Preddavky na daň z príjmov PO v roku 2013

Zákonom č. 395/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 395/2012 Z. z.“), sa s účinnosťou od 1. 1. 2013 zvýšila sadzba dane z príjmov právnických osôb z 19 % na 23 %. Zvýšenie sadzby dane z príjmov právnických osôb má dosah na vyčíslenie sumy preddavkov na daň z príjmov právnických osôb splatných do lehoty na podanie daňového priznania (ďalej len „DP“) za rok 2012, ako aj po lehote na podanie DP. 

Dátum publikácie:12.3.2013
Autor:Ing. Ľubica Sekerková
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právo
Právny stav od:1.1.2013
Právny stav do:31.12.2013

Preddavok podľa § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) je povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Po skončení zdaňovacieho obdobia sa zaplatené preddavky na daň započítavajú na úhradu dane vypočítanej v daňovom priznaní (ďalej len „DP“) podľa § 51c ods. 1 zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2012.

Preddavky sa podľa§ 47 ods. 1 zákona o dani z príjmov zaokrúhľujú na eurocenty nadol.

Daňovník dane z príjmov právnických osôb platí určený preddavok na daň v prípadoch:

Ak sú preddavky určené rozhodnutím správcu dane alebo na základe žiadosti daňového subjektu, ide o individuálne určenie preddavkov, ktoré je odlišné od platných pravidiel vychádzajúcich zo zákona o dani z príjmov.

Podľa § 41 ods. 1 zákona o dani z príjmov DP za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník v lehote podľa § 49 zákona o dani z príjmov, a to do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia. Podľa § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov možno predĺžiť lehotu na podanie DP na základe oznámenia zaslaného správcovi dane do lehoty na podanie DP najviac o tri celé kalendárne mesiace, ak nedosahuje príjmy zo zdrojov v zahraničí, resp. o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú príjmy zo zdrojov v zahraničí. Daňovníci v konkurze a likvidácii si môžu predĺžiť lehotu na podanie DP na základe žiadosti podanej najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie DP podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov o tri celé kalendárne mesiace po vydaní rozhodnutia správcom dane.

Neprehliadnite:
Podľa § 52t ods. 7 až 9 zákona č. 395/2012 Z. z. sa s účinnosťou od 1. 1. 2013 dočasne obmedzilo bežným daňovníkom predĺženie lehoty na podanie DP na základe oznámenia podľa § 49 ods. 3 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov, ak posledný deň lehoty na jeho podanie pripadne na kalendárny rok 2013.

Podľa § 52t ods. 7 citovanej novelysi bude môcť daňovník v roku 2013 lehotu na podanie DP predĺžiť o tri mesiace len v prípade, ak súčasťou jeho príjmov sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Pod pojmom „príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí“ sa rozumejú príjmy uvedené v § 16 ods. 1 zákona o dani z príjmov, teda recipročné príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky. Ide napríklad o príjmy tuzemského daňovníka plynúce z činnosti stálej prevádzkarne umiestnenej v zahraničí, príjmy z licenčných poplatkov, z úrokov z pôžičiek poskytnutých tuzemským daňovníkom v zahraničí, príjmy z prenájmu hnuteľných a nehnuteľných vecí umiestnených v zahraničí a pod. Samotný príjem plynúci z predaja tovarov a služieb zo zahraničia sa nepovažuje za príjem zo zdrojov v zahraničí, na základe ktorého je možné predĺžiť lehotu na podanie DP podľa tohto ustanovenia.

Ak teda zákon o dani z príjmov obmedzil možnosť predĺženia lehoty na podanie DP na kalendárny rok 2013, môžu nastať v praxi viaceré situácie.

Príklad č. 1:
Daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, ktorému zdaňovacie obdobie skončilo do 30. 9. 2012 (lehota na podanie DP skončila 31. 12. 2012), mal možnosť požiadať o predĺženie lehoty na podanie DP na základe oznámenia podľa § 49 ods. 3 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov.
Daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, ktorému zdaňovacie obdobie skončilo do 31. 10. 2012 (lehota na podanie DP končí 31. 1. 2013), nemôže využiť predĺženie lehoty na podanie DP na základe oznámenia podľa § 49 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov. Ak takéto oznámenie podal správcovi dane do 31. 12. 2012, po tomto dátume správca dane bude doručovať daňovníkom oznámenie o nepredĺžení lehoty na podanie DP.

Príklad č. 2:
Ak daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, ktorému zdaňovacie obdobie skončilo do 30. 9. 2012 a lehota na podanie DP skončila 31. 12. 2012, dosiahol aj príjmy zo zdrojov v zahraničí, má možnosť požiadať o predĺženie lehoty na podanie DP na základe oznámenia podľa § 49 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov (teda najneskôr do 1. 7. 2013). Daňovník v oznámení uvedie skutočnosť o príjmoch zo zdrojov v zahraničí a koniec predĺženej lehoty musí byť stanovený na posledný deň jedného z týchto kalendárnych mesiacov.

Príklad č. 3:
Daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, ktorý dosiahol aj príjmy zo zdrojov v zahraničí a ktorému zdaňovacie obdobie skončilo do 31. 10. 2012 (lehota na podanie DP končí 31. 1. 2013), bude si môcť predĺžiť lehotu na podanie DP na základe oznámenia podľa § 52t ods. 7 zákona o dani z príjmov najviac o tri kalendárne mesiace. Daňovník v oznámení uvedie skutočnosť o príjmoch zo zdrojov v zahraničí a koniec predĺženej lehoty musí byť stanovený na posledný deň jedného z týchto troch kalendárnych mesiacov.

Súčasne podľa § 52t ods. 8 zákona č. 395/2012 Z. z. možno v odôvodnených prípadoch lehotu podľa § 52t ods. 7 zákona o dani z príjmovopätovne predĺžiť najviac o tri celé kalendárne mesiace na základe žiadosti daňovníka podanej príslušnému správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím predĺženej lehoty na podanie DP. Ak daňovník do uplynutia predĺženej lehoty na podanie DP podľa § 52t ods. 7 zákona o dani z príjmov nedostane rozhodnutie správcu dane o opätovnom predĺžení lehoty na podanie DP, je povinný DP podať v lehote na podanie DP uvedenej v oznámení podľa § 52t ods. 7 zákona o dani z príjmov. Ak správca dane rozhodne o opätovnom predĺžení lehoty na podanie DP, v tejto predĺženej lehote je aj daň splatná.

V súvislosti so zmenami v oznámeniach o predĺžení lehoty na podanie DP je potrebné upozorniť na skutočnosť, že preddavky na daň sa vždy platia z poslednej známej daňovej povinnosti až do konca predĺženej lehoty na podanie DP podľa § 49 ods. 2 a 3 a § 52t ods. 7 až 9 zákona o dani z príjmov.

Príklad č. 4:
Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok dosiahol príjmy zo zdrojov v zahraničí charakteru licenčných poplatkov a dňa 15. 2. 2013 zaslal správcovi dane oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP za rok 2012 o tri kalendárne mesiace v lehote do 1. 7. 2013 (30. 6. 2013 je nedeľa). Podľa § 27 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z.o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. Dňa 12. 6. 2013 zaslal správcovi dane žiadosť o opätovné predĺženie lehoty na podanie DP v lehote do 30. 9. 2013. Dňa 28. 6. 2013 prijal rozhodnutie správcu dane o súhlase s opätovným predĺžením lehoty na podanie DP. Daňovník v r. 2012 platil štvrťročné preddavky na daň vo výške 3 200 € vypočítané z poslednej známej daňovej povinnosti z r. 2011. Počínajúc dátumom 1. 1. 2013 bude platiť štvrťročné preddavky na daň prepočítané sadzbou dane 23 % až do opätovne predĺženej lehoty na podanie DP, čiže do 30. 9. 2013.

Platenie preddavkov na daň do lehoty na podanie DP

Podľa § 42 ods. 7 zákona o dani z príjmovdo lehoty na podanie DP, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, daňovník platí preddavky na daň vypočítané z dane na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v DP podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím. Pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti sa postupuje rovnako ako pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktorá sa vypočíta ako daň zo základu dane zníženého o daňovú stratu, uvedeného v DP podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o úľavy vyplývajúce z tohto zákona, o zápočet dane zaplatenej v zahraničí a o daň vyberanú zrážkou podľa § 43, odpočítavanú ako preddavok na daň.

Neprehliadnite:
Z dôvodu zvýšenia sadzby dane z príjmov právnických osôb od 1. 1. 2013 v § 15 písm. b) zákona o dani z príjmov sa aj preddavky na daň, ktorých splatnosť pripadne po dátume 1. 1. 2013 až do lehoty na podanie DP za rok 2012, prepočítavajú sadzbou dane 23 % aj napriek skutočnosti, že východiskovou základňou pre ich výpočet je základ dane vykázaný v roku 2011.

Príklad č. 5:
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny za rok 2011 vykázala na r. 500 základ dane vo výške 120 000 €, číselný údaj na r. 910, z ktorého sa vypočítava výška preddavkov pre rok 2012, vykázala v sume 22 800 € (120 000 x 19 %). Riadky 610, 710 a 830, o ktoré sa znižuje základňa pre výpočet preddavkov na r. 910, spoločnosť za rok 2011 nevyplnila. V roku 2012 jej vyplynula povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1 900 (22 800 : 12) podľa § 42 ods. 1 zákona o dani z príjmov až do lehoty na podanie DP za toto zdaňovacie obdobie, teda do 2. 4. 2013. Z dôvodu zmeny sadzby dane právnických osôb od 1. 1. 2013 mesačné preddavky na daň splatné 31. 1. 2013, 28. 2. 2013 a 2. 4. 2013 má povinnosť prepočítať sadzbou dane vo výške 23 % a uhrádzať na účet správcu dane v tejto výške:
Výpočet sumy preddavkov na daň z príjmov právnických osôb od 1. 1. 2013:

r. 500 tlačiva DP za rok 2011= 120 000 €
r. 510 za rok 2013 = 23 %
120 000 x 23 % = 27 600 € : 12 = 2 300 €
Spoločnosť je od 1. 1. 2013 do lehoty na podanie DP za rok 2012 (do 2. 4. 2013) povinná platiť mesačné preddavky na daň vo výške 2 300 .

V praxi môže nastať situácia, že daňovníkovi, ktorý v roku 2012 neplatil preddavky na daň, resp. platil štvrťročné preddavky na daň, po prepočte daňovej povinnosti z r. 2011 sadzbou dane 23 % môže vzniknúť povinnosť platiť od 1. 1. 2013 štvrťročné, resp. mesačné preddavky na daň podľa § 42 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.

Príklad č. 6:
Právnická osoba vykázala na r. 500 DP za rok 2011 sumu 8 000 €, daň 1 520 €. Na zdaňovacie obdobie r. 2012 jej nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň (daň nepresiahla 1 659,70 €). Pri platení preddavkov v roku 2013 do lehoty na podanie DP za rok 2012 vychádza z DP za rok 2011. Po prepočte základu dane 23 % sadzbou (8 000 x 23 %) vychádza daň 1 840 € (daň presiahla 1 659,70 €), tým právnickej osobe vzniká do lehoty na podanie DP za rok 2012 povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň v sume 460 €, ktoré vysporiada v lehote do 30. 4. 2013.

Platenie preddavkov po lehote na podanie DP

Preddavky na daň z príjmov platené v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva DP, sa započítajú na úhradu dane. Do sumy uvedenej na riadku 810 tlačiva DP sa uvedie výška preddavkov na daň pri podaní DP za rok 2012 zaplatených podľa § 42 zákona o dani z príjmov.Do tejto sumy sa započítajú aj preddavky, ktorých splatnosť bola určená do konca zdaňovacieho obdobia, ale skutočne uhradené boli najneskôr do lehoty na podanie DP. Súčasťou tejto sumy je aj preplatok použitý na úhradu preddavkov na daň podľa § 79 daňového poriadku. Suma na r. 810 sa znižuje aj o časť prevyšujúcu preddavky zaplatené do lehoty na podanie DP za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktorá bola daňovníkovi vrátená na základe žiadosti.

Preddavky platené na budúce zdaňovacie obdobie, ktorými sú preddavky splatné do konca januára, februára a marca 2013 (sadzba dane 23 %), sa zahrnú do sumy preddavkov zaplatených na daň za zdaňovacie obdobie 2013 (neuvádzajú sa na r. 810 v DP za rok 2012).

Príklad č. 7:
Obchodná spoločnosťpreddavok splatný 31. 12. 2012 (sadzba dane 19 %) uhradila 18. 1. 2013. Preddavok započíta do zaplatených preddavkov za rok 2012 a uvedie na r. 810 tlačiva DP za rok 2012.

Ak zaplatené preddavky na daň do lehoty na podanie DP vypočítané z poslednej známej daňovej povinnosti sú nižšie, ako vyplývajú z výpočtu podľa DP, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce obdobie, daňovník je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie DP.

Príklad č. 8:
Lehota na podanie DP za zdaňovacie obdobie roku 2012 podľa § 27 ods. 4 daňového poriadku pripadá na 2. 4. 2013, pretože zákonom stanovená lehota do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (dátum 31. marec 2013) pripadá na nedeľu, nasleduje pondelok, ktorý je sviatkom (1. 4. 2013) a najbližší pracovný deň je utorok 2. 4. 2013. Daňovník, ak v podanom DP za rok 2012 vykáže vyššiu daňovú povinnosť, z ktorej vyplynie povinnosť platiť vyššie preddavky na daň v r. 2013, má povinnosť vyrovnať preddavky platené za mesiace január, február, marec 2013, resp. za I. štvrťrok 2013 v lehote do 30. 4. 2013.

Rovnaký spôsob pri vyrovnaní preddavkov na daň uplatnia aj daňovníci, ktorým správca dane určil preddavky inak podľa § 42 ods. 11 zákona o dani z príjmov, a to za predpokladu, že správca dane v rozhodnutí vydanom do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie DP neuvedie inak. Uvedené bolo doplnené do § 42 ods. 9 zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 1. 2012 zákonom č. 331/2011 Z. z., ktorým sa menil daňový poriadok (ďalej len zákon č. 331/2011 Z. z.).

Ak zaplatené preddavky na daň do lehoty na podanie DP sú vyššie, ako vyplýva z výslednej daňovej povinnosti za rok 2012 (teda preddavky za mesiace január, február, marec 2013 alebo preddavky za I. štvrťrok 2013), použijú sa na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti vrátia podľa § 42 ods. 9 posledná veta zákona o dani z príjmov.

S účinnosťou od 1. 1. 2012 zákonom č. 331/2011 Z. z. bol v článku II doplnený do § 42 zákona o dani z príjmov nový odsek 13, podľa ktorého správca dane vráti do 30 dní od podania žiadosti daňovníka zaplatené preddavky na daň alebo rozdiel na zaplatených preddavkoch aj v priebehu zdaňovacieho obdobia vo dvoch prípadoch, a to:

1. ak daňovník platil preddavky bez právneho dôvodu, teda nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň na základe poslednej známej daňovej povinnosti,
2. ak daňovník platil preddavky na daň v sume vyššej, ako mal povinnosť platiť podľa zákona o dani z príjmov. Pri vrátení preddavkov sa postupuje podľa § 79 daňového poriadku.

Príklad č. 9:
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok v júli 2012 zistila, že platila mesačné preddavky na daň v nesprávne vypočítanej výške 3 500,20 €. Výška preddavkov z poslednej známej daňovej povinnosti z r. 2011 bola prepočítaná na r. 910 v správnej výške 2 980,70 €. Daňovník požiadal o vrátenie vyčísleného rozdielu vo vyššie zaplatených preddavkoch v sume 3 117 € [(3 500,20 - 2 980,70) x 6 mesiacov]. Správca dane je povinný do 30 dní odo dňa podania žiadosti pri dodržaní postupu podľa § 79 daňového poriadku žiadosti vyhovieť.

Ak výsledná daňová povinnosť za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je vyššia ako zaplatené preddavky platené na toto zdaňovacie obdobie (teda preddavky splatné do 31. 12. 2012), v lehote na podanie DP je povinný daňovník daň doplatiť podľa § 42 ods. 12zákona o dani z príjmov.

Platenie preddavkov u daňovníkov, ktorí v predchádzajúcom zdaňovacom období vykázali daňovú povinnosť presahujúcu 16 596,96 €

Podľa§ 42 ods. 1 zákona o dani z príjmov daňovník, ktorý za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vykázal daňovú povinnosť presahujúcu 16 596,96 €, počínajúc prvým mesiacom nasledujúceho zdaňovacieho obdobia platí mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Preddavky sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca. Daňovú povinnosť vyrovná daňovník v lehote na podanie DP.

Pri výpočte výšky preddavkov na daň na bežné zdaňovacie obdobie je východiskovou základňou daň vypočítaná za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (pre rok 2013 je východiskovou základňou rok 2012). Daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie podľa § 42 ods. 6 zákona o dani z príjmov je daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu (riadok 500 tlačiva DP) uvedenú v DP podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane podľa § 15 (riadok 510) platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o úľavy na dani (riadok 610), zápočet dane zaplatenej v zahraničí (riadok 710) a o daň vybranú zrážkou, odpočítavanú ako preddavok na daň (riadok 830). Takto vypočítaný údaj sa uvedie na riadok 910 tlačiva DP, kde sa uvádza daň na účely preddavkov na daň. Vzor tlačiva DP právnických osôb platný pre rok 2012 je uvedený vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2012 a identifikovaný je vľavo dolu na každej strane pod č. MF/22373/2012-721.

Upozornenie:
Zákonom č.
395/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2013 sa v § 15 písm. b) zvýšila sadzba dane z príjmov právnických osôb na výšku 23 %, číselný údaj z riadka 910 ako základňa pre výpočet výšky preddavkov na daň z príjmov právnických osôb pre rok 2013 sa v podanom DP za rok 2012 bude prepočítavať aktuálnou sadzbou dane platnou v r. 2013.

Príklad č. 10:
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok v DP za rok 2012 podanom dňa 15. 3. 2013 vykázala základ dane na riadku 500 tlačiva DP znížený o daňovú stratu vo výške 145 621,70 €. Spoločnosť neuplatňovala úľavu na dani (r. 610 nevyplní) ani metódu zápočtu dane zaplatenej v zahraničí (r. 710 nevyplní). Nevyplnila ani riadok 830 tlačiva DP, pretože príjmy vyberané zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov sa od 1. 1. 2011 považujú za vysporiadanú daňovú povinnosť zrazením a odvedením dane platiteľom – s výnimkou príjmov podľa § 43 ods. 6 písm. c) zákona o dani z príjmov. Na riadku 910 tlačiva DP uvedie spoločnosť sumu 33 492,99 € (145 621,70 x 23 %). Spoločnosti vzniká povinnosť platiť v roku 2013 podľa § 42 ods. 1 zákona o dani z príjmov mesačné preddavky vo výške 2 791,08 € (33 492,99 : 12).
Ak by v praxi nastal prípad, že spoločnosť bude mať vyplnený za rok 2012 aj r. 610, resp. 710 alebo 830 tlačiva DP, pre účely výpočtu sumy preddavkov na daň na r. 910 najskôr prepočíta základ dane na r. 500 sadzbou dane 23 % a následne odpočíta riadky 610, 710 alebo 830 tlačiva DP a výslednú sumu uvedie na r. 910.

Platenie preddavkov u daňovníkov, ktorí v predchádzajúcom zdaňovacom období vykázali daňovú povinnosť v rozpätí od 1 659,70 do 16 596,96

Podľa§ 42 ods. 2 zákona o dani z príjmov daňovník, ktorý za predchádzajúce obdobie vykázal daňovú povinnosť nižšiu ako 16 596,96 €, ale vyššiu ako 1 659,70 €, platí preddavky vo výške 1/4 dane za predchádzajúce obdobie. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Daňovník vyrovná celoročnú daňovú povinnosť v lehote na podanie DP. Opätovne preddavok na daň za I. štvrťrok 2013 splatný 2. 4. 2013 má povinnosť daňovník prepočítať aktuálnou sadzbou dane z príjmov právnických osôb pre rok 2013 vo výške 23 % výpočtom uvedeným v príklade č. 5.

Daňovníci, ktorým nevzniká povinnosť platiť preddavky na daň

Podľa § 42 ods. 3 písm. a)zákona o dani z príjmovpreddavky na daň neplatí daňovník, ktorého daňová povinnosť za predchádzajúce zdaňovacie obdobie bola nižšia ako 1 659,70 €. Daňovú povinnosť vyrovná daňovník v lehote na podanie DP.

Príklad č. 11:
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok, ktorá vznikla 10. 8. 2011, vykázala za rok 2012 daňovú stratu vo výške 2 158,90 €. V roku 2013 jej nevzniká povinnosť platiť preddavky na daň, pretože výška daňovej povinnosti nepresiahla sumu 1 659,70 €, avšak s výnimkou, ak by správca dane určil platenie preddavkov inak podľa § 42 ods. 11 zákona o dani z príjmov.

Preddavky na daň neplatí aj daňovník podľa § 42 ods. 3 písm. b)zákona o dani z príjmovv špecifických zdaňovacích obdobiach, ktorými sú podľa § 41 ods. 4 a 6 zákona o dani z príjmov obdobie likvidácie a konkurzu. Daňovník, na ktorého je povolená reštrukturalizácia po 1. 1. 2007, platí preddavky na daň naďalej aj v období reštrukturalizácie, lebo uňho nedochádza povolením reštrukturalizácie k zmene zdaňovacieho obdobia. Uvedené vyplýva z § 52d ods. 1 zákona o dani z príjmov.

Príklad č. 12:
Predpokladajme, že na obchodnú spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok bude dňa 12. 10. 2013 vyhlásený konkurz. Spoločnosť má povinnosť v roku 2013 platiť štvrťročné preddavky na daň v sume 841,60 € vypočítané z poslednej známej daňovej povinnosti z r. 2012, prepočítané sadzbou dane vo výške 23 %. Spoločnosť uhradí preddavok za 3. štvrťrok splatný do 30. 9. 2013 a po vyhlásení konkurzu (12. 10. 2013) neplatí preddavky s výnimkou, ak by jej správca dane určil preddavky inak podľa § 42 ods. 11 zákona o dani z príjmov.

Podľa § 42 ods. 3 písm. c)zákona o dani z príjmovpreddavky do lehoty na podanie DP neplatia aj daňovníci, ktorí podávajú DP prvýkrát, v zdaňovacom období, v ktorom má byť podané. Sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie DP vyrovnajú v lehote na podanie DP vo výške vypočítanej z dane uvedenej v DP v nadväznosti na § 42 ods. 8zákona o dani z príjmov.

Preddavky na daň neplatí aj daňovník podľa § 42 ods. 10zákona o dani z príjmov, ide o daňovníkov so sídlom v zahraničí, ktorým správca dane neurčí platenie preddavkov na daň. Na druhej strane správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň daňovníkovi so sídlom v zahraničí vykonávajúcemu na území Slovenskej republiky stavebnú alebo montážnu činnosť, ak miesto alebo zariadenie na výkon tejto činnosti je považované za stálu prevádzkareň podľa § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov.

Platenie preddavkov na daň daňovníkmi, ktorí vznikli zmenou právnej formy, splynutím, zlúčením a rozdelením

Podľa § 69b Obchodného zákonníka sa zmena právnej formy nepovažuje za zánik spoločnosti. Pri zmene právnej formy medzi kapitálovými spoločnosťami (akciová spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným) nový daňovník pokračuje v platení preddavkov na daň vo výške vypočítanej z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, a to predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zmene právnej formy, podľa § 42 ods. 4 písm. a) zákona o dani z príjmov.

Pri zmenách verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti na kapitálové spoločnosti zmenou právnej formy dochádza aj k zmene spôsobu zdaňovania, kedy dochádza k ukončeniu zdaňovacieho obdobia a podaniu DP za obdobie predchádzajúce zmene.

Príklad č. 13:
Dňa 4. 5. 2012 došlo k zmene právnej formy verejnej obchodnej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá podala prvé DP za obdobie po zmene právnej formy, teda od 5. 5. 2012 do 31. 12. 2012. Povinnosť platiť preddavky na daň po zmene právnej formy (teda od 5. 5. 2012 až do lehoty na podanie DP za rok 2012, čiže do 2. 4. 2013) podľa § 42 ods. 4 písm. a) zákona o dani z príjmov spoločnosti s ručením obmedzeným nevzniká, pretože základ dane verejnej obchodnej spoločnosti sa zisťuje podľa § 14 ods. 4 a § 17§ 29 zákona o dani z príjmov ako celok a DP vyplní verejná obchodná spoločnosť len po riadok 320, kde si delí základ dane medzi jednotlivých spoločníkov a na riadku 400 vykazuje 0. Verejná obchodná spoločnosť teda v DP nevyčísľuje výšku dane. Preddavky by spoločnosť s ručením obmedzeným v roku zmeny právnej formy platila len v prípade, ak by ich správca dane rozhodnutím určil inak podľa § 42 ods. 11 zákona o dani z príjmov. Po lehote na podanie DP za rok 2012 bude spoločnosť s ručením obmedzeným platiť preddavky na daň z výslednej daňovej povinnosti uvedenej na r. 910, prepočítanej sadzbou dane vo výške 23 % bez uplatnenia § 42 ods. 5 zákona o dani z príjmov, teda bez povinnosti prepočítania dane na 12 kalendárnych mesiacov.

Pri splynutí podľa § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka sa postupuje pri platení preddavkov podľa § 42 ods. 4 písm. b)zákona o dani z príjmov vo výške vypočítanej zo súčtu dane zaniknutých daňovníkov splynutím za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k splynutiu. Pri určení výšky preddavkov na daň u novovzniknutej spoločnosti, ktorá vznikla splynutím, sa nespočítavajú preddavky na daň obidvoch zaniknutých spoločností, ale sumarizuje sa daňová povinnosť predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia dotknutých spoločností.

Príklad č. 14:
Spoločnosť „A“ so zdaňovacím obdobím kalendárny rok neplatila v r. 2012 preddavky na daň, pretože daň na r. 910 za rok 2011 vykázala vo výške 1 520,70 €. Spoločnosť „B“ so zdaňovacím obdobím kalendárny rok platila v r. 2012 štvrťročné preddavky na daň vo výške 980,17 €. Obe spoločnosti sa zlúčili, rozhodný deň bol určený dňa 13. 4. 2012. Daňové priznanie za obdobie od 1. 1. 2012 do 12. 4. 2012 v lehote do 30. 6. 2012 podala spoločnosť „B“ ako právny nástupca, v ktorom boli vyrovnané preddavky zaplatené k dátumu rozhodného dňa. Po dátume zlúčenia až do 31. 12. 2012 spoločnosť „B“ platila preddavky vo výške 1 360,35 vypočítané zo súčtu daňovej povinnosti spoločnosti „A“ za rok 2011 vo výške 1 520,70 € a daňovej povinnosti spoločnosti „B“ za rok 2011 vo výške 3 920,70 €.
Výpočet: 1 520,70 + 3 920,70 = 5 441,40
5 441,40 € : 4= 1 360,35 €.
Do lehoty na podanie DP za rok 2012 (od 1. 1. 2013 do 2. 4. 2013) podľa § 42 ods. 7 posledná veta zákona o dani z príjmov má spoločnosť „B“ povinnosť zaplatiť štvrťročný preddavok na daň po prepočítaní základu dane a daňovej povinnosti za rok 2011 oboch spoločností sadzbou dane platnou v r. 2013 vo výške 23 %.

Daňovník, ktorý sa zlúčil s iným daňovníkom podľa § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka, platí preddavky na daň podľa § 42 ods. 4 písm. c) zákona o dani z príjmovvo výške vypočítanej zo súčtu dane daňovníka zaniknutého zlúčením za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníka a daňovníka, s ktorým sa zlúčil zaniknutý daňovník, za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zlúčeniu.

Daňovník, ktorý vznikol rozdelením podľa § 69 ods. 4 Obchodného zákonníka, platí preddavky na daň podľa § 42 ods. 4 písm. d)zákona o dani z príjmov, a to v pomernej výške vypočítanej z dane daňovníka zaniknutého rozdelením za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníka. Preddavky na daň sa vypočítajú z pomeru vlastného imania zaniknutého daňovníka prevzatého daňovníkom vzniknutým rozdelením. Pre účely stanovenia preddavkov na daň sa delí daň predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia zaniknutého daňovníka na toľko častí, na koľko sa rozdelila pôvodná spoločnosť. Základňou pre rozdelenie je pomer prevzatého vlastného imania zaniknutej obchodnej spoločnosti novými obchodnými spoločnosťami.

Do lehoty na podanie DP, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, platí preddavky na daň daňovník, ktorý v predchádzajúcom zdaňovacom období vznikol splynutím, zlúčením a rozdelením rovnako ako v roku splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia podľa § 42 ods. 7 posledná veta, od 1. 1. 2013 s prepočítaním preddavkov aktuálnou sadzbou dane vo výške 23 %.

Platenie preddavkov u novovzniknutých daňovníkov

Podľa § 42 ods. 5 zákona o dani z príjmov, ak sa daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie týkala len časti zdaňovacieho obdobia, je daňovník pri platení preddavkov povinný vypočítať si daňovú povinnosť za celé predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Výpočet sa vykoná tak, že daň za časť predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia sa vydelí počtom mesiacov odo dňa vzniku daňovníka do konca tohto zdaňovacieho obdobia a vynásobí dvanástimi. Prepočet sa týka tých daňovníkov, ktorí vznikli v priebehu zdaňovacieho obdobia a od vzniku v tomto období existovali viac ako tri mesiace.

Príklad č. 15:
Akciová spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok vznikla zápisom do obchodného registra dňa 26. 2. 2012.Povinnosť prvýkrát podať DP za zdaňovacie obdobie od dátumu vzniku do konca kalendárneho roka (od 26. 2. 2012 do 31. 12. 2012) jej vzniká v lehote do 2. 4. 2013 a keďže nedosiahla ani príjmy zo zdrojov v zahraničí, neoznámila správcovi dane predĺženie lehoty na podanie DP.
V roku vzniku (2012) nemala spoločnosť povinnosť platiť preddavky na daň a rovnako nemá povinnosť platiť preddavky na daň ani do lehoty na podanie DP za rok 2012, teda do 2. 4. 2013.
Podaním DP za rok 2012 vykázala daňovú povinnosť pre účely platenia preddavkov na riadku 910 tlačiva DP vo výške 2 368,90 € už prepočítanú na aktuálnu sadzbu dane z príjmov právnických osôb platnú pre rok 2013. Ako bude platiť preddavky na daň v roku 2013?
Prepočet daňovej povinnosti pre účely platenia preddavkov:
2 368,90 € : 11 mesiacov x 12 mesiacov = 2 584,25 €
Akciová spoločnosť bude v roku 2013 platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 646,06 € (2 584,25 € : 4). Preddavok za I. štvrťrok 2013 má spoločnosť povinnosť uhradiť v lehote do 2. 4. 2013.

Podľa § 42 ods. 5 zákona o dani z príjmov novovzniknutí daňovníci existujúci v roku vzniku menej ako tri mesiace neplatia preddavky na daň.

V zdaňovacom období, v ktorom majú povinnosť prvýkrát podať DP, platia preddavky na základe výšky predpokladanej dane, ktorú majú povinnosť uviesť priamo v tlačive daňového priznania na riadku 910. Ak na základe výšky predpokladanej dane vznikne daňovníkovi povinnosť platiť preddavky na daň, tieto sú splatné v lehote na podanie DP.

Príklad č. 16:
Obchodná spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra 12. 12. 2012. V decembri 2012 nemala povinnosť platiť preddavky na daň podľa § 42 ods. 5 posledná veta zákona o dani z príjmov.
Za zdaňovacie obdobie trvajúce od 12. 12. 2012 do 31. 12. 2012 podala DP v lehote do 2. 4. 2013, v ktorom vykázala daňovú stratu.
V podanom DP za rok 2012 uviedla spoločnosť výšku predpokladanej dane na účely platenia preddavkov na riadku 910 v sume 2 850 €. Spoločnosti vzniká povinnosť v roku 2013 platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 712,50 €, pretože výška predpokladanej dane na rok 2013 presiahla zákonom stanovenú hranicu pre platenie preddavkov na daň určenú v § 42 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov.

Platenie preddavkov na daň na základe rozhodnutia správcu dane

Podľa § 42 ods. 11 zákona o dani z príjmov správca dane môže určiť platenie preddavkov inak v týchto prípadoch:

Správca dane už nemôže určiť preddavky inak podľa k 31. 12. 2011 zrušeného zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov (§ 66 ods. 3), keďže tento právny predpis bol od 1. 1. 2012 nahradený daňovým poriadkom a už nie je možné podľa neho určiť preddavky inak.

Preddavky a hospodársky rok

Zákon o dani z príjmov v § 42 nerieši osobitným spôsobom platenie preddavkov v zdaňovacom období, ktorým je hospodársky rok. Pri stanovení preddavkov možno teda vychádzať len zo všeobecných ustanovení § 42 zákona o dani z príjmov, resp. daňovník, ako aj správca dane môže využiť inštitút platenia preddavkov inak podľa § 42 ods. 11 zákona o dani z príjmov. Obdobie pred zmenou účtovného obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok a obdobie po zmene sa považuje podľa § 41 ods. 11 zákona o dani z príjmov za samostatné zdaňovacie obdobie, za ktoré je treba podať DP do troch kalendárnych mesiacov po jeho skončení podľa § 41 ods. 10 zákona o dani z príjmov.

Preddavky do lehoty na podanie DP za toto zdaňovacie obdobie platí daňovník podľa § 42 ods. 7 zákona o dani z príjmov na základe poslednej známej daňovej povinnosti. Za posledné zdaňovacie obdobie sa v tomto prípade považuje kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom došlo k zmene účtovného obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok.

Preddavky platené po podaní DP za zdaňovacie obdobie pred zmenou z kalendárneho roka na hospodársky rok sa platia podľa § 42 ods. 6 zákona o dani z príjmov. Daňovú povinnosť vykázanú za obdobie od začiatku kalendárneho roka do dňa predchádzajúceho zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok však nemožno prepočítavať podľa § 42 ods. 5 zákona o dani z príjmov ako u novovzniknutých daňovníkov. Pri platení preddavkov po lehote na podanie DP (teda počas hospodárskeho roka) sa vychádza z dane uvedenej v DP podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré trvá od 1. 1. do konca mesiaca, ktorý predchádza prvému dňu kalendárneho mesiaca, ktorým sa začína hospodársky rok.

Príklad č. 17:
Obchodná spoločnosť oznámila správcovi dane 10. novembra 2012, že zmení účtovné obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok od 1. 12. 2012. Obdobie od 1. 1. 2012 do 30. 11. 2012 sa považuje za samostatné zdaňovacie obdobie s lehotou na podanie DP do 28. 2. 2013 (spoločnosť neaplikovala predĺženie lehoty na podanie DP podľa § 52t ods. 7 zákona o dani z príjmov). Počas tohto zdaňovacieho obdobia platila štvrťročné preddavky na daň v marci, júni a septembri 2012. V rovnakej výške bude platiť štvrťročný preddavok vypočítaný z poslednej známej daňovej povinnosti (z r. 2011) až do lehoty na podanie DP, t. j. do 28. 2. 2013 (preddavok za štvrtý štvrťrok bol splatný k 31. 12. 2012).
V podanom DP za zdaňovacie obdobie od 1. 1. 2012 do 30. 11. 2012 v lehote do 28. 2. 2013 si započíta štvrťročné preddavky platené v marci, júni a septembri 2012 na výslednú daňovú povinnosť za toto zdaňovacie obdobie. Preddavok platený v decembri 2012 vysporiada podľa § 42 ods. 9 zákona o dani z príjmov podľa dane uvedenej za predchádzajúce zdaňovacie obdobie v lehote do 2. 4. 2013.
Ak vznikne po lehote na podanie DP povinnosť platiť mesačné preddavky podľa § 42 ods. 1 zákona o dani z príjmov, musia sa uhradiť do konca každého kalendárneho mesiaca. Ak vznikne po lehote na podanie DP povinnosť platiť štvrťročné preddavky podľa § 42 ods. 2 zákona o dani z príjmov, hradia sa vždy aj u daňovníka s hospodárskym rokom do konca kalendárneho štvrťroka v r. 2013 prepočítané už aktuálnou sadzbou dane 23 %. Daňovník však môže požiadať aj o stanovenie preddavkov inak podľa § 42 ods. 11 zákona o dani z príjmov.
Daňová povinnosť vykázaná v DP podanom za zdaňovacie obdobie od 1. 1. 2012 do 30. 11. 2012 sa neprepočítava u daňovníka s hospodárskym rokom podľa § 42 ods. 5 zákona o dani z príjmov, považuje sa za daňovú povinnosť za celé zdaňovacie obdobie.

Preddavky a daňové úľavy

Príjemcovia investičných stimulov podľa § 35b a § 35c zákona č. 366/1999 Z. z.o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 366/1999 Z. z.“) a príjemcovia investičných stimulov podľa § 30a a § 30b zákona o dani z príjmov nemajú špecificky riešené platenie preddavkov v týchto ustanoveniach. Pri ich platení vychádzajú zo všeobecných ustanovení uvedených v § 42 zákona o dani z príjmov.

Na daňovníkov, ktorí uplatňujú úľavy na dani podľa § 35 a § 35a zákona č. 366/1999 Z. z.o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, sa podľa § 52 ods. 3 zákona o dani z príjmov nevzťahujú ustanovenia o platení preddavkov s výnimkou, ak správca dane do 31. 7. roka, v ktorom bolo podané DP, písomne namieta splnenie podmienok čerpania daňovej úľavy a daňovník nepreukáže splnenie podmienok na čerpanie úľavy do 31. augusta roka, v ktorom bolo podané DP. Pri platení preddavkov sa v tomto prípade postupuje podľa § 35 ods. 8 a § 35a ods. 2 zákona č. 366/1999 Z. z.o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

Ak však daňovník čerpá ďalšiu daňovú úľavu, napríklad podľa § 35a ods. 9 zákona č. 366/1999 Z. z., postupuje pri platení preddavkov ako bežný daňovník podľa § 42 zákona o dani z príjmov.

Príklad č. 18:
Spoločnosť po dočerpaní daňového úveru počas 5 rokov podľa § 35a ods. 1 zákona č. 366/1999 Z. z. čerpala v nasledujúcich rokoch ďalšiu daňovú úľavu podľa § 35a ods. 9 zákona č. 366/1999 Z. z. Vo štvrtom roku čerpania ďalšej daňovej úľavy, ktorým bol rok 2012, dočerpala už len rozdiel medzi celkovou sumou úľavy uvedenou v rozhodnutí ministerstva a súčtom úľav uplatnených v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. DP za toto zdaňovacie obdobie má povinnosť podať v lehote do 2. 4. 2013, ak neoznámi predĺženie lehoty na podanie DP podľa § 52t ods. 7 zákona o dani z príjmov. Výšku preddavkov platených v zdaňovacom období 2012 až do lehoty na podanie DP, čiže do 2. 4. 2013, vypočíta spôsobom výpočtu ako bežní daňovníci (r. 500 x r. 510 - r. 610 - r. 710 - r. 830 tlačiva DP z r. 2011). Preddavky za mesiace január, február a marec 2013 prepočíta aktuálnou sadzbou dane platnou pre rok 2013 vo výške 23 %.

Platenie preddavkov po podaní dodatočného DP a po výkone daňovej kontroly

Ak daňový subjekt zistí, že jeho daňová povinnosť uvedená v DP mala byť vyššia alebo daňová strata je nižšia, ako bola uvedená v DP, je povinný podľa § 16 ods. 2 a 3 daňového poriadku podať dodatočné DP. Ak daňovník mal povinnosť platiť preddavky na daň podľa § 42 ods. 1 alebo 2 zákona o dani z príjmov,po podaní dodatočného DP sa výška preddavkov nemení s výnimkou, ak by ich výšku správca dane zmenil rozhodnutím o určení preddavkov inak podľa § 42 ods. 11 zákona o dani z príjmov.

Rovnako ak správca dane vykoná daňovú kontrolu, ktorej výsledkom je zmena daňovej povinnosti, výška preddavkov sa nemení, s výnimkou, ak by správca dane určil preddavky inak podľa § 42 ods. 11 zákona o dani z príjmov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner