Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ

Manká a škody v účtovníctve a ich vplyv na dane podnikateľov

V účtovnej závierke a v daňovom priznaní je potrebné vysporiadať aj manká a škody. Tieto sa považujú za daňové výdavky len za určených podmienok a v ustanovenom rozsahu. Z pohľadu zákona o DPH je potrebné určiť, či v dôsledku manka a škody je potrebné vrátiť odpočítanú daň. V poslednom období ide o veľmi aktuálnu tému.

Čítať celé

Inventarizácia 2014 a interná účtovná smernica

Koniec roka je vo firmách spojený s vykonávaním inventúr a s inventarizáciou majetku. Pri účtovnej závierke 2014 sa prvýkrát uplatní zmiernenie periodicity inventarizácie - inventarizácia dlhodobého hmotného majetku sa môže vykonávať raz za štyri roky, inventarizácia peňazí v hotovosti sa už nemusí vykonávať 4x ročne.

Čítať celé

Novela zákona o ERP účinná od 1. 4. 2015

Novelou sa výrazne rozšíril okruh služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v registračnej pokladnici. Novinkou je možnosť používať virtuálnu registračnú pokladnicu, ak počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci nie je viac ako 1 000.

Čítať celé

Odpis, postúpenie a zápočet pohľadávok

Pohľadávky sú významnou súčasťou aktív účtovných jednotiek. Ich správa a vymáhanie je zložitý proces. Problematiku odpisu, postúpenia a zápočtu pohľadávok rozoberá príspevok po stránke právnej, daňovej aj účtovnej.

Čítať celé

Podanie dodatočného daňového priznania a ukladanie sankcií

Podaním dodatočného daňového priznania je daňovníkovi umožnené upraviť dodatočne zistené rozdiely a upraviť aj neúplné alebo nesprávne údaje. Všetky tieto nesprávnosti sa považujú za porušenia povinností a majú charakter správneho deliktu, za ktorý správca dane uloží pokutu, ak mu vzniká povinnosť pokutu uložiť.

Čítať celé

Odpis pohľadávky a jej príslušenstva

19.12.2014  /  Ing. Iveta Kolenová

Ako má spoločnosť postupovať pri odpise pohľadávky, prípadne pri tvorbe opravnej položky, ak pohľadávka prihlásená do reštrukturalizačného konania bola uspokojená len do výšky 13 %?

Čítať celé

Editovateľné tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov

18.12.2014

Prinášame Vám editovateľné tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov, ktoré sa budú podávať za zdaňovacie obdobie 2014.

Čítať celé

Videosekvencia: Novela DPH od 1. 10. 2014 a 1. 1. 2015

12.12.2014  /  Ing. Vladimír Ozimý

Pozrite si videosekvencie zamerané na niektoré zmeny v DPH platné od októbra 2014 a od januára 2015.

Čítať celé

Návrh novely zákona o ochrane pred požiarmi

19.12.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Návrh novely zákona reaguje na výsledky výkonu štátneho požiarneho dozoru a na poznatky a zmeny v oblasti zabezpečovania činností na úseku ochrany pred požiarmi.


Návrh novely zákona o rodine

19.12.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Konkrétne ciele návrhu zákona sú širokospektrálne a ich spoločným menovateľom je riešenie aktuálnych aplikačných problémov, ktoré boli identifikované za roky existencie a platnosti zákona o rodine a iných predpisov v ich vzájomných súvislostiach.


Návrh Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v SR

18.12.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Návrh stratégie rámcovo mapuje kultúrne a kreatívne sektory ako oblasť tradičného umenia, výtvarné a divadelné umenie, film, audiovíziu, televízne a rozhlasové vysielanie, počítačové hry, hudbu či vydavateľskú činnosť.

tst-partner-logo.png

Register účtovných závierok sa od decembra vylepší

19.12.2014  /  SITA a.s.

Register účtovných závierok prináša vylepšenia v podobe zmeny dizajnu úvodnej stránky a responzívneho dizajnu aplikácie, takže register bez problémov budú môcť využívať aj majitelia smartfónov a tabletov. Používanie Registra účtovných závierok tak bude jednoduchšie a prehľadnejšie.

Čítať celé

Od júla 2015 sa má na Slovensku zaviesť minimálna penzia

19.12.2014  /  SITA a.s.

Od začiatku júla budúceho roka by sa mal na Slovensku zaviesť minimálny dôchodok. Pre ľudí, ktorí počas života získali 30 rokov dôchodkového poistenia, by mal minimálny dôchodok tvoriť 136 % zo sumy životného minima, čo pre rok 2015 predstavuje 269,5 eura.

Čítať celé

Prezident vrátil novelu zákona o verejnom obstarávaní

19.12.2014  /  SITA a.s.

Prezident SR Andrej Kiska vrátil parlamentu novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá má znemožniť schránkovým firmám s neznámymi vlastníkmi účasť na verejných zákazkách. Spôsob, akým sa snaží vylúčiť účasť "schránkových“ firiem z verejného obstarávania, nie je podľa jeho názoru v súlade s Ústavou SR a právom EÚ.

Čítať celé