Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva za rok 2014

Príspevok obsahuje podrobné postupy pre správne zostavenie účtovnej závierky. Účtovná závierka sa zostavuje na nových tlačivách, pričom na jej vyhotovenie má vplyv množstvo legislatívnych zmien účinných od 1. januára 2014. Závierka mikro účtovných jednotiek, ktorá sa zostavuje prvýkrát, je administratívne podstatne menej náročná - obzvlášť obsahová náplň poznámok je významne skrátená.

Čítať celé

Úprava odpočítavanej DPH na konci roka 2014

V daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka (t. j. za december, prípadne za štvrtý štvrťrok 2014) je potrebné vykonať úpravu odpočítavanej dane. Vypočítaný rozdiel vysporiada platiteľ v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu.

Čítať celé

Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2014

Podnikateľ, ktorý účtuje v sústave JÚ, má povinnosť zostaviť riadnu účtovnú závierku za rok 2014 k 31. 12. 2014. V účtovnej závierke sa prezentujú všetky skutočnosti, ktoré boli v roku 2014 predmetom účtovníctva. Účtovná závierka sa zostavuje do 31. 3. 2015.

Čítať celé

Daň z motorových vozidiel za rok 2014

Daňovník dane z motorových vozidiel je povinný za motorové vozidlá, ktoré sú predmetom dane, podať daňové priznanie za rok 2014 do 2. 2. 2015, a to aj ak mu vznikla daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia niekoľkokrát. Výšku dane určuje vyšší územný celok vo všeobecne záväznom nariadení.

Čítať celé

Manká a škody v účtovníctve a ich vplyv na dane podnikateľov

V účtovnej závierke a v daňovom priznaní je potrebné vysporiadať aj manká a škody. Tieto sa považujú za daňové výdavky len za určených podmienok a v ustanovenom rozsahu. Z pohľadu zákona o DPH je potrebné určiť, či v dôsledku manka a škody je potrebné vrátiť odpočítanú daň. V poslednom období ide o veľmi aktuálnu tému.

Čítať celé

Najčastejšie chyby pri vypĺňaní daňových priznaní pre daň z motorových vozidiel

30.1.2015  /  Finančné riaditeľstvo SR

Poučte sa z najčastejších chýb, ktoré robia daňové subjekty pri vypĺňaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Musíte ho stihnúť podať do 2. februára.

Čítať celé

Predaj neodpísaného automobilu spriaznenej osobe za 1 euro

30.1.2015  /  Ing. Iveta Kolenová

Spoločnosť v roku 2014 predala neodpísané vozidlo za 1 euro inej spoločnosti, ktorá má rovnakého spoločníka a konateľa. Ako postupovať z daňového hľadiska a ktoré účtovné prípady zaúčtovať?

Čítať celé

Najčastejšie otázky a odpovede k novele zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2015

27.1.2015  /  Ing. Vladimír Ozimý

Stručný videoprehľad najpodstatnejších zmien. Vo videu sa dozviete, aké zmeny nastávajú pri finančnom prenájme, odpisoch, čo bude pre daňové subjekty zložitejšie ako v minulosti a tiež aké prínosy novela priniesla zamestnancom.

Čítať celé

Návrh zákona o verejnom obstarávaní

26.1.2015  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Medzi ciele návrhu patrí zefektívnenie a urýchlenie procesov verejného obstarávania prostredníctvom povinnej elektronizácie, väčšia flexibilita a zníženie administratívnej záťaže, uľahčenie prístupu malým a stredným podnikom na trh.


Návrh novely zákona o dráhach

20.1.2015  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Medzi cieľmi návrhu zákona je aj prebratie schválenej smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor v transpozičnej lehote do 16. júna 2015.


Návrh novely zákona o sociálnom poistení

20.1.2015  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom návrhu zákona je zaviesť nové právne inštitúty ako minimálny dôchodok, ktorý má zabezpečiť poistencovi, ktorý počas väčšiny svojho pracovného života vykonával zárobkovú činnosť, dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. 

tst-partner-logo.png

Na Slovensku sa faktúry v priemere platia 24 dní po termíne

30.1.2015  /  SITA a.s.

Kým Slováci zaplatia faktúry, tak uplynú v priemere viac ako tri týždne od vypršania lehoty splatnosti. Celoslovenský priemer je 24 dní. Najhoršiu platobnú disciplínu majú Španieli, priemerne platia 46 dní po termíne.

Čítať celé

Poslanci schválili novelu obstarávania napriek výhradám Kisku

29.1.2015  /  SITA a.s.

Parlament opätovne schválil novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorú vrátil prezident na opätovné prerokovanie. Poslanci schválili tri z ôsmich pripomienok hlavy štátu. Zmeny v obstarávaní by mali znemožniť schránkovým firmám s neznámymi vlastníkmi získavať verejné zákazky.

Čítať celé

Poslanci prelomili veto a opäť schválili novelu Zákonníka práce

29.1.2015  /  SITA a.s.

Parlament opätovne a v pôvodnom znení schválil novelu Zákonníka práce, ktorou sa od začiatku marca tohto roka sprísnia podmienky pre agentúrne zamestnávanie. Spolu so Zákonníkom práce sa novelizoval aj zákon o pedagogických zamestnancoch. Pracovný pomer na určitý čas tak bude možné s pedagogickým zamestnancom dohodnúť najkratšie do 31. augusta.

Čítať celé