Literatúra

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 13/2017

Country by Country Reporting: Nové oznamovacie povinnosti pre nadnárodné spoločnosti v oblasti transferového oceňovania * Uplatňovanie výdavkov na PHL * Informatívny prehľad v zmenách a dodatkoch IAS/IFRS účinných pre rok 2017 – 2019 * Obchodovanie cez internet z pohľadu daní * Kontroly v systéme podvojného účtovníctva (úvod do problematiky) * Súbeh príjmov fyzickej osoby z pohľadu dane z príjmov * Daňový poriadok v otázkach a odpovediach * Zhrnutie o živnosti * Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2016

 

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 12/2017

Novely zákona o službách zamestnanosti aj z daňového aspektu * Výdavky na reprezentáciu * Elektronická refakturácia zmluvných dodaní * Daňový poriadok v otázkach a odpovediach * Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel * Cestovné kancelárie a cestovné agentúry - osobitná úprava uplatňovania dane * Vymáhanie pohľadávok Sociálnou poisťovňou od 1.7.2017

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 10-11/2017

Novela Exekučného Poriadku od 1.4.2017 * Zákon o dani z pridanej hodnoty s komentárom.

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 8-9/2017

Problematika vyplácania podielov na zisku * Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve s komentárom.

Daňový a účtový poradca podnikateľa 7/2017

Zmeny v zákone o dani z príjmov, účinné od 1.1.2017 * Dotácie, podpory a príspevky u fyzických osôb z daňového pohľadu * Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve - komentár * Zásady tvorby a dokumentovania transferových cien podniku  * Predikcia finančnej situácie podniku na základe bonitných a banktrotových modelov

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 5-6/2017

Daňová asignácia za rok 2016 * Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2017 * Zákon o účtovníctve - zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve s komentárom * Transferové oceňovanie v roku 2017 * Zmeny v zdravotnom poistení od 1. 1. 2017

Daňový a účtový poradca podnikateľa 04/2017

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017 * K novelám daňového poriadku za rok 2016 a od 1.1.2017 *  O legislatívnej úprave niektorých zákonov v súvislosti so správou daní * Zmena výpočtu správneho poplatku pri evidencii vozidiel * Uplatnenie výdavkou súvisiacich s využívanou nehnuteľnosťou * Účtovanie v lekární - PO účtujúca v podvojnom účtovníctve * Povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane * Služby súvisiace s nehnuteľným majetkom z hľadiska DPH * Novela zákona o DPH

Daňový a účtový poradca podnikateľa 2-3/2017

Zostavenie účtovnej závierky za rok 2016 v JÚ * Individuálna účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave PÚ za rok 2016 * Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2016 * O dani z motorových vozidiel * Podávanie priznaní k dani z nehnuteľností v roku 2017 * Koncoročné povinnosti platiteľa dane * Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - novela

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 1/2017

Zdanenie príjmov súvisiacich s nehnuteľnosťami fyzických osôb * Zdaňovanie príležitostných príjmov * Reklama a propagácia z pohľadu dane z príjmov * Novela obchodného zákonníka od 1. 1. 2017 * Pokuta za správne delikty v oblasti účtovníctva po novom * Metodický pokyn k uplatňovaniu nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov * Príspevok na samostatne zárobkovú činnosť * Cestovné náhrady v jednoduchom účtovníctve * Začínajúci podnikateľ a odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne .

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2016

Pohľadávky v účtovných a daňových súvislostiach * Sankčný systém v roku 2016 * Predaj auta za nižšiu ako zostatkovú cenu podľa ZDP a zákona o DPH * Zrušenie a likvidácia obchodnej spoločnosti z právneho, účtovného a daňového hľadiska * Odvodové a daňové povinnosti pri vyplácaní odmien na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2016.

Dane a účtovníctvo 8/2017

Oddlženie fyzickej osoby z daňového pohľadu * Oznamovacia povinnosť po vykonaní korešpondujúcej úpravy základu dane * Výdavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci * Refakturácia * Kalkulácie a ich vplyv na účtovníctvo * Odmeňovanie zamestnancov za nadčas, sviatok a nočnú prácu pri rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase * Študenti a letné brigády – dane a odvody * Používanie virtuálnej pokladnice od 1. septembra 2017 * Nepriznaný odpočet DPH  – odpočítanie nenastáva "ex lege" – daňový judikát

Dane a účtovníctvo 7/2017

Základy transferového oceňovania v príkladoch: kontrolovaná transakcia a korešpondujúca úprava základu dane * Daňové a nedaňové výdavky * Služby poskytované cestovnými kanceláriami a agentúrami * Interný (účtovný) audit – transakcie s majetkom v účtovnej jednotke * Účtovanie dividend * Daňová kontrola – vybrané príklady z praxe * Odpočet DPH zo stavebných prác a vedenie povinnej dokumentácie – daňový judikát

Dane a účtovníctvo 6/2017

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov * Odpočítanie DPH zahraničnou osobou registrovanou v SR * Príklady účtovania DPH * Dlhopisy * Zákazková výroba u zhotoviteľa * Účtovanie a zdaňovanie činnosti fan shopov * Prechod medzi uplatňovaním daňových výdavkov a sústavami účtovania * Nepriznanie odpočtu DPH z materiálu spotrebovaného vo výrobe – daňový judikát

Dane a účtovníctvo 5/2017

Základy transferového oceňovania * Zrušenie registrácie platiteľa DPH * Tuzemské samozdanenie * Prechod účtovnej jednotky na hospodársky rok * Zmenky v podvojnom účtovníctve * Interný účtovný audit – pohľadávkové a záväzkové účty * Osobný bankrot * Dane a hackeri * Vymáhanie daňových nedoplatkov na miestnych daniach * Dodanie PHL pre maďarských platiteľov DPH – daňový judikát

Dane a účtovníctvo 4/2017

Opravné a dodatočné daňové priznanie PO * Opravné a dodatočné daňové priznanie FO * Podiel na zisku a daň z príjmov v roku 2017 * Systém uplatňovania a účtovania DPH v zdravotníckych zariadeniach a lekárňach * Spoločnosti v konkurze a reštrukturalizácii * Odvody živnostníka od 1. januára 2017 * Zdaňovanie bitcoinov - vybrané problémy

Dane a účtovníctvo 3/2017

Paušálne výdavky živnostníka v roku 2017 * Vzdelávanie zamestnancov a študentov z daňového pohľadu * Nadobudnutie tovaru od A po Z * Cezhraničné dodávky tovaru a služieb * Odvody na SP a ZP od 1. 1. 2017 * Minimálna mzda v roku 2017, odvody a daňová povinnosť * Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom e-shopu * Daňové kuriozity * Dodanie fotovoltickej elektrárne - daňový judikát

Dane a účtovníctvo 2/2017

Preddavky na daň z príjmov PO v roku 2017 * Preddavky na daň z príjmov FO v roku 2017  * Zmena kontrolného výkazu k DPH od 1. 1. 2017 * Daňová povinnosť z hľadiska DPH * Refakturácia služieb * Pohľadávky * Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2017 * Podpora malého a stredného podnikania * Zdravý spánok * Neuznané daňové výdavky - daňový judikát

Dane a účtovníctvo 1/2017

Povinnosti zamestnávateľov po ukončení roka 2016 v súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti * Stravovanie zamestnancov ako daňový výdavok * Daňovo neuznané výdavky * Priznanie úroku za zadržanie nadmerného odpočtu a jeho výpočet po 1. 1. 2017 * Účtovná závierka mikro účtovných jednotiek za rok 2016 * Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2016

Dane a účtovníctvo 11/2016

Vybrané osobitosti s podmienkou zaplatenia pri zisťovaní základu dane * Špecifické prípady pri platení daňovej licencie * Výdavky súvisiace s majetkom využívaným aj na súkromné účely * Novinky v DPH v roku 2017 * Inventarizácia pokladnice + interná firemná smernica * Zmeny v daňovom poriadku od roku 2017 * Nehnuteľnosti podnikateľa (III) * Refakturácia dane z motorových vozidiel * Virtuálna registračná pokladnica * Daňová sústava v SR a jej vplyv na účtovníctvo * Pracovný pomer/dohoda/živnosť  * Nepriznanie oslobodenia od DPH - daňový judikát

Dane a účtovníctvo 10/2016

Zmeny pripravované v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2017 * Transferové oceňovanie – transakcie medzi blízkymi osobami * Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti vo vzťahu k zahraničiu * Pohľadávky * Nehnuteľnosti podnikateľa (II) * Elektronická registračná pokladnica * Lepší postoj – viacej zdravia * Určenie dane podľa pomôcok - daňový judikát

Zákon o dani z príjmov (2017)

podľa právneho stavu k 9. 1. 2017

Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch (2017)

podľa právneho stavu k 16. 1. 2017

Zákon o dani z pridanej hodnoty, Zákon o správe daní (daňový poriadok)

podľa právneho stavu k 6. 12. 2016

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

podľa právneho stavu k 30. 11. 2016

Zákony o spotrebných daniach (2016)

podľa právneho stavu k 7. 3. 2016

Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch

podľa právneho stavu k 10. 2. 2016

Zákon o dani z príjmov

podľa právneho stavu k 18. 1. 2016

zákon o účtovníctve, postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve, postupy účtovania v podvojnom účtovníctve, opatrenia na zostavenie účtovnej závierky

podľa právneho stavu k 11. 1. 2016

zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty

podľa právneho stavu k 5. 11. 2015

zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, zákon o spotrebnej dani z tabakových nápojov

podľa právneho stavu k 4. 11. 2015

Funkcie

Partner