Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ

Podanie dodatočného daňového priznania a ukladanie sankcií

Podaním dodatočného daňového priznania je daňovníkovi umožnené upraviť dodatočne zistené rozdiely a upraviť aj neúplné alebo nesprávne údaje. Všetky tieto nesprávnosti sa považujú za porušenia povinností a majú charakter správneho deliktu, za ktorý správca dane uloží pokutu, ak mu vzniká povinnosť pokutu uložiť.

Čítať celé

Schválená novela zákona o dani z príjmov platná od 1. januára 2015

Prinášame Vám konečný prehľad zmien v schválenej rozsiahlej novele zákona o dani z príjmov, ktoré budú platiť od 1. januára 2015. Sprísňuje sa napr. definícia daňových a nedaňových výdavkov, zavádzajú sa limity pri kúpe vozidla určeného na podnikanie, menia sa odpisové skupiny a doby odpisovania.

Čítať celé

Osobný automobil u živnostníka

Príspevok rozoberá problematiku využitia automobilu u živnostníka. Zaradiť alebo nezaradiť automobil do obchodného majetku živnostníka? Aké výdavky budú s tým spojené, aký budú mať vplyv na výsledok hospodárenia a s tým spojenú daňovú povinnosť?

Čítať celé

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Účelom časového rozlíšenia nákladov a výnosov je preklenúť časový nesúlad medzi vznikom nákladu a výdavku a medzi vznikom výnosu a príjmu. S účinnosťou od 1. januára 2014 sa na účtoch časového rozlíšenia neúčtuje, ak ide o nevýznamné sumy nákladov a výnosov a zároveň ide o každoročne sa opakujúce plnenia.

Čítať celé

Daňová licencia

S účinnosťou od 1. 1. 2014 bol do zákona o dani z príjmov zavedený nový inštitút daňovej licencie. Zavedením daňovej licencie nedochádza k zavedeniu novej dane alebo poplatku, ale zákon stanovuje minimálnu výšku dane z príjmov právnických osôb, ktorú je daňovník za príslušné zdaňovacie obdobie povinný zaplatiť.

Čítať celé

Nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

21.11.2014  /  Ministerstvo financií SR

Ministerstvo financií už vydalo vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2014 vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2014.

Čítať celé

Opravy faktúr vykazované v kontrolnom výkaze

19.11.2014  /  Ing. Darina Kočišová

Príspevok sa venuje problematike opravných faktúr a ich vykazovaniu v kontrolnom výkaze, a to z dôvodu, že táto problematika robí v praxi značné ťažkosti.

Čítať celé

Daňový tip: Možnosti delenia príjmov fyzických osôb

13.11.2014  /  Ing. Anton Kolembus

Pozrite si rôzne možnosti, ako si môžete znížiť daňovú povinnosť rozložením alebo presunutím príjmov na viac daňových subjektov s odlišným zdanením.

Čítať celé

Návrh zákona o knižniciach

19.11.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom predloženého návrhu zákona je predovšetkým zavedenie novej úpravy a precizovanie pojmov, ktoré obsahovo zohľadňujú súčasné formy a spôsoby výkonu odborných činností knižníc; redefinovanie úloh jednotlivých typov knižníc a ich funkcií v knižničnom systéme Slovenskej republiky vrátane vymedzenia ich pôsobnosti.


Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky

19.11.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Predkladaným opatrením sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky príslušným orgánom právnickej osoby. Vzor použijú právnické osoby, ak im osobitný zákon ustanovuje schválenie účtovnej závierky príslušným orgánom právnickej osoby (valné zhromaždenie, členská schôdza, správna rada).


Návrh novely zákona o sociálnych službách

14.11.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Návrhom zákona sa zabezpečuje možnosť poskytovateľa sociálnych služieb v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou službou, ktorý túto sociálnu službu poskytoval k 31. 12. 2013, prispôsobiť prevádzkovanie objektu tohto zariadenia reálnemu dopytu po sociálnej službe v domove sociálnych služieb s celoročným pobytom.

tst-partner-logo.png

SP bude živnostníkov informovať o vzniku poistenia

24.11.2014  /  SITA a.s.

 Od 1. januára budúceho roka bude Sociálna poisťovňa informovať živnostníkov a ostatné SZČO o tom, či im podľa výšky príjmov z podnikania za predchádzajúce obdobie vzniklo povinné sociálne poistenie a v akej výške majú platiť poistné. Od 1. júla tohto roka je vznik povinného poistenia podmienený príjmami za rok 2013 vyššími ako 4 830 eur.

Čítať celé

Daňové a odvodové príjmy by mali klesnúť o 146 mil. eur

24.11.2014  /  SITA a.s.

Ministerstvo financií SR aktualizovalo odhad príjmov na roky 2015 až 2017. Dôvodom boli legislatívne zmeny, najmä zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky. Daňové a odvodové príjmy by mali v budúcom roku poklesnúť o 146,1 mil. eur.

Čítať celé

Kabinet odobril zavedenie odvodovej úľavy

21.11.2014  /  SITA a.s.

Vláda odobrila avizovanú odvodovú odpočítateľnú položku, ktorá má znížiť zdravotné odvody nízkopríjmových zamestnancov. Jej zavedením sa kompenzuje nárast minimálnej mzdy v roku 2015. Na odvodovú úľavu budú mať nárok tí zamestnanci, ktorí zarobia menej ako 570 eur mesačne, resp. 6 840 eur ročne.

Čítať celé