Všetky články z rubriky
76 výsledkov

tt_voda-pohar.jpg

Zamestnávateľ má povinnosť bezplatne zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, pričom zabezpečovanie pitného režimu je zamestnávateľ povinný upraviť vnútorným predpisom.

tt_zufaly-chlap.jpg

Dlžník v predlžení je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, odkedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predlžení.

tt_zena-za-monitorom-s-kalendarom.jpg

V JÚ sa časovo rozlišujú len vymedzené daňové výdavky zaplatené fyzickej osobe, ktoré je možné za zdaňovacie obdobie uznať najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie.

tt_zena-ukazuje-znak-percenta.jpg

Ide o osobitný spôsob vyberania dane z príjmov, pri ktorom povinnosť vybrania dane má platiteľ dane, ktorý vypláca plnenie podliehajúce dani vyberanej zrážkou po znížení o zrazenú daň.

tt_dph.jpg

Motorové vozidlá sa používali na zabezpečenie prepravy konateľa medzi bydliskom a pracoviskom. Je možné odpočítať zaplatenú DPH a kedy vznikne právo na odpočet?

tt_zena-za-kopou-sanonov.jpg

Neuhradené faktúry majú aj daňové súvislosti. Kedy sa u dlžníka neuhradený záväzok zdaní, resp. odpis záväzku od dane oslobodí?

tt_financna-kontrola.jpg

Vyberáme z daňového poriadku a vysvetľujeme postup správcu dane pri vymáhaní nedoplatkov – od zaslania výzvy na zaplatenie až po začatie exekučného konania.

tt_podanie-ruk.jpg

Pre účtovné a daňové posúdenie prevodu obchodného podielu je podstatné, že zmluvu o prevode uzatvára spoločník s nadobúdateľom, do zmluvného vzťahu nevstupuje spoločnosť, ktorej obchodné podiely sa prevádzajú.

iStock_000003178428XSmall.jpg

Príspevok sa venuje problematike nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka, ktoré si bude môcť daňovník uplatniť pri ročnom zúčtovaní dane zo závislej činnosti za rok 2018.

tt_domcek-bankovky.jpg

S účinnosťou od 1. 1. 2018 sa zmenil systém podpory hypotekárnych úverov pre mladých, a to formou daňového bonusu.

Partner