Všetky články z rubriky
57 výsledkov

tt_zemegula.jpg

Ako sa vysporiadajú pohľadávky a záväzky v cudzej mene? Ako postupovať pri obchodovaní s tretími krajinami z hľadiska DPH pri prijatých službách, poskytnutých službách, dovoze a vývoze tovaru?

tt_stastni-zamestnanci.jpg

Od 1. 5. 2018 sa zavádzajú nové peňažné plnenia, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom, a to so špecifickým zvýhodnením vo vzťahu k plateniu poistného a s daňovým zvýhodnením.

tt_mince-na-kalendari.jpg

V podvojnom účtovníctve sa náklady a výnosy účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Účtovná jednotka musí preto dôsledne skúmať ich vzťahy.

tt_zena-v-kancelarii-za-stolom1.jpg

Zamestnávateľ je povinný do 31. marca 2018 vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti za rok 2017.

tt_dp-po-2018.jpg

Príspevok je určený právnickým osobám (daňovníkom), ktoré budú podávať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017.

vedenie-ju-2018-375x250.jpg

Prinášame Vám praktickú elektronickú príručku Vedenie jednoduchého účtovníctva aktualizovanú pre účtovné obdobie roka 2018.

tt_muz-za-stolom1.jpg

Cieľom tohto príspevku je pomôcť správne vypočítať daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2017, vyplniť nové tlačivo daňového priznania, ako aj poskytnúť ďalšie aktuálne informácie týkajúce sa tejto dane.

danove-priznania-2017-375x250.jpg

Pripravili sme praktickú on-line príručku, ktorej cieľom je pomôcť vám pri zostavovaní a vypĺňaní daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2017.

tt_zena-so-sanonmi.jpg

Postup zostavenia účtovnej závierky, účtovných výkazov a poznámok pre neziskové účtovné jednotky účtujúce v sústave PÚ za účtovné obdobie roka 2017.

tt_zena-v-kancelarii-za-stolom.jpg

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve tvorí jeden celok a obsahuje výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch. Pozrite si pravidlá, postup a názorný príklad jej zostavenia za rok 2017.

Partner