Poskytnutie ubytovania obchodným partnerom

Spoločnosť s r. o., výrobca strojov na priemyselné čistenie, zorganizovala pre svojich obchodných partnerov propagačnú akciu, ktorej cieľom bolo predstavenie nového produktu. Spoločnosť zabezpečila prenájom školiacej miestnosti, keďže nedisponuje vhodným priestorom pre takúto akciu. Zároveň bolo pozvaným obchodným partnerom zaplatené ubytovanie s raňajkami. Je náklad na takéto ubytovanie daňovým výdavkom? Má spoločnosť nárok na odpočítanie DPH?

Dátum publikácie:12.12.2016
Autor:Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od:1.1.2015

kracajuci_ludia_letisko_375x250

Daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady), ktoré nesúvisia so zdaniteľným príjmom, aj keď tieto výdavky daňovník účtoval, výdavky, ktorých vynaloženie na daňové účely nie je dostatočne preukázané. Patria sem aj výdavky na reprezentáciu okrem výdavkov na reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 eur za jeden predmet, pričom zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov určuje, čo sa za reklamný predmet nepovažuje.

Pod pojmom náklady (výdavky) na reprezentáciu, resp. reprezentačné náklady (výdavky) môžeme rozumieť výdavky vynaložené na účely pohostenia, občerstvenia, dary poskytované na obchodných rokovaniach, firemných oslavách, podujatiach a iné. Ich spoločným znakom je, že zvyšujú imidž podnikateľského subjektu.

Výdavky na reprezentáciu je však potrebné vždy starostlivo posudzovať, pretože sa môže stať, že v rámci jedného subjektu je určitý výdavok klasifikovaný ako náklad na reprezentáciu a rovnaký výdavok môže byť v inom subjekte daňovo uznaným nákladom.

Náklady na reprezentáciu z hľadiska zákona o dani z príjmov

V § 21 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov sa reprezentačné náklady spomínajú v rovnakom bode ako reklamné predmety, podľa ktorého výdavky na reprezentáciu nie sú daňovými výdavkami. Preto náklady vynaložené na účely reprezentácie budú zvyšovať výsledok hospodárenia pri zisťovaní základu dane.

Náklady na reprezentáciu z hľadiska dane z pridanej hodnoty

Ustanovenie § 49 ods. 7 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty k reprezentačným nákladom hovorí, že platiteľ nemôže odpočítať daň pri kúpe tovarov a služieb na účely pohostenia a zábavy. A preto, keď túto daň nemožno odpočítať, bude celková suma výdavkov na reprezentáciu vrátane DPH predstavovať nedaňový výdavok a zvyšovať výsledok hospodárenia pri zisťovaní základu dane z príjmov.

V niektorých prípadoch sa môže stať, že na reprezentáciu je použitý materiál, tovar, výrobky alebo aj nakupované či vlastné služby, pri ktorých kúpe alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola DPH odpočítaná, pretože v tom čase nebolo možné vedieť, že ich určitá časť bude použitá na reprezentáciu. Bezodplatné poskytnutie takého predmetu, pri ktorom bola DPH odpočítaná, sa bude podľa § 8 ods. 3 zákona o dani z pridanej hodnoty považovať za dodanie tovaru za protihodnotu a bude podliehať daňovej povinnosti. Pre neplatiteľa DPH bude vždy celková suma výdavkov na reprezentáciu vrátane DPH predstavovať nedaňový výdavok.

Záver:

Ubytovanie a aj raňajky obchodným partnerom na propagačnej akcii predstavujú reprezentačné náklady, teda sú nedaňovým nákladom, výdavkom a nie je z nich možné odpočítanie DPH.

 

Poznámka redakcie:

§ 21 ods. 1 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z.

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner