Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ

Operatívny lízing v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov

Operatívny lízing možno definovať ako prenájom majetku jedným subjektom (prenajímateľom) druhému subjektu (nájomcovi) za vopred dohodnuté nájomné. Okrem predpisov občianskeho a obchodného práva je problematika lízingu upravená aj v účtovných a daňových predpisoch.

Čítať celé

Príkazná zmluva – platenie poistného a zdanenie príjmu

Vykonanie určitej činnosti pre iného je možné za určitých podmienok dohodnúť v príkaznej zmluve. Príkazná zmluva môže mať charakter závislej činnosti, z ktorej sa odvádzajú sociálne a zdravotné odvody. Z príjmu sa potom platí daň a človek, ktorý na takúto zmluvu pracuje, je z hľadiska odvodov zamestnanec.

Čítať celé

Podiely na zisku (dividendy) - daňové a odvodové povinnosti v roku 2014

Pri zdaňovaní a platení odvodov z podielov na zisku treba zohľadniť množstvo faktorov, napr. obdobie, za ktoré bol zisk účtovne vykázaný, postavenie osoby, ktorej je tento podiel vyplácaný (majetková účasť príjemcu) alebo zdaňovacie obdobie, v ktorom boli fyzickej osobe dividendy vyplatené.

Čítať celé

Odpočet daňovej straty v roku 2014

Od 1. 1. 2014 sa zavádza nový spôsob uplatňovania odpočtu daňovej straty. Zároveň sa zmenili aj pravidlá, keď sa z odpočtu daňovej straty v ľubovoľnej výške v príslušnom zdaňovacom období prechádza na rovnomernú výšku v každom zdaňovacom období.

Čítať celé

Zlúčenie obchodných spoločností

K zlučovaniu firiem dochádza z dôvodu kumulácie kapitálu a posilňovania ich trhovej pozície. V príspevku dávame do pozornosti významné právne, účtovné a daňové súvislosti tejto podnikovej kombinácie.

Čítať celé

Nové poučenie na vyplnenie súhrnného výkazu k DPH

20.10.2014  /  Ministerstvo financií SR

Vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2014 bolo uverejnené nové poučenie na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty platné už za október 2014.

Čítať celé

Refakturácia nákladov na opravu automobilu

15.10.2014  /  Ing. Vladimír Ozimý

Zamestnanec natankoval zlé palivo do firemného auta, lízingová spoločnosť refakturovala náklady s tým spojené. Ako to posúdiť z účtovného hľadiska a z pohľadu DPH?

Čítať celé

Zmeny v nových vzoroch tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

14.10.2014  /  Finančné riaditeľstvo SR

Stručný popis zmien v nových vzoroch tlačív platných za rok 2014 v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti oproti tlačivám platným v roku 2013.

Čítať celé

Návrh zákona novely zákona o stimuloch pre výskum a vývoj

16.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Návrh zákona sa predkladá v súvislosti s prijatím nového nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Cieľom návrhu je, aby bolo možné aj v roku 2015 pokračovať v podpore výskumu a vývoja u malých a stredných podnikov a napĺňať uznesenie Vlády SR č. 227/2013 B. 107 k opatreniam v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu.


Návrh novely nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z.

16.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracovalo a predložilo do legislatívneho procesu návrh novely nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia. Cieľom návrhu nariadenia je skvalitnenie prideľovania normatívnych príspevkov zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení určených na účely osobných nákladov i prevádzkových nákladov.


Nový vzor priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa...

10.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Opatrenie Ministerstva financií SR z .... 2014 č. MF/021249/2014-725 ustanovuje vzor priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99d ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

tst-partner-logo.png

Tretí sektor sa obáva dopadu zníženia asignácie

20.10.2014  /  SITA a.s.

Mimovládne organizácie nesúhlasia so znížením asignácie z daní z príjmov právnických osôb v prospech neziskoviek. Tá by sa mala od roku 2015 znížiť na 1 % zo zaplatenej dane. Mimovládne organizácie však tvrdia, že zníženie asignácie od budúceho roka na 1 % bude mať katastrofálny dopad na verejnoprospešné aktivity.

Čítať celé

Rokovanie ukončila diskusia o zmenách v Obchodnom zákonníku

20.10.2014  /  SITA a.s.

Ministerstvo spravodlivosti navrhuje v Obchodnom zákonníku vytvoriť dva typy spoločností s ručením obmedzeným. Podľa vzoru Nemecka by sa mali deliť na tzv. riadne, v ktorých sa v absolútnom vyjadrení zvýši požiadavka na vytváranie základného imania a na start-up spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré bude možné vytvárať už so základným imaním od jedného eura.

Čítať celé

Metodika ESA 2010 zvýšila HDP Slovensku aj celej EÚ

20.10.2014  /  SITA a.s.

Hrubý domáci produkt Európskej únie sa podľa novej metodiky v roku 2010 oproti skorším údajom zvýšil o 3,7 % a v eurozóne vzrástol o 3,5 %. Slovensku sa HDP zväčšil o 1,9 % HDP. To znamená, že dopady na úrovne verejných dlhov členských štátov v pomere k HDP sú z pohľadu rozpočtových pravidiel EÚ iba minimálne.

Čítať celé