Výmena dávkovačov v bazéne

Spoločnosť realizovala nákup 2 dávkovačov bazénovej chémie vo výške základu 4 730 €. Staré dávkovače boli vymenené za nové s tými istými parametrami. Uvedené dávkovače musí zaradiť do dlhodobého majetku a následne odpisovať alebo patrí tento nákup na nákladový účet?

Dátum publikácie:11. 5. 2018
Autor:Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od:1. 1. 2018

tt_detska-ruka

Ustanovenie § 35 ods. 2 písm. f) postupov účtovania v podvojnom účtovníctve definuje, že do obstarávacej ceny sa nezahrnú opravy.

Definícia je zrejmá – opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie s cieľom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu. Môžu sa pritom vymeniť, resp. použiť pôvodné materiály, náhradné diely, súčasti za predpokladu, že nedôjde k zmene technických parametrov, zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia, čiže za predpokladu, že nepôjde o technické zhodnotenie.

Ak oba dávkovače boli zaradené v majetku, teda boli súčasťou bazéna, ktorý je tiež zaradený, malo by ísť o výmenu pôvodných kusov, čím by boli naplnené znaky opravy, nie technického zhodnotenia. Spoločnosť by účtovala priamo do nákladov.

Alternatívne sa môže zvážiť situácia, pri ktorej by mohli byť dávkovače samostatne zaradené v majetku. Vtedy by sa tieto nové kusy zaradili tiež, keďže sú v hodnote vyššej ako 1 700 €. V takýchto prípadoch je vždy nutné posúdiť, či ide o opravu alebo o samostatné hnuteľné „zariadenia", ktoré sa môžu samostatne zaradiť. V danom prípade, ak zvážime charakter majetku, by malo ísť skôr o súčasť bazéna, keďže samostatne bez bazéna by sa dávkovače ani nedali využívať.

Záver:

Spoločnosť môže účtovať dávkovače ako opravu, ak boli zaradené v majetku ako súčasť bazéna. Ak išlo len o výmenu opotrebovaného dielu externou firmou, spoločnosť uvedené zaznamená na účet 511 ako opravu alebo sa zaúčtuje náhradný diel zápisom na účet 501, ak si dávkovače vymení účtovná jednotka sama.

 

Poznámka redakcie: 

§ 35 ods. 2 písm. f) postupov účtovania v PÚ

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ

Funkcie

Partner