www.skdp.sk
Dátum publikácie: 3.6.2015
Autor: Ing. Mária Nováková

Je daňovým výdavkom s. r. o. daň z motorových vozidiel, ktorú platí za konateľa, ktorý pri pracovných cestách pre s. r. o. používa jeho vlastné motorové vozidlo, pri ktorom si uplatňuje cestovné náhrady?

Dátum publikácie: 14.5.2015
Autor: Ing. Jana Galová

Spoločnosť vlastní len motorku, ktorá nie je predmetom dane z motorových vozidiel za rok 2014, ale až za rok 2015. Má spoločnosť podať daňové priznanie za rok 2014 aj nulové, ale s uvedením predpokladanej dane na rok 2015?

Dátum publikácie: 13.5.2015
Autor: Ing. Jana Galová

Spoločnosť  vlastní vozidlo, ktoré podľa technického preukazu má dátum 1. evidencie (rok výroby) 2. 2. 2001, ale dátum 1. evidencie v SR je až 19. 9. 2012 (vozidlo bolo dovezené z ČR). Ako sa správne vypočíta daň z motorového vozidla za rok 2015?

Dátum publikácie: 30.4.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Ako má spoločnosť zaúčtovať zákonné poistenie motorových vozidiel a daň z motorových vozidiel?

Dátum publikácie: 27.4.2015
Autor: Ing. Jana Galová

Má daňovník oznamovaciu povinnosť pri zániku daňovej povinnosti z dôvodu, že automobil prestal používať na podnikanie – napríklad, že automobil predal dňa 20. 2. 2015? Musí túto skutočnosť oznámiť správcovi dane?

Dátum publikácie: 14.4.2015
Autor: Ing. Jana Galová

Spoločnosť má motorové vozidlá vo svojom majetku (je aj vlastníkom, aj držiteľom v technickom preukaze). Spoločnosť tieto vozidlá nepoužíva na podnikanie, ale dala ich k dispozícii neziskovej organizácii, a to bezodplatne (jediným nákladom, ktorý si spoločnosť uplatňuje, je povinné zmluvné poistenie, ktoré následne „refakturuje" neziskovej organizácii). U koho sú tieto vozidlá predmetom dane z motorových vozidiel v roku 2015?

Dátum publikácie: 8.4.2015
Autor: Ing. Jana Galová

Platí podľa nového zákona o dani z motorových vozidiel oznamovacia povinnosť na vznik alebo zánik používania motorového vozidla na služobné účely?

Dátum publikácie: 8.4.2015
Autor: Ing. Jana Galová

Ako daňovník zaplatí daň z motorových vozidiel za rok 2015 za ťahač návesu kategórie N3 – sadzbu si podľa nového sadzobníka vypočítať vie, ale nie je mu jasné, či ju vôbec zaplatiť musí, keď:

- tento ťahač bol v roku 2014 evidovaný na spoločnosť,

- 28. 11. 2014 bol dočasne odhlásený z evidencie na polícii a tiež na daňovom úrade.

V januári 2015 pokračovalo odhlásenie až do 12. 1. 2015. V tento deň došlo k opätovnému prihláseniu z dôvodu prepisu tohto ťahača zo spoločnosti na fyzickú osobu – nepodnikateľa. Na túto osobu bolo auto aj hneď prepísané dňa 12. 1. 2015. Na vozidlo v januári 2015 neboli vykazované v účtovníctve žiadne pohonné látky ani iné výdavky, to znamená, že vozidlo sa v spoločnosti nepoužívalo.

Nie je mu to jasné z toho dôvodu, čo hovorí nové znenie zákona na rok 2015:

V tomto konkrétnom prípade je daňovníkom dane z motorových vozidiel právnická osoba, ktorá používa na podnikanie vozidlo. Pokiaľ ide o vznik a zánik daňovej povinnosti, došlo k zmene oproti stavu v roku 2014, kde daňová povinnosť vznikala a zanikala v kalendárnom dni. Od  1. 1. 2015 daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom sa začalo vozidlo používať na podnikanie, a zaniká posledným dňom mesiaca, kedy došlo k ukončeniu použitia vozidla na podnikanie. Na základe tejto definície vzniku a zániku daňovej povinnosti sa potom vypočíta pomerná časť ako súčin 1/12 ročnej sadzby a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých bolo vozidlo použité na podnikanie.

Dátum publikácie: 19.3.2015
Autor: Ing. Jana Galová

Spoločnosť vlastní auto, vo veľkom technickom preukaze je pri aute Škoda SuperB napísaná kategória N1 (kvôli možnosti odpočítania DPH v roku 2009). Pod akú kategóriu to spadá v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel? Keď sa zadá kategória N, tak nedovolí zadať 1 (osobné automobily), ale musí sa zadať 2 (ako nákladné automobily). Ako je to správne?

Dátum publikácie: 19.3.2015
Autor: Ing. Jana Galová

Spoločnosť vlastní ešte neodpísaný príves. Od augusta je nepojazdný – zlomený. Zatiaľ ho stále vlastní, je na dvore ako nepojazdný, oprava je nerentabilná. Spoločnosť prestala príves používať, má ho však zatiaľ v majetku. Kedy zaniká daňová povinnosť?