Drobný majetok účtovaný do spotreby a vedenie operatívnej evidencie

Drobný dlhodobý hmotný majetok nespĺňajúci kritériá dlhodobého majetku sa rozhodne účtovná jednotka považovať za zásoby a na základe internej smernice ho účtuje priamo do spotreby. Je povinnosť viesť operatívnu evidenciu a majetok inventarizovať alebo zaúčtovaním do spotreby podľa internej smernice je všetko vyriešené? Z ktorého predpisu vyplýva táto povinnosť viesť operatívnu evidenciu?

Dátum publikácie:31. 7. 2017
Autor:Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od:1. 1. 2017

tt_muz-so-sanonmi

Ustanovenie § 43 ods. 14 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve definuje, že  druhy materiálov účtovaných priamo do spotreby bez zaúčtovania na skladuvedené vo vnútornom predpise účtovnej jednotky so zohľadnením toho, že spotreba materiálu vykázaná v účtovnej závierke zodpovedá skutočnej spotrebe materiálu. 

Podľa internej smernice teda môže účtovná jednotka účtovať priamo do spotreby, t. j. nie na sklad. Analytická, resp. operatívna evidencia je špecifikovaná v § 45 opatrenia. Slúži na identifikáciu zásob a obsahuje najmä označenie, dátum obstarania, dátum vyskladnenia, ocenenie a údaje o množstve zásob. Vedie sa podľa druhov alebo skupín zásob na skladových kartách alebo súborov dát z počítača. V účtovných jednotkách vykonávajúcich maloobchodnú činnosť najmä podľa hmotne zodpovedných osôb a miest uloženia zásob. 

Pri vedení účtovníctva spôsobom B je vyslovene povinnosť uvedené zásoby sledovať aj počas roka (§ 43 ods. 6 opatrenia). Platí totiž, že ak sa použije spôsob B účtovania zásob, analytická evidencia sa vedie formou skladovej evidencie tak, aby bolo možné zistiť a preukázať stav zásob a zložky obstarávacej ceny zásob aj v priebehu účtovného obdobia. Avšak v prípade špecifického druhu zásob účtovaných priamo do spotreby platí, že analytická evidencia sa vedie v praxi skôr v prípade významných položiek.

Povinnosť viesť analytickú evidenciu stanovuje aj § 14 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Je tam uvedené, že ak to povaha majetku vyžaduje, vedie sa analytická evidencia aj v jednotkách množstva a obsahuje aj iné údaje pre potreby účtovnej jednotky. Aj zásoby účtované priamo do spotreby sú zásobou. A ak je napr. povinnosť sledovať poskytnuté náradie, ochranné pomôcky podľa zamestnancov, ktorým sa pridelili, je nutné uvedené priebežne i inventarizovať, teda viesť v analytickej evidencii, aby účtovná jednotka mohla tieto údaje získať z nejakej zostavy (napr. z Excelu, resp. skladovej evidencie).     

Záver:

Pri inventarizácii sa stav majetku, záväzkov, vlastného imania v inventúrnych súpisoch porovnáva so stavom v účtovníctve. Účtovaním priamo do spotreby sa v nasledujúcom účtovnom období majetok v hlavnej knihe nepremietne. Je na účtovnej jednotke, aby si zvážila, ktorý majetok bude vo väzbe na prehľadnosť transakcií a hlavne pre zabránenie odcudzeniu, podvodu inventarizovať.

 

Poznámka redakcie: 

43 ods. 14 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve 
§ 45 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve
§ 14 zákona č. 431/2002 Z. z.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ

Funkcie

Partner