Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ

Daňová licencia

S účinnosťou od 1. 1. 2014 bol do zákona o dani z príjmov zavedený nový inštitút daňovej licencie. Zavedením daňovej licencie nedochádza k zavedeniu novej dane alebo poplatku, ale zákon stanovuje minimálnu výšku dane z príjmov právnických osôb, ktorú je daňovník za príslušné zdaňovacie obdobie povinný zaplatiť.

Čítať celé

Operatívny lízing v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov

Operatívny lízing možno definovať ako prenájom majetku jedným subjektom (prenajímateľom) druhému subjektu (nájomcovi) za vopred dohodnuté nájomné. Okrem predpisov občianskeho a obchodného práva je problematika lízingu upravená aj v účtovných a daňových predpisoch.

Čítať celé

Príkazná zmluva – platenie poistného a zdanenie príjmu

Vykonanie určitej činnosti pre iného je možné za určitých podmienok dohodnúť v príkaznej zmluve. Príkazná zmluva môže mať charakter závislej činnosti, z ktorej sa odvádzajú sociálne a zdravotné odvody. Z príjmu sa potom platí daň a človek, ktorý na takúto zmluvu pracuje, je z hľadiska odvodov zamestnanec.

Čítať celé

Podiely na zisku (dividendy) - daňové a odvodové povinnosti v roku 2014

Pri zdaňovaní a platení odvodov z podielov na zisku treba zohľadniť množstvo faktorov, napr. obdobie, za ktoré bol zisk účtovne vykázaný, postavenie osoby, ktorej je tento podiel vyplácaný (majetková účasť príjemcu) alebo zdaňovacie obdobie, v ktorom boli fyzickej osobe dividendy vyplatené.

Čítať celé

Odpočet daňovej straty v roku 2014

Od 1. 1. 2014 sa zavádza nový spôsob uplatňovania odpočtu daňovej straty. Zároveň sa zmenili aj pravidlá, keď sa z odpočtu daňovej straty v ľubovoľnej výške v príslušnom zdaňovacom období prechádza na rovnomernú výšku v každom zdaňovacom období.

Čítať celé

Alternatívne vykazovanie údajov z opravnej faktúry v daňových tlačivách

24.10.2014  /  Nadežda Cígerová

Dňa 12. 9. 2014 daňovník dostal opravnú faktúru s dátumom vyhotovenia 31. 8. 2014. V ktorom období uvedie platiteľ DPH daný doklad do daňového priznania k DPH a v ktorom do kontrolného výkazu?

Čítať celé

Nové poučenie na vyplnenie súhrnného výkazu k DPH

20.10.2014  /  Ministerstvo financií SR

Vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2014 bolo uverejnené nové poučenie na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty platné už za október 2014.

Čítať celé

Refakturácia nákladov na opravu automobilu

15.10.2014  /  Ing. Vladimír Ozimý

Zamestnanec natankoval zlé palivo do firemného auta, lízingová spoločnosť refakturovala náklady s tým spojené. Ako to posúdiť z účtovného hľadiska a z pohľadu DPH?

Čítať celé

Návrh zákona o registri adries

24.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Hlavným cieľom návrhu zákona je vytvoriť legislatívny rámec pre fungovanie registra adries, ako informačného systému verejnej správy, evidujúceho adresy a adresné body bytových a nebytových budov, a to tak na účely ich využitia ako referenčných údajov inými štátnymi orgánmi na výkon ich činnosti, ako aj na účely podpory činnosti orgánov štátu majúcich v kompetencii zabezpečovanie ochrany života, zdravia a majetku osôb.


Návrh zákona o poisťovníctve

21.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Predmetom návrhu zákona sú niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, organizáciou, riadením a vykonávaním činností poisťovní a zaisťovní so sídlom na území Slovenskej republiky, úprava reorganizácie a niektorých vzťahov súvisiacich s ich zánikom.


Návrh zákona novely zákona o stimuloch pre výskum a vývoj

16.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom návrhu je, aby bolo možné aj v roku 2015 pokračovať v podpore výskumu a vývoja u malých a stredných podnikov a napĺňať uznesenie Vlády SR č. 227/2013 B. 107 k opatreniam v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu.

tst-partner-logo.png

Dlhodobo nezamestnaní sa budú môcť vrátiť do školy

24.10.2014  /  SITA a.s.

Dlhodobo nezamestnaní sa budú môcť vrátiť do školy. Budú sa tak môcť vzdelávať, aby si našli uplatnenie na trhu práce. Takýto spoločný plán predstavili ministerstvo práce a ministerstvo školstva, pripravovaný projekt nazvali Späť do škôl.

Čítať celé

Slovensku v roku 2012 uniklo na DPH takmer 2,8 mld. eur

24.10.2014  /  SITA a.s.

Slovensko patrilo v roku 2012 ku krajinám s najvyššími daňovými únikmi pri dani z pridanej hodnoty v rámci Európskej únie. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Európskej komisie, podľa ktorej predstavoval na Slovensku výpadok príjmov z dane z pridanej hodnoty v spomínanom roku oproti očakávaným príjmom až 39 %.

Čítať celé

Pravidlá pri výpočte úrokov z omeškania sa zmenia

23.10.2014  /  SITA a.s.

Vláda schválila novelizáciu nariadenia k Obchodnému zákonníku, ktoré spresňuje pravidlá pre výpočet úrokov z omeškania pri omeškaní dlžníka. Navrhovaná zmena právnej úpravy predpokladá, že systém fixných úrokov z omeškania bude systémom opčným a systém tzv. variabilných úrokov z omeškania systémom predvoleným.

Čítať celé