www.skdp.sk
Všetky články z rubriky DAŇOVÁ KAVIAREŇ
266 výsledkov

Daňová kaviareň

...
tt_domy-v-radovej-zastavbe-na-predmesti.jpg

Dátum publikácie: 24.7.2015
Autori: Ing. Vladimír Ozimý, JUDr. Katarína Bystrická (www.pravnecentrum.sk)

Manželia majú bezpodielové vlastníctvo, manželka kúpila v manželstve dom, ktorý chce prenajať, na liste vlastníctve figuruje len ona. Na účely BSM musia figurovať v katastri nehnuteľnosti obaja manželia, ak sú vlastníci predmetnej nehnuteľnosti z dôvodu BSM? Oslabuje to právo manžela v prípade, že tam nie je zapísaný?

Môžu si manželia si uplatniť rovnomerne delenie príjmov z prenájmu, aby si mohli odpočítať príjem oslobodený podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov, keď na liste vlastníctva nefiguruje manžel? V prípade možnosti delenia príjmov FO príjem z prenájmu môže byť uvedený len na manželkinom účte, či ho treba rozdeliť v priebehu roka?

tt_panacik-s-vykricnikom.jpg

Dátum publikácie: 20.7.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Jednou z často sa opakujúcich chýb zamestnávateľov, ktorá spôsobuje chyby a nedorozumenia pri evidencii zamestnancov v Sociálnej poisťovni, je nesprávne vyplnenie štátnej príslušnosti zamestnanca v Registračnom liste FO (oddiel 3).

tt_registracna-pokladna_2015 (1).jpg

Dátum publikácie: 16.7.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Sú povinné registračné pokladnice aj pre lekárov? Je potrebné účtovať tržby v jednoduchom účtovníctve každý deň z dennej uzávierky alebo stačí tržby z mesačnej uzávierky?  

iStock_000018525921XSmall.jpg

Dátum publikácie: 10.7.2015
Autor: Ing. Jana Barčíková

Je oslobodený príjem z predaja postavenej nehnuteľnosti, ktorá bola skolaudovaná v novembri 2011, bola v bezpodielovom vlastníctve manželov, ktorí sa rozviedli, pričom manžel odkúpil časť domu od manželky a následne by ho predal?

tt_vahy-s-otaznikmi.jpg

Dátum publikácie: 6.7.2015
Autor: Finančná správa SR

Daňové a colné úrady nemôžu časovo neobmedzene vymáhať daňové nedoplatky. Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho roka, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Ak však úrad zašle dlžníkovi výzvu na zaplatenie nedoplatku, začína plynúť nová premlčacia lehota. Úrady môžu doručovaním výziev plynutie premlčacej lehoty predlžovať. Po 20 rokoch právo vymáhať daňový nedoplatok zanikne, čím uplynie prekluzívna lehota. 

iStock_000014233105Large.jpg

Dátum publikácie: 30.6.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Fyzickým osobám, ktoré podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť nevykonávajú na základe oprávnenia, napr. umelci, autori, športovci a za kalendárny rok 2014 dosiahli príjem v sume vyššej ako 4 944,00 eur, t. j. rovnú alebo vyššiu ako 4 944,01 eur, od 1. júla 2015 vznikne povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO). Ide o príjem z činnosti uvedenej v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

tt_bankovky-so-stuzkou.jpg

Dátum publikácie: 23.6.2015
Autor: Mária Jančíková

Môže firma poskytnúť mesačný peňažný benefit zamestnancom, ktorí používajú služobné autá aj na súkromné účely, napr. do 1000 km 200 €? Tento benefit by zamestnanec zdanil a už by firma neriešila pohonné látky.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 19.6.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Inštitút ručenia za daň, ako jedno z opatrení na zamedzenie daňových podvodov, bol s účinnosťou od 1. októbra 2012 značne upravený, v dôsledku čoho sa stal veľmi horúcou témou diskusií. Príspevok sa zaoberá problematikou uplatňovania inštitútu ručenia za daň. Analyzuje právny základ tohto inštitútu a poukazuje na zásady, ktoré je pri jeho uplatňovaní potrebné dodržiavať. Poukazuje na aktuálne problémy, ktoré vystali v súvislosti s precizovaním právnej úpravy ručenia za daň, ako aj na ich praktické riešenie.

tt_auto-kalkulacka-mince.jpg

Dátum publikácie: 16.6.2015
Autor: Nadežda Cígerová

FO – nepodnikateľ, prenajíma osobné motorové vozidlo spoločnosti s ručením obmedzeným. Auto kúpil na lízing a platí mesačné nájomné 170 € lízingovej spoločnosti. Príjem z prenájmu bude 200 €. Môže si táto FO odpočítať z príjmu z prenájmu aj nejaké výdavky, napr. splácanie lízingu? Alebo musí uviesť v daňovom priznaní celú sumu 200 € x 12 = 2 400 €? Alebo príjem 2 400 € – výdaj 2 040 € (170 x 12) = 360 €? A 360 € nebude spadať pod nezdaniteľný príležitostný príjem do 500 €?

iStock_000019716260Large.jpg

Dátum publikácie: 15.6.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Ak študent odíde cez letné prázdniny za prácou do krajín Európskej únie vrátane Švajčiarska, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu (ďalej len „EÚ“) a na Slovensku nie je poistený, voči Sociálnej poisťovni nemá žiadne povinnosti. Ak odíde do krajín mimo EÚ, napr. USA, tiež nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti.

...