Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
Všetky články z rubriky DAŇOVÁ KAVIAREŇ
245 výsledkov

Daňová kaviareň

...
tt_hlava-plna-cisiel.jpg

Dátum publikácie: 28.1.2015
Autor: Ing. Mária Nováková

Môže spoločnosť platiť daňovú licenciu v polovičnej výške, ak počas celého roka zamestnáva ZŤP zamestnanca na skrátený pracovný úväzok, t. j. 4,5 hod./zmenu pri 37,5 hod. pracovnom týždni?

 

iStock_000001308915Small.jpg

Dátum publikácie: 22.1.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa opätovne vyzýva všetky inštitúcie a orgány, ktoré vydávajú oprávnenia na výkon samostatne zárobkovej činnosti, aby urýchlene začali komunikovať so Sociálnou poisťovňou, ak tak ešte neurobili a dohodli sa na spôsobe poskytovania údajov o vzniku a zániku oprávnení na výkon samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré vydávajú.

tt_panacik-pod-danami.jpg

Dátum publikácie: 22.1.2015
Autor: Finančná správa SR

Firmy, ktoré sa „polepšili“, budú na zozname subjektov u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH už len 6 mesiacov namiesto roka. Nové pravidlá platia od januára. Aktuálne je na zozname cca 4 900 daňových subjektov.

iStock_000014949090Small.jpg

Dátum publikácie: 20.1.2015
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Jednou z podmienok, na základe ktorej sa posudzuje, či účtovná jednotka musí mať účtovnú závierku overenú audítorom, je aj výška čistého obratu. Zarátava sa do obratu aj výnos z predaja pohľadávok, účtovaný na účte 646, ak ide vlastne o sumu, ktorá už raz bola účtovaná do výnosov pri realizácii výrobkov alebo služieb?    

tt_ruka-novorodenca.jpg

Dátum publikácie: 13.1.2015
Autori: Ing. Jana Barčíková, Mária Jančíková

Môže fyzická osoba – SZČO – počas poberania materskej dovolenky podnikať na základe živnostenského listu? To znamená, či môže vystavovať faktúry, uplatňovať si náklady súvisiace s podnikaním (PHL, nájomné, telefón, internet, odpisy majetku a pod.)? V prípade, že počas materskej dovolenky nemôže podnikať, aké si môže uplatniť náklady – napr. nájomné (zmluva uzatvorená na viac rokov – od r. 2012), internet, telefón, odpisy)?

tt_bankovky-so-stuzkou.jpg

Dátum publikácie: 10.1.2015
Autor: Finančná správa SR

S účinnosťou od 1. januára 2015 zavádza novela zákona o dani z príjmov (ZDP) nový typ daňového zvýhodnenia pre daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj. Nové daňové zvýhodnenie, tzv. super odpočet, spočíva v odpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od základu dane (ďalej len „odpočet“). Odpočet môže využiť daňovník, ktorý realizuje projekt výskumu a vývoja. V súvislosti s tým mu vznikajú výdavky (náklady), ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia a sú spôsobilé na opätovné odpočítanie od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty vo výške 25 %.

tt_muz-premysla-nad-papiermi.jpg

Dátum publikácie: 9.1.2015
Autor: Finančná správa SR

Zmeny v zákone o dani z príjmov, ktoré začali platiť od januára, sa dotkli aj odpisovania majetku. Novela zákona rozšírila počet odpisových skupín zo štyroch na šesť a  zaviedla  novú odpisovú skupinu 3 s dobou odpisovania osem rokov a odpisovú skupinu 6 s dobou odpisovania  štyridsať  rokov.  

tt_panacik-s-hodinkami-cas-su-peniaze.jpg

Dátum publikácie: 7.1.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO), že za obdobie od januára 2015 platia nové sumy poistného z minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu.

tt_zena-ma-otazky.jpg

Dátum publikácie: 30.12.2014
Autor: Ing. Marián Drozd

Tuzemská spoločnosť s r. o. svoju činnosť vykonáva na Slovensku. Začiatkom r. 2014 túto spoločnosť odkúpila zahraničná akciová spoločnosť obchodujúca na burze. Materská spoločnosť žiada o zostavenie definitívnej účtovnej závierky za r. 2014 do 7. 1. 2015.

Je možné pri dodržaní predpisov platných v SR vyhovieť tejto požiadavke?

tt_dokumenty-na-stole[1][1].JPG

Dátum publikácie: 30.12.2014
Autor: Sociálna poisťovňa

Pri osobách, ktoré majú uzatvorenú niektorú z foriem dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, platí to, čo pri každom inom zamestnancovi.

...