Služba fakturovaná s českou DPH

Spoločnosť s r. o., neplatiteľ DPH, má faktúru z ČR za registráciu domény a webhosting. Faktúra je vyčíslená aj s DPH. Vzťahuje sa na túto službu § 7 zákona o DPH? Musí firma odviesť DPH aj na Slovensku, keďže už bola DPH odvedená v ČR?

Dátum publikácie:25. 7. 2017
Autor:Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od:1. 1. 2010

tt_dph

Ustanovenie § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov definuje, že pred prijatím služby podľa § 15 ods. 1 by sa mala slovenská s. r. o. registrovať. Stala by sa z nej osoba registrovaná pre daň, nie platiteľ.

Česká firma má možnosť považovať spoločnosť za nezdaniteľnú osobu, pokiaľ nepreukáže IČ DPH SK, preto i fakturovala službu s českou DPH [bližšie VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty].

Slovenská s. r. o. má však napriek uvedenej skutočnosti povinnosť odviesť daň. Vyplýva to z § 69 ods. 3 zákona. V danom prípade bude transakcia zdanená 2x. Tejto situácii by sa malo zamedziť správnym dodržiavaním zákona (s. r. o. sa mala v danom čase registrovať podľa § 7a a pri objednávaní služby predložiť IČ DPH SK, resp. oznámiť dodávateľovi skutočnosť, že je v procese registrácie).

Záver:

Napriek skutočnosti, že česká firma odviedla DPH vo svojej krajine, slovenská s. r. o. má povinnosť odviesť DPH z prijatej služby.

 

Poznámka redakcie: 

§ 7a zákona č. 222/2004 Z. z.

§ 69 ods. 3 zákona o DPH

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner