Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B za zdaňovacie obdobie 2013

Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B  podáva daňovník, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 5 až § 8 zákona a nie sú oslobodené od dane. Priznanie typ A je určené pre daňovníka, ktorý má príjmy zdaniteľné len zo závislej činnosti.

Dátum publikácie:9.1.2014
Autor:Ministerstvo financií SR
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; Daňové orgány; Miestne poplatky; Správa daní a poplatkov; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právo
Právny stav od:1.1.2014
Právny stav do:31.12.2014

Postup na vyplnenie daňového priznania:

1. Podľa § 32 zákona sa podáva priznanie, ak ročné zdaniteľné príjmy v príslušnom zdaňovacom období presiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona za ustanovených podmienok, v lehote podľa § 49 zákona do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak zákon neustanovuje inak (lehota podľa § 49 zákona sa vzťahuje aj na daňovníka, ktorý podáva priznanie podľa § 32 ods. 5 zákona), pričom príjmom na zdanenie podľa zákona sa rozumie peňažné plnenie a nepeňažné plnenie, dosiahnuté aj zámenou. V daňovom priznaní sa vypočíta daň z príjmov fyzickej osoby a v lehote na podanie daňového priznania je povinný daňovník, dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu (§ 35 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov) daň aj zaplatiť. Ak daňovník v ustanovenej lehote túto daň nezaplatí, správca dane vyrubí úrok z omeškania podľa § 156 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 563/2009 Z.z."). Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľa, sviatok, štátny sviatok), posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 eur alebo celkové zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona, s výnimkou, ak daňovník uplatňuje daňový bonus podľa § 33 zákona. Tento postup použije aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou uvedený v § 11 ods. 6 zákona, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí. Daň na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur a to aj v prípade, ak daňovník využije postup podľa § 50 zákona.

Priznanie sa podáva správcovi dane podľa § 49 ods. 1 zákona. Priznanie je povinný podať tiež daňovník, ktorého na to vyzve správca dane.

2. Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania (v tomto prípade priznanie typ B) môže daňovník podať opravné priznanie [typ B alebo typ A, ak môže podať tento typ daňového priznania] podľa § 16 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z., v ktorom vyznačí, že ide o opravné priznanie.

3. Po uplynutí lehoty na podanie priznania typ B je povinný daňovník podať do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení dodatočné priznanie [typ B alebo typ A, ak si môže podať tento typ daňového priznania], ak zistí, že jeho daňová povinnosť má byť vyššia ako bola ním priznaná v priznaní typ B alebo správcom dane vyrubená alebo priznanie neobsahuje správne údaje (§ 16 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z.), a v tejto lehote aj daň doplatiť (§ 16 zákona č. 563/2009 Z. z.). Dodatočné priznanie typ B podáva aj daňovník, ktorý podal priznanie typ A a dodatočne zistil, že mal aj iné druhy príjmov, t.j., že nemal podať priznanie typu A. Rovnako postupuje aj daňovník, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane vykonal ročné zúčtovanie podľa § 38 zákona, ak nebol povinný podať priznanie podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona, alebo mu nevznikla povinnosť podať priznanie podľa § 32 ods. 3 zákona. Na prvej strane daňového priznania vyznačí, že ide o dodatočné priznanie a vyznačí zároveň aj deň, keď zistil skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania. Dodatočné priznanie môže podať aj daňovník, ktorý zistí, že jeho daňová povinnosť je nižšia, ako ju uviedol v daňovom priznaní, alebo ako bola správcom dane vyrubená (§ 16 zákona č. 563/2009 Z.z.).

Ak daňový subjekt podá dodatočné priznanie v posledný rok lehoty podľa § 69 ods.1, 2, a 5 zákona č. 563/2009 Z.z., táto lehota sa predĺži a uplynie v nasledujúcom kalendárnom roku posledným dňom mesiaca, ktorý sa svojím označením zhoduje s mesiacom, v ktorom bolo podané posledné dodatočné priznanie. V tejto predĺženej lehote daňový subjekt nemôže podať dodatočné priznanie (§ 16 zákon č. 563/2009 Z.z.).

Podľa § 32 ods. 8 zákona, osoba uvedená v § 35 Zákonníka práce a osoba uvedená v § 49 ods. 4 zákona zahrnie do úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zomrelého daňovníka, za ktorého podáva priznanie aj tie zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ zomrelého daňovníka vyplatil osobe, na ktorú prešlo právo na tieto príjmy. Ak budú tejto osobe vyplatené príjmy zo závislej činnosti za zomrelého daňovníka po podaní daňového priznania, táto osoba je povinná podať za zomrelého daňovníka dodatočné priznanie, pričom správca dane v tomto prípade neuplatní postup podľa § 154§ 156 zákona č. 563/2009 Z.z. V súlade s § 32 ods. 11 zákona, podáva dodatočné priznanie aj daňovník, ktorému bol spätne priznaný dôchodok (§ 11 ods. 6) k začiatku bezprostredne predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku zdaňovacích období predchádzajúcich tomuto zdaňovaciemu obdobiu, ak si za tieto zdaňovacie obdobia uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ak daňovník podá dodatočné priznanie len z tohto dôvodu, neuplatní sa postup podľa § 154§ 156 zákona č. 563/2009 Z. z. Podľa § 32 ods. 12 zákona, ak daňovník po skončení podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu (§ 17 ods. 9) dodatočne príjme zdaniteľné príjmy súvisiace s týmito činnosťami alebo v súvislosti s týmito činnosťami dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynaložené na tieto činnosti, o tieto prijaté alebo zaplatené sumy, zvýši príjmy alebo daňové výdavky za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom (§ 17 ods. 9). Ak daňovník podá priznanie alebo dodatočné priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom, len z tohto dôvodu, neuplatní sa postup podľa § 154§ 156 zákona č. 563/2009 Z. z. Ak je pre daňovníka výhodnejšie zahrnúť tieto prijaté alebo zaplatené sumy do základu dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom takéto sumy prijal alebo zaplatil, uplatní tento výhodnejší postup. Rovnako postupuje aj daňovník, ktorý vráti príjmy, ktoré zahrnul do základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 až 8 zákona v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach alebo dodatočne zaplatí výdavky, ktoré boli uznané za daňové výdavky vynaložené v súvislosti s príjmami podľa § 6 až 8 zákona. Daňovník vypĺňa v dodatočnom daňovom priznaní všetky potrebné riadky a rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu alebo ročnému zúčtovaniu. Uvedené vyznačí v XI. oddiele dodatočného daňového priznania na riadkoch 110 až 115.

4. Daň z príjmov fyzickej osoby sa vypočíta zo základu dane zníženého o daňovú stratu a o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 zákona zaokrúhleného na eurocenty nadol. Sadzba tejto dane je podľa § 15 zákona zo základu dane fyzickej osoby zisteného podľa § 4 zákona

 1. 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, t.j. do sumy 34 401,74 eura, vrátane.
 2. 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima, t.j. sumy, ktorá presiahne 34 401,74 eura

Vypočítaná výsledná daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

5. Takto vypočítaná daň sa zníži o daňový bonus, ak daňovníkovi vznikne nárok na jeho uplatnenie podľa § 33 zákona. Daňový bonus môže uplatniť daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky, ak splní podmienky ustanovené v § 33 ods. 1 zákona, ale aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí (§ 33 ods. 10 zákona). Podľa tohto ustanovenia si môže uplatniť daňovník daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti (prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu). Na daňový bonus má nárok daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6
ods. 1 a 2 zákona
) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a aj vykázal z týchto príjmov základ dane (čiastkový základ dane). Na daňový bonus má nárok tiež daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (§ 5 zákona) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. Daňovník, ktorý podáva priznanie, si môže uplatniť daňový bonus (§ 33 ods. 1, 6 až 9§ 36 ods. 5 a § 38 ods. 1 zákona), ak

5.1 v zdaňovacom období nedosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ale v tomto zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a aj vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z týchto
príjmov, alebo

5.2 dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti v sume nižšej ako 6-násobok minimálnej mzdy a v tomto zdaňovacom období dosiahol aj zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, ale aj vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z týchto príjmov,

5.3 poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, priznal daňový bonus len v pomernej časti a v tomto zdaňovacom období vykázal aj základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti; v tomto prípade si daňovník môže v priznaní uplatniť len zostávajúcu časť daňového bonusu nepriznanú zamestnávateľom,

5.4 nepoberal za kalendárny mesiac zdaniteľný príjem zo závislej činnosti v peňažnej alebo nepeňažnej forme aspoň v sume polovice minimálnej mzdy u zamestnávateľa, u ktorého si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus, ale úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za celé zdaňovacie obdobie dosiahol aspoň 6-násobok minimálnej mzdy; v tomto prípade si môže zostávajúcu časť daňového bonusu uplatniť v priznaní za podmienky, že si ju neuplatnil pri ročnom zúčtovaní,

5.5 poberal len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a neuplatňoval daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa, ale v zdaňovacom období dosiahol tieto príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania.

Daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie podľa zákona. Ak suma dane vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu, požiada daňovník miestne príslušného správcu dane v XV. oddiele o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie. Správca dane postupuje pri vrátení uvedenej sumy ako pri vrátení daňového preplatku podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z.z. (§ 33 ods. 6 zákona).

Číselné údaje, vyjadrujúce peňažné sumy, sa v priznaní typu B uvádzajú v eurách, s presnosťou na eurocenty, so zaokrúhlením podľa § 47 zákona, ak zákon neustanovuje inak.

POSTUP PRI VYPĹŇANÍ PRIZNANIA - TYP B

Ak má daňovník pridelené DIČ, uvádza sa na riadok 01 DIČ, v ostatných prípadoch sa uvádza rodné číslo. Na riadku 02 sa uvádza dátum narodenia v prípade, že daňovníkom je fyzická osoba s obmedzenou daňovou povinnosťou.

Riadok 03 vypĺňa len daňovník s príjmami z podnikania (§ 6 ods. 1 zákona) alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 zákona). Na riadku 03 sa uvedie kód SK NACE Rev. 2 podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Kód SK NACE nahrádza kód OKEČ a klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk, www.susr.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť" sa uvádza názov činnosti vykonávanej v rámci podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, z ktorej v zdaňovacom období daňovník dosiahol najvyšší príjem. Daňovník, ktorému do lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 zákona alebo do lehoty podľa § 49 ods. 3 zákona správca dane neoznámil číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, je povinný daň zaplatiť v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania. Rovnaký postup sa použije, ak za osobu, ktorá nemá do termínu na podanie daňového priznania správcom dane oznámené číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, podáva priznanie dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu (§ 35 Zákonníka práce).

Nevyplnené riadky nielen na prvej strane v I. oddiele, ale aj vo všetkých ostatných oddieloch priznania, daňovník ponechá prázdne. Pozorne je potrebné si všímať aj upozornenia pod jednotlivými riadkami alebo tabuľkami v príslušných oddieloch priznania.

I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
Riadky 04 až 17 vypĺňa daňovník podľa predtlače.

II. ODDIEL - ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA
PRIZNANIE

Riadky 18 až 26 vyplní len zákonný zástupca, zástupca podľa § 9 zákona č. 563/2009 Z. z. alebo dedič, alebo správca v konkurznom konaní, ktorý podáva priznanie za daňovníka. Ak je dedič daňovníka fyzická osoba, ktorá nemôže v daňovom konaní vystupovať samostatne a musí byť zastúpená zákonným zástupcom, alebo opatrovníkom, uvádzajú sa na riadkoch 18 až 26 údaje o zákonnom zástupcovi (opatrovníkovi), ktorý podáva priznanie a údaje o dedičovi v členení riadkov 18 až 26, sa uvádzajú v XIV. oddiele ako osobitný záznam.

Riadky 27 a 28 vyplní daňovník, ak podáva priznanie sám, pričom na týchto riadkoch uvedie svoje telefónne číslo a email resp. fax. Ak podáva priznanie zástupca za daňovníka, uvedie na týchto riadkoch svoje telefónne číslo a email alebo fax, ak sa nedohodnú inak.

III. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)
Riadky 29 a 30 vypĺňa podľa predtlače daňovník, ktorý je na začiatku (1. januára) zdaňovacieho

obdobia, za ktoré sa podáva priznanie (dodatočné priznanie) poberateľom dôchodku (ov) uvedených v § 11 ods. 6 zákona, alebo daňovník, ktorému bol tento dôchodok (ky) priznaný spätne k začiatku (k 1. januáru) zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva priznanie (dodatočné priznanie).

Riadok 31 vypĺňa podľa predtlače daňovník, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 3 zákona na manželku (manžela), ak s ňou (s ním) žije v domácnosti. Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) žijúcu s daňovníkom v domácnosti si môže daňovník uplatniť, ak manželka (manžel) nemá vlastné príjmy presahujúce sumu 19,2-násobku životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (platné životné minimum) len za ustanovených podmienok podľa § 11 ods. 4 zákona.

Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona sa považuje za manželku (manžela), na ktorú si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, manželka (manžel)

- žijúca s daňovníkom v domácnosti, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované (§ 33 ods. 2) maloleté dieťa (do 3 rokov, resp. v určených prípadoch do 6 rokov veku) podľa § 3 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. žijúce s daňovníkom v domácnosti, alebo ktorá

- v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2011 Z. z., alebo

- bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 33 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, alebo

- sa považuje za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa zamestnanecká prémia podľa § 32a zákona, daňový bonus podľa § 33 zákona, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie, pričom vlastný príjem manželky (manžela) sa znižuje o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná z tohto príjmu zaplatiť [§ 11 ods. 4 písm. b) zákona].

Daňovník, ktorý si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane zodpovedajúcu jednej dvanástine nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane. V prípade uplatnenia tejto nezdaniteľnej časti, ak uplatňujúci daňovník spĺňa podmienku výšky základu dane, môže si ju uplatniť len počas obdobia, kedy bol zosobášený s manželkou (manželom) a zároveň aj spĺňal niektorú ďalšiu zo zákonnom stanovených podmienok ako napr., že manželka (manžel) sa stará o vyživované maloleté dieťa. Ak napr. daňovník v máji 2013 uzavrel sobáš a dňa 15. septembra 2013 sa im narodilo dieťa, má nárok uplatniť si nezdaniteľnú časť na manželku (manžela) až za mesiace október až december.

IV. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

Riadok 32 vypĺňa daňovník, ktorému vznikol nárok na daňový bonus a uplatňuje si ho podľa § 33 zákona (bližšie k daňovému bonusu v bode 5 tohto poučenia). Uvádzajú sa tu vyživované deti (dieťa), na ktoré za rovnaké obdobie kalendárneho roka neuplatnil nárok na daňový bonus iný daňovník. Vzhľadom na to, že suma daňového bonusu sa v priebehu zdaňovacieho obdobia mení, ak sa uplatňuje nárok za 12 kalendárnych mesiacov, vyznačí sa krížikom okienko 1 -12. Ak sa nárok uplatňuje len za niektoré kalendárne mesiace, vyznačí sa krížikom len okienko príslušného mesiaca. Ak uplatňuje daňovník daňový bonus na viac ako na 4 deti, v rovnakom členení ako je uvedené na riadku 32, sa uvedú ostatné vyživované deti v XIV. ODDIELe (vyznačí sa riadok 33). Za zdaňovacie obdobie roka 2013 si môže daňovník uplatniť za podmienok ustanovených v § 33, resp. § 52 ods. 48 zákona, daňový bonus na vyživované dieťa v jednotlivých mesiacoch v sume 21,03 eura mesačne za január až jún 2013 a 21,41 eura mesačne za júl až december 2013.

V. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

Riadky 34 až 36 vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol v predchádzajúcom zdaňovacom období, za ktoré sa vyrovnáva daň (daňová povinnosť), príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona od jedného zamestnávateľa alebo od viacerých zamestnávateľov. Z týchto príjmov sa v tomto oddiele vypočítava základ dane (čiastkový základ dane). Uvádzajú sa tu aj príjmy zo zdrojov v zahraničí, a to prepočítané na eurá, pričom za príjmy zo zdrojov v zahraničí sa považujú hrubé (brutto) príjmy (bez odpočítateľných položiek a nezdaniteľných častí základu dane podľa zákonov platných v zahraničí). Pri príjmoch zo závislej činnosti sa použije podľa § 31 ods. 2 zákona prepočítací kurz, ktorý sa určí ako priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý alebo kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý v cudzej mene alebo pripísaný bankou alebo pobočkou zahraničnej banky alebo ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva priznanie alebo priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, za ktoré podáva priznanie, v ktorých daňovník poberal príjmy. Pri prepočítaní výdavkov (poistné a príspevky) sa použije primerane postup ako pri príjmoch.

Na r. 34a sa vyplní úhrn príjmov zo závislej činnosti, ktoré sú zahrnuté v riadku 34, ale plynuli daňovníkovi na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Na účely výpočtu základu dane (čiastkového základu dane) sa na riadku 36 úhrn príjmov z riadku 34 zníži o úhrn poistného a príspevkov (z riadku 35), ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu (§ 5 ods. 8 zákona). Výsledný rozdiel (základ dane/čiastkový základ dane) sa zvýši o sumu, o ktorú je daňovník povinný zvýšiť základ dane, z dôvodu porušenia podmienok podľa § 5 ods. 9 zákona účinného do 31. decembra 2010 v nadväznosti na § 52j ods. 4 zákona. Sumu, o ktorú je daňovník povinný takto zvýšiť základ dane (čiastkový základ dane), uvedie v XIV. oddiele. Poistné a príspevky odvedené z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona, daňovník rozdelí na poistné a príspevky na sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie v prílohe č. 1 tlačiva.

VI. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, Z PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU

Tento oddiel vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu alebo z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 zákona). Ak daňovník dosiahol príjmy pri spoločnom podnikaní alebo zo spoločnej inej samostatnej zárobkovej činnosti na základe písomnej zmluvy o združení (§ 829 až 841 Občianskeho zákonníka), alebo písomného vyhlásenia o združení sa (§ 10 zákona č. 181/1995 Z. z.), uvedie v tomto oddiele tú časť príjmov a výdavkov, ktorá na neho pripadá.

Uvádzajú sa tu aj príjmy rovnakého druhu zo zdrojov v zahraničí (napr. z podnikania, autorský honorár, z prenájmu), ktoré sa v prepočte na eurá uvádzajú spoločne s príjmami dosiahnutými na našom území (v tuzemsku). Príjmy zo zdrojov v zahraničí sa uvádzajú bez prípadných odpočítateľných položiek podľa zákonov platných v zahraničí a výdavky vzťahujúce sa k týmto príjmom sa môžu uplatniť len podľa zákona. Podľa § 31 ods. 1 zákona, ak daňovník je účtovnou jednotkou, na prepočet cudzej meny na eurá sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska (www.nbs.sk), platný ku dňu, ku ktorému je uplatnený daňovníkom v účtovníctve, ak zákon neustanovuje inak. Pri kúpe a predaji cudzej meny za eurá sa uplatní postup podľa § 24 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve"). Ak daňovník nie je účtovnou jednotkou, na prepočet sa použije postup uvedený v § 31 ods. 2 zákona. Súčasťou príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona sú aj príjmy z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom (napr. príjem z prenájmu takéhoto majetku), úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Súčasťou týchto príjmov je aj príjem z predaja podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o predaji podniku podľa § 476 až 488 Obchodného zákonníka (§ 17a zákona) a výška odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka, ktorá súvisí a je dôsledkom nakladania s jeho obchodným majetkom podľa § 6 ods. 5 písm. c) a d) zákona.

Ak ide o príjmy z prenájmu dosiahnuté spoločne dvoma alebo viacerými daňovníkmi z titulu spoluvlastníctva k veci alebo zo spoločných práv a spoločné výdavky vynaložené na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie, každý spoluvlastník uvedie v daňovom priznaní príjmy a výdavky vo výške svojho podielu na riadku 10 tabuľky č. 1. Ak príjmy z prenájmu plynú manželom z bezpodielového spoluvlastníctva, zdaňuje sa tento príjem v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nedohodli inak. V takomto pomere sa delia aj výdavky. Každý z manželov podáva priznanie, kde zahrnie dohodnutý podiel. Ak sú výdavky spojené s príjmom z prenájmu vyššie na tento rozdiel sa neprihliada a daňovník uvedie na r. 10 v stl. 2 výdavky len do výšky príjmov z prenájmu. Rovnako postupuje aj daňovník pri vypĺňaní r. 11, ktorý dosahuje príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona.

V daňovom priznaní sa neuvádzajú príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu, televízie (s výnimkou umeleckých výkonov), z ktorých sa v súlade s § 43 ods. 3 písm. h) zákona daň vyberá zrážkou. Vykonaním zrážky dane je daňová povinnosť daňovníka z týchto príjmov splnená. V daňovom priznaní sa však musia uviesť príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona, z ktorých platiteľ dane nevybral daň v súlade s dohodou v zmysle § 43 ods. 14 zákona.

Tabuľku č. 1 vypĺňa každý daňovník, ktorý dosiahol príjmy podľa § 6 zákona a ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov, alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 alebo ods. 14 zákona. Podľa § 6 ods. 14 zákona, daňovník vykonávajúci podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (§ 6 ods. 1, 2 a 4 zákona) za podmienok, že túto činnosť vykonáva samostatne bez zamestnanca, dosiahol z tejto činnosti v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období príjmy (výnosy) nepresahujúce sumu 170 000 eur a uplatňuje pri týchto príjmoch (výnosoch) preukázateľné daňové výdavky, môže viesť počas celého zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu o

a) príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede vrátane prijatých a vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,

b) hmotnom majetku a nehmotnom majetku, využívaných na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť,

c) zásobách, pohľadávkach a záväzkoch.

Podľa § 6 ods. 15, ak daňovník v priebehu zdaňovacieho obdobia nedodrží podmienky ustanovené v § 6 ods. 14 zákona, pokračuje vo vedení daňovej evidencie už len v tomto zdaňovacom období. V bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období je tento daňovník povinný viesť účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve alebo evidenciu podľa § 6 ods. 10 zákona. S účinnosťou od 1.1.2014 sa rušia podmienky pre možnosť vedenia daňovej evidencie a preto, aj keby v roku 2013 porušil podmienky, môže viesť daňovú evidenciu aj v nasledujúcich obdobiach. Daňovník, ktorý sa rozhodne viesť evidenciu podľa § 6 ods. 14 zákona, je povinný túto evidenciu viesť počas celého zdaňovacieho obdobia a uchovávať ju po dobu, v ktorej zanikne právo vyrubiť daň alebo dodatočne vyrubiť daň. V súlade s § 1 zákona o účtovníctve sa fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť a preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v daňovej evidencii podľa § 6 ods. 14 zákona, nepovažujú za účtovné jednotky. Z tohto dôvodu sa k daňovému priznaniu neprikladajú účtovné výkazy. Pod tabuľkou č. 1 sa vyznačí skutočnosť, že daňovník uplatňuje daňové výdavky v súlade s § 6 ods. 14 zákona.

Ak daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov (§ 6 ods. 10 zákona), uvedie sa suma výdavku pri jednotlivých druhoch príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona úhrnom na riadku 9 tejto tabuľky vrátane preukázateľnej výšky zaplateného poistného a príspevkov, pričom pod tabuľkou č. 1 sa vyznačí táto skutočnosť.

Čo sa týka zohľadnenia rozsahu poistného a príspevkov ako daňového výdavku znižujúceho príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uvádzané v riadku pod tabuľkou č. 1 tlačiva daňového priznania, vychádza sa z ustanovení zákona v nadväznosti na spôsob vedenia výdavkov, pričom - ak daňovník účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 alebo uplatňuje paušálne výdavky podľa § 6 ods. 10 zákona, je možné odpočítať skutočne zaplatené výdavky na povinné poistné (sociálne aj zdravotné) v danom zdaňovacom období a to výdavky na zaplatené

 • preddavky na zdravotné poistenie
 • poistné na sociálne poistenie
 • nedoplatky z minulých období
 • poistné v zahraničí

• dobrovoľné poistné a príspevky platené v súvislosti s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona. - ak daňovník účtuje v sústave podvojného účtovníctva vychádza sa zo skutočnosti, čo zaúčtoval v danom roku a to v rovnakom v rozsahu (preddavky, nedoplatky, atď.)"

Daňovník vyplní podľa predtlače tabuľku

- 1a, ak vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 zákona,

- 1b, ak vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 zákona,

- 1c, ak vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona.

S účinnosťou od 1.1.2013 si môže daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uplatniť výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona vo výške 40% avšak maximálne do výšky 5 040 eur ročne. V prípade, ak daňovník získa povolenie alebo oprávnenie na podnikanie alebo začne vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, uplatňuje tieto výdavky najviac vo výške 420 eur mesačne, a to počnúc mesiacom, kedy nastali uvedené skutočnosti. Rovnako postupuje aj daňovník, ktorý skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (§ 17 ods. 9 zákona), ktorý uplatní tieto výdavky najviac vo výške 420 eur mesačne, a to aj za mesiac, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (§ 17 ods. 9 zákona). Obdobne postupuje aj daňovník, ktorý v priebehu roka začal poberať príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu alebo ich prestal poberať.

Bez ohľadu na skutočnosť, akým spôsobom daňovník uplatňuje svoje výdavky k príjmom podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona (podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, daňová evidencia podľa § 6 ods. 14 zákona alebo evidencia podľa § 6 ods. 10 zákona), uvedie pod tabuľku č. 1, sumu preukázateľne zaplateného poistného a príspevku v eurách v príslušnom zdaňovacom období. Na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, daňovník vyplní aj prílohu č. 1 tlačiva.

Na riadku 10 a 11 sa uvedie suma výdavku pri príjmoch podľa § 6 ods. 3 a ods. 4 zákona oddelene. S účinnosťou od 1.1.2013, nie je možné pri príjmoch z prenájmu uplatňovať výdavky percentom z príjmov. Výdavky percentom z príjmov je naďalej možné uplatňovať pri príjmoch z použitia diela a použitia umeleckého výkonu. V prípade, ak daňovník dosahuje aj príjmy z prenájmu aj príjmy z použitia diela alebo z použitia umeleckého výkonu môže uplatňovať aj kombináciu výdavkov, t.j. pri príjmoch z prenájmu uplatní preukázateľné výdavky a pri príjmoch z použitia diela a použitia umeleckého výkonu uplatní výdavky percentom z príjmov. Rovnako môže dôjsť aj ku kombinácii medzi príjmami z prenájmu, kde musí vždy uplatniť preukázateľné výdavky a príjmoch z podnikania, kde môže uplatniť výdavky percentom z príjmov. Ak uplatňuje preukázateľné výdavky pri príjmoch z prenájmu a pri príjmoch z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, musí ich posudzovať oddelene, pričom na r. 10 a 11 ich uvedie maximálne vo výške každého príslušného príjmu, t.j. nesmie vykazovať daňovú stratu pri každom z týchto príjmov.

Ak sa uplatňujú daňové výdavky podľa § 19 zákona, môžu sa tieto uviesť úhrnom na riadku 9 tejto tabuľky, ak sa vzťahujú len k príjmom uvedeným na riadkoch 1 až 8 (t.j. okrem príjmov z prenájmu uvedených na riadku 10 tejto tabuľky a okrem príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu uvedených na riadkoch 11 tejto tabuľky). Na riadku 10 stĺ. 1 sa uvádza podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona kladný rozdiel medzi príjmom z prenájmu nehnuteľnosti a sumou 500 eur. Výdavky priraďované k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaným do základu dane sa na riadku 10 stĺ. 2 zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom [§ 9 ods. 1 písm. g) zákona], napríklad: daňovník v roku 2013 dosiahol príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (§ 6 ods. 3 zákona) vo výške 9948 eur, preukázateľné daňové výdavky sú vo výške 3785 eur. Na riadku 10 stĺ. 1 sa uvedie suma 9448 eur [9948 - 500 eur)]. Na riadku 10 stĺ. 2 sa uvedie suma výdavku 3594,76 eur [(9448 : 9948) x 3785] Z tabuľky 1 sa prenášajú údaje z riadku 9 na stranu 4 do riadku 37 (príjmy) a riadku 38 (výdavky) a z r. 12 na stranu 4 do riadku 45 (príjmy) a riadku 46 (výdavky).

Na riadku 39 po vyplnení predchádzajúcich riadkov sa vypočíta základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona a na riadku 47 sa po vyplnení predchádzajúcich riadkov vypočíta základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 3 a ods. 4 zákona. Riadky 41 a 42 a riadky 48 až 51 vypĺňa len daňovník, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva, pričom v XIV. oddiele uvedie položky, o ktoré konkrétne základ dane zvýšil, resp. znížil.

Daňovník, ktorý o príjmoch podľa § 6 zákona účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva v nadväznosti na § 8 ods. 4 postupov JÚ v rámci uzávierkových účtovných operácií upravuje všetky uhradené príjmy a výdavky zaúčtované v peňažnom denníku o príjmy, resp. výdavky, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov alebo sa zahrnú do základu dane vo výške a v zdaňovacom období v súlade s ustanoveniami zákona (položky zvyšujúce a znižujúce príjmy a výdavky) a preto takýto daňovník už riadky 41, 42, 50 ani 51 DP typ B nevypĺňa. Tieto riadky vypĺňa daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva len v prípade, ak podáva dodatočné priznanie resp. ak podáva daňové priznanie po skončení podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu a postupuje sa podľa § 32 ods. 12 zákona, nakoľko fyzická osoba dosahujúca príjmy podľa § 6 zákona, ktorá je účtovnou jednotkou nemôže podľa § 16 ods. 9 zákona o účtovníctve otvárať uzavreté účtovné knihy, z dôvodu že nemá obdobie schvaľovania účtovnej závierky. Účtovná závierka fyzickej osoby účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva je zostavená a zároveň aj schválená pripojením podpisového záznamu k jednotlivým súčastiam účtovnej závierky, t.j nemôže podľa § 16 ods. 10 zákona o účtovníctve uzatvorené účtovné knihy znovu otvoriť.

Daňovník, ktorý uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10, 11 a 14 zákona riadky 41, 42, 50 a 51 nevypĺňa, pričom položky zvyšujúce a znižujúce základ dane sú u neho súčasťou príjmov, resp. výdavkov uvádzaných v evidencii podľa týchto ustanovení zákona. Ak v podanom daňovom priznaní mal daňovník na riadku 47 nulu, pričom výdavky uviedol na r. 10, resp. r. 11 tabuľky č. 1 len do výšky príjmov, potom na r. 50 dodatočného daňového priznania uvedie správnu sumu, o ktorú sa (čiastkový) základ dane zvýši. Napríklad, ak daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, mal z prenájmu nehnuteľností zdaniteľný príjem 3 000 eur (3 500 eur - 500 eur) a výdavok 4 000 eur, na riadku 10 daňového priznania uviedol výdavok 3 000 eur (do výšky príjmov). Ak po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania zistí, že príjem mal byť o 2 000 eur vyšší, v dodatočnom daňovom priznaní r. 10 vyplní bezo zmeny (nemôže otvoriť uzavreté účtovné knihy) a na r. 50 uvedie sumu 1 000 eur, o ktorú sa základ dane (čiastkový základ dane) zvýši.

Daňovník, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva tabuľku č. 1 nevypĺňa; vypĺňa len riadky 39 až 44 a riadky 48 až 52. Údaje daňovník uvádza podľa účtovníctva. Ak daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva dosiahol príjmy pri spoločnom podnikaní alebo zo spoločnej inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 10 ods. 2 zákona), na riadkoch 39 až 44 uvedie už len podiel, ktorý na neho pripadá. Obdobne postupuje aj daňovník, ktorý dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona ako spoluvlastník k danej veci (§ 10 ods. 1 zákona).

VII. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU

Ak daňovník dosiahol v príslušnom zdaňovacom období, za ktoré sa podáva priznanie, príjmy z kapitálového majetku (§ 7 zákona), vypĺňa skôr, ako si vypočíta základ dane (čiastkový základ dane) z týchto príjmov na riadkoch 53 až 55, aj tabuľku č. 2 na riadkoch 1 až 12, resp. riadok 13. Ak výdavky v stĺpci 2 na riadku 7 tabuľky č. 2 sú vyššie ako príjem na tomto riadku, uvedú sa tieto výdavky len do výšky príjmov. Preukázateľne vynaložené výdavky do 31. decembra 2008 v slovenských korunách na dosiahnutie zdaniteľného príjmu podľa § 7 zákona, o ktoré sa znižuje príjem v zdaňovacích obdobiach končiacich po 1. januári 2009, sa prepočítajú konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlia sa na eurocenty nahor. Do príjmov z kapitálového majetku sa zahrnujú aj príjmy zo zahraničia, a to prepočítané na eurá spôsobom uvedeným v VI. oddiele (podľa § 31 ods. 2 zákona). Pri príjmoch z kapitálového majetku sa v prevažnej miere uplatňuje zrážková daň podľa § 43 zákona, ide však len o také príjmy, ktoré sú dosahované na našom území (uvedené v tabuľke č. 2). V týchto prípadoch sa zrazená daň považuje za vysporiadanú a príjmy, z ktorých sa zráža, nie sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 7 zákona (§ 4 ods. 7 zákona). Výnimku tvoria príjmy uvedené v § 43 ods. 6 a) až c) zákona, pri ktorých sa daňovník môže rozhodnúť, že daň z nich zrazenú bude považovať za preddavok. Ak takéto príjmy prizná daňovník v priznaní, považuje sa zrazená daň za preddavok (§ 43 ods. 7 zákona) a ak suma zrazenej dane bude vyššia ako daň vypočítaná v daňovom priznaní, daňovník má nárok na vrátenie zrazenej dane (jej časti) po podaní žiadosti o vrátenie preplatku (XV. ODDIEL). Podľa § 45 ods. 4 zákona, je možné započítať daň zrazenú z úrokového príjmu. Preto súčasťou príjmov podľa § 7 zákona (uvádzajú sa na riadkoch 1 až 11 tabuľky č. 2 v závislosti od druhu príjmov), sú aj úrokové príjmy v súlade so Smernicou Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplat úrokov (ďalej len „smernica") dosiahnutých z krajín uvedených v prílohe č. 3 zákona [v prechodnom období sa zráža daň v súlade s článkom 11 tejto smernice v inej (vyššej) výške ako je ustanovené v zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia]. Na riadku 13 sa uvádzajú príjmy (brutto) dosiahnuté z vyplatenia (vrátenia) podielových listov obstaraných do 31. decembra 2003, na ktoré sa uplatňuje oslobodenie od dane podľa § 52b ods. 11, resp. § 52 ods. 20 zákona. V tejto súvislosti sa vypĺňa riadok 101 priznania, kde sa uvedie suma preddavku vybraná len z takéhoto príjmu.

Na riadku 8 sa uvádzajú výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok, ktoré boli prijaté v období od 1.1.2013 do 30.6.2013 v súlade so znením zákona účinného v tomto období. Ostatné dlhopisy v tomto období sú vysporiadané zrážkovou daňou podľa § 43 zákona, ak plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky alebo ak plynú zo zdrojov v zahraničí sú súčasťou výnosov uvádzaných na riadku 1. Na riadku 9 sa uvedú všetky výnosy z dlhopisov, vrátane štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok vyplácaných od 1.7.2013.

Ak daňovníkovi plynuli v roku 2013 príjmy z výnosov z dlhopisov zo zdrojov v zahraničí, tieto uvedie na r. 1, 8 alebo 9 podľa vlastného rozhodnutia.

Všetky príjmy z dlhopisov, ktoré boli prijaté daňovníkom v roku 2013 a sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) daňovníka z príjmov podľa § 7 zákona uvádzaného na r. 55 sa uvádzajú v prílohe č. 1 na r. 09. Tieto príjmy, ak boli vyplatené v roku 2013 nebudú podliehať zdravotným odvodom.

Ak bol daňovník povinný platiť odvody na zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení"), potom si príjmy z kapitálového majetku uvádzané v daňovom priznaní na r. 1 až 3, 6, 8 až 11 v stĺp. 1 zníži o preukázateľne zaplatené zdravotné poistenie alebo si tieto uplatní ako súčasť výdavkov na r. 4, 5 a 7 v stĺp. 2. Nakoľko však takéto odvody platí daňovník až na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia a to v zdaňovacom období, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, za ktoré predmetné príjmy priznával v podanom daňovom priznaní, uplatní si tieto cez dodatočné priznanie, ak už v roku kedy ich platil takéto príjmy nepoberá alebo si ich uplatní v zdaňovacom období, v ktorom ich platil, ak takéto príjmy poberal aj v zdaňovacom období, kedy ich platil resp. si vyberie čo je pre neho výhodnejšie.

VIII. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV

V tabuľke č. 3 sa uvádzajú ostatné príjmy. Nejde o príjmy podľa § 5 až 7 zákona. Každý jednotlivý druh príjmov sa uvádza na riadkoch 1 až 11 tejto tabuľky. Na riadku 12 sa uvádza príjem neuvedený na riadkoch 1 až 11 a to ak ide o viac druhov príjmov, tak úhrnom. Na riadku 12 sa uvádza aj suma vyplatená (vrátená) dôchodkovou správcovskou spoločnosťou podľa § 64a ods. 13 alebo 123ae písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení n. p., pričom výdavkami v tomto prípade sú zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ale len do výšky tohto príjmu. Na r. 13 sa uvádza kladný rozdiel medzi vyššou hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a hodnotou vkladaného majetku, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k splateniu nepeňažného vkladu alebo jeho pomerná časť, ak sa rozhodne daňovník (vkladateľ) uvedený rozdiel zahrnúť postupne až do jeho úplného zahrnutia, najdlhšie počas siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej vo výške jednej sedminy ročne, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom došlo k splateniu nepeňažného vkladu (§ 8 ods. 2 zákona).

Preukázateľne vynaložené výdavky do 31. decembra 2008 v slovenských korunách na dosiahnutie zdaniteľného príjmu podľa § 8 zákona, o ktoré sa znižuje príjem v zdaňovacích obdobiach končiacich po 1. januári 2009, sa prepočítajú konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlia sa na eurocenty nahor. Ak sú výdavky v stĺ. 2 na jednotlivých riadkoch vyššie ako príjem na týchto riadkoch, uvedú sa tieto výdavky len do výšky príjmov. Na riadku 11 sa neuvádzajú výdavky, nakoľko tieto príjmy sa neznižujú o výdavky podľa § 8 ods. 3 písm. c) zákona. Na riadku 13 sa neuvádzajú výdavky, nakoľko daňovník uvádza v stĺpci príjmov už výsledný rozdiel po uplatnení výdavkov. Na riadku 12 sa uvádzajú výdavky len do výšky každého jednotlivého druhu príjmu, ak ide o príjem neuvedený na riadkoch 1 až 11, napr. daňovník dosiahne okrem príjmov uvedených na riadkoch 1 až 11 dva druhy príjmov úhrnom 330 eur (250 eur + 80 eur), pričom výdavky k príjmom 250 eur preukázateľne vynaložil v sume 150 eur a 100 eur vynaložil k príjmom 80 eur. Výdavky v stĺ. 2 budú spolu 230 eur (150 eur + 80 eur). Na riadku 1 stĺ. 1 sa uvádza kladný rozdiel medzi príjmami podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona a sumou 500 eur podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona. Výdavky priraďované k príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona zahrnovaným do základu dane sa na riadku 1 stĺ. 2 zistia rovnakým pomerom, ako je pomer týchto príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom [§ 9 ods. 1 písm. g) zákona]. Napríklad: daňovník v roku 2013 dosiahol len príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby [§ 8 ods. 1 písm. a) zákona] vo výške 1000 eur, výdavky podľa § 8 ods. 9 zákona sú vo výške 250 eur (25 % max. do výšky 5 040 eur ročne). Na riadku 1 stĺ. 1 sa uvedie suma 500 eur [1000 - 500]. Na riadku 1 stĺ. 2 sa uvedie suma výdavku vo výške 125 eur [(500 : 1000) x 250]. Na riadkoch 4, 5 a 6 stĺ. 1 sa uvádza podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona kladný rozdiel medzi príjmami uvádzanými na týchto riadkoch zníženými o výdavky podľa § 8 ods. 57 zákona a sumou 500 eur (oslobodenie príjmu podľa § 9 ods. 1 písm. i) predpisu účinného do 31. decembra 2010 sa použije na príjmy z predaja takéhoto majetku nadobudnutého do 31. decembra 2010, t.j. oslobodenie do výšky 5-násobku platného životného minima za rok 2010 a to 925,95 eura). Napríklad daňovník dosiahol v roku 2013 len príjmy z predaja cenných papierov [§ 8 ods. 1 písm. e) zákona] v sume 3000 eur, ktoré rovnako nadobudol v roku 2013 za 1200 eur; na riadku 5 stĺ. 1 sa podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona uvádza sumu 1300 eur [3000 - 1200 - 500] a na riadku 5 stĺ. 2 sa neuvádza žiadna suma. Na riadkoch 56 až 58 sa vypočíta základ dane (čiastkový základ dane) z ostatných príjmov. Ak bol daňovník povinný platiť odvody na zdravotné poistenie podľa zákona o zdravotnom poistení, potom si ostatné príjmy uvádzané v daňovom priznaní na r. 11 a r. 13 v stĺp. 1 zníži o preukázateľne zaplatené zdravotné poistenie alebo si tieto uplatní ako súčasť výdavkov pri ostatných druhoch príjmov v stĺp. 2. Nakoľko však takéto odvody platí daňovník až na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia a to v zdaňovacom období, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, za ktoré predmetné príjmy priznával v podanom daňovom priznaní, uplatní si tieto cez dodatočné priznanie, ak už v roku kedy ich platil takéto príjmy nepoberá alebo si ich uplatní v zdaňovacom období, v ktorom ich platil, ak takéto príjmy poberal aj zdaňovacom období, kedy ich platil resp. si vyberie čo je pre neho výhodnejšie.

IX. ODDIEL - ODPOČET DAŇOVEJ STRATY podľa § 30 zákona

V tomto oddiele sa uvádza prehľad o uplatňovanej daňovej strate (stratách) z predchádzajúcich zdaňovacích období a jej uplatnenie v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva priznanie. Nárok na odpočet daňovej straty, resp. časti straty podľa § 30 zákona sa uvádza na riadkoch 59 až 62, pričom sa tu uvádza vždy len strata alebo tá časť straty, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období

odpočítava od základu dane v súlade s § 30 zákona. Na riadku 63 sa uvádza úhrn uplatňovaných daňových strát, ktoré sa idú uplatňovať v príslušnom zdaňovacom období, za ktoré sa podáva priznanie. Na riadkoch 59 - 63 sa uplatňuje strata, ktorá vznikla do 31.12.2011, na ktorej uplatnenie sa vzťahuje zákon platný do 31.12.2011.

Od 1.1.2012 môže vzniknúť daňová strata len pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, ktorá sa môže v súlade s § 30 zákona odpočítavať len od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona. Uplatnenie tejto straty sa uvádza na riadku 64.

Na riadkoch 65 až 70 sa uvádza uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich období, pričom pri uplatnení straty vykázanej do 31.12.2011, je na rozhodnutí daňovníka, či si uplatní daňovú stratu resp. jej časť z riadku 63 už pri základe dane (čiastkovom základe dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona na riadku 66 maximálne do výšky tohto základu dane (čiastkového základu dane) uvedenom na riadku 65 alebo si ju uplatní len na riadku 69 od úhrnu základov dane (čiastkových základov dane) z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4§ 7§ 8 zákona uvedenom na riadku 68. Daňovník sa môže rozhodnúť uplatňovať časť straty vykázanej do 31.12.2011 na riadku 66 a časť straty na riadku 69, postupom, ktorý je uvedený priamo na týchto riadkoch.

Ak ide o daňovú stratu vykázanú z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona po 31.12.2011 uvedenú na riadku 64, o túto sa znižuje len úhrn čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uvedený na riadku 65.

Na riadku 71 sa uvedie suma príspevkov a platieb v súlade s § 11 ods. 12 a 13 zákona účinného do 31.12.2010, o ktoré zvyšuje daňovník základ dane pri porušení zákonom ustanovených podmienok.

X. ODDIEL - VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

V tomto oddiele daňovník vypočítava daňovú povinnosť za príslušné zdaňovacie obdobie zo základu dane vypočítaného podľa § 4 ods. 1 a to ako súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2, ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu dane (§ 11) a čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4§ 7 a § 8 zákona.

Nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 zákona sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor (§ 47 ods. 1 zákona).

V súlade s § 11 ods. 1 zákona, daňovník môže uplatniť (odpočítať) nezdaniteľné časti len od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona alebo ich úhrnu a tento uvedie na riadku 72. V prípade, ak daňovník vykázal daňovú stratu z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona v zdaňovacom období, za ktoré podáva priznanie a dosahuje aj príjmy podľa § 5 zákona, uvedie na tomto riadku len základ dane (čiastkový základ dane) z týchto príjmov. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa uvedie na riadku 73, s výnimkou prípadov, keď daňovník vypĺňal III. oddiel riadok 29. V týchto prípadoch uvedie len rozdiel medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka a ročnou sumou dôchodkov uvedených na riadku 30. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2013 je v sume 3 735,94 eura, ak daňovník spĺňa podmienky podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona, t.j. jeho základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 zákona alebo súčet čiastkových základov dane z týchto príjmov sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima, čo je pre rok 2013 suma vo výške 19 458 eur, inak sa táto nezdaniteľná časť základu dane upravuje podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona. Riadok 74 vypĺňa daňovník, ktorý uviedol údaje v III. oddiele na riadku 31. Na riadku 74 sa uvádza suma nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela). Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2013 je v sume 3 735,94 eura, ak daňovník spĺňa ustanovené podmienky podľa § 11 ods. 3 písm. a) prvý bod a ods. 4 zákona, t.j. jeho základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 zákona alebo ich úhrnu sa rovná alebo je nižší ako 176,8-násobok sumy platného životného minima čo je pre rok 2013 suma vo výške 34 401,74 eura a manželka (manžel) nemala žiadne vlastné príjmy, inak sa táto nezdaniteľná časť základu dane upravuje podľa § 11 ods. 3 písm. a) druhý a tretí bod a b) zákona. Na riadku 75 sa uvádza nezdaniteľná časť základu dane podľa § 11 ods. 8 zákona vo výške preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Túto nezdaniteľnú časť si bude môcť daňovník odpočítať od základu dane vypočítaného v zdaňovacích obdobiach rokov 2013 až 2016. Odpočítať sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie si môže daňovník najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona alebo z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona alebo z ich úhrnov z riadku 72 tlačiva. Táto suma však nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. V prípade zisťovania maximálnej hranice pre uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti, v roku 2013 to bude priemerná mesačná mzda zistená za rok 2011 vyhlásená Štatistickým úradom v roku 2012, t.j. suma 786 eura. Maximálna hranica pre uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti pre rok 2013 teda bude vo výške 943,20 eura.

Na riadku 76 sa uvedie úhrn nezdaniteľných častí základu dane daňovníka vypočítaných podľa § 11 ods. 2, 38 zákona maximálne do výšky základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona alebo ich úhrnu.

O nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (§ 11 ods. 2 zákona) sa znižuje základ dane aj u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak spĺňa podmienky ustanovené v § 11 zákona. O nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 zákona sa znižuje základ dane aj u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí [§ 11 ods. 7 zákona]. Na riadku 77 daňovník vypočíta základ dane znížený o nezdaniteľné časti základu dane. Na riadku 78 daňovník vypočíta základ dane v súlade s § 4 zákona, pričom takto vypočítaný základ dane zvýši aj o sumu uvedenú na riadku 71. Daň podľa § 15 písm. a) zákona daňovník vypočíta na riadku 79 zo základu dane zaokrúhleného na eurocenty nadol, pričom aj daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Riadky 80 až 82 vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol príjmy (základy dane) podliehajúce zdaneniu v zahraničí a daňové straty, ktoré sa podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia vynímajú zo zdanenia na území Slovenskej republiky. Na účely vyňatia základov dane podliehajúcich zdaneniu v zahraničí a daňových strát je rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami zo zdrojov v zahraničí a daňovými výdavkami podľa zákona, vyčíslený podľa § 17 až 29.

Tieto riadky vypĺňa aj daňovník, ktorému plynuli príjmy zo závislej činnosti z nezmluvného štátu alebo za prácu vykonávanú pre Európske spoločenstvá a ich orgány, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie a ktorému plynuli takéto príjmy zo zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým Slovenská republika má uzavretú zmluvu a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľné zdanené, ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší [§ 45 ods. 3 zákona].

Riadky 83 až 87 vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol príjmy zo zdrojov v zahraničí, pri ktorých sa podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia započítava na tuzemskú daňovú povinnosť daň zaplatená v zahraničí v súlade s príslušnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia (§ 45 ods. 1 zákona), pričom na riadku 84 sa uvádza suma zaplatenej dane podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Na účely vyňatia príjmov zo zdrojov v zahraničí zo základu dane a na účely zápočtu dane zaplatenej v zahraničí, sa za príjmy zo zdrojov v zahraničí považujú príjmy znížené o súvisiace výdavky v súlade so zákonom a neznížené o výdavky, nezdaniteľné časti základu dane a odpočítateľné položky podľa zahraničných predpisov. Ak vypočítaný percentuálny podiel na riadku 85 vychádza vyšší ako 100, uvedie sa v maximálnej výške 100. Daň po vyňatí a zápočte sa uvedie na riadku 88. Riadky 89 až 91 vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol úrokové príjmy z krajín podľa prílohy č. 3 zákona, pri ktorých sa podľa smernice započíta daň preukázateľne zrazená v zahraničí na úhradu dane do výšky, v ktorej môže byť zrazená podľa zákona (§ 45 ods. 4 zákona), pričom na riadku 90 sa uvádza suma preukázateľne zaplatenej dane podľa smernice.

Na riadku 92 sa uvádza daň (daňová povinnosť) riadok 88 - riadok 91, t.j. daň po uplatnení zápočtu dane z úrokových príjmov. Ak daňovník nedosiahol úrokové príjmy a nie sú súčasťou zdaniteľných príjmov, na riadku 92 sa bude daň (daňová povinnosť) rovnať riadku 88.

Ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus (r. 93) a výsledná suma nepresiahne 17 eur alebo ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus (r. 93) a jeho celkové zdaniteľné príjmy nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona, na riadku 92 sa uvádza nula. Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou uvedený v § 11 ods. 6 zákona uplatní postup podľa § 46a zákona, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

Riadok 93 vypĺňa daňovník, ktorý vyplnil IV. ODDIEL. Obdobne daňovník vypĺňa aj riadky 94 až 98. Ak sa vypĺňa riadok 97, vypĺňa sa aj žiadosť uvedená v XV. oddiele daňového priznania.

Na riadku 94 sa uvádza daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus. Daňovník, ktorý neuplatňuje daňový bonus, na riadku 94 bude mať vždy uvedenú rovnakú sumu dane, ako na riadku

92.

Na riadku 99 sa uvádza suma zamestnaneckej prémie nesprávne vyplatenej zamestnávateľom alebo správcom dane. Tento riadok sa vypĺňa, len ak daňovník uplatňoval zamestnaneckú prémiu u zamestnávateľa, alebo ju uplatnil v daňovom priznaní typ A a dodatočne zistí, že nemal na ňu nárok (dosiahol v roku, za ktorý si uplatnil zamestnaneckú prémiu aj iné druhy príjmov, napr. ostatné príjmy podľa § 8 zákona z predaja majetku).

Sumu preddavku vybranú zrážkou podľa § 43 zákona daňovník uvedie na riadku 100, ale len za podmienky, že ide o preddavok vybraný z príjmov, ktoré daňovník uvádza v priznaní (bližšie uvedené v odkaze 26 daňového priznania). Na riadku 101 sa uvádza suma preddavku vybraná len z príjmov z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia) obstaraných do 31. decembra 2003, na ktoré sa uplatňuje oslobodenie od dane podľa § 52b ods. 11, resp. § 52 ods. 20 zákona a ktoré daňovník uviedol na riadku 13 tabuľky č. 2. Zrazené alebo zaplatené preddavky na daň alebo na zabezpečenie dane uvedie daňovník na riadkoch 102 až 105.

Na riadku 106 sa uvádza zaplatená daň, resp. časť zaplatenej dane v zahraničí z úrokových príjmov podľa smernice uznaná za daňový preplatok podľa § 45 ods. 4 zákona (riadok 90- riadok

91).

Na riadok 107 sa prenesie údaj z r. 16 Prílohy 2 - Daň z podielov na zisku (dividend) podliehajúcich zdaneniu podľa § 51d ods. 3 zákona po uplatnení vyňatia a zápočtu dane zaplatenej v zahraničí.

Riadky 108 a 109 sa vypĺňajú podľa predtlače, pričom na týchto riadkoch vznikne buď daň na úhradu alebo preplatok.

XI. ODDIEL - ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA ^

Ak daňovník podáva dodatočné priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2013, vypĺňa sa tento oddiel v eurách (bližšie v bode 3 tohto poučenia). Na riadku 110 dodatočného daňového priznania sa uvádza suma daňovej povinnosti znížená o daňový bonus z riadku 94, ktorú daňovník uviedol v riadku 94 „riadneho" daňového priznania, alebo r. 57 daňového priznania typ A alebo kladného rozdielu riadkov 06 a 10 ročného zúčtovania. Podobný postup sa uvádza aj na riadkoch 111 až 115 dodatočného daňového priznania.

XII. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI) NA UPLATNENIE ZÁKONA

Na riadku 116 sa uvádza krajina daňovej rezidencie daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky, t.j. štát, v ktorom sú predmetom dane jeho „celosvetové" príjmy. Riadok 117 vypĺňa daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou uplatňujúci postup podľa § 11 ods. 7§ 33 ods. 10 a § 46a zákona, t.j. daňovník, ktorý dosahuje najmenej 90% zo všetkých svojich celosvetových príjmov na území Slovenskej republiky a má nárok na uplatnenie všetkých nezdaniteľných častí, daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) alebo nevyrubenie a neplatenie dane, ktorá za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 eur alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka nepresiahli 50% nezdaniteľnej časti na daňovníka [§ 11 ods. 2 písm. a) zákona]. Riadok 118 vypĺňa daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou uplatňujúci postup podľa § 49 ods. 7 zákona, t.j. daňovník, ktorý zrušuje stálu prevádzkareň umiestnenú na území Slovenskej republiky a nemá iné zdaniteľné príjmy, okrem príjmov, z ktorých vybraním dane zrážkou je splnená daňová povinnosť alebo nemá iné stále prevádzkarne umiestnené na území Slovenskej republiky. Tento je povinný podať priznanie alebo hlásenie najneskôr do troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom zrušil stálu prevádzkareň. Ak daňovník, ktorý zrušuje stálu prevádzkareň umiestnenú na území Slovenskej republiky, má aj iné zdaniteľné príjmy, okrem príjmov, z ktorých vybraním dane zrážkou je splnená daňová povinnosť alebo má aj iné stále prevádzkarne umiestnené na území Slovenskej republiky, je povinný podať priznanie v lehote podľa § 49 ods. 2 zákona. Na riadku 119 daňovník uvedie počet stálych prevádzkarní umiestnených na území Slovenskej republiky. Ak daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou má na území Slovenskej republiky viacej stálych prevádzkarní, do XIV. oddielu uvedie ich presné adresy umiestnenia.

XIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

Riadky 120 a 121 sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, t.j. využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Údaje o prijímateľovi, ktoré daňovník uvádza na riadku 121, daňovník zistí zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť 2 % resp. 3 % podiel zaplatenej dane.

Ak má prijímateľ pridelené IČO, ktoré obsahuje aj rozlišovací znak (SID), uvádza IČO/SID (t.j. aj toto číslo). Riadky 120 a 121 sa nevypĺňajú v dodatočnom daňovom priznaní. Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane prijímateľovi nemožno upravovať, ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť daňovníka bola iná (§ 50 ods. 10 zákona). Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani, o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou zodpovedajúcou podielu zaplatenej dane z upravenej daňovej povinnosti sa daňovníkovi zníži preplatok na dani (toto sa uvádza na riadku 113 dodatočného daňového priznania). V daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie roka 2013 sa na riadku 120 uvádzajú 2 % resp. 3% zo zaplatenej dane z riadku 94, minimálne však 3 eurá. Suma zodpovedajúca podielu zaplatenej dane sa zaokrúhľuje podľa § 47 ods. 1 zákona, t.j. na eurocenty nadol.

Podiel do výšky 3% zo zaplatenej dane podľa § 50 ods. 1 písm. a) môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Podľa § 50 ods. 1 zákona, výkon dobrovoľníckej činnosti sa preukazuje písomným potvrdením a podľa § 4 ods. 9 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, ak o to dobrovoľník požiada, vysielajúca organizácia je povinná mu vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie jeho dobrovoľníckej činnosti.

XIV. ODDIEL - MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

V tomto oddiele daňovník uvádza všetky požadované údaje v jednotlivých oddieloch priznania pod tabuľkami č. 1, 2 a 3 v členení, ako je uvedené priamo v priznaní v tomto oddiele. Sú to napr.

spoločné príjmy dosiahnuté s ďalším daňovníkom alebo s viacerými daňovníkmi z titulu spoluvlastníctva k veci alebo zo spoločných práv (§ 10 ods. 1 zákona), pričom sa tu uvádzajú údaje o týchto daňovníkoch, ale aj celkové spoločné príjmy a výdavky.

Uvádzajú sa tu aj príjmy dosiahnuté zo zdrojov v zahraničí, pričom tieto sa uvedú v členení podľa štátu, z ktorého plynú (uvedie sa kód štátu podľa vyhlášky ŠÚ SR č. 112/2012 Z. z., ktorý uverejňuje štatistický úrad na svojom webovom sídle - www.statistics.sk, http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4041 ; www.susr.sk), druh príjmu (napr. § 5§ 6 ods. 1 alebo § 6 ods. 2 zákona), výšku príjmu a výšku výdavku, ktorý znižuje daný príjem. Ak daňovník dosahoval príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, v tabuľke uvedie, len že ide o príjem podľa § 5, t.j. neuvádza aj príslušný odsek zákona. V prípade, ak by daňovník mal na území iných štátov viaceré druhy príjmov a štrukturované riadky 1 - 6 by nepostačovali na uvedenie týchto príjmov, daňovník uvedie prednostne príjmy podľa § 5 a podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, nakoľko tieto údaje budú slúžiť pre účely sociálneho poistenia. Ostatné druhy príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí uvedie v časti pod tabuľkou v rozsahu uvedenom v štrukturovanej tabuľke. K jednotlivým druhom príjmov uvedie aj príslušné výdavky, ktoré na tieto príjmy vynaložil, pričom z celkových vynaložených výdavkov k danému druhu príjmu, o ktoré daňovník znížil príjmy dosiahnuté zo zdrojov v zahraničí, samostatne vyčlení výdavok na zaplatené povinné poistné [ide o povinné poistné zadefinované v § 5 ods. 7 zákona (legislatívna skratka platná aj pre príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona)].

V prípade, ak daňovník podáva dodatočné priznanie len z dôvodov uvedených v § 32 ods. 811 a 12 alebo § 40 ods. 7 zákona, uvedú sa v tomto oddiele aj konkrétne dôvody, pre ktoré sa podáva. Napr. daňovník podáva dodatočné priznanie podľa § 32 ods. 12 zákona, a to uplatňuje si zaplatený nedoplatok na povinnom poistnom na verejné zdravotné poistenie, vypočítaný zdravotnou poisťovňou v ročnom zúčtovaní preddavkov na verejné zdravotné poistenie za zdaňovacie obdobie, za ktoré už bolo podané priznanie, t.j. ročné zúčtovanie za rok 2013 z podaného daňového priznania za rok 2013. Uvedie tú aj presnú sumu, o ktorú si znižuje daný príjem, z ktorého mu vznikol nedoplatok na poistnom.

V tomto oddiele vykoná výpočet aj daňovník, ktorému vznikol nárok na zamestnaneckú prémiu, v prípadoch splnenia všetkých podmienok uvedených v § 32a zákona za situácie, že pri príjmoch z podnikania nedosiahol žiadne príjmy len uplatnil daňové výdavky, t.j. vykázal daňovú stratu.

V prípade, ak vykázal daňovú stratu ale dosiahol nejaké príjmy napr. aj z podielových listov zahrnutých do obchodného majetku, pri ktorých uplatnil postup podľa § 43 ods. 7 zákona, nespĺňa podmienky pre uplatnenie zamestnaneckej prémie podľa § 32a ods. 1 písm. a) piaty bod zákona. Výpočet zamestnaneckej prémie môže vykonať podľa pomôcky pre jej výpočet.

Na riadku 122 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania.

XV. ODDIEL - ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU A O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

Daňovník, ktorý vyplnil IV. ODDIEL a aj riadok 97 , v tomto oddiele, vyplní žiadosť o vyplatenie daňového bonusu podľa § 33 ods. 6 zákona, na základe čoho mu bude správcom dane poukázaný rozdiel medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak sa podáva dodatočné priznanie, v tomto prípade sa v žiadosti v XV. oddiele dodatočného daňového priznania vypĺňa len kladný rozdiel z riadku 115 dodatočného daňového priznania. Ak je rozdiel záporný, tak tento rozdiel sa vráti správcovi dane.

Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani (riadok 109 alebo 113), ktorý žiada aj podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. vrátiť, vyplní sa podľa predtlače tento oddiel. Ak daňovník žiada vrátiť inú sumu daňového preplatku, žiadosť o vrátenia inej sumy daňového preplatku žiada vrátiť osobitnou žiadosťou.

V súlade s nariadením EÚ č. 260/2012 je IBAN identifikátor platobného účtu, t.j. je to medzinárodne štandardizovaná forma čísla bankového účtu používaná pre bankové operácie. Tento sa od 1.2.2014 musí používať pre vnútroštátne aj cezhraničné transakcie v rámci bankového styku. Pri vyplnení daňového priznania si daňovník môže vybrať, ktoré z formátov čísla účtu použije.

PRÍLOHA 1 - ÚDAJE NA ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

Údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia vypĺňa každý daňovník, ktorý dosahuje príjmy z osobnej asistencie na základe uzatvorenej zmluvy o jej výkone v súlade s § 20 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príjmy z podielov na zisku vykázanom do 31. decembra 2003 vyplatené v roku , za ktoré sa podáva priznanie a každý daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý si uplatňuje ako daňový výdavok povinne platené poistné na sociálne a zdravotné poistenie.

Daňovník dosahujúci príjmy z osobnej asistencie na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím nie je podľa § 5 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a § 10b zákona o zdravotnom poistení, považovaný za samostatne zárobkovo činnú osobu. Z tohto dôvodu sa z jeho príjmu neplatia odvody na sociálne a zdravotné poistenie a preto na riadkoch 01 až 07 uvedie pre tieto účely samostatne príjmy a výdavky a základ dane resp. daňovú stratu. V prípade, ak osobný asistent vedie podvojné účtovníctvo, nevypĺňa r. 01 ale začne vypĺňať riadkom 02 až 07.

V riadku 08 daňovník vyplní príjmy, ktoré mu plynuli z podielov na zisku vykázanom do konca roka 2003, ktoré sú stále zdaniteľným príjmom a ktoré sa uvádzajú na r. 12 v VIII. oddiele ako súčasť ostatných - iných príjmov. Neuvádzajú sa tu podiely na zisku zdanené platiteľom dane podľa § 51d zákona.

Na riadku 09 daňovník uvedie sumu výnosov zo dlhopisov, ktoré mu boli vyplatené od 1.1.2013 do 31.12.2013, a ktoré sú súčasťou jeho základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 7 zákona uvedené na r. 55 priznania, ktoré nepodliehajú zdravotným odvodom.

Na riadku 10 sa prenesie úhrn poistného a príspevkov (z riadku 35), ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu (§ 5 ods. 8 zákona). Na riadkoch 1 1 a 12 sa rozpíše úhrn povinného poistného z riadku 10, na úhrn poistného na sociálne poistenie (zabezpečenie) a úhrn poistného na zdravotné poistenie, pričom v prípade obdobne plateného zahraničného poistenia z príjmov dosahovaných zo závislej činnosti v zahraničí, ak z predloženého potvrdenia o zahraničnom povinnom poistnom nie je možné rozdelenie tohto poistného podľa riadkov 1 1 a 12, vyplní sa len riadok 10, v ktorom sa uvedie úhrn povinného poistného z riadku 35.

Na riadku 13 daňovník uvedie z riadku preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uvedeného pod tabuľkou č. 1 časť pripadajúcu na preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, o ktoré si znížil základ dane v danom roku a to platby poistného za 12 kalendárnych mesiacov uhradené od januára do decembra 2013 plus zaplatené nedoplatky za predchádzajúce obdobia. Do celkovej sumy poistného sa zahrňuje aj platba poistného za december 2012 uhradená v januári 2013. Z takto stanoveného preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie daňovník vyčlení preukázateľne zaplatené poistné na dobrovoľné sociálne poistenie a uvedie ho na riadku 14.

Upozornenie: Platba poistného za december 2013 zaplatená v januári 2014 sa do úhrnu poistného nezahrňuje. Súčasťou riadkov 13 a 14 nie je povinne alebo dobrovoľne preukázateľne zaplatené sociálne poistenie v zahraničí.

Na riadku 15 daňovník uvedie z riadku preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uvedeného pod tabuľkou č. 1 časť pripadajúcu na preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, o ktoré si znížil základ dane v danom roku a to platby preddavkov za 12 kalendárnych mesiacov uhradené od januára do decembra 2013 plus zaplatené nedoplatky za predchádzajúce obdobia. Do celkovej sumy poistného sa zahrňuje aj platba poistného za december 2012 uhradená v januári 2013.

Upozornenie: Platba preddavku za december 2013 resp. nedoplatku za predchádzajúce obdobia zaplatená v januári 2014 sa do úhrnu poistného nezahrňuje. Súčasťou riadku 15 nie je povinne preukázateľne zaplatené zdravotné poistenie v zahraničí.

Na riadku 16 daňovník uvádza iba preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, t.j. platby preddavkov uhradené v januári 2013 až decembri 2013, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, a to bez zaplatených nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia z predchádzajúcich rokov a zahraničného poistenia. To znamená, že na príslušnom riadku sa uvedie aj platba preddavku na zdravotné poistenie za december 2012 uhradená v januári 2013. Upozornenie: Platba preddavku za december 2013 uhradená v januári roku 2014 sa do tohto riadku nezahrnie.

PRÍLOHA 2 - PODIELY NA ZISKU (DIVIDENDY), KTORÉ PODLIEHAJÚ ZDANENIU PODĽA § 51d ods. 3 ZÁKONA

Prílohu č. 2 vypĺňa daňovník, ktorému zo zdrojov v zahraničí plynú podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia do 31.decembra 2003, ak o ich vyplatení valné zhromaždenie rozhodlo po 31. decembri 2012 a súčasne k ich výplate prišlo v čase od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013. V takom prípade sú podiely na zisku v súlade s § 51d ods. 3 zákona súčasťou samostatného základu dane na zdanenie sadzbou dane 15 %. V prílohe č. 2 sa neuvádzajú a predmetom dane nie sú podiely na zisku, ak plynú daňovníkovi od vyplácajúcej spoločnosti, ktorá má sídlo v inom členskom štáte EÚ a daňovník má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania tohto príjmu v jeho prospech aspoň 10 % priamy podiel na základnom imaní vyplácajúcej spoločnosti.

Podľa § 51d zákona sa podiely na zisku, ktoré vypláca daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ak o ich vyplatení valné zhromaždenie rozhodlo po 31.12.2012 a súčasne k ich vyplateniu prišlo najneskôr do 31.12.2013, zdania daňovníkovi:

a) s neobmedzenou daňovou povinnosťou ako súčasť samostatného základu dane zrážkou podľa § 43 zákona pri použití sadzby dane vo výške 15 %,

b) s obmedzenou daňovou povinnosťou ako súčasť samostatného základu dane zrážkou podľa § 43 zákona pri použití sadzby dane vo výške 15 %, resp. podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, s výnimkou príjmu plynúceho daňovníkovi so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie, ktorý má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania takéhoto príjmu v jeho prospech aspoň 10 % priamy podiel na základnom imaní; v takom prípade tento príjem nie je predmetom dane.

Podiely na zisku prijaté zo zahraničia slovenským daňovým subjektom, t.j. daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, zo zisku vykázaného do konca roku 2003 obchodnou spoločnosťou v zahraničí, ak o ich vyplatení valné zhromaždenie rozhodlo po 31.12.2012 a súčasne k ich vyplateniu prišlo najneskôr do 31.12.2013, sa v súlade s § 51d zákona zdania u daňovníka v podanom daňovom priznaní ako súčasť samostatného základu dane v prílohe č. 2 pri použití sadzby dane 15 %, pričom daň zaplatená v zahraničí sa započíta na daňovú povinnosť.

Na riadkoch 01 až 04 sa uvedú podiely na zisku, ktoré podliehajú zdaneniu v súlade s § 51d ods. 3 zákona podľa toho, z ktorého štátu mu dividendy plynú resp. aký podiel na základnom imaní vyplácajúcej spoločnosti má daňovník, pričom na riadkoch 05 až 07 si následne vypočíta daň sadzbou dane vo výške 15%.

V prípade, ak boli daňovníkovi vyplatené podiely na zisku, pri ktorých zmluva upravuje metódu vyňatia týchto príjmov na zamedzenie dvojitého zdanenia (len zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou republikou a Brazíliou č. 200/1991 Zb.) uvedie ich na riadku 08 prílohy č. 2 a vypočíta si najskôr daň po vyňatí týchto príjmov na riadku 10 tejto prílohy. Ak má vyplatené aj podiely na zisku, pri ktorých sa bude započítavať daň , potom na riadku 11 uvedie sumu podielov na zisku znížené o podiely na zisku, ktoré vynímal a o podiely na zisku vyplatené zo štátu, s ktorým nemá Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, t.j. neuplatňujú sa žiadne metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia.

Ak by daňovník nemal podiely na zisku, ktoré sa vynímajú zo zdanenia nevypĺňa riadky 08 až 10 ale vypĺňa až od riadku 11, ak má podiely, z ktorých sa daň zaplatená v zahraničí započítava, pričom na tomto riadku bude uvedený úhrn podielov z riadku 02 a 03 tejto prílohy.

Príklad

Daňovník, fyzická osoba, je spoločníkom vo viacerých obchodných spoločnostiach, pričom viaceré z nich majú sídlo aj v zahraničí. V roku 2013 valné zhromaždenia týchto spoločností rozhodli o vyplatení podielov na zisku vykázanom za rok 2003 a súčasne v roku 2013 tieto podiely aj boli vyplatené.

Daňovníkovi boli vyplatené podiely na zisku:

 1. od slovenskej obchodnej spoločnosti, na ktorej základnom imaní má 100 % podiel. Podiel na zisku vo výške 5 000 eur zdanila vyplácajúca slovenská obchodná spoločnosť spôsobom podľa § 43 sadzbou dane 15 % a následne daňovníkovi vyplatila netto výšku obchodného podielu po znížení o zrazenú daň 750 eur vo výške 4 250 eur. Tento podiel na zisku sa nebude uvádzať v daňovom priznaní v prílohe č. 2.
 2. od českej obchodnej spoločnosti vo výške 10 000 eur, na ktorej základnom imaní vlastní 30 % priamy podiel. Keďže výška priameho podielu na základnom imaní vyplácajúcej českej obchodnej spoločnosti presahuje 10 %, podiel na zisku nevstupuje do samostatného základu dane na zdanenie sadzbou dane 15 % v priznaní, resp. nie je predmetom zdanenia a neuvádza sa v daňovom priznaní.
 3. od rakúskej obchodnej spoločnosti vo výške 6 000 eur, na ktorej základnom imaní vlastní 8 % priamy podiel. Výška priameho podielu na základnom imaní nepresahuje 10 % a preto podiel na zisku v brutto výške bude súčasťou samostatného základu dane na zdanenie sadzbou dane 15 %, a to na riadku 03 stĺpci 1 prílohy č. 2. Daňovník si bude môcť uplatniť zápočet dane zaplatenej v Rakúsku vo výške podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. V súlade s touto zmluvou mu bola zrazená daň v Rakúsku vo výške 10%, t.j. suma vo výške 600 eur. Túto uvedie na riadku 03 v stĺpci 2 prílohy č. 2.
 4. od obchodnej spoločnosti z Tuniska vo výške 5 000 eur, na ktorej základnom imaní vlastní 30 % priamy podiel. Výška priameho podielu na základnom imaní vyplácajúcej spoločnosti v tomto prípade nie je rozhodujúca, keďže sa jedná o nečlenskú krajinu EÚ. Z tohto dôvodu bude podiel na zisku v brutto výške 5 000 eur súčasťou samostatného základu dane na zdanenie sadzbou dane 15 %, a to na riadku 02 v stĺpci 01 prílohy č. 2. Daňovník si bude môcť taktiež uplatniť zápočet prípadnej dane zaplatenej v Tunisku, keďže sa jedná o krajinu, s ktorou má SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, pričom mu bola zrazená daň v súlade s touto zmluvou vo výške 10%, t.j. na riadku 02 v stĺpci 2 prílohy č. 2 uvedie sumu 500 eur.
 5. od obchodnej spoločnosti so sídlom v Brazílii vo výške 4 000, na ktorej základnom imaní vlastní 20 % priamy podiel. Taktiež sa jedná o nečlenskú krajinu EÚ a preto nie je pre účely zdanenia rozhodujúca výška priameho podielu na základnom imaní. Suma dividendy v brutto výške 4 000 eur bude súčasťou samostatného základu dane na zdanenie sadzbou dane 15 %, a to na riadku 02 v stĺpci 1 prílohy č. 2. S Brazíliou má SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a preto je daňovník oprávnený podľa tejto zmluvy uplatniť na riadku 08 prílohy č. 2 vyňatie obdržaného podielu na zisku vo výške 4 000 eur zo zdanenia. Daň, ktorá mu bola zrazená v súlade s touto zmluvou (15% - 600 eur) sa neuvádza v daňovom priznaní.

6. od obchodnej spoločnosti so sídlom v Egypte v brutto výške 10 000 eur, na ktorej základnom imaní vlastní 30 % priamy podiel. Rovnako ako v dvoch predchádzajúcich prípadoch sa jedná o spoločnosť so sídlom v inom ako členskom štáte EÚ a preto pre účely zahrnutia do samostatného základu dane nie je rozhodujúca výška priameho podielu na základnom imaní. Tento podiel na zisku vo výške 10 000 eur bude súčasťou samostatného základu dane na riadku 01 prílohy č. 1. Keďže SR nemá s Egyptom uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, daňovník nemá možnosť využiť niektorú z metód na zamedzenie prípadného dvojitého zdanenia.

Daňovník vyčísli v prílohe č. 1 samostatný základ dane vo výške 25 000 eur (6 000 eur + 5 000 eur +

4 000 eur + 10 000 eur) a uvedie ho na r. 04 a 05. Následne daňovník vypočíta daň z týchto podielov

na zisku pri použití príslušnej metódy zamedzenia dvojitého zdanenia.

Výsledná daň z uvedených podielov na zisku sa z riadku 16 prílohy č. 2 prenesie na riadok 107 daňového priznania.


Pomôcka na vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby za rok 2013 pri uplatňovaní
nezdaniteľných častí základu dane


Základné údaje na rok 2013

Sadzba dane podľa § 15 zákona zo základu dane fyzickej osoby zisteného podľa § 4 zákona je:

 1. 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 34 401,74 € (176,8-násobok sumy platného životného minima) vrátane,
 2. 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 34 401,74 € (176,8-násobok sumy platného životného minima).

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a na manželku (manžela): podľa pomôcky Maximálna suma pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na dobrovoľne platené príspevky na starobné dôchodkové sporenie pre rok 2013 je suma 943,20 eura.

Daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti: za I.- VI. mesiac 21,03 eura, za VII.-XII. mesiac suma 21,41 eura. Daňový bonus za celý rok 2013 na jedno vyživované dieťa je suma 254,64 eura (12 mesiacov)

6-násobok minimálnej mzdy = 337,70 x 6 = 2 026,20 eura 12-násobok minimálnej mzdy = 337,70 x 12 = 4 052,40 eura


Zamestnanecká prémia

Základ dane vypočítaný zo sumy 12-násobku minimálnej mzdy = 3 509,76 eura

Zamestnanecká prémia = 42,98 eura

Poznámky:

1. Poučenie dopĺňa predtlač jednotlivých riadkov priznania a nenahrádza znalosť zákona. Poučenie má slúžiť ako pomôcka na vyplnenie tlačiva priznania a upozorniť na hlavné zásady, ktoré je potrebné dodržať pri správnom výpočte daňovej povinnosti, sumy dane na úhradu, daňového bonusu a zamestnaneckej prémie.

 1. Na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov sa 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vypočítala a zaokrúhlila na eurocenty nadol takto: 3 735,94 : 12 = 311,328 = 311,32eura
 2. Napriek skutočnosti, že dvanásťnásobok sumy, vypočítanej a zaokrúhlenej podľa bodu 2 tejto pomôcky predstavuje sumu 3 735,94 eura (311,32x 12 = 3 735,84), na konci roka 2013 sa uplatní nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vo výške uvedenej v bode 1 tejto pomôcky, t. j. vo výške 3 735,94 eura, v ktorej sa zohľadní rozdiel vzniknutý zaokrúhlením pri výpočte podľa bodu 2 tohto oznámenia (0,10 eura za zdaňovacie obdobie).


Pomôcka na vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby za rok 2013 pri uplatňovaní nezdaniteľných častí základu dane

(Číselné údaje sa uvádzajú v eurách, s presnosťou na dve desatinné miesta.)


Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 zákona (v eurách)

písm.

Ak základ dane daňovníka

Nezdaniteľná časť ZD na daňovníka

a)

- sa rovná alebo je nižší ako 19 458

3 735,94

b)

- je vyšší ako 19 458

8 600,436 - (základ dane : 4)

 

Príklad 1:

Základ dane = 15 000,00

Nezdaniteľná časť základu dane = 3 735,94

Príklad 2:

Základ dane = 20 000,00

Nezdaniteľná časť základu dane = 8 600,436 - (20 000,00 : 4) = 8 600,436 - 5 000,00 = 3 600,436 - 3 600,44

Príklad 3:

Základ dane = 34 401,75

Nezdaniteľná časť základu dane = 8 600,436 - (34 401,75: 4) = 8 600,436 - 8 600,438 = 0


Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona (v eurách)

Ak základ dane daňovníka

Vlastné príjmy manželky

Nezdaniteľná časť ZD na manželku

- sa rovná alebo je nižší ako 34 401,74

0

3 735,94

 

menej ako 3 735,94

3 735,94 - príjmy manželky

 

3 735,94 a viac

0,00

Príklad 4:

Základ dane daňovníka, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku = 20 000,00

Manželka sa stará celý rok o vyživované maloleté dieťa

 1. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 0,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 3 735,94
 2. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 1 500,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 3 735,94 - 1 500,00 = 2 235,94
 3. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 4 500,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 0,00

Príklad 5:

Základ dane daňovníka, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku = 20 000,00 Manželka sa narodilo dieťa 15.8.2013, t.j. nárok na túto nezdaniteľnú časť základu dane vzniká až od septembra 2013 (§ 11 ods. 4 a 5 zákona)

1. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 0,00
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 3 735,94 : 12 = 311,328 (pomerná mesačná výška
NČ ZD) x 4 (počet mesiacov, počas ktorých spĺňa podmienky pre uplatnenie NČ ZD) = 1 245,313 - 1 245,32

2. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 1 500,00
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 3 735,94 - 1 500,00 = 2 235,94 : 12 = 186,328 x 4 = 745,313 - 745,32

3. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 4 500,00
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 0,00 § 11 ods. 3 písm. b) zákona
(v eurách)

Ak základ dane daňovníka

Vlastné príjmy manželky

Nezdaniteľná časť ZD na manželku

- je vyšší ako 34 401,74

Nepoberala

12 336,372 - (základ dane daňovníka : 4)

 

Poberala

12 336,372 - (základ dane daňovníka : 4) -príjmy manželky

Príklad 6:

Základ dane daňovníka, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku = 35 000,00

Manželka celý rok 2013 poberá peňažný príspevok na opatrovanie

 1. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 0 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 12 336,372 - 8 750,00 = 3 586,372 - 3 586,38
 2. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 1 500,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku =12 336,372 - 8 750,00 - 1 500,00 = 2 086,372 - 2 086,38

Príklad 7:

Základ dane daňovníka, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku = 35 000,00

Manželka poberá peňažný príspevok na opatrovanie od 1. 5. 2013

1. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 0

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 12 336,372 - 8 750,00 = 3 586,372 : 12 = 298,864 x 8 = 2 390,915 - 2 390,92

2. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 1 500,00
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku =12 336,372 - 8 750,00 - 1 500,00 = 2 086,372 : 12 = 173,864 x 8 = 1 390,915 - 1 390,92

Upozornenie!!!

Ak by manželia uzavreli sobáš napr. 3. 4. 2013 a narodilo by sa im dieťa 10. 9. 2013, potom nezdaniteľná časť základu dane daňovníka na manželku (manžela) zodpovedá pomernej výške nezdaniteľnej časti vypočítanej podľa § 11 ods. 3 zákona až počnúc mesiacom október, kedy sú splnené nielen podmienky pre to, že sú manželia ale aj ďalšie podmienky upravené v § 11 ods. 4 písm. a) zákona a to v tomto prípade, že sa stará o vyživované maloleté dieťa. Rovnako by sa uvedené posudzovalo aj ak by sa im dieťa narodilo 3. 4. 2013 ale sobáš by bol 10. 9. 2013.


Pomôcka pre výpočet zamestnaneckej prémie za rok 2013

1. Ak daňovník za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahne posudzované príjmy v úhrnnej sume aspoň 6-násobku minimálnej mzdy (2 026,20 eura) a nižšej ako 12-násobok minimálnej mzdy (4 052,40 eura), zamestnaneckou prémiou je suma vypočítaná 19 % sadzbou dane z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 tohto zákona zo sumy 12-násobku minimálnej mzdy. Znamená to, že na účely výpočtu zamestnaneckej prémie sa použije základ dane, ktorý by dosiahol zamestnanec za 12 mesiacov pri mesačnej mzde vo výške minimálnej mzdy, pričom pri výpočte základu dane sa ako povinné poistné odpočíta percentom v sume, v ktorej by bol zamestnanec povinný z tohto príjmu zaplatiť.

Príklad 1:

Daňovník poberal posudzované príjmy 12 kalendárnych mesiacov Posudzované príjmy za 12 mesiacov v úhrne = 3 400,00 eura

Nezdaniteľná časť na daňovníka - základ dane x 19 % = zamestnanecká prémia za 12 kal. mesiacov (3 735,94 - 3 509,76) x 19 % = 226,18 x 19 % = 42,9742 eura.

Vypočítaná suma zamestnaneckej prémie sa zaokrúhli na eurocenty nahor, t. j. na sumu 42,98 eura.

Ak daňovník poberal posudzované príjmy menej ako 12 kalendárnych mesiacov, vzniká mu nárok na pomernú časť zamestnaneckej prémie za každý kalendárny mesiac, za ktorý poberal posudzované príjmy. Napr. ak daňovník poberal posudzované príjmy 7 kalendárnym mesiacov, zamestnanecká prémia sa vypočíta pomernou časťou (42,9742 : 12) x 7 = 25,0682 - 25,07 eura.

2. Ak daňovník za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, posudzované na účely priznania zamestnaneckej prémie najmenej vo výške 12-násobku minimálnej mzdy (4 052,40 eur) a viac, potom zamestnanecká prémia sa vypočíta ako 19 % z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 zákona z posudzovaných príjmov daňovníka. Pri tomto spôsobe výpočtu je zavedené postupné znižovanie zamestnaneckej prémie v nadväznosti na výšku základu dane každého daňovníka, ktorý si uplatní zamestnaneckú prémiu, a to až do úplného zániku uplatnenia nároku na túto zamestnaneckú prémiu.

Príklad 2:

Daňovník poberal posudzované príjmy za 12 kalendárnych mesiacov v sume 4 100 eura Základ dane = 3 550,60 eura

Nezdaniteľná časť na daňovníka - základ dane x 19 % = zamestnanecká prémia za 12 kal. mesiacov (3 735,94 - 3 550,60) x 19 % = 185,34x 19 % = 35,2146 eura

Vypočítaná suma zamestnaneckej prémie zaokrúhli na eurocenty nahor na sumu 35,22 eura.

Zamestnancovi, ktorému vznikol za príslušné zdaňovacie obdobie nárok na zamestnaneckú prémiu a podá priznanie, túto vyplatí na jeho žiadosť správca dane, ktorý pri jej vyplatení postupuje ako pri vrátení daňového preplatku podľa § 79 daňového poriadku.


Pomôcka pre výpočet poslednej známej daňovej povinnosti

Podľa § 34 ods. 1 zákona, preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur, pričom preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období. Po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

Poslednou známou daňovou povinnosťou na výpočet preddavkov v preddavkovom období podľa odseku 1 je daň vypočítaná zo základu dane uvedeného v poslednom daňovom priznaní, zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) platnú v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň pri použití sadzby dane podľa § 15 platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o zápočet dane zaplatenej v zahraničí, o daňový bonus a o daň vybranú podľa § 43, odpočítavanú ako preddavok na daň.

Pri zmene poslednej známej daňovej povinnosti z podaného daňového priznania v bežnom zdaňovacom období k začiatku preddavkového obdobia podľa odseku 1 sa preddavky na daň splatné do začiatku tohto preddavkového obdobia nemenia, pričom ak preddavky na daň zaplatené do tejto zmeny sú vyššie ako preddavky vypočítané z podaného daňového priznania, suma preddavkov z poslednej známej daňovej povinnosti prevyšujúca sumu preddavkov vypočítanú z podaného daňového priznania sa započíta na úhradu ďalších preddavkov na daň platených po tejto zmene alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vrátia.

Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti (ďalej len „PZDP") na účely platenia preddavkov na daň

PZDP = Základ dane z {[r. (72 + 70 + 71) alebo z r. (72 + 70 + 71 - 80)] - suma nezdaniteľnej časti

[§ 11 ods. 2 písm. a) platnej na zdaňovacie obdobie, na ktoré sa platia preddavky] x sadzba dane podľa § 15 zákona platná pre zdaňovacie obdobie, na ktoré sa preddavky platia} - r. (87 + 91 + 93 + 100+101)

 

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri uplatňovaní § 13 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov odporúča daňovníkom dane z príjmov pri podávaní daňového priznania využiť odporúčaný vzor tlačiva potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B, alebo k dani z príjmov právnickej osoby. Odporúčané vzory potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A, typ B a k dani z príjmov právnickej osoby, nájdete v prílohe.

Prílohy

Aktuálne verzie

Archívne verzie

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner