Literatúra

Literatúra


Daňový a účtovný poradca podnikateľa 14/2018

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným * Reklama, náklady na reprezentáciu, sponzorstvo * Vnútropodnikové účtovníctvo obchodnej spoločnosti * Spracúvanie osobných údajov v účtovnej agende * Zásadné zmeny v inštitúte účinnej ľútosti pri daňových trestných činoch * Účtovanie transferov * Zásoby v JÚ

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 13/2018

Navrhované zmeny v sadzbe DPH od 1.1.2019 * Uplatňovanie investičnej pomoci formou úľavy na dani z príjmov * Internetový obchod a GDPR * Vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí * Platenie poistného samostane zárobkovo činnej osoby * Skrátená transferová dokumentácia k pôžičkám

Daňový a účtový poradca podnikateľa 11-12/2018


Image36900

Predaj obchodných podielov z daňového a účtovného pohľadu  * K novej právnej úprave regionálnej investičnej pomoci * Úprava základu dane o neuhradené záväzky po splatnosti podľa súčastnej legislatívy * Účtovanie a zdaňovanie v konkurze * Zákon o miestnych daniach s komentárom * Povinnosť informovania dotknutej osoby o spracúvaní osobných údajov od 25.5.2018

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 9-10/2018

Image36900

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov * Ocenenie majetku pre daňové účely * Externé zdroje financovania činnosti organizácií nezriadených na podnikanie * K zákonu o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch * Evidencia odpadov – povinnosť každého podnikateľa! * Krátkodobý finančný majetok v jednoduchom účtovníctve 

Daňový a účtový poradca podnikateľa 8/2018


Image36900

Predčasné ukončenie finančného prenájmu * Pozemkové spoločenstvá 2018 * Lehota na umorovanie daňovej straty a prekluzívna lehota * Úprava dane z pridanej hodnoty odpočítanej pri investičnom majetku * uplatňovanie DPH v cestovných kanceláriach v roku 2018 * Závislé osoby v roku 2018: Ekonomické prepojenie a prirastanie podielov * Postúpenie a započítanie pohľadávok v JÚ

 

 

 

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 6-7/2018

danove-priznania-2017-375x250

Mzdové zvýhodnenia po novom a 13. a 14. plat * Komentár k úplnému zneniu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní * Poplatník poplatku podľa zákona č. 582/2004 Z. z. * Odpis pohľadávok v jednoduchom účtovníctve

 

 

 

Daňový a účtový poradca podnikateľa 5/2018

Image36900

Zákon o DPH v roku 2018 * Aktuálne zmeny živnostenského zákona * Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení v oblasti zdravotníctva * Zdaňovanie pri presune do zahraničia (exit tax) * Zmeny v uplatňovaní trojstranného obchodu * Transferové oceňovanie v roku 2018 * Metodický pokyn k fakturácii podľa zákona o DPH * Metodický pokyn k uplatneniu inštitútu ručenia za DPH * Zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2018 * Odvodová odpočítateľná položka od 1.1.2018

 

 

 

Daňový a účtový poradca podnikateľa 3-4/2018

Učtovná závierka neziskových účtovných jednotiek účtujúcich v PÚ za rok 2017 * Zmeny zákona o účtovníctve od 1.1.2018 * Zmena zákona o ERP od r. 2018 * Novela zákona ZDP * Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti * Časové rozlíšenie nákladov a výnosov * Nový zásah do zlučovania obchodných spoločností a ich pravidiel * Zmeny zákona o konkurze a reštrukturalizácii * Náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste * Odvody živnostníka od 1. januára 2018 

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2/2018

Individuálna účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave PÚ za rok 2017 * Zostavenie účtovnej závierky za rok 2017 v JÚ * O dani z motorových vozidiel * Kontroly v systéme podvojného účtovníctva 3.časť * Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2017

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 1/2018

Správa daní od januára 2018 * Spotrebné dane a ich uplatňovanie v praxi * Dary v účtovníctve a ZDP * Dodanie služby z pohľadu daní - v príkladoch * Pôžička od spoločníka z pohľadu ZDP * Predaj tovarov a služieb prostredníctvom zľavových portálov * Zníženie zakladného imania s.r.o. * Kamerové systémy podľa zákona o ochrane osobných údajov * Vznik stálej prevádzkárne a uplatňovanie metód na zamedzenie dvojitého zdanenia * Nákup majetku na splátky v JÚ * Aktuálne k zamestnanosti a s ňou súvisiacim sociálnym záležitostiam aj z daňového aspektu

Dane a účtovníctvo 9/2018

Daň z pridanej hodnoty – od registrácie po prenos daňovej povinnosti *Odpisy dlhodobého hmotného majetku*Majetok využívaný na súkromné účely*Reklama v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov*Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel*Daňová kontrola – postrehy a zaujímavosti*Nepriznané oslobodenie od DPH pri intrakomunitárnom dodaní*

 

Dane a účtovníctvo 8/2018

Životné minimum od 1. júla 2018*Základ DPH všeobecne a v špecifických prípadoch*
Zníženie základu dane z pridanej hodnoty*Transferové oceňovanie v príkladoch: Služby a nová Smernica OECD o transferovom oceňovaní*Luxusné automobily v ZDP*Skončenie podnikania najmä z daňového a účtovného aspektu*Rozšírená transparentnosť pri zverejňovaní zoznamov daňových subjektov v roku 2018*Nesúčinnosť daňového subjektu so správcom dane a dovolávanie sa procesných práv*

 

Dane a účtovníctvo 7/2018

danove-priznania-2017-375x250

Transferové oceňovanie v príkladoch: metodológia a súvisiace problémy*Vklady a príspevky do obchodných spoločností*Daň vyberaná zrážkou od 1. 1. 2018*Nehmotný majetok z pohľadu dane z príjmov*Zdanenie neuhradených záväzkov*Spôsoby vyrovnania daňového nedoplatku v roku 2018*Posúdenie webkarty ako predmetu dodávky z hľadiska DPH

 

Dane a účtovníctvo 6/2018

danove-priznania-2017-375x250

Opravy chýb minulých období*Nezdaniteľné časti ZD 2018*Daňový bonus na zaplatené úroky*Transferové oceňovanie: nové pravidlo pre prirastanie podielov*Nadspotreba PHL*Opravné položky a rezervy*Správne poplatky* GDPR: Rozmer osobných údajov, o ktorom ste nevedeli*Vzor interného firemného predpisu k ochrane osobných údajov podľa GDPR*Druhý balík vládnych opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia*Judikát: fikcia doručenia*

 

Dane a účtovníctvo 5/2018

danove-priznania-2017-375x250

Príjmy lekárov v oznámeniach*Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby*Cestovné kancelárie a zdaňovanie prirážky*Opravné a dodatočné daňové priznanie a opravy kontrolného výkazu*Cudzia mena a kurzové rozdiely*Účtovanie o nedokončenej výrobe*Elektronická komunikácia so správcom dane*Daňový poriadok – eliminovanie daňovej nedisciplinovanosti*Úrok z omeškania za nezaplatenie preddavku dane z motorových vozidiel*

 

 

Dane a účtovníctvo 4/2018

danove-priznania-2017-375x250

Zúčtovanie a daňové posúdenie zostatkovej ceny majetku * Transferové oceňovanie v príkladoch: Čo sa zmenilo v definíciách závislosti zavedením nového pojmu "subjekt" * Pravidlá pre podávanie dodatočných daňových priznaní * Obchodovanie s krajinami mimo EÚ (tretie krajiny) * Časové rozlíšenie nákladov a výnosov * Zmena zákona o ERP - evidencia tržieb u podnikateľov ŤZP * Vada konania bez vplyvu na zákonnosť rozhodnutia - daňový judikát

 

 

 

Dane a účtovníctvo 3/2018

danove-priznania-2017-375x250

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2017 * Účtovné a daňové odpisy * Podiely na zisku * Finančný prenájom z pohľadu zákona o dani z príjmov * DPH z prijatých záloh * Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanec verzus živnostník v roku 2018 * Správny poplatok za zápis držiteľa vozidla do evidencie vozidiel v SR * Neumožnenie vykonania daňovej kontroly - daňový judikát

 

 

 

Dane a účtovníctvo 2/2018

Limitované položky upravujúce základ dane právnickej osoby * Zdanenie investovaného kapitálu vo vlastníctve fyzických osôb * Budovy a stavby v zákone o dani z príjmov * Poskytovanie, účtovanie a zdaňovanie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť * Odvody zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2018 * Zmeny v daňovom poriadku od 1. 1. 2018 a 1. 1. 2019 * Nepreukázateľnosť daňového výdavku – daňový judikát

Dane a účtovníctvo 1/2018

Príjmy oslobodené od dane z príjmov právnických osôb * Zmeny zákona o DPH v roku 2018 * Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2017 – malá účtovná jednotka * Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2017 * Daň z nehnuteľností + daňové priznanie * Colný delikt – nedodržanie lehoty na predloženie chýbajúcich dokladov k colnému vyhláseniu – daňový judikát

Dane a účtovníctvo 11/2017

Navrhované zmeny zákona o dani z príjmov od roku 2018 * Zavedenie zdaňovania dividend a ostatných príjmov od roku 2017 a spresnenia v novele zákona o dani z príjmov * Transferové oceňovanie v príkladoch – vybrané problémy dokumentácie o transferovom oceňovaní * Opravné faktúry na účely DPH * Zmeny v zákone o účtovníctve od januára 2018 * Účtovanie pohľadávok a preddavkov * Daň z motorových vozidiel + príklad k daňovému priznaniu

Zákon o dani z príjmov (2018)

podľa právneho stavu k 13. 4. 2018

Zákon o ochrane osobných údajov, Nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

podľa právneho stavu k 7. 2. 2018

Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve, Opatrenia na zostavenie účtovnej závierky (2018)

podľa právneho stavu k 25. 1. 2018

Zákon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty (2018)

podľa právneho stavu k 16. 1. 2018

Zákon o miestnych daniach (2018)

podľa právneho stavu k 5. 1. 2018

Colný zákon (2017)

podľa právneho stavu k 7. 12. 2017

Zákon o účtovníctve (2017)

podľa právneho stavu k 7. 12. 2017

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice (2017)

podľa právneho stavu k 5. 12. 2017

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja (2017)

podľa právneho stavu k 7. 12. 2017

Zákon o dani z príjmov, Zákon o správe daní (daňový poriadok) (2017)

podľa právneho stavu k 6. 12. 2017

Funkcie

Partner