Daň z motorových vozidiel po 1. 1. 2015 a podávanie daňového priznania za rok 2015 (platí aj pre rok 2016)

Povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z motorových vozidiel sa týka všetkých podnikateľských subjektov, ktoré používajú na podnikanie vozidlá v súlade so zákonom o dani z motorových vozidiel. Lehota na podanie daňového priznania za rok 2015 a zaplatenie dane  je do 1. 2. 2016 (31. 1. 2016 je nedeľa). Daňové priznanie sa po 1. 1. 2016 podáva miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu alebo sídla daňovníka.

Obsah

Dátum publikácie:21. 12. 2015
Autor:Ing. Jana Fülöpová
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Miestne poplatky; Správa daní a poplatkov; Doprava / Cestná doprava; Dopravné prostriedky; Kombinovaná doprava; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právo
Právny stav od:1. 1. 2015
Právny stav do:31. 12. 2016

Povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z motorových vozidiel sa týka všetkých podnikateľských subjektov, ktoré používajú na podnikanie vozidlá v súlade so zákonom o dani z motorových vozidiel. Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane sa viaže k poslednému dňu mesiaca január po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok. Daňové priznanie sa po 1. 1. 2016 podáva miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu alebo sídla daňovníka.

Zdaňovanie vozidiel (motorových a prípojných) daňou z motorových vozidiel je od 1. januára 2015 upravené zákonom č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“).

Od 1. januára 2015 sa tak daň z motorových vozidiel stala daňou obligatórnou a nahradila fakultatívnu daň, ktorá bola obsiahnutá v jedenástej časti zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“), na ktorej uloženie mali vyššie územné celky oprávnenie prostredníctvom všeobecne záväzných opatrení.

Zákon o dani z motorových vozidiel od 1. januára 2015 obsahuje pätnásť ustanovení počnúc predmetom úpravy a končiac prechodnými ustanoveniami. Súčasťou uvedeného zákona je o. i. príloha č. 1, ktorá obsahuje ročné sadzby dane v členení korešpondujúcom s vozidlami v ňom zadefinovanými.

Zákon o dani z motorových vozidiel obsahuje o. i. zavedené oslobodenia od dane a tiež pozitívne zvýhodnenia – zníženia ročnej sadzby dane, a to nielen v závislosti od základného kritéria – dátumu prvej evidencie vozidla (rok výroby), ale tiež od druhu použitého paliva alebo od druhu alternatívneho pohonu hybridného vozidla. Pre vozidlá staršie ako 12 rokov je v zákone o dani z motorových vozidiel zavedené aj zvýšenie ročnej sadzby dane.

Ktoré vozidlá a za akých podmienok podliehajú dani z motorových vozidiel?

Zákon o dani z motorových vozidielpredmete úpravy (§ 1) uvádza, ktoré kategórie motorových a prípojných vozidiel podliehajú dani z motorových vozidiel. Ide o kategórie vozidiel (motorové vozidlá) L, M a N a kategóriu vozidiel O (prípojné vozidlá). Od 1. januára 2015 tak podliehajú zdaneniu vozidlá kategórie L [dvoj-, troj- a štvorkolesové vozidlá, medzi ktoré patria napr. trojkolky, štvorkolky, motorky označené v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II (ďalej len „doklady o vozidle“) ako L1e až L7e], M1 (osobný automobil), M2 a M3 (autobusy), N1 až N3 (nákladné vozidlá) a O1 až O4 (prípojné vozidlá, ktorými sú návesy a prívesy). Rozdelenie vozidiel do jednotlivých kategórií je obsiahnuté napr. v prílohe č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 725/2004 Z. z.“) vrátane členenia týchto jednotlivých kategórií vozidiel, ktoré sú predmetom úpravy zákona o dani z motorových vozidiel.

Upozornenie:

Pri zdaňovaní vozidiel daňou z motorových vozidiel je potrebné vychádzať z dokladov o vozidle. Podľa prechodného ustanovenia § 112b ods. 2 zákona č. 725/2004 Z. z. musia mať vozidlá, ktoré mali vydané technické osvedčenie a neboli prihlásené do evidencie vozidiel, ak sa používajú v premávke na pozemných komunikáciách, vydané aj osvedčenie o evidencii časť II. Predmetná podmienka platí od 1. januára 2013 s výnimkou vozidiel kategórie L1e – malé motocykle, ktoré ak boli vyrobené pred 1. januárom 2000, lehota na ich prihlásenie do evidencie vozidiel sa oddialila o 10 rokov, t. j. počnúc 1. januárom 2023 vozidlá kategórie L1e musia byť zapísané v evidencii vozidiel a musia mať vydané doklady o vozidle. To znamená, že pri vozidlách kategórie L1e môžu doklady o vozidle absentovať, pretože tieto vozidlá nie sú evidované v evidencii vozidiel (evidovanie vozidla v Slovenskej republike je podmienkou predmetu dane).

Predmet dane v zákone o dani z motorových vozidiel (§ 2 ods. 1) je podmienený splnením troch podmienok súčasne v zdaňovacom období, ktorým je spravidla kalendárny rok. Preto predmetom dane v príslušnom zdaňovacom období je iba to vozidlo, ktoré spĺňa nasledovné podmienky:

a) musí byť z niektorej z kategórií vozidiel L, M, N a O
(predmetom dane na základe vymedzenia kategórií vozidiel, ktoré podliehajú dani z motorových vozidiel, nie je vozidlo napr. kategórie C, R, T, S),

b) musí byť evidované v Slovenskej republike
(ak je jednou z podmienok určenia predmetu dane jeho evidencia v Slovenskej republike, potom evidencia vozidla v inej ako Slovenskej republike je nesplnením tejto podmienky a ďalej uvažovať o takto evidovanom vozidle ako o predmete dane z motorových vozidiel nemá opodstatnenie),

c) musí sa používať na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých príjmy sú predmetom dane z príjmov (ďalej len „podnikanie“).

Použitie vozidla na podnikanie v zákone o dani z motorových vozidiel odkazuje na § 2 Obchodného zákonníka (OZ) a § 6 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), pričom podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnutia zisku. Podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov ide o príjmy z podnikania v súlade s ich uvedením v citovanom ustanovení, t. j. napr. príjmy zo živnosti, z poľnohospodárskej výroby a pod.

Použitie vozidla na inú samostatnú zárobkovú činnosť je upravené v § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov, pod ktorú je možné zahrnúť napr. činnosť znalcov, tlmočníkov, činnosť sprostredkovateľov a iné.

Kým kategória vozidiel je bližšie špecifikovaná v predmete úpravy zákona s odkazmi na príslušné právne predpisy, podmienka evidencie vozidla v Slovenskej republike je upravená v § 114 a § 115 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 8/2009 Z. z.“).

Podľa predmetných ustanovení každé vozidlo, o ktorom schvaľovací úrad rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru a ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, musí byť prihlásené na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa miesta pobytu alebo sídla držiteľa vozidla alebo adresy jeho prevádzkarne. Orgán Policajného zboru pridelí vozidlu evidenčné číslo, prihlásenie vozidla zaznamená do osvedčenia o evidencii časť II a držiteľovi vozidla uvedenému vlastníkom vozidla (vlastník vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, je povinný osobne toto vozidlo prihlásiť do 15 dní po jeho nadobudnutí; pritom uvedie, kto má byť zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako jeho držiteľ) vydá osvedčenie o evidencii časť I a časť II a tabuľku s evidenčným číslom.

Poznámka:

Jednou z podmienok posúdenia predmetu dane je jeho evidencia v Slovenskej republike. Preto miesto skutočného používania vozidla na podnikanie nie je dôležité a ani rozhodujúce pre posúdenie predmetu dane.

Záver: Pri posúdení toho, či vozidlo je predmetom dane z motorových vozidiel, je potrebné skúmať, či sú súčasne v zdaňovacom období splnené všetky podmienky vymedzené v konkrétnych ustanoveniach zákona (§ 1 a § 2), t. j. či vozidlo prináleží do kategórie vozidiel ustanovených zákonom, či je vozidlo v Slovenskej republike evidované a či sa používa na podnikanie.

Príklad č. 1:

Je predmetom dane vozidlo osoby (držiteľ zapísaný v dokladoch vozidla), ktorá dosahuje iba príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov?

Podmienka použitia vozidla na podnikanie súvisí s tzv. aktívnymi príjmami. Dosahovanie príjmov podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov predstavuje tzv. pasívne príjmy, na ktoré nie je potrebné živnostenské oprávnenie a navyše nesúvisí s vymedzením predmetu dane, podľa ktorého je predmetom dane je iba to vozidlo, ktoré prináleží do niektorej zo zákonom vymedzených kategórií vozidiel (L, M, N a O), je v Slovenskej republike evidované a používa sa na podnikanie podľa § 2 ods. 1 OZ, § 6 ods. 1 alebo § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov.

Príklad č. 2:

Je predmetom dane z motorových vozidiel vozidlo, ktoré je evidované v inej než Slovenskej republike a používa sa na podnikanie mimo územia Slovenskej republiky?

Určenie predmetu dane z motorových vozidiel v zdaňovacom období je podmienené splnením troch podmienok súčasne, t. j. vozidlo prináleží do zákonom vymedzenej kategórie vozidiel (L, M, N a O), je používané na podnikanie a súčasne je evidované v Slovenskej republike. Jedna z podmienok teda stanovuje, že vozidlo je evidované v Slovenskej republike, nie výlučne používané na území Slovenskej republiky. Ak sa na podnikanie používa vozidlo evidované v inej krajine (nie v Slovenskej republike), považuje sa táto skutočnosť za nesplnenie jednej z troch podmienok vymedzenia predmetu dane, a preto vozidlo nepodlieha dani z motorových vozidiel. Následné skúmanie teritoriálneho použitia predmetného vozidla na podnikanie nie je pre posúdenie predmetu dane dôležité.

Ktoré vozidlá nie sú predmetom dane?

Negatívne vymedzenie predmetu dane je obsiahnuté v § 2 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel a týka sa vozidla používaného na skúšobné účely [§ 2 ods. 2 písm. a)], ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo podľa zákona č. 8/2009 Z. z. Zvláštnym evidenčným číslom je číslo obsahujúce písmeno M a takéto číslo sa prideľuje novovyrobenému, novokúpenému vozidlu, ktoré nebolo ešte evidované, a rovnako tak aj vozidlu používanému na skúšobné jazdy. Vozidlo používané na skúšobné účely má vydané iba osvedčenie o pridelení zvláštneho čísla M, nie doklady o vozidle (teda osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II).

Do negatívneho vymedzenia predmetu dane patrí aj špeciálne vozidlo, ktoré je určené na vykonávanie špeciálnych činností, nie je určené na prepravu a v dokladoch vozidla je označené ako špeciálne vozidlo [§ 2 ods. 2 písm. b)]. Aby špeciálne vozidlo splnilo podmienku negatívneho vymedzenia predmetu dane, musí spĺňať všetky tri podmienky určenia špeciálneho vozidla súčasne. Pre účely dôslednejšieho posúdenia, či je vozidlo špeciálnym vozidlom (za predpokladu splnenia všetkých troch podmienok súčasne), je možné využiť najmä vyhlášku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 169/2010 Z. z. o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla v znení vyhlášky č. 314/2013 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 169/2010 Z. z.“), ktorá v prílohe č. 5 ods. 1 písmeno t) vymedzuje špeciálne vozidlá. Špeciálne vozidlo podľa druhu karosérie môže byť vo vyhotovení napr.:

  • obytný automobil (vozidlo na špeciálne účely kategórie M) konštruované tak, aby umožňovalo ubytovanie osôb, v dokladoch vozidla je označené ako (SA),
  • samohybný žeriav (vozidlo na špeciálne účely kategórie N3), ktoré nie je zriadené na prepravu tovaru a je vybavené žeriavom, ktorého moment bremena je rovný alebo vyšší ako 400 kNm, v dokladoch vozidla je označené ako (SF),
  • ostatné vozidlá na špeciálne účely, najmä autorýpadlo, drvič kameňa, elektrocentrála, vrtná súprava a pod., v dokladoch vozidla je označené ako (SG).

Poznámka:

Pri špeciálnych vozidlách je potrebné v dokladoch o vozidle rozlíšiť, či ide o nákladné vozidlo špeciálne alebo špeciálne vozidlo. Nákladné vozidlo špeciálne patrí do kategórie vozidiel vymedzených zákonom v predmete úpravy a ak je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie, je predmetom dane. Ak ide o špeciálne vozidlo (zápis v dokladoch o vozidle), ktoré je určené na prepravu (tovaru alebo osôb), takéto vozidlo nespĺňa podmienku vymedzenia negatívneho predmetu dane. V tejto súvislosti môže ísť o špeciálne vozidlá určené na prepravu osôb alebo tovaru (pohrebné vozidlá, pancierové vozidlá), ktoré aj keď sú špeciálnymi vozidlami určenými na vykonávanie špeciálnych činností, nie sú vylúčené z predmetu dane z motorových vozidiel, pretože sú určené aj na prepravu.

Kto je daňovníkom dane z motorových vozidiel?

Daňovníkom dane z motorových vozidiel (§ 3) je vždy fyzická osoba alebo právnická osoba. Určenie daňovníka (fyzickej osoby alebo právnickej osoby) závisí od toho, kto je ako držiteľ vozidla zapísaný v doklade vozidla s výnimkou daňovníka, ktorým je zamestnávateľ.

Fyzická osoba alebo právnická osoba môže byť daňovníkom z titulu zápisu v dokladoch o vozidle:

  • ako držiteľ alebo
  • ako držiteľa vozidla môže mať zapísanú svoju organizačnú zložku, alebo
  • ako používateľ vozidla, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená, alebo
  • ako používateľ vozidla, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.

Daňovníkom môže byť aj zamestnávateľ, ak vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla. Podmienkou však je, že toto vozidlo sa nepoužíva na podnikanie, či už zamestnancom (ak ide o jeho vozidlo, v dokladoch ktorého je zapísaný ako držiteľ on sám), alebo osobou, ktorá zamestnancovi takéto vozidlo zapožičia pre účely podnikania zamestnávateľa.

Príklad č. 3:

Zamestnanec spoločnosti s ručením obmedzeným používa na pracovné cesty vozidlo, v dokladoch ktorého je uvedený ako držiteľ. Kto je daňovníkom dane z motorových vozidiel a kto podáva daňové priznanie za toto vozidlo? Zamestnanec použije na pracovné cesty toto vozidlo vždy maximálne raz za kalendárny mesiac. Zamestnanec nepoužíva vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ uvedený, na podnikanie a ani toto vozidlo neprenajíma inej osobe na podnikanie. Podľa § 3 písm. e) zákona o dani z motorových vozidiel je daňovníkom zamestnávateľ, ak zamestnancovi vypláca cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Splnením podmienky, že vozidlo sa nepoužíva na podnikanie a vyplácaním cestovných náhrad zamestnancovi podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov je daňovníkom zamestnávateľ, ktorý za toto vozidlo i napriek skutočnosti, že sa v jednotlivom kalendárnom mesiaci použilo maximálne jedenkrát, podá daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote do 31. januára nasledujúceho roka. Zamestnávateľ za vozidlo zamestnanca zaplatí ročnú sadzbu dane, keďže vozidlo bolo použité v každom kalendárnom mesiaci na účely podnikania zamestnávateľa.

Obsahuje zákon aj oslobodenie od dane na vozidlá?

Zákon o dani z motorových vozidiel v § 4 taxatívne vymedzuje, ktoré vozidlá sú od dane oslobodené.

Vždy sú od dane oslobodené vozidlá diplomatických misiíkonzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť.

Oslobodené od dane z motorových vozidiel sú aj vozidlá slúžiace na záchranu ľudského života a majetku (ide o vozidlá záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, horskej záchrannej služby, leteckej záchrannej služby a požiarnej ochrany), vozidlá osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme a vozidlá používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.

Všetky tieto vyššie uvedené vozidlá, ak spĺňajú podmienky uvedené v predmete dane, sú predmetom dane, avšak z dôvodu, že sú vymenované v ustanovení o oslobodení od dane, sú od dane oslobodené. Daňovníci za takéto vozidlá síce podávajú daňové priznanie, avšak s vyznačením, že ide o vozidlá od dane oslobodené. Iba v prípade, že ide o vozidlá diplomatických misií a konzulárnych úradov, sa daňové priznanie nepodáva. Pre posúdenie oslobodenia od dane je dôležité napr. v prípade vozidiel slúžiacich najmä na záchranu ľudského života skúmať, či vozidlá slúžia na tento účel príslušnej záchrannej zložke za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.

V prípade vozidiel osobnej pravidelnej dopravy ide o poskytovanie služieb – prepravy vykonávanej na základe zmluvy o službách objednávateľa s dopravcom v pravidelnej doprave na dopravné služby, ktorá musí mať písomnú formu. Pre uzavretie takejto zmluvy o službách s dopravcom musí ísť o dopravcu, ktorý má platné povolenie alebo licenciu. Ide teda o vozidlá – autobusy, používané v mestskej doprave a prímestskej doprave.

Ak ide o vozidlá používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe, je potrebné na účely oslobodenia od dane splniť podmienku výhradnosti ich použitia v niektorom z týchto druhov výroby.

Ako sa určí základ dane z motorových vozidiel? Je určenie základu dane rovnaké pre všetky kategórie vozidiel?

Správne posúdenie základu dane (§ 5) je dôležité najmä s ohľadom na následné priradenie zodpovedajúcej ročnej sadzby dane. V tejto súvislosti je základ dane určený rôzne pre vymedzené kategórie vozidiel:

  • pre vozidlá kategórie L, M a N, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina – elektromobily, je základom dane výkon motora v kW. Základ dane sa u elektromobilov určuje podľa najväčšieho výkonu motora podľa bodu 16 prílohy č. 5 k vyhláške č. 169/2010 Z. z. (nadväzne na stanovenie základu dane v prílohe č. 1 k zákonu o dani z motorových vozidiel je pre vozidlá – elektromobily – v predmetnej prílohe ustanovená nulová ročná sadzba dane);
  • pre osobné vozidlá (pojem osobné vozidlo pre účely dane z motorových vozidiel zahŕňa vozidlo kategórie L a M1) je základom dane zdvihový objem valcov motora v cm3. V prípade osobného vozidla ide o motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky a vozidlá motorové s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu cestujúcich s najviac ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča;
  • pre úžitkové vozidlá a autobusy (pojem úžitkové vozidlá pre účely dane z motorových vozidiel zahŕňa vozidlá kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4) je základ dane stanovený v závislosti od „hmotnosti“ vozidla a počtu náprav vozidla.

„Hmotnosť vozidla“ je bližšie špecifikovaná v závislosti od dokladov vozidla vydávaných počas jednotlivých rokov v nadväznosti na právnu úpravu, podľa ktorej boli vydávané (napr. vyhláška č. 169/2010 Z. z., predtým vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 614/2006 Z. z. o osvedčení o evidencii a technickom osvedčení vozidla v znení neskorších predpisov).

Vozidlá, ktorých dokladom je technické osvedčenie, majú hmotnosť vozidla uvedenú ako celkovú hmotnosť, ktorá je súčtom pohotovostnej a užitočnej hmotnosti. Ak ide o vozidlo, ktorému bolo vydané osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II, hmotnosť vozidla je uvedená ako najväčšia prípustná celková hmotnosť.

V návesových jazdných súpravách je hmotnosť vozidla numerickým súčtom najväčších prípustných hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy uvedené v osvedčení o evidencii časť I a časť II a podľa starších dokladov (technické osvedčenie, osvedčenie o evidencii) je celková hmotnosť jednotlivého vozidla súčtom hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy.

Základ dane, ako už bolo vyššie uvedené, je určujúcim pre priradenie ročnej sadzby dane uvedenej v prílohe č. 1.

Vyplnené tlačivo daňového priznania a editovateľný vzor daňového priznania nájdete v prílohách.

 

Poznámka redakcie:
§ 1 - § 5 zákona 361/2014 Z. z.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Jana Fülöpová

Prílohy

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace dokumenty

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner