Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej v sústave podvojného účtovníctva za účtovné obdobie 2013

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva okrem všeobecných náležitostí obsahuje tieto súčasti: súvahu, výkaz ziskov a strát, poznámky. V poznámkach sa uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a vo výkaze ziskov a strát, informácie, ktoré sa týkajú použitia účtovných zásad a účtovných metód, a informácie o skutočnostiach, ktoré sa nevykazujú v ostatných súčastiach účtovnej závierky.

Vážený návštevník, prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu s predplateným prístupom.

Prihláste sa, prosím kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE.

V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný*, zaregistrujte sa.

* V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.skwww.pp.skwww.ezisk.skwww.vssr.skwww.danovecentrum.skwww.mzdovecentrum.sk alebo www.eurokodex.sk, môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Prílohy

Príloha č. 1 - Poznámky k účtovnej závierke, záväzný krycí list (Príloha č. 3a opatrenia, 1. strana)

 / 77 kB

Príloha č. 2 - Poznámky k účtovnej závierke, textová časť s tabuľkami (Príloha č. 3 a 3a opatrenia)

 / 2325 kB

Príloha č. 3 - Poznámky k účtovnej závierke, textová časť (Príloha č. 3 opatrenia)

 / 359 kB

Príloha č. 4 - Poznámky k účtovnej závierke, tabuľková časť (Príloha č. 3a opatrenia, str. č. 2 - 25)

 / 487 kB

AUTOR

Ministerstvo financií SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní a poplatkov, colníctva, finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky je aj ústredným orgánom štátnej správy pre informatizáciu spoločnosti, koordináciu štátnej pomoci a pre oblasť cien a cenovej kontroly s výnimkou cien a cenovej kontroly tovarov ustanovených osobitnými zákonmi.

Dátum publikácie

21.02.2014

Právne oblasti

Účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo