Literatúra

Okrem online obsahu vám ponúkame aj odborné printové periodiká, ktoré tvoríme a vydávame už viac ako 25 rokov. Môžete si zakúpiť jedno číslo alebo ročné predplatné. Súčasťou je aj PDF verzia časopisu.


Daňový a účtovný poradca podnikateľa

danove-priznania-2017-375x250

Dokumentácia transferového oceňovania k pôžičkám od roku 2018 (v rozsahu skrátenej dokumentácie) * Komentár k zákonu o dani z pridanej hodnoty (zákon č. 222/2004 Z. z.)

Daňový a účtovný poradca podnikateľa

danove-priznania-2017-375x250

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2019 * Povinnosti zamestnávateľov v súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti * Novely daňového poriadku * Vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov na dani * Metodický pokyn k fakturácii podľa zákona č. 222/2004 Z. z. * Dokumentácia o transferovom oceňovaní: Nové pravidlá pre roky 2018 a 2019

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 4/2019

Zmeny živnostenského zákona od roku 2019 * Novela zákona o DPH k 1. 1. 2019 * Príspevok na rekreáciu v roku 2019 * Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov * Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti 2018 * Transferové oceňovanie: Nehmotný majetok – II. časť

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2-3/2019

Koncoročné povinnosti platiteľa dane * Konsolidovaná účtovná závierka v podmienkach SR * Daň z nehnuteľností v roku 2019 * Účtovná závierka v JÚ * Mikro účtovná jednotka* Zvýšenie daňového zvýhodnenia odpočtom výdavkov na výskum a vývoj od základu dane za ZO 2018 * Zrušenie a likvidácia obchodnej spoločnosti * K zákonu č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia * Metodický pokyn k vzniku a zániku daňovej povinnosti pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením...

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 1/2019

Predaj podniku  *Daň z motorových vozidiel a jej správna aplikácia  * Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek účtujúcich v sústave PÚ za rok 2018  * Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2018  * Analýza dlhodobého majetku 

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2018

Zdanenie príjmov fyzických osôb z predaja nehnuteľností * Daňové a nedaňové výdavky * Jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov – GDPR * Čo by mal zamestnávateľ zabezpečiť pre svojich zamestnancov * Benefity z účtovného a daňového pohľadu * Cestovné náhrady SZČO * Dlhodobý hmotný majetok v JÚ

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 14/2018

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným * Reklama, náklady na reprezentáciu, sponzorstvo * Vnútropodnikové účtovníctvo obchodnej spoločnosti * Spracúvanie osobných údajov v účtovnej agende * Zásadné zmeny v inštitúte účinnej ľútosti pri daňových trestných činoch * Účtovanie transferov * Zásoby v JÚ

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 13/2018

Navrhované zmeny v sadzbe DPH od 1.1.2019 * Uplatňovanie investičnej pomoci formou úľavy na dani z príjmov * Internetový obchod a GDPR * Vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí * Platenie poistného samostane zárobkovo činnej osoby * Skrátená transferová dokumentácia k pôžičkám

Daňový a účtový poradca podnikateľa 11-12/2018


Image36900

Predaj obchodných podielov z daňového a účtovného pohľadu  * K novej právnej úprave regionálnej investičnej pomoci * Úprava základu dane o neuhradené záväzky po splatnosti podľa súčastnej legislatívy * Účtovanie a zdaňovanie v konkurze * Zákon o miestnych daniach s komentárom * Povinnosť informovania dotknutej osoby o spracúvaní osobných údajov od 25.5.2018

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 9-10/2018

Image36900

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov * Ocenenie majetku pre daňové účely * Externé zdroje financovania činnosti organizácií nezriadených na podnikanie * K zákonu o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch * Evidencia odpadov – povinnosť každého podnikateľa! * Krátkodobý finančný majetok v jednoduchom účtovníctve 

Dane a účtovníctvo 4/2019

danove-priznania-2017-375x250

Finančný lízing z hľadiska DPH * Zlúčenie, splynutie a rozdelenie obchodných spoločností * Účtovanie zásob vlastnej výroby * Nezdaniteľné časti základu dane platné od 1. 1. 2019 * K základu dane a odpočítavaniu daňových strát FO * Nové pravidlá pre dokumentáciu o transferovom oceňovaní * Obozretnosť podnikateľa pri odpočítaní DPH

Dane a účtovníctvo 3/2019

danove-priznania-2017-375x250

Daňové priznanie s príjmami dosiahnutými v zahraničí * Započítanie daňovej licencie * Odpočet daňovej straty PO * Platenie preddavkov na daň z príjmov FO v roku 2019 * Transferové oceňovanie nehmotného majetku * Novela postupov účtovania v sústave JÚ a PÚ platná od 1. 1. 2019 * Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2018

Dane a účtovníctvo 2/2019

Zmeny zákona o DPH od 1. 1. 2019 * Aktuálne k podpore domáceho cestovného ruchu aj z aspektu dane z príjmov * Virtuálna mena z hľadiska zdanenia fyzických osôb * Daňová rezidencia * Hnuteľné veci a daň z príjmov fyzickej osoby * Likvidácia obchodnej spoločnosti * Prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa a daňový bonus * Súkromné pálenie destilátov * Nepriznaný daňový výdavok za stavebné práce

Dane a účtovníctvo 1/2019

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov k 31. 12. 2018 * Zostavenie účtovnej závierky za rok 2018 v jednoduchom účtovníctve * Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2018 * Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2018 a prechode na rok 2019

Dane a účtovníctvo 11/2018

Mzdové veličiny od 1. 1. 2019 * Tuzemské samozdanenie stavebných prác * Špecifiká zásob v podvojnom účtovníctve vo väzbe na osobitné predpisy * Predaj podniku v podvojnom účtovníctve * Sponzorstvo v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov * Diskriminácia dôchodcov pri platení preddavkov na daň * Monitorovanie zamestnancov kamerovým systémom * Daňová povinnosť pri predaji tovaru za symbolickú cenu

 

Dane a účtovníctvo 10/2018

Úpravy v zdaňovaní fyzických osôb od 1. 1. 2018 * Vstupná cena hmotného majetku * Transferové oceňovanie: čo sa zmenilo novelou ZDP pre štát, obce, mestá a VÚC? * Zmeny v sústave podvojného účtovníctva od 1. 1. 2018 vyvolané novelou Obchodného zákonníka * Registrácia a zrušenie registrácie DPH v jednoduchom účtovníctve * Daňové tajomstvo po novom od 1. 1. 2018 * Judikát: Zrozumiteľnosť rozhodnutia správneho orgánu, porušenie práva na obhajobu

 

Dane a účtovníctvo 9/2018

Daň z pridanej hodnoty – od registrácie po prenos daňovej povinnosti  * Odpisy dlhodobého hmotného majetku * Majetok využívaný na súkromné účely * Reklama v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov * Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel * Daňová kontrola – postrehy a zaujímavosti * Nepriznané oslobodenie od DPH pri intrakomunitárnom dodaní

 

Dane a účtovníctvo 8/2018

Životné minimum od 1. júla 2018 * Základ DPH všeobecne a v špecifických prípadoch * Zníženie základu dane z pridanej hodnoty * Transferové oceňovanie v príkladoch: Služby a nová Smernica OECD o transferovom oceňovaní * Luxusné automobily v ZDP*Skončenie podnikania najmä z daňového a účtovného aspektu * Rozšírená transparentnosť pri zverejňovaní zoznamov daňových subjektov v roku 2018 * Nesúčinnosť daňového subjektu so správcom dane a dovolávanie sa procesných práv

 

Dane a účtovníctvo 7/2018

danove-priznania-2017-375x250

Transferové oceňovanie v príkladoch: metodológia a súvisiace problémy * Vklady a príspevky do obchodných spoločností * Daň vyberaná zrážkou od 1. 1. 2018 * Nehmotný majetok z pohľadu dane z príjmov * Zdanenie neuhradených záväzkov * Spôsoby vyrovnania daňového nedoplatku v roku 2018 * Posúdenie webkarty ako predmetu dodávky z hľadiska DPH

 

Dane a účtovníctvo 6/2018

danove-priznania-2017-375x250

Opravy chýb minulých období * Nezdaniteľné časti ZD 2018 * Daňový bonus na zaplatené úroky * Transferové oceňovanie: nové pravidlo pre prirastanie podielov * Nadspotreba PHL * Opravné položky a rezervy * Správne poplatky *  GDPR: Rozmer osobných údajov, o ktorom ste nevedeli * Vzor interného firemného predpisu k ochrane osobných údajov podľa GDPR * Druhý balík vládnych opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia * Judikát: fikcia doručenia

 

Zákon o dani z príjmov, DPH, správe daní, používaní ERP (2019)

podľa právneho stavu k 20. 2. 2019

Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve (2019)

podľa právneho stavu k 1. 2. 2019

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja a alkoholických nápojov (2019)

podľa právneho stavu k 25. 1. 2019

Zákon o cestovných náhradách

podľa právneho stavu k 10. 12. 2018

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov (2018)

podľa právneho stavu k 11. 12. 2018

Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve (2018)

podľa právneho stavu k 10.12.2018

Zákon o účtovníctve (2018)

podľa právneho stavu k 10. 9. 2018

Zákon o dani z príjmov (2018)

podľa právneho stavu k 13. 4. 2018

Zákon o ochrane osobných údajov, Nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

podľa právneho stavu k 7. 2. 2018

Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve, Opatrenia na zostavenie účtovnej závierky (2018)

podľa právneho stavu k 25. 1. 2018

Funkcie

Partner