www.skdp.sk

Daňové priznanie rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2016

Ak rozpočtové a príspevkové organizácie pri výkone svojej činnosti v roku 2016 dosiahli len príjmy oslobodené od dane a príjmy vyberané zrážkou, nevzniká im povinnosť podať daňové priznanie. V kombinácii s akýmikoľvek inými druhmi príjmu vzniká povinnosť podať daňové priznanie v nadväznosti na príslušné ustanovenia zákona o dani z príjmov a daňového poriadku.

 Čítať celé

Vaši obchodní partneri pod drobnohľadom – EPI Monitoring

Pre úspech a konkurencieschopnosť je nevyhnutné omnoho rýchlejšie a efektívnejšie získavať informácie – či už o obchodných partneroch, o súčasných aj perspektívnych klientoch, ale aj o konkurencii.

 Čítať celé

Daňová asignácia za rok 2016

Po skončení roka 2016 budú mať daňové subjekty – fyzické aj právnické osoby – možnosť prostredníctvom správcu dane poukázať podiel zaplatenej dane zo svojich príjmov neziskovým organizáciám. Vysvetlíme postup jej poukazovania pri rôznych typoch daňovníkov, účely a spôsob použitia podielu zaplatenej dane a povinnosti jej prijímateľov.

 Čítať celé

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016

Cieľom príspevku je pomôcť daňovníkom – fyzickým osobám správne vypočítať daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2016, vyplniť tlačivo daňového priznania typu A aj typu B, ako aj poskytnúť ďalšie aktuálne informácie týkajúce sa tejto dane. Na podanie priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016 slúžia nové tlačivá, pričom nové (aktualizované) sú aj poučenia na ich vyplnenie.

 Čítať celé

Paušálne výdavky živnostníka v roku 2017

Uplatnenie paušálnych výdavkov je jedným zo spôsobov uplatnenia daňových výdavkov. Od roku 2017 sa zvýšila percentuálna sadzba paušálnych výdavkov zo 40 % na 60 % z úhrnu príjmov, ročný limit sumy paušálnych výdavkov sa zvýšil z 5 040 € na 20 000 €. Aké sú podmienky uplatňovania paušálnych výdavkov a kedy je pre podnikateľa výhodné ich využiť?

 Čítať celé

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

23.03.2017

Ak nestihnete podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2016 do piatku 31. marca 2017, nevadí. Túto lehotu si môžete predĺžiť. Prinášame vzory oznámení o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Oznámenia však musíte správcovi dane poslať tiež do 31. marca 2017.

 Čítať celé

Účtovné súvzťažnosti 2017

22.03.2017

Aktualizovaná publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín. Je doplnená o najčastejšie sa vyskytujúce účtovné prípady v konkrétnych príkladoch, napr. účtovanie dlhopisov, zmeniek, zákazkovej výroby, DPH pri rôznych situáciách...

 Čítať celé

Uplatnenie práva na odpočítanie dane (videoškolenie)

21.03.2017 / Ing. Zuzana Uríková

Vo videopríklade sa vysvetľuje na príkladoch právo na odpočítanie dane na prelome roka pri obdržaní dokladu do lehoty na podanie daňového priznania a pri obdržaní dokladu po lehote na podanie daňového priznania.

 Čítať celé


Návrh novely zákona o obchodnom registri

09.03.2017 / Redakcia

Novelou zákona sa má splniť povinnosť zavedenia systému prepojenia registrov, ako aj povinnosť zverejňovania informácií o zapisovaných údajoch a poskytovania uložených listín v elektronickej podobe.


Vláda pripravuje zmenu v úprave vlastníckych vzťahov k pôde a v nájme poľnohospodárskych pozemkov pre lesné pozemky

07.03.2017 / Redakcia

Vláda pripravuje novelu zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, zákona č.  504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a zákona o lesoch.


Vláda schválila úpravu riešenia úpadku dlžníka

16.02.2017 / Redakcia

Vláda dňa 15. 2. 2017 schválila návrh nariadenia, ktorý bol predložený v nadväznosti na zákon č. 377/2016 Z. z. – novelu zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Nariadenie upravuje výšku nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka a sumu, do ktorej je dlžník oprávnený požiadať banku o vykonanie platieb.

SITA

Dlhodobo nezamestnaní budú viac motivovaní k práci

23.03.2017 / SITA a.s.

Kým v súčasnosti sa dlhodobo nezamestnaným pri posudzovaní nároku na dávky v hmotnej núdzi nezapočítava 25 % príjmu zo závislej činnosti, po novom sa im nebude zaratávať 50 % ich príjmu z práce počas prvého roka od nástupu do zamestnania.

 Čítať celé

Materská dávka bude od mája takmer na úrovni čistej mzdy

23.03.2017 / SITA a.s.

Suma materskej dávky sa od mája tohto roka zvýši zo 70 % na 75 % z hrubej mzdy zamestnankyne, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby.

 Čítať celé

Hodnota bodu pre určenie sumy úrazových dávok je tento rok 18,24 eura

21.03.2017 / SITA a.s.

Hodnota bodu pre tento rok stanovená pre účely určenia sumy úrazových dávok sa zvýšila o 0,58 eura. Tento bod je dôležitý pri určení sumy úrazových dávok, pri výpočte ktorých sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod.

 Čítať celé