Zdaňovacie obdobie a daňové priznanie k dani z motorových vozidiel pri zrušení daňovníka likvidáciou

Podľa § 84 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“) platného do 31. 12. 2014 daňovník, ktorý vstúpil do likvidácie, za obdobie začínajúce po jeho vstupe do likvidácie nebol povinný platiť daň z motorových vozidiel (čo aj vyplýva z usmernenia k § 84 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z., ktoré vypracovalo Finančné riaditeľstvo SR).

Podľa zákona č. 361/2014 Z. z. daňovníkovi po jeho vstupe do likvidácie povinnosť platiť daň z motorových vozidiel nezaniká. Tento zákon je účinný od 1. 1. 2015. 

Vzniká daňová povinnosť daňovníkovi v likvidácii v roku 2015, keď vstúpil do likvidácie v roku 2014?

Funkcie

Partner