Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
Dátum publikácie: 7.1.2015
Autor: Ing. Jana Galová

Slovenská spoločnosť vykonáva medzinárodnú kamiónovú dopravu, vlastní ťahač, náves má prenajatý od ukrajinskej firmy. Ako sa platí daň z motorových vozidiel pre takúto súpravu?

Dátum publikácie: 7.11.2014
Autor: Ing. Zuzana Kramáriková

Slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným má dlhodobo prenajatý od inej tuzemskej spoločnosti s ručením obmedzeným osobný automobil. V technickom preukaze je uvedený ako vlastník aj držiteľ vozidla – prenajímateľ. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel má nájomca alebo prenajímateľ? Zákonné poistenie v danom prípade zaplatí vlastník vozidla (prenajímateľ) alebo nájomca? Ak zákonné poistenie zaplatí nájomca, bude preňho nedaňovým nákladom? V danom prípade, ak si zmluvne dohodne prenajímateľ s nájomcom, že daň z motorových vozidiel aj zákonné poistenie uhradí nájomca, môže potom nájomca tieto výdavky považovať za daňovo uznané?

Dátum publikácie: 31.10.2014
Autor: Ing. Zuzana Kramáriková

V prípade, ak zamestnanec použije súkromné motorové vozidlo na služobnú cestu, platí daň z motorových vozidiel zamestnávateľ len za dni používania vozidla na služobnej ceste?   

Dátum publikácie: 30.9.2014
Autor: Ing. Zuzana Kramáriková

1. Aké daňové výdavky si môže uplatniť podnikateľ v prípade, ak použije osobný automobil nezaradený do obchodného majetku?

2. Do akej odpisovej skupiny zaradí podnikateľ osobný automobil zaradený do obchodného majetku a aké výdavky si v danom prípade môže uplatniť?

Dátum publikácie: 5.9.2014
Autor: Nadežda Cígerová

Za aké obdobie sa vyčísli základ dane z motorových vozidiel u zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý používa svoje motorové vozidlo v priebehu zdaňovacieho obdobia, ale prerušovane, nie každý pracovný deň? Platí sa celoročná daň alebo len spočítať dni, za ktoré bolo použité v priebehu roka a platí alikvotnú časť dane?

Dátum publikácie: 21.8.2014
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Podnikateľ – FO účtujúci v jednoduchom účtovníctve mal v obchodnom majetku motorové vozidlá, ktoré aj odpisoval. Dňom 30. 4. 2014 vozidlá predal obchodnej spoločnosti. Dňa 11. 5. 2014 došlo k úmrtiu tohto podnikateľa a prepis áut sa na dopravnom inšpektoráte už nestihol uskutočniť. Teraz obchodná spoločnosť musí počkať na dedičské konanie, aby mohol prepis prebehnúť. V kúpnej zmluve bolo dohodnuté, že dňom podpisu zmluvy sa s. r. o. stáva majiteľom áut.

Postupovala účtovníčka správne, ak autá vo FO odhlásila z dane z motorových vozidiel ku dňu 30. 4. 2014 a v obchodnej spoločnosti zaradila na kartu IM dňa 1. 5. 2014? Náklady, ktoré vznikajú v súvislosti s používaním v s. r. o., uplatňuje v účtovníctve už odo dňa 1. 5. 2014, aj keď prepis na s. r. o. v osvedčení o evidencii motorového vozidla nie je vykonaný?  

Dátum publikácie: 14.4.2014
Autor: Ing. Jana Galová

Podlieha dani z motorových vozidiel nákladné motorové vozidlo – ťahač, ktorého je držiteľom daňovník, ktorý ho používa na podnikanie – používa ho na presuny návesov pri ich opravách v rámci areálu firmy, nie na pozemných komunikáciách? Vozidlo malo pridelené evidenčné číslo v Slovenskej republike, teraz je dočasne vyradené z premávky na pozemných komunikáciách. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy, vydal rozhodnutie o dočasnom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách, evidenčné číslo a osvedčenie o evidencii sú odovzdané na dopravnom inšpektoráte Policajného zboru.

Dátum publikácie: 11.3.2014
Autor: Ing. Jana Galová

Daňovník používa nákladné autá na podnikanie, ktoré nepoužíva po celý rok. Z toho dôvodu ich dočasne vyraďuje z prevádzky na obvodnom úrade a na polícii.
Problém má pri opätovnom zaradení – s určením presného dátumu. Má to byť:

1. dátum, kedy obvodný úrad vydá rozhodnutie o opätovnom zaradení,

2. dátum, kedy vyjde s autom na cestu – napr. na STK,

3. dátum, kedy auto opätovne použije na prepravu tovaru?

Dátum publikácie: 3.2.2014
Autor: Nadežda Cígerová

V roku 2013 zamestnávateľ vyplácal zamestnancovi náhrady za používanie osobného motorového vozidla, ktorého nie je držiteľom. Je zamestnávateľ povinný podať za toto auto daňové priznanie z motorových vozidiel?

Dátum publikácie: 19.12.2013
Autor: Ing. Jana Galová

Podľa § 7 ods. 1 zákona o cestovných náhradách patrí zamestnancovi pri pracovnej ceste, ak použije cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom, základná náhrada za každý 1 km jazdy (ďalej len „základná náhrada") a náhrada za spotrebované pohonné látky. V tomto prípade je daňovníkom dane z motorových vozidiel zamestnávateľ v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. Je daňovníkom dane z motorových vozidiel zamestnávateľ aj v tom prípade, ak zamestnanec použije cestné vozidlo inej právnickej osoby, ktorá nie je so zamestnancom v spriaznenom vzťahu? Pri striktnom výklade zákona zrejme áno, ale nedôjde v tomto prípade k duplicitnému zdaneniu? Je povinnosťou zamestnávateľa skúmať, či táto právnická osoba zaplatila daň z motorových vozidiel?