www.skdp.sk
Dátum publikácie: 9.10.2015
Autor: Bc. Mária Žilinčíková

Je daň z motorových vozidiel za rok 2014, splatná v roku 2015, považovaná za daňový výdavok podľa § 19 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov? Ako správne zaúčtovať daň z motorových vozidiel v mikro účtovnej jednotke? Je to nákladová položka v roku 2014 alebo až po uhradení v roku 2015? Uvedenú daň je možné uplatniť do daňových výdavkov, do nákladov to môže ísť, až keď sa daň uhradí? Čiže účtovná jednotka ju nebude časovo rozlišovať, ale až po uhradení prejde do nákladov?

Dátum publikácie: 3.6.2015
Autor: Ing. Mária Nováková

Je daňovým výdavkom s. r. o. daň z motorových vozidiel, ktorú platí za konateľa, ktorý pri pracovných cestách pre s. r. o. používa jeho vlastné motorové vozidlo, pri ktorom si uplatňuje cestovné náhrady?

Dátum publikácie: 14.5.2015
Autor: Ing. Jana Galová

Spoločnosť vlastní len motorku, ktorá nie je predmetom dane z motorových vozidiel za rok 2014, ale až za rok 2015. Má spoločnosť podať daňové priznanie za rok 2014 aj nulové, ale s uvedením predpokladanej dane na rok 2015?

Dátum publikácie: 13.5.2015
Autor: Ing. Jana Galová

Spoločnosť  vlastní vozidlo, ktoré podľa technického preukazu má dátum 1. evidencie (rok výroby) 2. 2. 2001, ale dátum 1. evidencie v SR je až 19. 9. 2012 (vozidlo bolo dovezené z ČR). Ako sa správne vypočíta daň z motorového vozidla za rok 2015?

Dátum publikácie: 30.4.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Ako má spoločnosť zaúčtovať zákonné poistenie motorových vozidiel a daň z motorových vozidiel?

Dátum publikácie: 27.4.2015
Autor: Ing. Jana Galová

Má daňovník oznamovaciu povinnosť pri zániku daňovej povinnosti z dôvodu, že automobil prestal používať na podnikanie – napríklad, že automobil predal dňa 20. 2. 2015? Musí túto skutočnosť oznámiť správcovi dane?

Dátum publikácie: 14.4.2015
Autor: Ing. Jana Galová

Spoločnosť má motorové vozidlá vo svojom majetku (je aj vlastníkom, aj držiteľom v technickom preukaze). Spoločnosť tieto vozidlá nepoužíva na podnikanie, ale dala ich k dispozícii neziskovej organizácii, a to bezodplatne (jediným nákladom, ktorý si spoločnosť uplatňuje, je povinné zmluvné poistenie, ktoré následne „refakturuje" neziskovej organizácii). U koho sú tieto vozidlá predmetom dane z motorových vozidiel v roku 2015?

Dátum publikácie: 8.4.2015
Autor: Ing. Jana Galová

Platí podľa nového zákona o dani z motorových vozidiel oznamovacia povinnosť na vznik alebo zánik používania motorového vozidla na služobné účely?

Dátum publikácie: 8.4.2015
Autor: Ing. Jana Galová

Ako daňovník zaplatí daň z motorových vozidiel za rok 2015 za ťahač návesu kategórie N3 – sadzbu si podľa nového sadzobníka vypočítať vie, ale nie je mu jasné, či ju vôbec zaplatiť musí, keď:

- tento ťahač bol v roku 2014 evidovaný na spoločnosť,

- 28. 11. 2014 bol dočasne odhlásený z evidencie na polícii a tiež na daňovom úrade.

V januári 2015 pokračovalo odhlásenie až do 12. 1. 2015. V tento deň došlo k opätovnému prihláseniu z dôvodu prepisu tohto ťahača zo spoločnosti na fyzickú osobu – nepodnikateľa. Na túto osobu bolo auto aj hneď prepísané dňa 12. 1. 2015. Na vozidlo v januári 2015 neboli vykazované v účtovníctve žiadne pohonné látky ani iné výdavky, to znamená, že vozidlo sa v spoločnosti nepoužívalo.

Nie je mu to jasné z toho dôvodu, čo hovorí nové znenie zákona na rok 2015:

V tomto konkrétnom prípade je daňovníkom dane z motorových vozidiel právnická osoba, ktorá používa na podnikanie vozidlo. Pokiaľ ide o vznik a zánik daňovej povinnosti, došlo k zmene oproti stavu v roku 2014, kde daňová povinnosť vznikala a zanikala v kalendárnom dni. Od  1. 1. 2015 daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom sa začalo vozidlo používať na podnikanie, a zaniká posledným dňom mesiaca, kedy došlo k ukončeniu použitia vozidla na podnikanie. Na základe tejto definície vzniku a zániku daňovej povinnosti sa potom vypočíta pomerná časť ako súčin 1/12 ročnej sadzby a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých bolo vozidlo použité na podnikanie.

Dátum publikácie: 19.3.2015
Autor: Ing. Jana Galová

Spoločnosť vlastní auto, vo veľkom technickom preukaze je pri aute Škoda SuperB napísaná kategória N1 (kvôli možnosti odpočítania DPH v roku 2009). Pod akú kategóriu to spadá v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel? Keď sa zadá kategória N, tak nedovolí zadať 1 (osobné automobily), ale musí sa zadať 2 (ako nákladné automobily). Ako je to správne?

vzdelavanie