Literatúra

Okrem online obsahu vám ponúkame aj odborné printové periodiká, ktoré tvoríme a vydávame už viac ako 25 rokov. Môžete si zakúpiť jedno číslo alebo ročné predplatné. Súčasťou je aj PDF verzia časopisu.


Daňový a účtovný poradca podnikateľa 1/2019

Predaj podniku  *Daň z motorových vozidiel a jej správna aplikácia  * Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek účtujúcich v sústave PÚ za rok 2018  * Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2018  * Analýza dlhodobého majetku 

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2018

Zdanenie príjmov fyzických osôb z predaja nehnuteľností * Daňové a nedaňové výdavky * Jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov – GDPR * Čo by mal zamestnávateľ zabezpečiť pre svojich zamestnancov * Benefity z účtovného a daňového pohľadu * Cestovné náhrady SZČO * Dlhodobý hmotný majetok v JÚ

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 14/2018

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným * Reklama, náklady na reprezentáciu, sponzorstvo * Vnútropodnikové účtovníctvo obchodnej spoločnosti * Spracúvanie osobných údajov v účtovnej agende * Zásadné zmeny v inštitúte účinnej ľútosti pri daňových trestných činoch * Účtovanie transferov * Zásoby v JÚ

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 13/2018

Navrhované zmeny v sadzbe DPH od 1.1.2019 * Uplatňovanie investičnej pomoci formou úľavy na dani z príjmov * Internetový obchod a GDPR * Vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí * Platenie poistného samostane zárobkovo činnej osoby * Skrátená transferová dokumentácia k pôžičkám

Daňový a účtový poradca podnikateľa 11-12/2018


Image36900

Predaj obchodných podielov z daňového a účtovného pohľadu  * K novej právnej úprave regionálnej investičnej pomoci * Úprava základu dane o neuhradené záväzky po splatnosti podľa súčastnej legislatívy * Účtovanie a zdaňovanie v konkurze * Zákon o miestnych daniach s komentárom * Povinnosť informovania dotknutej osoby o spracúvaní osobných údajov od 25.5.2018

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 9-10/2018

Image36900

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov * Ocenenie majetku pre daňové účely * Externé zdroje financovania činnosti organizácií nezriadených na podnikanie * K zákonu o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch * Evidencia odpadov – povinnosť každého podnikateľa! * Krátkodobý finančný majetok v jednoduchom účtovníctve 

Daňový a účtový poradca podnikateľa 8/2018


Image36900

Predčasné ukončenie finančného prenájmu * Pozemkové spoločenstvá 2018 * Lehota na umorovanie daňovej straty a prekluzívna lehota * Úprava dane z pridanej hodnoty odpočítanej pri investičnom majetku * uplatňovanie DPH v cestovných kanceláriach v roku 2018 * Závislé osoby v roku 2018: Ekonomické prepojenie a prirastanie podielov * Postúpenie a započítanie pohľadávok v JÚ

 

 

 

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 6-7/2018

danove-priznania-2017-375x250

Mzdové zvýhodnenia po novom a 13. a 14. plat * Komentár k úplnému zneniu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní * Poplatník poplatku podľa zákona č. 582/2004 Z. z. * Odpis pohľadávok v jednoduchom účtovníctve

 

 

 

Daňový a účtový poradca podnikateľa 5/2018

Image36900

Zákon o DPH v roku 2018 * Aktuálne zmeny živnostenského zákona * Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení v oblasti zdravotníctva * Zdaňovanie pri presune do zahraničia (exit tax) * Zmeny v uplatňovaní trojstranného obchodu * Transferové oceňovanie v roku 2018 * Metodický pokyn k fakturácii podľa zákona o DPH * Metodický pokyn k uplatneniu inštitútu ručenia za DPH * Zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2018 * Odvodová odpočítateľná položka od 1.1.2018

 

 

 

Daňový a účtový poradca podnikateľa 3-4/2018

Učtovná závierka neziskových účtovných jednotiek účtujúcich v PÚ za rok 2017 * Zmeny zákona o účtovníctve od 1.1.2018 * Zmena zákona o ERP od r. 2018 * Novela zákona ZDP * Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti * Časové rozlíšenie nákladov a výnosov * Nový zásah do zlučovania obchodných spoločností a ich pravidiel * Zmeny zákona o konkurze a reštrukturalizácii * Náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste * Odvody živnostníka od 1. januára 2018 

Dane a účtovníctvo 11/2018

Mzdové veličiny od 1. 1. 2019 * Tuzemské samozdanenie stavebných prác * Špecifiká zásob v podvojnom účtovníctve vo väzbe na osobitné predpisy * Predaj podniku v podvojnom účtovníctve * Sponzorstvo v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov * Diskriminácia dôchodcov pri platení preddavkov na daň * Monitorovanie zamestnancov kamerovým systémom * Daňová povinnosť pri predaji tovaru za symbolickú cenu

 

Dane a účtovníctvo 10/2018

Úpravy v zdaňovaní fyzických osôb od 1. 1. 2018 * Vstupná cena hmotného majetku * Transferové oceňovanie: čo sa zmenilo novelou ZDP pre štát, obce, mestá a VÚC? * Zmeny v sústave podvojného účtovníctva od 1. 1. 2018 vyvolané novelou Obchodného zákonníka * Registrácia a zrušenie registrácie DPH v jednoduchom účtovníctve * Daňové tajomstvo po novom od 1. 1. 2018 * Judikát: Zrozumiteľnosť rozhodnutia správneho orgánu, porušenie práva na obhajobu

 

Dane a účtovníctvo 9/2018

Daň z pridanej hodnoty – od registrácie po prenos daňovej povinnosti  * Odpisy dlhodobého hmotného majetku * Majetok využívaný na súkromné účely * Reklama v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov * Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel * Daňová kontrola – postrehy a zaujímavosti * Nepriznané oslobodenie od DPH pri intrakomunitárnom dodaní

 

Dane a účtovníctvo 8/2018

Životné minimum od 1. júla 2018 * Základ DPH všeobecne a v špecifických prípadoch * Zníženie základu dane z pridanej hodnoty * Transferové oceňovanie v príkladoch: Služby a nová Smernica OECD o transferovom oceňovaní * Luxusné automobily v ZDP*Skončenie podnikania najmä z daňového a účtovného aspektu * Rozšírená transparentnosť pri zverejňovaní zoznamov daňových subjektov v roku 2018 * Nesúčinnosť daňového subjektu so správcom dane a dovolávanie sa procesných práv

 

Dane a účtovníctvo 7/2018

danove-priznania-2017-375x250

Transferové oceňovanie v príkladoch: metodológia a súvisiace problémy * Vklady a príspevky do obchodných spoločností * Daň vyberaná zrážkou od 1. 1. 2018 * Nehmotný majetok z pohľadu dane z príjmov * Zdanenie neuhradených záväzkov * Spôsoby vyrovnania daňového nedoplatku v roku 2018 * Posúdenie webkarty ako predmetu dodávky z hľadiska DPH

 

Dane a účtovníctvo 6/2018

danove-priznania-2017-375x250

Opravy chýb minulých období * Nezdaniteľné časti ZD 2018 * Daňový bonus na zaplatené úroky * Transferové oceňovanie: nové pravidlo pre prirastanie podielov * Nadspotreba PHL * Opravné položky a rezervy * Správne poplatky *  GDPR: Rozmer osobných údajov, o ktorom ste nevedeli * Vzor interného firemného predpisu k ochrane osobných údajov podľa GDPR * Druhý balík vládnych opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia * Judikát: fikcia doručenia

 

Dane a účtovníctvo 5/2018

danove-priznania-2017-375x250

Príjmy lekárov v oznámeniach * Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby * Cestovné kancelárie a zdaňovanie prirážky * Opravné a dodatočné daňové priznanie a opravy kontrolného výkazu * Cudzia mena a kurzové rozdiely * Účtovanie o nedokončenej výrobe * Elektronická komunikácia so správcom dane * Daňový poriadok – eliminovanie daňovej nedisciplinovanosti * Úrok z omeškania za nezaplatenie preddavku dane z motorových vozidiel

 

 

Dane a účtovníctvo 4/2018

danove-priznania-2017-375x250

Zúčtovanie a daňové posúdenie zostatkovej ceny majetku * Transferové oceňovanie v príkladoch: Čo sa zmenilo v definíciách závislosti zavedením nového pojmu "subjekt" * Pravidlá pre podávanie dodatočných daňových priznaní * Obchodovanie s krajinami mimo EÚ (tretie krajiny) * Časové rozlíšenie nákladov a výnosov * Zmena zákona o ERP - evidencia tržieb u podnikateľov ŤZP * Vada konania bez vplyvu na zákonnosť rozhodnutia - daňový judikát

 

 

 

Dane a účtovníctvo 3/2018

danove-priznania-2017-375x250

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2017 * Účtovné a daňové odpisy * Podiely na zisku * Finančný prenájom z pohľadu zákona o dani z príjmov * DPH z prijatých záloh * Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanec verzus živnostník v roku 2018 * Správny poplatok za zápis držiteľa vozidla do evidencie vozidiel v SR * Neumožnenie vykonania daňovej kontroly - daňový judikát

 

 

 

Dane a účtovníctvo 2/2018

Limitované položky upravujúce základ dane právnickej osoby * Zdanenie investovaného kapitálu vo vlastníctve fyzických osôb * Budovy a stavby v zákone o dani z príjmov * Poskytovanie, účtovanie a zdaňovanie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť * Odvody zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2018 * Zmeny v daňovom poriadku od 1. 1. 2018 a 1. 1. 2019 * Nepreukázateľnosť daňového výdavku – daňový judikát

Zákon o dani z príjmov (2018)

podľa právneho stavu k 13. 4. 2018

Zákon o ochrane osobných údajov, Nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

podľa právneho stavu k 7. 2. 2018

Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve, Opatrenia na zostavenie účtovnej závierky (2018)

podľa právneho stavu k 25. 1. 2018

Zákon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty (2018)

podľa právneho stavu k 16. 1. 2018

Zákon o miestnych daniach (2018)

podľa právneho stavu k 5. 1. 2018

Colný zákon (2017)

podľa právneho stavu k 7. 12. 2017

Zákon o účtovníctve (2017)

podľa právneho stavu k 7. 12. 2017

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice (2017)

podľa právneho stavu k 5. 12. 2017

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja (2017)

podľa právneho stavu k 7. 12. 2017

Zákon o dani z príjmov, Zákon o správe daní (daňový poriadok) (2017)

podľa právneho stavu k 6. 12. 2017

Funkcie

Partner