Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
Všetky články z rubriky DAŇOVÁ KAVIAREŇ
213 výsledkov

Daňová kaviareň

...
vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 23.10.2014
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Nová legislatívna úprava v zákone o dani z príjmov účinná od 1. 1. 2014 zavádza nový spôsob uplatňovania odpočtu daňovej straty. Daňovú stratu bude možné odpočítať od základu dane počas najviac štyroch po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Zároveň sa zmenili aj pravidlá, keď sa z odpočtu daňovej straty v ľubovoľnej výške v príslušnom zdaňovacom období prechádza na rovnomernú výšku v každom zdaňovacom období. Táto zmena je jednou z tých zmien v ZDP, ktorá má za úlohu zúžiť možnosti daňovníka optimalizovať daňovú povinnosť.

iStock_000007372701XSmall.JPG

Dátum publikácie: 14.10.2014
Autor: Nadežda Cígerová

Slovenská s. r. o., registrovaná podľa § 7a k DPH, kúpila od českej fyzickej osoby – nepodnikateľa webovú stránku. Aký je postup a povinnosti pri DPH? Spoločnosť je toho názoru, že ide o dodanie služby zdaniteľnej osobe s miestom dodania v tuzemsku. Teda je potrebné takúto službu samozdaniť. Je takýto postup správny?

iStock_000018444654XSmall.JPG

Dátum publikácie: 10.10.2014
Autor: Ing. Zuzana Kramáriková

Živnostník, platiteľ DPH, sa rozhodne podnikať aj v poisťovacích službách (sprostredkovanie poistenia, úverov...). Aké sú jeho povinnosti voči daňovému úradu a ostatnej legislatíve?

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 9.10.2014
Autor: Nadežda Cígerová

Zákon o dani z pridanej hodnoty ustanovuje, že v kontrolnom výkaze sa uvádzajú aj údaje z každej faktúry, ktorá mení pôvodnú faktúru (opravná faktúra). Za opravnú faktúru sa považuje každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje, pričom táto faktúra musí obsahovať poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré sa menia. V kontrolnom výkaze sa vykazujú údaje zo všetkých opravných faktúr, ktoré menia pôvodnú faktúru, a to aj v prípade, ak nedochádza k oprave základu dane podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH.

tt_sanony-na-sebe.JPG

Dátum publikácie: 2.10.2014
Autor: Ing. Nora Šišková

Firma – platiteľ DPH, prekročila obrat a od januára 2014 mala byť mesačným platiteľom DPH. Keďže podala daňové priznania a aj kontrolné výkazy za 1. a 2. štvrťrok, ako má postupovať? Má podať daňové priznania a kontrolné výkazy za január až jún ako riadne alebo má podať dodatočné daňové priznania? Aké sú sankcie za podanie týchto výkazov?

tt_puzzle-eurobankovka.JPG

Dátum publikácie: 23.9.2014
Autor: Ing. Zuzana Kramáriková

Môže slovenskej s. r. o. požičať finančnú čiastku česká spoločnosť, s. r. o., s ktorou je ekonomicky prepojená (spoločníci v českej s. r. o. sú spoločníkmi aj v slovenskej s. r. o.) – preklenovací úver je na 5 rokov, napr. vo výške 50 tis. €, za akých podmienok a čo je pre to potrebné urobiť?

tt_osobne-auto-male.JPG

Dátum publikácie: 19.9.2014
Autor: Nadežda Cígerová

Ako postupovať pri predaji ojazdeného motorového vozidla? Osobné motorové vozidlo je plne odpísané so zostatkovou hodnotou 0, počas užívania automobilu si firma uplatňovala z nákupu PHL a z nákladov na údržbu odpočítanie DPH. Ide o príležitostný predaj a mal by sa uskutočniť zamestnancovi (fyzickej osobe). Vyšlá faktúra má byť vystavená s DPH? Je iný postup pri predaji predmetného motorového vozidla platiteľovi DPH?

tt_15-teho-v-mesiaci-kalendar.JPG

Dátum publikácie: 17.9.2014
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje dlžníkov, aby zaplatili dlžné poistné, pokuty a penále či neoprávnene vyplatené dávky čo najskôr, resp. dohodli sa na jeho uhradení formou splátkového kalendára s príslušnou pobočkou. Je to predovšetkým v záujme dlžníka, aby mu dlžná čiastka ďalej nenarastala a neocitol sa v rukách exekútora či mandatára. V prípade vymáhania dlhu sa tento pre dlžníka predražuje.

vector_infografika_375x250_BW.JPG

Dátum publikácie: 12.9.2014
Autor: Ing. Beáta Jarošová

Registrácia pre DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa môže týkať tuzemských aj zahraničných osôb. Prehľad typov registrácií si pozrite v prehľadnej infografike.

iStock_000017068698XLarge.JPG

Dátum publikácie: 11.9.2014
Autor: Ing. Nora Šišková

Poľnohospodársky podnik, platiteľ DPH, fakturuje obilniny a prenáša na odberateľov daňovú povinnosť v zmysle § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH. Na základe zálohovej faktúry dňa 27. 6. 2014 prijal platbu za jačmeň vo výške 24 000 €. Jačmeň bude dodaný asi v auguste. Na základe § 19 ods. 4 má povinnosť vystaviť daňový doklad – daňová povinnosť je deň prijatia platby.

...