Prihlásiť
titulná strana Daňová kaviareň Vzdelávanie Blog DÚPP DaÚ
Všetky články z rubriky DAŇOVÁ KAVIAREŇ
260 výsledkov

Daňová kaviareň

...
tt_bankovky-so-stuzkou.jpg

Dátum publikácie: 23.6.2015
Autor: Mária Jančíková

Môže firma poskytnúť mesačný peňažný benefit zamestnancom, ktorí používajú služobné autá aj na súkromné účely, napr. do 1000 km 200 €? Tento benefit by zamestnanec zdanil a už by firma neriešila pohonné látky.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 19.6.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Inštitút ručenia za daň, ako jedno z opatrení na zamedzenie daňových podvodov, bol s účinnosťou od 1. októbra 2012 značne upravený, v dôsledku čoho sa stal veľmi horúcou témou diskusií. Príspevok sa zaoberá problematikou uplatňovania inštitútu ručenia za daň. Analyzuje právny základ tohto inštitútu a poukazuje na zásady, ktoré je pri jeho uplatňovaní potrebné dodržiavať. Poukazuje na aktuálne problémy, ktoré vystali v súvislosti s precizovaním právnej úpravy ručenia za daň, ako aj na ich praktické riešenie.

tt_auto-kalkulacka-mince.jpg

Dátum publikácie: 16.6.2015
Autor: Nadežda Cígerová

FO – nepodnikateľ, prenajíma osobné motorové vozidlo spoločnosti s ručením obmedzeným. Auto kúpil na lízing a platí mesačné nájomné 170 € lízingovej spoločnosti. Príjem z prenájmu bude 200 €. Môže si táto FO odpočítať z príjmu z prenájmu aj nejaké výdavky, napr. splácanie lízingu? Alebo musí uviesť v daňovom priznaní celú sumu 200 € x 12 = 2 400 €? Alebo príjem 2 400 € – výdaj 2 040 € (170 x 12) = 360 €? A 360 € nebude spadať pod nezdaniteľný príležitostný príjem do 500 €?

iStock_000019716260Large.jpg

Dátum publikácie: 15.6.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Ak študent odíde cez letné prázdniny za prácou do krajín Európskej únie vrátane Švajčiarska, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu (ďalej len „EÚ“) a na Slovensku nie je poistený, voči Sociálnej poisťovni nemá žiadne povinnosti. Ak odíde do krajín mimo EÚ, napr. USA, tiež nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti.

iStock_000014397055XSmall.jpg

Dátum publikácie: 11.6.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla 2015 tým fyzickým osobám (FO), ktoré za kalendárny rok 2014 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v sume vyššej ako 4 944,00 eur, t. j. sumu rovnú alebo vyššiu ako 4 944,01 eura a zároveň majú k 1. júlu 2015 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 5.6.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Zákonná úprava platná od januára 2015 zjednodušuje preukazovanie skutočnosti, či sa majetok reálne využíva len na podnikanie, alebo aj na súkromné účely, a to zavedením možnosti výberu uviesť krátenie výdavkov na 80 % bez povinnosti iného preukazovania výšky výdavkov. Možnosť uplatnenia výdavkov vo výške 80 % je bez ohľadu na skutočnosť, či daný majetok bude daňovník naozaj využívať na 80 %, alebo v akomkoľvek inom pomere. Správca dane bude potom len skúmať, či skutočne ide o majetok využívaný na dosiahnutie príjmov, alebo ide o majetok na jeho osobnú potrebu.

tt_skupina-ludi-je-jedlo-pri-skole.jpg

Dátum publikácie: 3.6.2015
Autor: Ing. Lenka Kuchárová

Aký špecializovaný lekár môže vydať zamestnancovi lekárske potvrdenie o skutočnosti, že zo zdravotných dôvodov sa zamestnanec nemôže stravovať v stravovacom zariadení? Môže zamestnávateľ zamestnancovi poskytnúť stravovacie poukážky?

tt_panacik-zdravotnik.jpg

Dátum publikácie: 29.5.2015
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Môžu si lekári z peňažných aj z nepeňažných príjmov uplatniť výdavky v paušálnej výške?

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 25.5.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Niektoré z nákladov, ktoré boli do konca roka 2014 považované u daňovníka, ktorý účtuje v podvojnom účtovníctve, za daňový výdavok po zaplatení, sa od roka 2015 považujú za nedaňové výdavky a naopak, rozširuje sa skupina nákladov, ktoré budú daňovým výdavkom až po zaplatení, o náklady, ktoré do konca roka 2014 boli daňovým výdavkom na základe zaúčtovania. Okrem podmienky zaplatenia pri niektorých typoch nákladov pribúda aj podmienka postupného zahrnovania do základu dane počas niekoľkých rokov.

tt_student.jpg

Dátum publikácie: 22.5.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

V týchto dňoch a týždňoch končia študenti stredných a vysokých škôl svoje štúdium. Sociálna poisťovňa preto upozorňuje, že študent (žiak strednej školy alebo študent vysokej školy) nie je z dôvodu štúdia povinne poistený na sociálne poistenie. To znamená, že počas trvania štúdia (ak nie je dobrovoľne poistený) neplatí poistné na sociálne poistenie a z dôvodu ukončenia štúdia nemusí Sociálnej poisťovni nič oznamovať.

...