ktorých môže poskytovateľ požadovať úhradu, bude schvaľovať príslušný VÚC.


Návrh novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva...

12.9.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Návrh zákona bol vypracovaný s cieľom vytvoriť priaznivejšie podmienky pre podnikanie v poľnohospodárstve pre mladých poľnohospodárov. Súčasne tým chce prispieť k riešeniu generačnej výmeny v poľnohospodárstve a podporiť zamestnanosť na slovenskom vidieku, kde jedným z rozhodujúcich odvetví tvorby pracovných príležitostí je poľnohospodárstvo.

tst-partner-logo.png

V ČR sa črtá tretia sadzba DPH, týkať by sa mohla aj potravín

18.9.2014  /  SITA a.s.

Zlacnenie liekov, kníh a detskej výživy v Česku je už prakticky isté. Nižšiu sadzbu dane z pridanej hodnoty na tieto výrobky chce totiž okrem koaličných poslancov podporiť aj opozičná strana Úsvit. Sadzba DPH by bola vo výške 10 %.

Čítať celé

Parlament posunul novelu o dani z príjmov do druhého čítania

18.9.2014  /  SITA a.s.

Návrh zmien v zákone o dani z príjmov putuje do ďalšieho legislatívneho procesu, poslanci parlamentu odhlasovali jeho posunutie do druhého čítania. Postačili na to hlasy poslancov vládneho Smeru-SD. Návrhy opozičných poslancov vrátiť návrh na dopracovanie, resp. nepokračovať v rokovaní o návrhu, neprešli.

Čítať celé

Minimálne sociálne odvody pre SZČO sa zvýšia

17.9.2014  /  SITA a.s.

Tie SZČO, ktoré od 1. júla toho roka platia poistné z minimálneho vymeriavacieho základu 402,5 eura, budú za obdobie od 1. januára 2015 platiť poistné z nového minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý je pre rok 2015 vo výške 412 eur.

Čítať celé