Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
Dátum publikácie: 2.3.2015
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Živnostník mal v obchodnom majetku zaradené motorové vozidlo do 30. 6. 2014. V období od 1. 7. 2014 pozastavil živnosť na obdobie šiestich mesiacov. Dňa 14. 8. 2014 otvoril novú živnosť a začal používať motorové vozidlo na podnikanie. Ako uplatní odpisy do daňových výdavkov a v akej výške mu vznikne daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel?

Dátum publikácie: 27.2.2015
Autor: Ing. Jana Galová

1. Zamestnávateľ so zamestnancom uzavrel dohodu, že pri použití vlastného motorového vozidla pri služobnej ceste budú zamestnancovi preplatené náhrady vo výške cestovného lístka, nie náhrady v zmysle § 7 ods. 1 zákona o cestovných náhradách. Podlieha takéto vozidlo dani z motorových vozidiel?

2. Zamestnávateľ prepláca zamestnancovi pri použití vlastného motorového vozidla pri služobných cestách spotrebu PHL podľa technického preukazu. Po dohode zamestnancovi neprepláca základnú náhradu. Podlieha toto vozidlo dani z motorových vozidiel?

Dátum publikácie: 11.2.2015
Autor: Ing. Jana Galová

Ako sa vypočíta predpokladaná daň (r. 40 daňového priznania) v prípade, ak daňovník počas roka  prejde z § 7 písm. 1 ods. a) do ods. b)?  Prepočítava sa alikvotne zníženie [napr. podľa písm. a) 4 mesiace, podľa písm. b) 8 mesiacov] alebo sa použije zníženie na celý rok podľa  ods. a) alebo ods. b)?

Dátum publikácie: 5.2.2015
Autor: Ing. Jana Galová

Ak bol zamestnanec na pracovnej ceste svojim autom alebo v prípade, že auto nebolo jeho, ale napr. niekoho známeho – pracovná cesta bola vykonaná pre potreby zamestnávateľa, platí sa alikvotná časť dane z motorových vozidiel iba za dni, v ktorých sa vykonávala pracovná cesta?

Dátum publikácie: 5.2.2015
Autor: Ing. Jana Galová

Fyzická osoba podnikateľ má motorové vozidlo zaradené do majetku. V priebehu roku 2014, napr. 30. 6. 2014 vyradí motorové vozidlo z majetku do osobného užívania. Za aké obdobie roku 2014 má uhradiť daň z motorových vozidiel?

Dátum publikácie: 7.1.2015
Autor: Ing. Jana Galová

Slovenská spoločnosť vykonáva medzinárodnú kamiónovú dopravu, vlastní ťahač, náves má prenajatý od ukrajinskej firmy. Ako sa platí daň z motorových vozidiel pre takúto súpravu?

Dátum publikácie: 7.11.2014
Autor: Ing. Zuzana Kramáriková

Slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným má dlhodobo prenajatý od inej tuzemskej spoločnosti s ručením obmedzeným osobný automobil. V technickom preukaze je uvedený ako vlastník aj držiteľ vozidla – prenajímateľ. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel má nájomca alebo prenajímateľ? Zákonné poistenie v danom prípade zaplatí vlastník vozidla (prenajímateľ) alebo nájomca? Ak zákonné poistenie zaplatí nájomca, bude preňho nedaňovým nákladom? V danom prípade, ak si zmluvne dohodne prenajímateľ s nájomcom, že daň z motorových vozidiel aj zákonné poistenie uhradí nájomca, môže potom nájomca tieto výdavky považovať za daňovo uznané?

Dátum publikácie: 31.10.2014
Autor: Ing. Zuzana Kramáriková

V prípade, ak zamestnanec použije súkromné motorové vozidlo na služobnú cestu, platí daň z motorových vozidiel zamestnávateľ len za dni používania vozidla na služobnej ceste?   

Dátum publikácie: 30.9.2014
Autor: Ing. Zuzana Kramáriková

1. Aké daňové výdavky si môže uplatniť podnikateľ v prípade, ak použije osobný automobil nezaradený do obchodného majetku?

2. Do akej odpisovej skupiny zaradí podnikateľ osobný automobil zaradený do obchodného majetku a aké výdavky si v danom prípade môže uplatniť?

Dátum publikácie: 5.9.2014
Autor: Nadežda Cígerová

Za aké obdobie sa vyčísli základ dane z motorových vozidiel u zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý používa svoje motorové vozidlo v priebehu zdaňovacieho obdobia, ale prerušovane, nie každý pracovný deň? Platí sa celoročná daň alebo len spočítať dni, za ktoré bolo použité v priebehu roka a platí alikvotnú časť dane?