Prihlásiť
titulná strana Daňová kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog

Úprava základu dane o neuhradené záväzky od 1. 1. 2014

Úprava základu dane o neuhradené záväzky sa od 1. januára 2014 výrazne mení. Pozrite si videosekvenciu o prísnejších daňových pravidlách, ktoré čakajú na daňovníkov, ktorí si svoje záväzky včas neuhradia.

Čítať celé

Zdaňovanie príjmov verejnej obchodnej spoločnosti

Verejná obchodná spoločnosť je vhodnou formou podnikania najmä z dôvodu, že umožňuje začať podnikať bez vlastného kapitálu. Pri jej založení nie je povinnosť vkladu do základného imania. Akým spôsobom sa zdaňuje príjem spoločníkov vo forme podielov na výsledku hospodárenia v. o. s. a ako príjem z prijatých úrokov z vkladov do tejto spoločnosti?

Čítať celé

Zmeny v účtovníctve v roku 2014, mikro účtovná jednotka

Posledná novela zákona o účtovníctve ustanovuje novú skupinu účtovných jednotiek – mikroúčtovné jednotky, upresňuje systém registra účtovných závierok a zjednodušuje oceňovanie. Novelizovali sa aj postupy účtovania v PÚ a opatrenie na zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve.

Čítať celé

Preddavky na daň z príjmov FO a PO na rok 2014

Preddavkom na daň je povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, kedy ešte nie je známa skutočná výška dane za toto obdobie. Preddavok na daň sa platí miestne príslušnému správcovi dane v eurách. Po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň započítajú na úhradu dane za zdaňovacie obdobie, na ktoré boli zaplatené.

Čítať celé

Poznámky k účtovnej závierke za účtovné obdobie 2013 - videoškolenie

Skúsený lektor Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. vo videoškolení upozorňuje na zmeny v poznámkach, prináša komentovaný postup na vyplnenie textovej aj tabuľkovej časti poznámok, pomocou praktických príkladov pomáha zorientovať sa v ich obsahovej náplni, objasňuje postup podania poznámok na stránke FR SR a spôsob ich uloženia do registra účtovných závierok.

Čítať celé

Predaj služieb bez ziskovej prirážky

22.4.2014  /  Ing. Marián Drozd

Je v zmysle daňových zákonov akceptovateľné, ak služby svojich konzultantov bude konzultačná firma dočasne ponúkať za cenu, ktorá je na úrovni nákladov na konzultanta, t. j. bez ziskovej prirážky?

Čítať celé

2 % z daní môžu zamestnanci darovať do konca apríla

14.4.2014  /  Finančná správa SR

Ak sa zamestnanec rozhodol poukázať sumu 2 % alebo 3 % zaplatenej dane, predloží daňovému úradu vyhlásenie s prílohami a potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do konca apríla.

Čítať celé

Zverejňovanie účtovných závierok v Registri účtovných závierok

14.4.2014  /  Finančná správa SR

Pre potreby zverejňovania účtovných závierok v Registri účtovných závierok je potrebné účtovnú závierku predložiť kompletnú. Ak subjekt doručí len niektoré jej časti, napr. bez poznámok, účtovná závierka nebola predložená.

Čítať celé

EP schválil nový Európsky námorný a rybársky fond

17.4.2014  /  Mgr. Matej Zvrškovec

Európsky parlament dnes prevažnou väčšinou hlasov schválil Európsky námorný a rybársky fond (EMFF). S rozpočtom 6,5 miliardy EUR na roky 2014 – 2020 bude fond financovať projekty na realizáciu novej reformovanej spoločnej rybárskej politiky (SRP) a rybárom a pobrežným komunitám poskytne financie na to, aby sa prispôsobili zmeneným pravidlám. Fond bude financovať aj projekty na podporu tzv. „modrého“ rastu a zamestnanosti v rámci integrovanej námornej politiky Európskej únie (INP).


Nové pravidlá na odstránenie prekážok vo voľnom pohybe pracovníkov

15.4.2014  /  Mgr. Matej Zvrškovec

Rada ministrov EÚ prijala novú smernicu, ktorá má na národnej úrovni zabezpečiť lepšie uplatňovanie práva občanov EÚ pracovať v inom členskom štáte. Cieľom nových pravidiel je preklenúť rozdiel medzi deklarovanými právami a skutočnosťou a uľahčiť ľuďom, ktorí pracujú alebo si hľadajú zamestnanie v inej krajine, uplatňovanie ich práv v praxi. Členské štáty majú teraz dva roky na to, aby túto smernicu transponovali do vnútroštátneho práva.


Návrh novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady...

11.4.2014  /  Bc. Ivana Gumanová

Cieľom návrhu zákona je odstrániť niektoré interpretačné nejasnosti vyplývajúce z praxe, taktiež zjednodušiť správu miestnych daní, posilniť právnu istotu daňovníkov a umožniť zavedenie úľav pri poplatku za komunálny odpad pre vybrané skupiny obyvateľov. Navrhuje sa, aby sa do zákona doplnilo nové splnomocnenie pre správcov dane v súvislosti so zdanením pozemkov, ktoré umožní obciam určiť inú sadzbu dane z pozemkov pre tie pozemky, na ktorých sa nachádzajú transformačné stanice alebo predajné stánky.

tst-partner-logo.png

Slovenských firiem v daňových rajoch naďalej pribúda

24.4.2014  /  SITA a.s.

Záujem slovenských firiem o využívanie legislatívnych výhod, ktoré im ponúkajú daňové raje, naďalej rastie. Podľa údajov poradenskej spoločnosti Bisnode totiž za prvý kvartál tohto roku stúpol počet spoločností, ktoré majú vlastníka so sídlom v daňovom raji, o 185 na celkových 4 038 firiem. Najväčší záujem bol o Cyprus, Spojené štáty americké a Panamu.

Čítať celé

Registračné pokladnice by mohli byť povinné i pre lekárov

24.4.2014  /  SITA a.s.

Registračné pokladnice budú možno čoskoro povinnou výbavou ambulancií. Podľa návrhu ministerstva financií by bločky pacientom mali vydávať aj všeobecní lekári, špecialisti i zubári. Je to jedno z navrhovaných konsolidačných opatrení, ktoré odobrila vláda v rámci Programu stability SR na roky 2014 až 2017.

Čítať celé

MH SR predložilo novelu o najtransparentnejšom predaji akcií štátu

24.4.2014  /  SITA a.s.

Vláda schválila novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby. Novela vytvára zákonné predpoklady pre možnosť predaja akcií štátu a FNM SR novým postupom - predajom akcií (cenných papierov) štátu a FNM formou verejnej ponuky (IPO).

Čítať celé