Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Ing. Tatiana Mičíková
620 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Tatiana Mičíková

DSC_3054___120x180.jpg

Poradca v oblasti daní a účtovníctva. Desaťročná prax v ekonomickej oblasti, konzultácie v súvislosti s účtovníctvom, jeho kontrolou, práca s ekonomickým softvérom, písanie odborných článkov, lektorská prax  a tiež dvanásťročné skúsenosti v oblasti účtovníctva. Denne poskytuje odborné poradenstvo desiatkam našich klientov.

...
Dátum publikácie: 17. 12. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť z dôvodu nedostatku pracovnej sily uzatvorí pracovný pomer so zamestnancom zo zahraničia. V pracovnej zmluve bude so zamestnancom dohodnuté, že mu okrem mzdy bude poskytnutý nepeňažný benefit vo forme ubytovania. Tento dohodnutý nepeňažný benefit bude predmetom zdaňovania v zmysle § 5 zákona o dani z príjmov. Za ubytovanie zamestnancov bude zamestnávateľovi doručená faktúra od spoločnosti, ktorá toto ubytovanie zabezpečuje. Sú náklady vynaložené na ubytovanie pre zamestnávateľa daňovým výdavkom? Má zamestnávateľ z tejto faktúry nárok na odpočítanie DPH?

Dátum publikácie: 12. 12. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Spoločnosť eviduje v účtovníctve pohľadávku z roku 2013. Na túto pohľadávku boli tvorené daňovo uznané opravné prostriedky - § 20 ods. 14 zákona o dani z príjmov. Spoločnosť dostala ponuku na postúpenie tejto pohľadávky. Úhrada za postúpenú pohľadávku by sa mala rovnať výške postúpenej pohľadávky. Podmienkou je, že nový veriteľ spoločnosti postúpenú pohľadávku zaplatí až po jej vymožení. Ak sa nepodarí pohľadávku vymôcť, bude musieť spoločnosť podľa zmluvy pohľadávku znova odkúpiť. Aké bude účtovanie pri postúpení pohľadávky a aké bude účtovanie, keby prišlo k situácii, že spoločnosť musí pohľadávku znova prevziať?

Dátum publikácie: 10. 12. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Spoločnosti z daňového úradu dôjde výzva k úhrade úrokov za omeškanie s  úhradou preddavkov na daň za rok 2014. Spoločnosť vychádza z toho, že mali povinnosť platiť preddavky na daň, zaplatili ich neskôr - má teda daňový úrad nárok uplatniť si úroky z omeškania? Úroky z omeškania sa počítajú od prvého dňa omeškania, najneskôr do dňa, kedy sa podá DPPO za príslušné obdobie? Spoločnosť zaplatí daňovému úradu úroky z omeškania. Čo ale v prípade, že firma bude v strate, a teda v konečnom dôsledku daňový úrad "nemá nárok na zaplatené preddavky" a musí jej ich vrátiť? Vráti jej aj úroky?

Dátum publikácie: 7. 12. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Ako sa budú fakturovať programovacie služby poskytnuté zdaniteľnej osobe do tretích krajín? Ide o vývoz služieb a posudzuje sa podľa § 47 ods. 6 zákona o DPH, a teda sa uvádza v daňovom priznaní k DPH v riadkoch 15 a 17?

Dátum publikácie: 19. 11. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Živnostník, neplatiteľ DPH, fakturuje za služby (stavebné práce vykonávané v zahraničí) nemeckej firme. Vstupujú tieto služby do obratu DPH? 

Dátum publikácie: 22. 10. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 10. 2012

Spoločnosť, platiteľ DPH, má faktúru za náradie z Čiech vystavenú 28. 11. 2017 až 14. 5. 2018, kedy ju aj uhradila cez účet, pretože ju doteraz nemala. Faktúra je vystavená bez DPH, čiže spoločnosť ju musí samozdaniť. Akým spôsobom by sa mala s tým vyrovnať, aby nemusela podávať dodatočné DP z príjmov PO za rok 2017? Suma na faktúre je 320 €.

Dátum publikácie: 19. 10. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 3. 2009

Spoločnosť s r. o. kúpi automobil a dá ho do nákladov na 100 %. Musí viesť v tomto prípade knihu jázd alebo si môže PHL uplatniť do nákladov na 80 %, nemusí viesť knihu jázd a tých 80 % je daňovo uznaný náklad?

Dátum publikácie: 11. 10. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dochádza k zmenám, napr. v štruktúre spoločníkov, členov orgánov a z titulu týchto zmien, napr. dve spoločnosti sú časť zdaňovacieho obdobia nezávislé osoby a časť závislé osoby (príp. opačne), ale medzi nimi prebiehajú transakcie celoročne - napr. opakované dodanie tovarov a služieb, úroky z pôžičiek, ako sa budú posudzovať transakcie závislých osôb?

Dátum publikácie: 9. 10. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Je daňovým nákladom príspevok 55 % na stravovanie, ktoré bolo poskytnuté dohodárom, aj keď nie sú zamestnancami na pracovný pomer?

Dátum publikácie: 9. 10. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Slovenská s. r. o. dostala faktúru od slovenského platiteľa DPH za medzinárodnú osobnú prepravu (taxíkom) bez DPH. Služba je rozdelená na prepravu na území SR a prepravu na území Rakúska. Obe časti prepravy sú s nulovou sadzbou DPH. Na faktúre sú uvedené odkazy na oslobodenie osobnej prepravy na území SR s tým, že ide o prenos daňovej povinnosti. Podľa § 69 ods. 2 však je povinná platiť daň, ak je miesto dodania v tuzemsku. Je potrebné teda prepravu na území Rakúska samozdaňovať alebo nie?

...

Partner