www.skdp.sk

Odpisovanie drobného hmotného a nehmotného majetku

Otázka:

  1. Je možné hmotný majetok do 1 700 € zhodne daňovo a účtovne odpísať za 2 roky (= čo je predpokladaná doba použiteľnosti alebo technicko-prevádzkových funkcií majetku), ak bol zaradený ako dlhodobý majetok a účtovaný na účte 022? Prípadne treba takýto majetok odpisovať daňovo v takej odpisovej skupine, do ktorej by patril, ak by jeho cena bola viac ako 1 700 €? Existuje totiž i taký názor, že sa zaradí ako dlhodobý majetok, napr. na 022, a musí sa použiť daňová odpisová skupina (napr. na 4 roky) pre hmotný majetok podľa zákona o dani z príjmov. Je možné odpisovať drobný hmotný majetok napríklad 2 roky? 
  2. Je možné nehmotný majetok do 2 400 € zhodne daňovo a účtovne odpísať za 2 roky (= predpokladaná doba použiteľnosti alebo technicko-prevádzkových funkcií majetku), ak bol zaradený ako dlhodobý majetok a účtovaný na účte 013?

Odpoveď:

tt_muz-pocita

A. Hmotný majetok do 1 700 € a daňové odpisy

Samostatné hnuteľné veci, ktorých doba použiteľnosti je dlhšia ako rok, je možné zaradiť do dlhodobého hmotného majetku, aj keď nespĺňajú ocenenie nad 1 700 €. Uvedené vyplýva z § 13 ods. 6 postupov účtovania pre PÚ. Uvedené je však nutné stanoviť do internej smernice. Hodnotová hranica, od ktorej sa zaradí takýto majetok, musí byť dodržaná počas celého účtovného obdobia.

Vzhľadom na skutočnosť, že zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov stanovuje (v § 22 ods. 2 zdp), že za hmotný majetok sa považujú samostatné hnuteľné veci, prípadne ich súbory, ak ich cena je vyššia ako 1 700 €, takýto drobný hmotný majetok (v nižšej sume) nie je odpisovaným majetkom z daňového pohľadu, a preto naň neplatí ani povinnosť zatriedenia do odpisových skupín.

Nie je teda nutné zatriedenie do 1. odpisovej skupiny. Účtovná jednotka môže odpísať majetok aj za 2 roky, samozrejme podľa podmienok, ktoré postupy účtovania v § 20 definujú. Mala by byť v tom určitá logika, resp. zohľadnenie morálneho, technického zastarania a pod.

Záver

Odpisovanie drobného hmotného majetku si účtovná jednotka stanoví v odpisovom pláne. Suma zaúčtovaných odpisov bude vplývať na základ dane bez úprav (t. j. použije sa aj na daňové účely), pretože takýto majetok sa nepovažuje za odpisovaný v súlade so zákonom o dani z príjmov. Je teda možné ho odpísať aj za 2 roky.

B. Nehmotný majetok a odpisovanie

Nehmotný majetok je podľa § 22 ods. 7 zákona o dani z príjmov v hodnote vyššej ako 2 400 €, pričom jeho použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok. Platí tu obdobné pravidlo ako pri hmotnom majetku. Aj nehmotný majetok v nižšej cenovej hranici je možné zaradiť do majetku (na účet 518 – Ostatné služby). Dlhodobý nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj, musí účtovná jednotka odpísať podľa § 28 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania.

Avšak u ostatných zložiek nehmotného majetku dobu odpisovania zákon nevymedzuje. Odpisovanie sa určí v súlade s § 20 odpisového plánu, avšak s výnimkou goodwillu, ktorý sa odpisuje podľa § 37 opatrenia. Ustanovenie § 22 ods. 8 zákona o dani z príjmov definuje, že nehmotný majetok sa odpíše v súlade s účtovnými predpismi do výšky vstupnej ceny.

Záver

Odpisovanie nehmotného majetku je vyslovene na rozhodnutí účtovnej jednotky (špecifiká sú pri goodwille a nákladoch na vývoj). Môže sa účtovne a daňovo odpísať aj za dva roky. Najlepšie je odsúhlasiť si uvedený postup s IT špecialistom vo firme, ak ide napríklad o softvér. Odborný pohľad na uvedené je vždy výhodou.

 

Poznámka redakcie:

§ 13 ods. 6 zákona č. 740/2002 Z. z.

§ 28 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z.

§ 22 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z.

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

Ing. Nadežda Cígerová

DSC_3181___120x180.jpg

Poradca v oblasti daní a účtovníctva. Vyštudovaný odbor Účtovníctvo a Auditorstvo. Trinásťročná prax v ekonomickej sfére zahraničných podnikateľských subjektov v oblasti účtovníctva, financií s účasťou na implementovaní vnútropodnikových procesov (aj v rámci interného auditu kontroly kvality). Profesionálna znalosť anglického jazyka - pre komerčnú prax so zameraním na ekonomiku a manažment. Denne v rámci daňovej pohotovosti radí niekoľkým desiatkam našich zákazníkov.

Dátum publikácie

27.12.2016

Právne oblasti

Daň z príjmov
Podvojné účtovníctvo