www.skdp.sk
Dátum publikácie: 25.11.2015
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Rezident SR podniká v Rakúsku na rakúsku živnosť, pričom využíva súkromné osobné motorové vozidlo na podnikanie. Vozidlo je prihlásené v SR. Je povinnosť podať daňové priznanie z dani z motorových vozidiel? Ak áno, kde?

Dátum publikácie: 27.10.2015
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Dátum publikácie: 9.10.2015
Autor: Bc. Mária Žilinčíková

Je daň z motorových vozidiel za rok 2014, splatná v roku 2015, považovaná za daňový výdavok podľa § 19 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov? Ako správne zaúčtovať daň z motorových vozidiel v mikro účtovnej jednotke? Je to nákladová položka v roku 2014 alebo až po uhradení v roku 2015? Uvedenú daň je možné uplatniť do daňových výdavkov, do nákladov to môže ísť, až keď sa daň uhradí? Čiže účtovná jednotka ju nebude časovo rozlišovať, ale až po uhradení prejde do nákladov?

Dátum publikácie: 3.6.2015
Autor: Ing. Mária Nováková

Je daňovým výdavkom s. r. o. daň z motorových vozidiel, ktorú platí za konateľa, ktorý pri pracovných cestách pre s. r. o. používa jeho vlastné motorové vozidlo, pri ktorom si uplatňuje cestovné náhrady?

Dátum publikácie: 14.5.2015
Autor: Ing. Jana Galová

Spoločnosť vlastní len motorku, ktorá nie je predmetom dane z motorových vozidiel za rok 2014, ale až za rok 2015. Má spoločnosť podať daňové priznanie za rok 2014 aj nulové, ale s uvedením predpokladanej dane na rok 2015?

Dátum publikácie: 13.5.2015
Autor: Ing. Jana Galová

Spoločnosť  vlastní vozidlo, ktoré podľa technického preukazu má dátum 1. evidencie (rok výroby) 2. 2. 2001, ale dátum 1. evidencie v SR je až 19. 9. 2012 (vozidlo bolo dovezené z ČR). Ako sa správne vypočíta daň z motorového vozidla za rok 2015?

Dátum publikácie: 30.4.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Ako má spoločnosť zaúčtovať zákonné poistenie motorových vozidiel a daň z motorových vozidiel?

Dátum publikácie: 27.4.2015
Autor: Ing. Jana Galová

Má daňovník oznamovaciu povinnosť pri zániku daňovej povinnosti z dôvodu, že automobil prestal používať na podnikanie – napríklad, že automobil predal dňa 20. 2. 2015? Musí túto skutočnosť oznámiť správcovi dane?

Dátum publikácie: 14.4.2015
Autor: Ing. Jana Galová

Spoločnosť má motorové vozidlá vo svojom majetku (je aj vlastníkom, aj držiteľom v technickom preukaze). Spoločnosť tieto vozidlá nepoužíva na podnikanie, ale dala ich k dispozícii neziskovej organizácii, a to bezodplatne (jediným nákladom, ktorý si spoločnosť uplatňuje, je povinné zmluvné poistenie, ktoré následne „refakturuje" neziskovej organizácii). U koho sú tieto vozidlá predmetom dane z motorových vozidiel v roku 2015?

Dátum publikácie: 8.4.2015
Autor: Ing. Jana Galová

Platí podľa nového zákona o dani z motorových vozidiel oznamovacia povinnosť na vznik alebo zánik používania motorového vozidla na služobné účely?

vzdelavanie