OTESTUJTE SA: Dodanie služby z pohľadu dane v príkladoch

Chcete si preveriť svoje vedomosti v problematike dodania služby z daňového pohľadu? Urobte si krátky test, ktorý sme si pre vás pripravili.

Obsah

Dátum publikácie:4. 12. 2017
Autor:Ing. Nadežda Cígerová
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z pridanej hodnoty; Daň z príjmov; Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo
Právny stav od:1. 1. 2017

tt_ano-nie.jpg

1. Medzi služby oslobodené od DPH sa nezahŕňajú:

 1. Finančné služby
 2. Prenájom nehnuteľností
 3. Stavebné práce v sekcii F
 4. Zdravotné a vzdelávacie služby 

>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)

 

2. Predmetom nášho zákona o DPH sú:

 1. Služby dodané za protihodnotu v tuzemsku
 2. Bezodplatne dodané služby na účely podnikania
 3. Služby s miestom dodania v zahraničí
 4. Montážne práce v EÚ, ale platba zinkasovaná v SR

>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)

 

3. Účtovný prípad (ale i vznik daňovej povinnosti) pri jednorazovo poskytnutých službách vzniká:

 1. Dňom vystavenia faktúry
 2. Dňom začatia prác
 3. Dohodnutým dňom dodania (zvyčajne ukončením prác)
 4. Dňom účinnosti zmluvy

>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)

 

4. Ktoré tvrdenie je nesprávne za predpokladu, že živnostník vykonáva stavebné práce v EÚ?

 1. Miesto dodania služby nie je v tuzemsku, preto sa nezahŕňa do obratu pre povinnú registráciu podľa § 4 zákona o DPH.
 2. Živnostník musí skúmať svoje registračné povinnosti v zahraničí.
 3. Služba má miesto dodania podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH.
 4. Vystavená faktúra sa uvedie do súhrnného výkazu.

>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)

 

5. Ktorý výrok je nesprávny pri uplatnení tuzemského samozdanenia pri stavebných prácach?

 1. Inštitút právnej istoty je zadefinovaný v § 69 ods. 17 zákona o DPH.
 2. Právna fikcia pri prenesení daňovej povinnosti sa týka fakturácie, kedy dodávateľ uplatnil DPH na výstupe.
 3. Odberateľ uvádza práce v daňovom priznaní, ak je platiteľom DPH.
 4. S účinnosťou od 1. 1. 2017 dodávateľ uvádza práce do časti A2 kontrolného výkazu.

>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)

 

6. Ktorý výrok je nesprávny pri uplatnení zrážkovej dane z obstaraných licenčných poplatkov zo zahraničia?

 1. Zrážková daň sa účtuje zápisom 321/342.
 2. Zrážkovú daň platí dodávateľ.
 3. Je vymedzená v § 43 zákona o dani z príjmov.
 4. Ak je zdroj príjmu v SR, je nutné overiť, či zmluva zdanenie povoľuje.

>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)

 

7. Zvýšenie základu dane podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov sa u spriaznenej osoby vykoná:

 1. Ak službu dodáva nezávislý predajca.
 2. Pri prijatí služby v symbolickej hodnote.
 3. Ak ide o fyzickú osobu deklarujúcu príležitostný príjem.
 4. Pri poskytnutí služby v symbolickej hodnote.

>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)

 

8. Pre bezodplatne poskytnutú službu z pohľadu zákona o DPH platí:

 1. Nie je predmetom dane, ak je poskytnutá na ďalší iný účel ako na podnikanie platiteľa.
 2. § 9 ods. 2 zákona sa týka využívania majetku na firemné účely.
 3. Základom dane sú náklady na službu v súlade s § 22 ods. 5 zákona o DPH.
 4. Bezodplatne poskytnuté letáky sú službou, pri ktorej sa uplatní DPH na výstupe.

>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)

 

9. Pre bezodplatne poskytnutú službu z pohľadu zákona o dani z príjmov platí:

 1. Nemôže sa poskytovať pri propagačných akciách.
 2. Zamestnávateľ ju zdaňuje ako benefit zamestnanca podľa § 8 zákona o dani z príjmov.
 3. Je automaticky daňovo neuznaná, neskúma sa účel jej poskytnutia.
 4. Zamestnávateľ má možnosť využiť „alternatívne zdanenie“, ak obchodný majetok charakteru osobnej spotreby využívajú zamestnanci i na súkromné účely.

>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)

 

10. Ak sa poskytne automobil zamestnancovi v 9. roku používania:

 1. Daňové výdavky vo väzbe na používanie auta sú daňovo uznané v plnej výške.
 2. Zdaňuje sa 1 % zamestnancovi v súlade s § 5 ods. 3 písm. a) ZDP zákona.
 3. Daňové výdavky sa musia uplatňovať v pomernej časti [§ 19 ods. 2 písm. t) ZDP zákona].Musí sa viesť kniha jázd

>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)

 

 Vyhodnotenie:

10 – 8 bodov

Gratulujeme! Vaše vedomosti sú na jednotku.

7 – 5 body

Už sa približujete k dokonalosti. Skúste si ešte raz prečítať príspevok.

4 – 0 bod

Odporúčame podrobnejšie naštudovať predmetný príspevok, príp. Vás radi privítame na našich školeniach. Ponuku nájdete na www.profivzdelavanie.sk.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner