882 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 27. 6. 2019
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2019

Vznik manka alebo škody predstavuje pre účtovnú jednotku majetkovú ujmu, s ktorou je potrebné sa vyrovnať nielen z pohľadu majetkovo-právneho, ale aj z pohľadu účtovných a daňových predpisov. Po splnení legislatívne stanovených podmienok je možné tento typ straty uplatniť do daňových výdavkov v plnej výške alebo s určitým obmedzením.

Dátum publikácie: 27. 6. 2019
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2019

V jednoduchom účtovníctve sa škody alebo manká účtujú v pomocných knihách zložiek majetku a v peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných operácií. Všeobecne teda platí, že škoda alebo manko, ktoré predstavujú v sústave jednoduchého účtovníctva úbytok niektorej zložky majetku, sa účtujú len v pomocnej knihe (kniha dlhodobého majetku, kniha zásob). Prípadný vplyv na základ dane z príjmov sa vyjadrí priamo v účtovníctve pri úpravách v rámci uzávierkových účtovných operácií.

Dátum publikácie: 27. 6. 2019
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2019

Manká a škody presahujúce prijaté náhrady, až na niektoré výnimky, nie sú uznanými daňovými výdavkami. Do základu dane možno teda zahrnúť manká a škody len do výšky prijatých náhrad (od poisťovne, od zamestnanca). Výnimkou sú daňovníkom nezavinené škody, stratné v maloobchodnom predaji na základe ekonomicky odôvodnenej normy úbytkov tovaru, nezavinené úhyny zvierat, ktoré nie sú na daňové účely hmotným majetkom.

Dátum publikácie: 27. 6. 2019
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2019

Posúdenie špecifických príkladov vzniknutých škôd - lesný porast napadnutý lykožrútom, poškodeniu zásob tovaru v dôsledku extrémnych mrazov alebo extrémneho sucha, posudzovanie DPH, ktorú je povinný odviesť platiteľ DPH pri krádeži tovaru.

Dátum publikácie: 27. 6. 2019
Autor: Ing. Lucia Sandtner
Právny stav od: 1. 1. 2019

Stála prevádzkareň môže spoločnosti či podnikateľovi zo zákona vzniknúť na území štátu, v ktorom nie je rezidentom, avšak vykonáva tu obchodnú činnosť. Následne je povinný tu zdaniť príjmy zo zdrojov na území tohto štátu. Z pohľadu dane z príjmov je dôležité poznať predpoklady vzniku „klasickej“ stálej prevádzkarne, ako aj stavebnej stálej prevádzkarne. Zároveň si treba uvedomiť, že organizačná zložka nie je synonymom stálej prevádzkarne.

Dátum publikácie: 27. 6. 2019
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2018

V článku nadväzujeme na predchádzajúce príspevky na tému transferového oceňovania a ponúkame dodatočný rozbor niekoľkých samostatných tém:
1. konsolidovaný celok (rozbor nového konceptu závislosti spočívajúceho v prepojení daňovej a účtovnej legislatívy),
2. iné prepojenie (poukázanie na niektoré osobitosti tejto samostatnej formy závislosti),
3. nehmotný majetok (uplatňovanie princípu nezávislého vzťahu na transakcie s účasťou nehmotného majetku podľa novej Smernice OECD z roku 2017).

Dátum publikácie: 27. 6. 2019
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Prinášame chronologický prehľad zmien v oblasti duálneho vzdelávania s dôrazom na ostatnú novelu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorá je účinná od 1. 9. 2018 a za cieľ si kladie zvýšenie motivácie pre malých, stredných podnikateľov a SZČO zapojiť sa do tohto systému aj z daňového aspektu. Významnou zmenou je zavedenie príspevku na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.

Dátum publikácie: 26. 6. 2019
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

V tomto príspevku sa sústredíme na daňový a účtovný aspekt finančného prenájmu, a to so zameraním na fyzickú osobu s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti účtujúcu v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej aj „JÚ“). V prípade operatívneho prenájmu – operatívneho lízingu – sa prenajatá vec vracia späť prenajímateľovi, pričom nedochádza k zmene vlastníka. Obdobie prenajímania býva podstatne kratšie než predpokladaná doba životnosti veci.

Dátum publikácie: 26. 6. 2019
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

V Obchodnom zákonníku je upravená zmluva o kúpe prenajatej veci. Pri finančnom prenájme dochádza k oddeleniu ekonomického vlastníctva od právneho vlastníctva – právnym vlastníkom je prenajímateľ (lízingová spoločnosť), ale ekonomickým vlastníkom je nájomca, ktorý sa o tento hmotný majetok stará; tvorí súčasť jeho obchodného majetku a má právo ho odpisovať.

Dátum publikácie: 26. 6. 2019
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Prehľad ustanovení zákona o dani z príjmov, v ktorých je priamo upravená problematika týkajúca sa finančného prenájmu

...

Partner