www.skdp.sk
Všetky články z rubriky DAŇOVÁ KAVIAREŇ
341 výsledkov

Daňová kaviareň

...
vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 24.6.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Ak máte nejasnosti v problematike registračnej povinnosti tuzemských osôb pre DPH, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Zuzany Uríkovej.

tt_cloviecikovia-dvihaju-slovo-tax.jpg

Dátum publikácie: 29.6.2016
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Akcionár z nezmluvného štátu v roku 2015 previedol akcie na akcionára v SR. Aké daňové povinnosti vyplývajú novému akcionárovi z prevodu akcií? Bola stanovená aj predajná cena akcií, k úhrade a prevodu finančných prostriedkov ešte nedošlo.

tt_dom-na-vahach.jpg

Dátum publikácie: 23.6.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

SZČO zapísaný v OR, účtuje v podvojnom účtovníctve. Prenajíma nehnuteľnosti. Ako súkromná osoba prenajíma tiež nehnuteľnosť. Keďže je to SZČO a má z toho príjmy, musí to byť aj v účtovníctve. Ako sa tento majetok v súkromnom vlastníctve, ktorý sa prenajíma, eviduje v podvojnom účtovníctve? Na akých účtoch a ako sa o ňom účtuje?

tt_novostavba-bytovky (1).jpg

Dátum publikácie: 15.6.2016
Autor: Ing. Mária Nováková

Spoločenstvo vlastníkov bytov delegovalo časť správy bytového domu na základe mandátnej zmluvy na správcovskú organizáciu. Vlastníci bytov uhrádzajú na účet fondu údržby a opráv bytového domu odmenu za výkon správy. Túto odmenu spoločenstvo vlastníkov bytov následne poukazuje na základe faktúry v prospech správcovskej organizácie. Možno považovať príjem správcovskej organizácie za výkon správy bytov za oslobodený od dane podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov?

tt_podanie-ruk.jpg

Dátum publikácie: 13.6.2016
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Manželia podnikajú v združení, majú auto v podnikaní, manželka chce zrušiť živnosť a zamestnať sa u manžela, zmluva o združení teda zaniká. Ako sa vysporiadať s majetkom, ktorý bol v združení a jeho zostatková cena je napr. 10 000 €?

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 10.6.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Ak máte nejasnosti v problematike služieb z hľadiska DPH, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Nadeždy Cígerovej.

iStock_000006330165Small.jpg

Dátum publikácie: 6.6.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Zamestnávateľ spätne opravoval výkazy do zdravotnej poisťovne u zamestnanca, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok. Zdravotná poisťovňa zaslala vrátené poistné zamestnávateľovi. Časť poistného sa má vrátiť zamestnancovi, časť zamestnávateľovi. Je vrátené poistné zdaniteľným príjmom zamestnanca v roku 2016?

tt_blocky-kalkulacka-kniha-uctov.jpg

Dátum publikácie: 1.6.2016
Autor: Finančná správa SR

Používatelia virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) sú v súvislosti s výkonom daňovej kontroly menej zaťažení. Namiesto miestneho zisťovania si ich finančná správa preverí on-line.  

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 30.5.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Pre veľký záujem zo strany našich zákazníkov opäť (už tretíkrát) opakujeme online rozhovor na tému tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dani z pridanej hodnoty. Ak máte nejasnosti v tejto problematike, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Tatiany Mičíkovej.

tt_vysmiaty-poistovak.jpg

Dátum publikácie: 25.5.2016
Autor: JUDr. Marcela Macová

Spoločnosť je prevádzkovateľom osobných údajov. Môže na základe zákona o ochrane osobných údajov poskytnúť údaje inej právnickej osobe (advokátskej kancelárii) v súvislosti s ochranou práv alebo právom chránených záujmov fyzickej osoby, resp. oznamovaním skutočností, ktoré odôvodňujú uplatnenie právnej zodpovednosti dotknutej osoby (podanie žaloby) bez súhlasu dotknutej osoby, resp. za akých okolností ich môže takejto právnickej osobe poskytnúť? Dá sa aplikovať ustanovenie § 12 ods. 1 zákona?

...