Všetky články z rubriky
104 výsledkov

tt_zvyraznovac-kalkulacka.jpg

Konsolidovaná účtovná závierka je prezentáciou finančnej situácie a výsledku hospodárenia celej skupiny patriacej do konsolidovaného celku. Jej zostavovateľom je materská spoloč­nosť.

tt_dvojica-na-ture.jpg

Spoločnosti s viac ako 49 zamestnancami musia po novom poskytovať zamestnancom príspevok na rekreáciu na Slovensku, najviac v sume 275 eur za kalendárny rok. Aké sú podmienky a možnosti jeho poskytnutia?

tt_dph-2019.jpg

Od januára platí novela zákona o DPH, ktorá prinesie zmeny pre podnikateľov. Znižuje sa sadzba DPH na ubytovacie služby, výrazná zmena sa týka prenájmov, ruší sa zábezpeka na DPH...

tt_uctovnik-za-stolom.jpg

Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva tvorí jeden celok a okrem všeobecných náležitostí obsahuje výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch.

tt_uspech.jpg

Účtovná jednotka má povinnosť zostaviť riadnu účtovnú závierku za účtovné obdobie. Účtovným obdobím je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

tt_prepajame-teoriu-s-praxou.jpg

Dostať viac praxe do slovenských škôl – to je hlavný zámer programu firmy Poradca podnikateľa, ktorý prebieha už niekoľko rokov.

tt_auto-kalkulacka-mince-graf.jpg

Deň 31. január 2019 predstavuje posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a na zaplatenie dane za ročné zdaňovacie obdobie 2018.

tt_dan-z-nehnutelnosti.jpg

Každý, u ktorého nastali v roku 2018 zmeny vo vlastníctve nehnuteľností alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, musí najneskôr do 31. januára 2019 podať priznanie k dani z nehnuteľností.

tt_dph-2018a.jpg

Platitelia DPH musia v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka (do 25. januára 2019) vykonať ročné prepočítanie koeficientu a upraviť odpočítanú daň pri investičnom majetku, ak došlo k zmene účelu alebo rozsahu jeho použitia.

tt_vianoce.jpg

Zmena majiteľa podniku prináša povinnosti pre predávajúceho aj kupujúceho. Ako korektne postupovať v daňovej aj účtovnej oblasti, priblížime v článku.

Partner