www.skdp.sk
Dátum publikácie: 27.4.2016
Autor: Nadežda Cígerová

Zamestnanec na služobnej ceste použil svoje vozidlo, a to 3 dni v mesiaci máj a tri dni v mesiaci november. Keďže daň sa počíta za celý mesiac, zaplatí zamestnávateľ daň motorových vozidiel za mesiac máj a november, teda za celé dva mesiace?

Dátum publikácie: 26.4.2016
Autor: Nadežda Cígerová

Kedy zaniká daňová povinnosť pri vozidle, u ktorého došlo k škodovej udalosti (totálna škoda) 26. 2. 2015? Následne bolo vozidlo odpredané ako vrak a 28. 4. 2015 bolo prevedené na nového majiteľa aj v technickom preukaze. Aký dátum pre zánik daňovej povinnosti použiť v daňovom priznaní?

Dátum publikácie: 20.4.2016
Autor: Nadežda Cígerová

Podnikateľ SZČO mal v roku 2010 v majetku firmy zaradený osobný automobil, ktorý odpisoval a z tohto vozidla platil daň z motorových vozidiel. V 7/2015 automobil preradil do osobného užívania a nepoužíval ho už na podnikanie do konca roka 2015. Daň z motorových vozidiel zaplatí za tento automobil do 31. 7. 2015?

Dátum publikácie: 13.4.2016
Autor: Nadežda Cígerová

Spoločnosť vlastní 2 ťahače (držiteľ vozidla) a 2 návesy, ktoré má v prenájme. Vozidlá používa v rámci návesovej jazdnej súpravy. Do ktorej sadzby dane má zaradiť ťahač, ktorý tvorí súpravu s prenajatým návesom?   

Dátum publikácie: 23.3.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

S. r. o. využíva na podnikanie nákladné motorové vozidlo (dodávka), v dokladoch ktorého je súkromná osoba. Môže na základe zmluvy o prenájme uvedeného vozidla uplatňovať náklady na prevádzku motorového vozidla – pohonné látky, servisné služby, parkovné atď. a uplatňovať si z uvedených nákladov DPH, následne uhradiť daň z motorového vozidla za obdobie trvania zmluvy?

Dátum publikácie: 1.2.2016
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Spoločnosť si v decembri 2015 obstarala nákladné vozidlo. Do evidencie bolo vozidlo prihlásené v tom istom mesiaci. Môže spoločnosť zaradiť vozidlo do užívania až v januári 2016? Týmto by daň z motorových vozidiel platila až od roku 2016 a odpisy by začala uplatňovať takisto až od roku 2016?

Dátum publikácie: 29.1.2016
Autor: Nadežda Cígerová

Nákladné autá sú v majetku firmy, ale na začiatku roka (konkrétne prvé auto od 1. 1. 2015 do 30. 3. 2015 a druhé auto od 1. 1. 2015 do 19. 4. 2015) neboli používané na podnikateľskú činnosť ani žiadnu inú činnosť. Na uvedené autá neboli v tomto období vynaložené žiadne náklady (PHL, opravy...). Následne v ďalšom období sa nákladné autá požívali na podnikateľskú činnosť. Môže spoločnosť uvedené obdobie v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel zapísať ako dátum zániku daňovej povinnosti?

Dátum publikácie: 29.1.2016
Autor: Ing. Jana Galová

Spoločnosť kúpila nové osobné motorové vozidlo (je prvý majiteľ) - dátum prvej evidencie vozidla v SR je 20. 1. 2016, v technickom preukaze zápis na spoločnosť je tiež 20. 1. 2016, zaradené do používania bolo 20. 1. 2016. Kedy vzniká daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel?

Dátum publikácie: 28.1.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

SZČO mala v obchodnom majetku osobný automobil. K 31. 12. 2014 ho daňovo doodpisovala (obstaraný v novembri 2011). V roku 2015 nevykonávala žiadnu činnosť (zdravotné problémy), neprerušila živnosť, neúčtovala o žiadnych nákladoch okrem telefónu (30 % nákladov v januári až marci, kde riešila reklamáciu odberateľa). Je povinná platiť daň z motorových vozidiel, ak vyradí auto z obchodného majetku k 1. 1. 2015? Zo zdravotných dôvodov ho nemohla používať. K 31. 12. 2014 ho musí mať v majetku, ak ho odpisovala? V priebehu roku 2015 zrušila registráciu pre DPH a v novembri, keď už nebola platiteľom DPH, auto darovala rodinnému príslušníkovi. Ovplyvní tento dar niektorú z daní, ktoré je povinná SZČO platiť?

Dátum publikácie: 26.1.2016
Autor: Ing. Jana Galová

Manželia, obidvaja SZČO (manželka už pred rokom 2015, manžel od marca 2015), majú vozidlo, ktoré si manžel dal do svojho podnikania. Manželka si urobí „cesťák". Kto podá daňové priznanie k dani z motorových vozidiel? Manželka je užívateľom celý rok a manžel je držiteľom od marca 2015.

vzdelavanie