Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
Všetky články z rubriky DAŇOVÁ KAVIAREŇ
207 výsledkov

Daňová kaviareň

...
tt_osobne-auto-male.JPG

Dátum publikácie: 19.9.2014
Autor: Nadežda Cígerová

Ako postupovať pri predaji ojazdeného motorového vozidla? Osobné motorové vozidlo je plne odpísané so zostatkovou hodnotou 0, počas užívania automobilu si firma uplatňovala z nákupu PHL a z nákladov na údržbu odpočítanie DPH. Ide o príležitostný predaj a mal by sa uskutočniť zamestnancovi (fyzickej osobe). Vyšlá faktúra má byť vystavená s DPH? Je iný postup pri predaji predmetného motorového vozidla platiteľovi DPH?

tt_15-teho-v-mesiaci-kalendar.JPG

Dátum publikácie: 17.9.2014
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje dlžníkov, aby zaplatili dlžné poistné, pokuty a penále či neoprávnene vyplatené dávky čo najskôr, resp. dohodli sa na jeho uhradení formou splátkového kalendára s príslušnou pobočkou. Je to predovšetkým v záujme dlžníka, aby mu dlžná čiastka ďalej nenarastala a neocitol sa v rukách exekútora či mandatára. V prípade vymáhania dlhu sa tento pre dlžníka predražuje.

vector_infografika_375x250_BW.JPG

Dátum publikácie: 12.9.2014
Autor: Ing. Beáta Jarošová

Registrácia pre DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa môže týkať tuzemských aj zahraničných osôb. Prehľad typov registrácií si pozrite v prehľadnej infografike.

iStock_000017068698XLarge.JPG

Dátum publikácie: 11.9.2014
Autor: Ing. Nora Šišková

Poľnohospodársky podnik, platiteľ DPH, fakturuje obilniny a prenáša na odberateľov daňovú povinnosť v zmysle § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH. Na základe zálohovej faktúry dňa 27. 6. 2014 prijal platbu za jačmeň vo výške 24 000 €. Jačmeň bude dodaný asi v auguste. Na základe § 19 ods. 4 má povinnosť vystaviť daňový doklad – daňová povinnosť je deň prijatia platby.

iStock_000004470271XSmall.jpg,iStock_000004470271XSmall.jpg

Dátum publikácie: 9.9.2014
Autor: Sociálna poisťovňa

Zamestnávatelia okrem chýb v registračných listoch zamestnancov a mesačných výkazoch za poistencov robia chyby aj v evidenčných listoch dôchodkového poistenia.

tt_ruka-mince.JPG

Dátum publikácie: 5.9.2014
Autor: listáreň PP a S-EPI

Spoločnosť prevádzkuje bar a je platiteľom DPH od 1. 2. 2014. Má v prenájme výherné automaty, ktoré nespadajú pod režim DPH. Má spoločnosť povinnosť počítať DPH cez koeficient alebo nie?

iStock_000010185794XSmall.JPG

Dátum publikácie: 3.9.2014
Autor: Finančná správa SR

Od 1. 9. 2014 môžu podnikatelia požiadať finančnú správu o záväzné stanovisko pri neobvyklých obchodných prípadoch. Metodici z finančného riaditeľstva ho vydajú záujemcovi po podaní písomnej žiadosti a uhradení príslušného poplatku.  

iStock_000033088588Small.JPG

Dátum publikácie: 27.8.2014
Autor: listáreň PP a S-EPI

Podnikateľ – FO účtujúci v jednoduchom účtovníctve mal v obchodnom majetku motorové vozidlá, ktoré aj odpisoval. Dňom 30. 4. 2014 vozidlá predal obchodnej spoločnosti. Dňa 11. 5. 2014 došlo k úmrtiu tohto podnikateľa a prepis áut sa na dopravnom inšpektoráte už nestihol uskutočniť. Teraz obchodná spoločnosť musí počkať na dedičské konanie, aby mohol prepis prebehnúť. V kúpnej zmluve bolo dohodnuté, že dňom podpisu zmluvy sa s. r. o. stáva majiteľom áut.

iStock_000003890783Small.JPG

Dátum publikácie: 22.8.2014
Autori: Ing. Marta Rešetková, PhD., Mária Jančíková

Spoločnosť zrekonštruovala vlastné rekreačné zariadenie. Chce, aby ho využívali zamestnanci bezodplatne. Okrem svojich zamestnancov bude ubytovávať aj iných, pre ktorých má urobený cenník ubytovania. Aké odvody poistného a dane jej vyplývajú z prenájmu rekreačného zariadenia pre zamestnancov, tiež odvod DPH (z akej ceny, môže si pre zamestnancov určiť cenu nižšiu ako pre cudzích) a účtovanie? Taktiež aké je účtovanie dane z ubytovania?

tt_obytny-dom (2).JPG

Dátum publikácie: 20.8.2014
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Živnostníčka, platiteľ DPH, používa byt na podnikanie (býva v inom). Byt má v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Byt je zaradený v obchodnom majetku firmy. Môže si uplatniť odpočet DPH na služby spojené s prevádzkou tohto bytu? V akej výške? Ako účtovať výdavky na byt v jednoduchom účtovníctve (fond opráv, výkon správy, strážna služba, vodné a stočné, upratovanie, elektrická energia a pod.)?

...