Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ

Zlúčenie obchodných spoločností

K zlučovaniu firiem dochádza z dôvodu kumulácie kapitálu a posilňovania ich trhovej pozície. V príspevku dávame do pozornosti významné právne, účtovné a daňové súvislosti tejto podnikovej kombinácie.

Čítať celé

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. januára 2015

Komentár k novele zákona o DPH vykonanej zákonom č. 218/2014 Z. z. účinnej od 1. októbra 2014 a 1. januára 2015 (Ing. Zdenka Jablonková).

Čítať celé

Finančný lízing v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov

V zdaňovaní príjmov v súvislosti s finančným lízingom došlo v posledných rokoch k rôznym legislatívnym zmenám. Pri posledných úpravách účinných od roku 2014 sa menil spôsob úpravy základu dane pri predčasnom ukončení finančného lízingu. V článku venujeme väčší priestor práve týmto zmenám.

Čítať celé

Podnikanie manželov

Príspevok rozoberá rôzne možnosti, ktoré môžu v súvislosti s podnikaním vzniknúť medzi manželmi, poukazuje na výhody a nevýhody vyplývajúce zo spoločného podnikania. Vo všetkých prípadoch sa musia manželia rozhodnúť, ktorý z možných spôsobov spoločného podnikania je pre nich najvýhodnejší a budú ho pre seba využívať.

Čítať celé

Zdaňovanie príjmov súvisiacich s nehnuteľnosťami

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľností sa rozlišuje podľa toho, na aký účel je nehnuteľnosť využívaná. Zdanenie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti a uplatnenie do daňových výdavkov sa posudzuje z pohľadu toho, či daňovník má, resp. nemá nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku.

Čítať celé

Predaj tovaru pod nákupnú cenu

23.9.2014  /  Nadežda Cígerová

Spoločnosť predala tovar pod jeho nákupnú cenu. Ako postupovať z pohľadu zákona o dani z príjmov, je nutné dorubiť DPH z rozdielu nákupnej ceny a predajnej ceny tovaru?

Čítať celé

Pripravovaná novela zákona o ERP od 1. apríla 2015

19.9.2014  /  Ing. Vladimír Pastierik

Vybrané témy z navrhovanej novely zákona o ERP s účinnosťou najmä od 1. apríla 2015.

Čítať celé

Nezaplatenie správneho poplatku

16.9.2014  /  Ing. Jaroslava Betáková

Právoplatné uznesenie Najvyššieho súdu SR vo veci nezaplatenia správneho poplatku pri nepriznaní nadmerného daňového odpočtu.

Čítať celé

Návrh zákona o vzájomnom uznávaní a výkone ochranných opatrení v občianskych veciach

22.9.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Účelom návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre vykonanie Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach. Nariadenie má byť rýchlym a flexibilným nástrojom, pomocou ktorého bude chránenej osobe v prípade jej premiestnenia sa z jedného členského štátu do druhého poskytnutá okamžitá ochrana na báze uznania ochranného opatrenia.


Návrh novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR

22.9.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom navrhovaného zákona je rozšíriť poskytovanie dotácií aj na účely podpory protidrogových aktivít. Návrh zákona súčasne taxatívne ustanovuje oblasti a činnosti, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na účely podpory protidrogových aktivít. Návrh zákona ďalej na základe požiadaviek aplikačnej praxe precizuje ustanovenia, ktoré upravujú podmienky poskytovania dotácií na účely podľa § 2 ods. 1 písm. a) až k), napríklad sa ukladá povinnosť zriadenia osobitného účtu v banke.


Návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií

12.9.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom predloženého návrhu zákona je predchádzať vzniku závažných priemyselných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok a obmedziť následky takýchto havárií na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok mimo podnikov. Návrh zákona ustanovuje povinnosti pre prevádzkovateľov podnikov, v ktorých sa nachádzajú určité množstvá nebezpečných látok, tak, aby sa zabezpečila prevencia a minimalizovali následky závažnej havárie v prípade jej vzniku. 

tst-partner-logo.png

Na zvýšení minimálnej mzdy sa tripartita nedohodla

23.9.2014  /  SITA a.s.

Hospodárska a sociálna rada nedospela k dohode na zvýšení minimálnej mzdy na Slovensku od začiatku budúceho roka zo súčasných 352 eur na 380 eur. S takýmto návrhom, ktorý predložil minister práce a sociálnych vecí Ján Richter, nesúhlasia zamestnávatelia.

Čítať celé

Miera nezamestnanosti v auguste klesla na 12,56 %

23.9.2014  /  SITA a.s.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v auguste tohto roka 12,56 %. V porovnaní s júlom išlo o pokles o 0,11 percentuálneho bodu. Medziročne sa evidovaná miera nezamestnanosti minulý mesiac znížila o 1,14 percentuálneho bodu.

Čítať celé

Odmeny paralympionikov neoberú o príspevky

23.9.2014  /  SITA a.s.

Odmeny za dosiahnuté športové výsledky na paralympijských a deaflympijských hrách sa nebudú považovať za príjem pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu. Zmenu, ktorú poslanci navrhli v zákone o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, už podpísal prezident Andrej Kiska.

Čítať celé