Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ

Derivátové operácie z účtovného a daňového hľadiska

Ku kvalitnému finančnému riadeniu podnikateľského subjektu patrí využitie rôznych finančných derivátov, vďaka ktorým je možné mnohé druhy rizík eliminovať alebo znížiť a ušetriť tak značné finančné prostriedky. Príspevok prináša charakteristiku a členenie finančných derivátov, základné druhy derivátov a ich účtovanie v podvojnom účtovníctve a posúdenie z hľadiska zákona o dani z príjmov a DPH.

Čítať celé

Automobil v podnikaní – daňové výdavky v roku 2015

Od 1. 1. 2015 sa obmedzuje možnosť zahrnutia výdavkov na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie do daňových výdavkov. Pri odpisovaní sa ustanovil rovnaký spôsob odpisovania pri rôznych formách obstarania automobilu.

Čítať celé

Odpisy hmotného majetku od 1. 1. 2015

Od 1. 1. 2015 platia prísnejšie podmienky odpisovania majetku a uplatnenia daňovej zostatkovej ceny. Nové pravidlá platia tak pre majetok vo vlastníctve daňovníka, ako aj pre finančný prenájom majetku, ale tiež pre majetok využívaný formou operatívneho prenájmu.

Čítať celé

Prehľad daňových povinností k 31. 3. 2015

Okrem podania daňového priznania k dani z príjmov je deň 31. marec 2015 hraničným termínov pre množstvo iných daňových povinností, ktoré sú zosumarizované v tabuľke. Pri každej povinnosti uvidíte, aká sankcia hrozí pri jej nesplnení alebo nedodržaní stanoveného termínu.

Čítať celé

Zrušenie zvýhodneného lízingového odpisovania

Máte majetok obstaraný na lízing? S účinnosťou od 1. 1. 2015 došlo k zrušeniu jeho výhodného odpisovania. Nové pravidlá sa vzťahujú aj na lízingové zmluvy uzatvorené od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2014. Zjednotil sa tak spôsob odpisovania hmotného majetku bez ohľadu na formu jeho obstarania.

Čítať celé

Zmeny v daňových povinnostiach pre zdravotníkov

20.4.2015  /  Finančné riaditeľstvo SR

Od 1. 1. 2015 sa peňažné a nepeňažné plnenia poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi zdaňujú daňou vyberanou zrážkou. Daň je potrebné uhradiť do 30. 4. 2015. Prinášame editovateľné tlačivo.

Čítať celé

Daňové priznania pri MOSS treba podať do 20. apríla

16.4.2015  /  Finančné riaditeľstvo SR

Od 1. 4. 2015 plynie daňovým subjektom registrovaným do osobitnej úpravy Mini One Stop Shop (MOSS) lehota na podanie daňových priznaní a zaplatenie dane, a to do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka.

Čítať celé

Nové pravidlá pri uznávaní zmluvných pokút za daňový výdavok

16.4.2015  /  Ing. Peter Horniaček

Do 31. 12. 2014 boli zmluvné pokuty a úroky z omeškania daňovým výdavkom až po zaplatení a zdaniteľným príjmom až po prijatí úhrady. Od 1. 1. 2015 sú na strane dlžníka vždy (bez ohľadu na prípadnú úhradu) nedaňovým výdavkom.

Čítať celé

Vláda SR schválila návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

16.4.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Novelou zákona o verejnom obstarávaní sa zavádza definícia konečného užívateľa výhod na účely tohto zákona. 


Vláda SR schválila návrh nového autorského zákona

16.4.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Návrh nového autorského zákona sa sústreďuje na zabezpečenie efektívnejšieho výkonu práv autorov a iných nositeľov práv a zároveň zabezpečuje vyváženie záujmov na strane nositeľov práv a používateľov.


Vláda SR schválila návrh novely zákona o rodine

16.4.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Cieľom návrhu je zlepšiť podmienky ochrany detí a riešenie aktuálnych aplikačných problémov, ktoré boli identifikované za roky existencie a platnosti zákona o rodine a iných predpisov v ich vzájomných súvislostiach.

tst-partner-logo.png

Exekútori začali na webe zverejňovať informácie o verejných dražbách

21.4.2015  /  SITA a.s.

Slovenská komora exekútorov začala na svojej webovej stránke www.ske.sk zverejňovať informácie o verejných dražbách, čo by malo viesť k vyššej transparentnosti a ústretovosti voči občanom. Dostupné informácie o konaní dražby môžu reálne viesť k vyššiemu záujmu o dražený majetok, a teda aj k vyššej vydraženej cene.

Čítať celé

Miera nezamestnanosti v marci klesla na 12,06 %

21.4.2015  /  SITA a.s.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci marca tohto roka 12,06 %. Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na "péenke" alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 13,70 %.

Čítať celé

O vydanie záväzného stanoviska zatiaľ nikto neprejavil záujem

21.4.2015  /  SITA a.s.

Po viac ako pol roku od zavedenia záväzných stanovísk do praxe neeviduje finančná správa žiaden podnikateľský subjekt, ktorý by sa rozhodol tento inštitút využiť. Daňové úrady môžu záväzné stanoviská vydávať od začiatku septembra minulého roka. Minimálny poplatok spojený s vydaním stanoviska je na úrovni 4 tisíc eur.

Čítať celé