www.skdp.sk
Literatúra

Daňový a účtovný poradca podnikateľa

zobraziť všetko  

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 7/2017

Zmeny v zákone o dani z príjmov, účinné od 1.1.2017 * Dotácie, podpory a príspevky u fyzických osôb z daňového pohľadu * Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve - komentár * Zásady tvorby a dokumentovania transferových cien podniku  * Predikcia finančnej situácie podniku na základe bonitných a banktrotových modelov

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 5-6/2017

Daňová asignácia za rok 2016 * Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2017 * Zákon o účtovníctve - zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve s komentárom * Transferové oceňovanie v roku 2017 * Zmeny v zdravotnom poistení od 1. 1. 2017

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 4/2017

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017 * K novelám daňového poriadku za rok 2016 a od 1.1.2017 *  O legislatívnej úprave niektorých zákonov v súvislosti so správou daní * Zmena výpočtu správneho poplatku pri evidencii vozidiel * Uplatnenie výdavkou súvisiacich s využívanou nehnuteľnosťou * Účtovanie v lekární - PO účtujúca v podvojnom účtovníctve * Povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane * Služby súvisiace s nehnuteľným majetkom z hľadiska DPH * Novela zákona o DPH

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2-3/2017

Zostavenie účtovnej závierky za rok 2016 v JÚ * Individuálna účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave PÚ za rok 2016 * Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2016 * O dani z motorových vozidiel * Podávanie priznaní k dani z nehnuteľností v roku 2017 * Koncoročné povinnosti platiteľa dane * Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - novela *

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 1/2017

Zdanenie príjmov súvisiacich s nehnuteľnosťami fyzických osôb * Zdaňovanie príležitostných príjmov * Reklama a propagácia z pohľadu dane z príjmov * Novela obchodného zákonníka od 1. 1. 2017 * Pokuta za správne delikty v oblasti účtovníctva po novom * Metodický pokyn k uplatňovaniu nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov * Príspevok na samostatne zárobkovú činnosť * Cestovné náhrady v jednoduchom účtovníctve * Začínajúci podnikateľ a odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne .

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2016

Pohľadávky v účtovných a daňových súvislostiach * Sankčný systém v roku 2016 * Predaj auta za nižšiu ako zostatkovú cenu podľa ZDP a zákona o DPH * Zrušenie a likvidácia obchodnej spoločnosti z právneho, účtovného a daňového hľadiska * Odvodové a daňové povinnosti pri vyplácaní odmien na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2016.

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 14/2016

Osobné auto v podnikaní FO a jeho daňové dôsledky pre daň z príjmov * Daň z motorových vozidiel, jej uplatňovanie vo väzbe na daňovníka FO * Náhrady za vlastné vozidlo zamestnanca * Účtovanie výdavkov na mzdy, poistné a príspevky a na tvorbu sociálneho fondu * Nákup automobilu platiteľom DPH zo zahraničia * Dokumentačná povinnosť závislých osôb - aktuálne zmeny * Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2016 * Elektronické schránky pre právniclé osoby a ich dopad a účinok * Združenie právnických osôb - konzorcia.

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 13/2016

Daňová kontrola* Výber metódy uplatňovania výdavkov podnikateľa - fyzickej osoby * Ceny a výhry na pracovisku a ich zdaňovanie * Osobitosti uplatňovania zrážkovej dane na príjmy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti * vstupná cena hmotného majetku * Daňovo-účtovná optimalizácia * Účtovanie výdavkov na služby a ostatné výdavky * Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2015* Účtovanie cestovných náhrad v podvojnom a jednoduchom účtovníctve *

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 12/2016

Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti v kontexte medzinárodných vzťahov * Daňový bonus v roku 2016 * Účtovanie výdavkov na zásoby * Odvody SZČO do sociálnej poisťovne od 1.7.2016 * Úplné znenie zákona o štatutárnom audite s komentárom * Transferové oceňovanie - transakcie tuzemských závislých osôb * Trestná zodpovednosť právnických osôb od 1.7.2016 * Ochrana veliteľov po novom *

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 11/2016

Podpora kapitálového trhu * Registrácia na DPH * Povinnosť daňovej registrácie FO a PO * Nový autorský zákon a daňové zaťaženie autorov * Sociálna sféra a daň z príjmov  * Zostatková cena hmotného majetku * Účtovanie príjmov zahrnutých do základu dane z príjmov FO * Prehľad vybraných ustanovení nového procesného kódexu * Odpisy majetku  * Služby z hľadiska DPH 

Dane a účtovníctvo

zobraziť všetko  

Dane a účtovníctvo 4/2017

Opravné a dodatočné daňové priznanie PO * Opravné a dodatočné daňové priznanie FO * Podiel na zisku a daň z príjmov v roku 2017 * Systém uplatňovania a účtovania DPH v zdravotníckych zariadeniach a lekárňach * Spoločnosti v konkurze a reštrukturalizácii * Odvody živnostníka od 1. januára 2017 * Zdaňovanie bitcoinov - vybrané problémy

Dane a účtovníctvo 3/2017

Paušálne výdavky živnostníka v roku 2017 * Vzdelávanie zamestnancov a študentov z daňového pohľadu * Nadobudnutie tovaru od A po Z * Cezhraničné dodávky tovaru a služieb * Odvody na SP a ZP od 1. 1. 2017 * Minimálna mzda v roku 2017, odvody a daňová povinnosť * Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom e-shopu * Daňové kuriozity * Dodanie fotovoltickej elektrárne - daňový judikát

Dane a účtovníctvo 2/2017

Preddavky na daň z príjmov PO v roku 2017 * Preddavky na daň z príjmov FO v roku 2017  * Zmena kontrolného výkazu k DPH od 1. 1. 2017 * Daňová povinnosť z hľadiska DPH * Refakturácia služieb * Pohľadávky * Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2017 * Podpora malého a stredného podnikania * Zdravý spánok * Neuznané daňové výdavky - daňový judikát

Dane a účtovníctvo 1/2017

Povinnosti zamestnávateľov po ukončení roka 2016 v súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti * Stravovanie zamestnancov ako daňový výdavok * Daňovo neuznané výdavky * Priznanie úroku za zadržanie nadmerného odpočtu a jeho výpočet po 1. 1. 2017 * Účtovná závierka mikro účtovných jednotiek za rok 2016 * Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2016

Dane a účtovníctvo 11/2016

Vybrané osobitosti s podmienkou zaplatenia pri zisťovaní základu dane * Špecifické prípady pri platení daňovej licencie * Výdavky súvisiace s majetkom využívaným aj na súkromné účely * Novinky v DPH v roku 2017 * Inventarizácia pokladnice + interná firemná smernica * Zmeny v daňovom poriadku od roku 2017 * Nehnuteľnosti podnikateľa (III) * Refakturácia dane z motorových vozidiel * Virtuálna registračná pokladnica * Daňová sústava v SR a jej vplyv na účtovníctvo * Pracovný pomer/dohoda/živnosť  * Nepriznanie oslobodenia od DPH - daňový judikát

Dane a účtovníctvo 10/2016

Zmeny pripravované v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2017 * Transferové oceňovanie – transakcie medzi blízkymi osobami * Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti vo vzťahu k zahraničiu * Pohľadávky * Nehnuteľnosti podnikateľa (II) * Elektronická registračná pokladnica * Lepší postoj – viacej zdravia * Určenie dane podľa pomôcok - daňový judikát

Dane a účtovníctvo 9/2016

Reštrukturalizácia z daňového a účtovného hľadiska * Dobrovoľníci a daň z príjmov * Prenesenie daňovej povinnosti pri stavebných prácach * Odpočítanie dane z tovarov a služieb pri registrácii * Kontrola nelegálneho zamestnávania a dodržiavania pravidiel vyslania zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb * Nehnuteľnosti podnikateľa (I) * Efektívny životný štýl (Carpe diem) * Dôkazné bremeno daňovníka v súvislosti s daňovými výdavkami - daňový judikát

Dane a účtovníctvo 8/2016

Životné minimum od 1. 7. 2016 * Predaj motorového vozidla zaradeného do obchodného majetku * Peňažné a nepeňažné príjmy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti * Automobil – daňové režimy z hľadiska DPH * Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2015 * Sociálne zabezpečenie, daňové a administratívne povinnosti počas vyslania zamestnanca na výkon prác * Vzorec šťastia podľa vedcov * Miestne zisťovanie ako dôkazný prostriedok - daňový judikát

Dane a účtovníctvo 7/2016

Ceny a výhry z daňového hľadiska * Práva a povinnosti pri registrácii pre DPH * Evidencia podnikajúcej fyzickej osoby – účtovanie v jednoduchom účtovníctve * Zvýšenie maximálnej sumy nemocenskej dávky od 1. 1. 2016 a podmienky jej vyplácania  * Používanie motorového vozidla zamestnanca pri pracovných cestách * Dokazovanie a zneužitie práva, Uplatnenie metódy vyňatia príjmov – daňové judikáty  * Znalosťami proti strachu

Dane a účtovníctvo 6/2016

Daň vyberaná zrážkou * Vplyv reštrukturalizácie na daň z príjmov * Evidencia podnikajúcej fyzickej osoby * Informačný systém športu a financovanie športu zo štátneho rozpočtu * Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb * Osobné financie rozvíjať plánovaním * Nepreukázanie poskytnutia poradenských služieb – daňový judikát * Pohodových desatoro

Úplne znenia zákonov

zobraziť všetko  

Doplnková literatúra

zobraziť všetko