www.skdp.sk
Všetky články z rubriky DAŇOVÁ KAVIAREŇ
333 výsledkov

Daňová kaviareň

...
vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 30.5.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Pre veľký záujem zo stany našich zákaníkov opäť (už tretí krát) opakujeme online rozhvor na tému tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dani z pridanej hodnoty. Ak máte nejasnosti v tejto problematike, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Tatiany Mičíkovej.

tt_vysmiaty-poistovak.jpg

Dátum publikácie: 25.5.2016
Autor: JUDr. Marcela Macová

Spoločnosť je prevádzkovateľom osobných údajov. Môže na základe zákona o ochrane osobných údajov poskytnúť údaje inej právnickej osobe (advokátskej kancelárii) v súvislosti s ochranou práv alebo právom chránených záujmov fyzickej osoby, resp. oznamovaním skutočností, ktoré odôvodňujú uplatnenie právnej zodpovednosti dotknutej osoby (podanie žaloby) bez súhlasu dotknutej osoby, resp. za akých okolností ich môže takejto právnickej osobe poskytnúť? Dá sa aplikovať ustanovenie § 12 ods. 1 zákona?

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 13.5.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Pre veľký záujem zo stany našich zákaníkov opakujeme online rozhvor na tému tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dani z pridanej hodnoty. Ak máte nejasnosti v tejto problematike, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Tatiany Mičíkovej.

iStock_000012063030Large.jpg

Dátum publikácie: 10.5.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Ak má autor príjmy podľa Autorského zákona a tie sú zdaňované výhradne zrážkovou daňou, musí byť evidovaný na daňovom úrade ako SZČO? Ak bude mať autor príjmy podľa autorského zákona, z ktorých budú niektoré zdaňované zrážkovou daňou a niektoré si bude na základe dohody zdaňovať sám, musí byť registrovaný na daňovom úrade ako SZČO?

tt_sklad.jpg

Dátum publikácie: 3.5.2016
Autor: Finančná správa SR

V nedeľu 1. mája 2016 vstúpili do platnosti nové colné pravidlá, ktoré zjednodušia život firmám obchodujúcim v rámci Európy, a ktoré budú lepšie chrániť spotrebiteľov pred nelegálnym tovarom a „fejkami.“

tt_notebook-s-pokladnou.jpg

Dátum publikácie: 2.5.2016
Autor: Finančná správa SR

Užívatelia virtuálnej registračnej pokladnice (VRP), ktorí s ňou pracujú prostredníctvom mobilných telefónov, majú odteraz prihlasovanie sa do aplikácie jednoduchšie. Finančná správa prichádza s novinkou prihlasovania sa pomocou PIN alebo odtlačku prsta.

185032129_375x250.jpg

Dátum publikácie: 25.4.2016
Autor: Finančná správa SR

Od 1. mája 2016 sa zmenia podmienky v colnom konaní pri poštových zásielkach. Súvisia s platnosťou nového Colného kódexu Únie. Dotknú sa širokej verejnosti, nakupovanie cez internet bude drahšie.  

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 19.4.2016
Autor: Nadežda Cígerová

Ak máte nejasnosti v problematike tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dani z pridanej hodnoty, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Nadeždy Cígerovej.

tt_obalka-s-listom.jpg

Dátum publikácie: 11.4.2016
Autor: JUDr. Marcela Macová

Bývalá kolegyňa poslala potvrdenia od lekára do firmy na meno mzdovej účtovníčky a pod meno napísala názov spoločnosti. Pracovníčky na recepcii otvorili obálku a mzdovej účtovníčke zatajili došlú zásielku. Je to v poriadku? Kto má právo otvárať takéto zásielky v zmysle zákona o ochrane osobných údajov? Neprišlo k porušeniu zákona? Je rozhodujúci odosielateľ?

Ktoré zásielky má právo otvárať zamestnávateľ, ak je na obálke vyznačené meno adresáta?

tt_muz-s-50-eurovymi-bankovkami-v-ruke.jpg

Dátum publikácie: 6.4.2016
Autor: Finančná správa SR

V novele daňového poriadku, ktorá nadobudla účinnosť od januára je zapracovaná absorbčná zásada pri ukladaní pokút za správne delikty. Daňové subjekty nebudú dostávať viacero pokút za správne delikty, pri ktorých je výška pokuty uložená rozpätím. Správca dane je oprávnený uložiť pokutu, ak je to účelné a možné, uloží jednu úhrnnú pokutu. Tá sa určí podľa pochybenia, pri ktorom je najvyššia horná hranica sadzby. Minimálna pokuta nesmie byť nižšia ako najvyššia dolná sadzba.

...