Prihlásiť
titulná strana Daňová kaviareň Vzdelávanie Blog DÚPP DaÚ

Daň z motorových vozidiel od 1. 1. 2015

Od 1. januára 2015 daň z motorových vozidiel už nie je miestnou daňou, neriadi sa všeobecne záväznými nariadeniami jednotlivých VÚC, ale je určená povinne a jednotne zákonom. Nový zákon novoupravuje predmet dane, daňovníkov, vznik a zánik daňovej povinnosti, platenie preddavkov, zjednocuje sadzby dane pre celé územie SR. Pozrite si prehľad všetkých zmien.

Čítať celé

Zmeny v cestovných náhradách od 1. 3. 2015

Zmeny v zákone o cestovných náhradách boli vyvolané úpravami v Zákonníku práce ohľadom dočasného pridelenia agentúrou dočasného zamestnávania alebo zamestnávateľom. Ich cieľom je riešiť problém vyplácania zamestnancov cez cestovné náhrady za fiktívne pracovné cesty počas trvania dočasného pridelenia. Upravila sa tiež miera krátenia stravného pri paušalizácii cestovných náhrad.

Čítať celé

Transferové oceňovanie: Metódy zisťovania zdaniteľných rozdielov

Transferové oceňovanie je cielené oceňovanie výrobkov, služieb a iných plnení, ktorým sa realizuje presun zisku tam, kde je to výhodnejšie. Uvádzame príklady aplikácií jednotlivých metód na zistenie rozdielu vplyvom transferovej ceny medzi závislými osobami.

Čítať celé

Daňový tip: Technické zhodnotenie hmotného majetku

S uplatňovaním technického zhodnotenia hmotného majetku v praxi neustále pretrvávajú sporné situácie. Častým problémom pre správne posúdenie je rozlíšenie opravy dlhodobého hmotného majetku od jeho technického zhodnotenia. Výdavky na technické zhodnotenie sa zahŕňajú do daňových výdavkov dlhodobo formou odpisov, zatiaľ čo výdavky na opravu sú priamym daňovým výdavkom.

Čítať celé

Rozdelenie zisku spoločníkom a odvody

Spoločníci majú právo podieľať sa na čistom zisku spoločnosti. Prinášame príklad, ako má spoločnosť postupovať z pohľadu platenia daní a odvodov, keď sa spoločníci rozhodnú rozdeliť si zisk z minulých rokov.

Čítať celé

Pripravovaná novela zákona o účtovníctve

25.5.2015  /  Ing. Vladimír Pastierik

Aké zmeny čakajú účtovné jednotky už od 1. júla 2015? Prečítajte si vybrané témy pripravovanej novely zákona o účtovníctve.

Čítať celé

Zaradenie reštaurácie do odpisovej skupiny

20.5.2015  /  Nadežda Cígerová

Spoločnosť vlastní prevádzku reštaurácie umiestnenú na prízemí obytného domu. Do ktorej odpisovej skupiny sa má reštaurácia zaradiť? Je pre zaradenie podstatný účel využitia alebo kód stavby uvedený na liste vlastníctva?

Čítať celé

Interná smernica: Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

18.5.2015

Aktualizovali ste si už smernicu k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku? Prinášame Vám vzor internej smernice so zapracovanými zmenami v zaraďovaní a odpisovaní majetku od 1. 1. 2015.

Čítať celé

NR SR schválila kódexy civilného práva

22.5.2015  /  S-EPI, s.r.o.

Dňa 21. mája 2015 Národná rada SR schválila reformu civilného práva procesného. Nové kódexy (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok) nahradia socialistický Občiansky súdny poriadok z roku 1963.


Vláda SR: Novela Notárskeho poriadku

21.5.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Vláda Slovenskej republiky schválila 20. mája 2015 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).


Vláda SR: Novela zákona o strelných zbraniach a strelive

5.5.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Navrhuje sa zavedenie evidencie expanzných zbraní, ktoré boli upravené zo zbraní kategórie A, kategórie B a kategórie C z dôvodu ich masívneho rozšírenia, čo môže viesť k ohrozeniu bezpečnostnej situácie v SR.

tst-partner-logo.png

KDH opäť nepresadilo rodinné podnikanie

27.5.2015  /  SITA a.s.

KDH v parlamente opätovne neuspelo so zavedením rodinného podnikania na Slovensku. Navrhovali tri právne formy rodinného podnikania, a to rodinnú živnosť, farmu a obchodnú spoločnosť. Rodinná živnosť mala byť rodinný podnik na báze živnosti s min. dvomi členmi rodiny, pričom aspoň jeden z členov rodiny musel mať živnostenské oprávnenie.

Čítať celé

Počet poberateľov nezamestnaneckej dávky klesol

27.5.2015  /  SITA a.s.

Sociálna poisťovňa vyplatila v apríli tohto roka dávku v nezamestnanosti takmer 34,9 tis. osobám. V porovnaní s marcom ide o pokles o 701 ľudí. Na dávku v nezamestnanosti majú nárok tí nezamestnaní, ktorí boli poistení v nezamestnanosti najmenej dva roky v posledných troch rokoch.

Čítať celé

Droba a Kadúc neuspeli so zrušením gastrolístkov

27.5.2015  /  SITA a.s.

Parlament neschválil novelu Zákonníka práce, v ktorej zrušenie gastrolístkov navrhovali opoziční poslanci. Zo zákona chceli odstrániť sprostredkovateľov stravovania. Zamestnanci mali mať vyššiu mzdu a to, akým spôsobom s týmito peniazmi naložia, malo byť na ich rozhodnutí.

Čítať celé